Những nhân tố tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của khách hàng đà nẵng khi mua sắm tại siêu thị

126 31 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG THỊ THU HƢƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI MUA HÀNG NGẪU HỨNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐÀ NẴNG KHI MUA SẮM TẠI SIÊU THỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG THỊ THU HƢƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI MUA HÀNG NGẪU HỨNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐÀ NẴNG KHI MUA SẮM TẠI SIÊU THỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS VÕ QUANG TRÍ Đà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng, thời gian, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI MUA HÀNG NGẪU HỨNG 1.1.1 Hành vi mua hàng ngẫu hứng .6 1.1.2 Các nhân tố tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng 11 1.1.3.Mô hình hành vi mua hàng ngẫu hứng 18 1.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU ĐI TRƢỚC 21 1.2.1 Sơ lƣợc mô hình kết nghiên cứu .21 1.2.2.Tổng kết biến độc lập phụ thuộc từ nghiên cứu trƣớc 28 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 31 2.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU .31 2.1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .31 2.1.2.Các giả thiết nghiên cứu 35 2.2 PHƢƠNG PHÁP VÀ TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 36 2.3 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 37 2.3.1 Phỏng vấn chuyên sâu 37 2.3.2 Thiết kế thang đo 38 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 42 2.4.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu cỡ mẫu 42 2.4.2 Kỹ thuật phân tích số liệu 42 KẾT LUẬN CHƢƠNG .46 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA 47 3.1.1 Giới tính 47 3.1.2 Độ tuổi 47 3.1.3 Thu nhập 48 3.1.4 Mô tả sơ lƣợc việc mua sắm siêu thị 49 3.1.6 Thống kê số lƣợng đáp viên mua hàng ngẫu hứng .51 3.1.7 Thống kê lý dẫn đến việc mua hàng ngẫu hứng 51 3.2 MÔ TẢ CÁC BIẾN QUAN SÁT TRONG MƠ HÌNH 53 3.3 KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ CRONBACH ALPHA 55 3.3.1 Thang đo “Hành vi mua hàng ngẫu hứng” 55 3.3.2 Thang đo “quảng cáo” 56 3.3.3 Thang đo “Trƣng bày” 56 3.3.4 Thang đo “Nhân viên” 56 3.3.5 Phân luồng 57 3.3.6 Thang đo “Khuyến mại” .57 3.4 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 58 3.4.1 Kết phân tích nhân tố khám phá thang đo “Hành vi mua hàng ngẫu hứng” 58 3.4.2 Kết phân tích nhân tố tổ hợp biến độc lập .59 3.4.3 Tính tốn lại hệ số Cronbach Alpha 61 3.4.4 Điều chỉnh mơ hình nghiên cứu giả thuyết 62 3.5 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY 63 3.5.1 Phân tích tƣơng quan 64 3.5.2 Phân tích hồi quy 65 3.6 PHÂN TÍCH ANOVA VÀ KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT SAMPLE T TEST .68 3.6.1 Kiểm định Independent Sample T – Test biến giới tính .69 3.6.2 Phân tích Anova biến độ tuổi 69 3.6.3 Phân tích Anova biến thu nhập 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG .72 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 4.1 TỔNG KẾT NGHIÊN CỨU 74 4.2 KIẾN NGHỊ 75 4.2.1 Trƣng bày – bố trí .75 4.2.2 Quảng cáo khuyến mại 78 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 81 4.4 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tổng hợp định nghĩa hành vi mua hàng ngẫu hứng 1.2 Bảng tổng hợp khía cạnh quan trọng định nghĩa hành vi mua hàng ngẫu hứng 1.3 Đặc điểm nhân học tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng 12 1.4 Các nhân tố bên tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng 15 1.5 Tổng kết biến độc lập phụ thuộc từ nghiên cứu trƣớc 28 2.1 Thang đo biến phụ thuộc “hành vi mua hàng ngẫu hứng siêu thị” 39 2.2 Thang đo “Quảng cáo siêu thị” 39 2.3 Thang đo “Cách trƣng bày hàng hóa” 40 2.4 Thang đo “Nhân viên bán hàng” 40 2.5 Thang đo “Cách phân tầng, luồng đƣờng đi” 41 2.6 Thang đo “Khuyến mại” 41 3.1 Phân bố mẫu theo giới tính 47 3.2 Phân bố mẫu theo độ tuổi 47 3.3 Phân bố mẫu theo thu nhập 48 3.4 Phân bố mẫu theo yếu tố mua sắm siêu thị hay chƣa 49 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.5 Siêu thị đƣợc khách hàng mua sắm nhiều 50 3.6 Thống kê số lƣợng khách hàng mua hàng ngẫu hứng 51 3.7 Thống kê lý dẫn đến việc định mua hàng ngẫu hứng 51 3.8 Thống kê mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 53 3.8 Hệ số Cronbach Alpha thang đo “Hành vi mua hàng ngẫu hứng” 55 3.9 Hệ số Cronbach Alpha thang đo “quảng cáo” 56 3.10 Hệ số Cronbach Alpha thang đo “Trƣng bày” 56 3.11 Hệ số Cronbach Alpha thang đo “nhân viên” 56 3.12 Hệ số Cronbach Alpha thang đo “phân luồng” 57 3.13 Hệ số Cronbach Alpha thang đo “khuyến mại” 57 3.14 Kết nhân tố khám phá thang đo “hành vi mua hàng ngẫu hứng” 58 3.15 KMO tổ hợp biến độc lập 59 3.16 Kết phân tích nhân tố tổ hợp biến độc lập 59 3.16 Hệ số Cronbach Alpha thang đo “Trƣng bày bố trí” đƣợc trích rút từ phân tích EFA 61 3.17 Hệ số Cronbach Alpha thang đo “quảng cáo khuyến mại” đƣợc rút trích từ phân tích EFA 61 3.18 Hệ số Cronbach Alpha thang đo “nhân viên” đƣợc rút trích từ khám phá EFA 62 3.19 Phân tích tƣơng quan 64 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.20 Đánh giá phù hợp mơ hình 65 3.21 Tổng hợp kết kiếm định giả thuyết 68 3.22 Kết kiểm định Independent Sample T – Test biến giới tính 69 3.23 Kết phân tích Anova biến độ tuổi 70 3.24 Kết phân tích Anova biến thu nhập 71 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình SOR Sherman, Mathur, Smith 19 1.2 Mơ hình MR Zentes, Morschett, Schramm - Kent 19 1.3 Mơ hình q trình mua hàng ngẫu hứng Churchill Peter (1998) 21 1.4 Mơ hình hành vi mua hàng ngẫu hứng NguyễnThị Tuyết Mai, 2003 22 1.5 Mơ hình nghiên cứu hành vi mua hàng ngẫu hứng sinh viên Jiyeon Kim, 2003 23 1.6 Mơ hình hành vi mua hàng ngẫu hứng online Veena Parboteeah, 2005 24 1.7 Mơ hình hành vi mua hàng ngẫu hứng Mansour Sambadi, Abbas Monavarian, Peyman Hessamfar, 2010 25 1.8 Mơ hình hành vi mua hàng ngẫu hứng Mariri Tendai ChipMơ hình hành vi mua hàng ngẫu hứng 27 Parmar Vishnu Ahmed Rizwan Raheem, 2013 2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 32 2.2 Tiến trình nghiên cứu 37 3.1 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 63 ... trƣng hành vi mua ngẫu hứng khách hàng Đà Nẵng siêu thị o Khám phá nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng khách hàng mua sắm siêu thị o Khám phá kiểu mua sắm ngẫu hứng khách hàng Đà Nẵng. .. chia hành vi mua hàng ngẫu hứng thành loại nhƣ sau: - Hành vi mua hàng ngẫu hứng có kế hoạch - Hành vi mua hàng ngẫu hứng gợi nhớ - Hành vi mua hàng ngẫu hứng đề nghị - Hành vi mua hàng ngẫu hứng. .. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI MUA HÀNG NGẪU HỨNG 1.1.1 Hành vi mua hàng ngẫu hứng .6 1.1.2 Các nhân tố tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng 11 1.1.3.Mơ hình hành vi mua hàng ngẫu hứng 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nhân tố tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của khách hàng đà nẵng khi mua sắm tại siêu thị , Những nhân tố tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của khách hàng đà nẵng khi mua sắm tại siêu thị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn