Nghiên cứu việc vận dụng các chính sách kế toán trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

114 21 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ HẠNH PHÚC NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ HẠNH PHÚC NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 N ƣờ ƣớn ẫn o ọ TS P ạm Hoà Hƣơn Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Lê Hạnh Phúc ỤC ỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 CHÍNH SÁCH KẾ TỐN VÀ VAI TRỊ ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm sách kế toán 1.1.2 Vai trò sách kế tốn quản trị doanh nghiệp 1.2 NỘI DUNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TRONG CƠNG TÁC KẾ TỐN Ở CÁC DOANH NGHIỆP 1.2.1 Chính sách kế tốn liên quan đến hàng tồn kho 1.2.2 Chính sách kế toán liên quan đến tài sản cố định .15 1.2.3 Chính sách kế tốn liên quan đến doanh thu 25 1.3 LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 28 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP 29 1.4.1 Đặc thù doanh nghiệp 29 1.4.2 Trình độ nhân viên kế tốn 31 1.4.3 Quy mô công ty 31 1.4.4 Thời gian hoạt động công ty .32 1.4.5 Mục tiêu quản trị doanh nghiệp 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG .35 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 36 2.1 THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI 36 2.2 MẪU NGHIÊN CỨU 37 2.3 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 39 2.3.1 Thống mô tả 39 2.3.2 Phân tích khác biệt .39 KẾT LUẬN CHƢƠNG .41 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG TỒN KHO 42 3.1.1 Mơ tả thực trạng vận dụng sách kế tốn liên quan đến HTK 42 3.1.2 Phân tích đặc điểm doanh nghiệp ảnh hƣởng đến việc vận dụng CSKT liên quan đến hàng tồn kho 44 3.2 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 49 3.2.1 Mơ tả thực trạng vận dụng sách kế toán liên quan đến TSCĐ 49 3.2.2 Phân tích đặc điểm doanh nghiệp ảnh hƣởng đến việc vận dụng CSKT liên quan đến TSCĐ 56 3.3 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN LIÊN QUAN ĐẾN DOANH THU 65 3.3.1 Mô tả thực trạng vận dụng sách kế tốn liên quan đến doanh thu .65 3.3.2 Phân tích đặc điểm doanh nghiệp ảnh hƣởng đến việc vận dụng CSKT liên quan đến Doanh thu .69 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 77 4.1 KẾT LUẬN VỀ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG 77 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 81 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 83 KẾT LUẬN 85 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài CMKT : Chuẩn mực kế tốn Việt Nam DN : Doanh nghiệp TSCĐ : Tài sản cố định HTK : Hàng tồn kho DT : Doanh thu LN : Lợi nhuận TNHH : Trách nhiệm hữu hạn CP : Cổ phần Thuế TNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp Tp Đà Nẵng : Thành phố Đà Nẵng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.1 Mô tả đặc điểm doanh nghiệp 38 3.2 Mô tả số lƣợng nhân viên số năm hoạt động 39 3.3 Mơ tả sách kế tốn liên quan đến hàng tồn kho 43 3.4 Bảng phân tích phƣơng pháp tính giá xuất kho HTK 46 3.5 Bảng phân tích lý lựa chọn phƣơng pháp tính giá HTK 47 3.6 Bảng phân tích sở lập dự phòng giảm giá HTK 48 3.7 Bảng mơ tả CSKT liên quan đến khấu hao TSCĐ 51 3.8 Bảng mô tả nguyên nhân lựa chọn phƣơng pháp hạch toán nghiệp vụ sửa chữa lớn TSCĐ 53 3.9 Bảng mơ tả sách kế tốn liên quan đến sửa chữa lớn nâng cấp TSCĐ 55 3.10 Bảng phân tích phƣơng pháp tính khấu hao TSCĐ 57 3.11 Bảng phân tích lý lựa chọn phƣơng pháp tính khấu hao TSCĐ 58 3.12 Bảng phân tích sở ƣớc tính thời gian khấu hao TSCĐ 60 3.13 Bảng phân tích việc thay đổi thời gian khấu hao TSCĐ năm gần DN 62 3.14 Bảng phân tích vốn hóa chi phí nâng cấp TSCĐ 64 3.15 Bảng mơ tả sách kế tốn liên quan đến doanh thu 66 3.16 Bảng mô tả phƣơng pháp ghi nhận đo lƣờng doanh thu hợp đồng xây dựng (Tỷ lệ 77DN đƣợc điều tra) 68 Số hiệu bảng 3.17 Tên bảng Trang Bảng mô tả phƣơng pháp ghi nhận đo lƣờng doanh thu hợp đồng xây dựng (Tỷ lệ 54 DN có thực 69 HĐ xây dựng) 3.18 Bảng phân tích thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng 71 3.19 Bảng phân tích thời điểm ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng 73 3.20 Bảng phân tích đo lƣờng DT hợp đồng xây dựng 74 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết củ đề tài Trong hoạt động kế tốn, báo cáo tài sản phẩm cuối cơng tác kế tốn, mục tiêu phận kế tốn để cung cấp thơng tin tài cho đối tƣợng bên bên ngồi cơng ty Báo cáo tài kết cơng tác kế tốn doanh nghiệp, nguồn thơng tin quan trọng tình hình tài doanh nghiệp, cần thiết cho định kinh tế nhiều đối tƣợng sử dụng thơng tin có liên quan khác Do đó, mức độ trung thực hợp lý thông tin báo cáo tài ln vấn đề đƣợc doanh nghiệp trọng Với phƣơng pháp kế toán đƣợc lựa chọn thơng tin trình bày báo cáo tài khác Nhiều khoản mục báo cáo tài doanh nghiệp khơng thể xác định đƣợc xác mà ƣớc tính Trên thực tế q trình vận dụng sách kế tốn, nhiều doanh nghiệp lựa chọn vận dụng linh hoạt sách kế tốn tùy theo đăc thù doanh nghiệp Điều ảnh hƣởng nhiều mục đích ngƣời chủ doanh nghiệp nhƣ né tránh thuế, làm tăng lợi nhuận,cố gắng “làm đẹp” báo cáo tài nhằm thu hút vốn đầu tƣ vào DN Chính mục đích việc sử dụng sách kế tốn nhiều ảnh hƣởng tới vận dụng điều chỉnh sách kế tốn cách khách quan, hợp lý đáng tin cậy Đà Nẵng thành phố trẻ, động đà phát triển mạnh mẽ Lƣợng doanh nghiệp địa bàn thành phố ngày tăng, với nhiều loại hình doanh nghiệp đăc thù khác Việc đòi hỏi tính minh bạch hoạt động báo cáo tài cần thiết quan trọng Nhận thấy đƣợc ý nghĩa thiết thực việc nghiên cứu vận dụng sách kế tốn , tác giả chọn đề tài “ Nghiên cứu việc vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm đề cho loại TSCĐ khác nhau) Phƣơng pháp đƣờng thẳng Phƣơng pháp khấu hao theo Phƣơng pháp khấu hao nhanh sản lƣợng Câu 20: Lý doanh nghiệp chọn lựa phương pháp là: Phù hợp với cách sử dụng TSCĐ Khác: Đơn giản, dễ tính tốn Theo u cầu quan thuế Có lợi thuế Câu 21: Doanh nghiệp có thay đổi phương pháp tính khấu hao TSCĐ năm gần khơng? Có, lần thay đổi gần đổi từ phƣơng pháp .sang phƣơng pháp Không Nếu câu 21 trả lời “Không” xin trả lời tiếp câu 23 Câu 22: Lý doanh nghiệp thay đổi phương pháp khấu hao là: Sự thay đổi làm tăng chi phí kì thay đổi phƣơng pháp Đảm bảo phù hợp chi Sự thay đổi làm giảm chi phí kì thay đổi phƣơng pháp phí khấu hao lợi ích kinh tế tạo từ tài sản Khác: Câu 23: Cơ sở để doanh nghiệp ước tính thời gian khấu hao TSCĐ là: Số năm tối đa theo khung quySố năm tối thiểu theo khung quy định Số năm trung bình khung thời gian quy định định Thời gian sử dụng theo thiết kế tài sản Khác: Câu 24: Doanh nghiệp có thay đổi thời gian khấu hao TSCĐ năm gần không? Có, lần thay đổi gần đổi từ phƣơng pháp…… ……… sang phƣơng pháp……… Không Nếu câu 24 trả lời “Không” xin trả lời tiếp câu 26 Câu 25 Lý doanh nghiệp thay đổi thờigian khấu hao TSCĐ là: Nhằm làm tăng chi phí kì thay đổi phƣơng pháp Nhằm làm giảm chi phí kì thay đổi phƣơng pháp Đảm bảo thời gian khấu hao phù hợp với thời gian sử dụng thực tế Khác: Câu 26: Phương pháp kế tốn chi phí sửa chữa lớn TSCĐ doanh nghiệp là: Phân bổ chi phí SCL vào kì kế toán sau SCL thực tế xảy Ghi nhận vào chi phí SXKD kì chi phí SCL thực tế phát sinh Trích trƣớc chi phí SCL Ghi tăng giá trị TSCĐ chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh(vốn hoá) Câu 27: Lý doanh nghiệp hạch tốn chi phí sửa chữa lớn TSCĐ là: Đơn giản, dễ tính tốn Tránh đột biến chi phí kì Đảm phát sinh sửa chữa lớn bảo phù hợp doanh thu chi phí Làm tăng giá trị tài sản BCĐ kế tốn Khơng áp dụng(khơng xảy trƣờng hợp nâng cấpTSCĐ) (TSCĐ xem nâng cấp kết việc nâng cấp làm tăng công suất TSCĐ so với trạng thái ban đầu, cải thiện chất lương sản phẩm tạo từ TSCĐ, kéo dài tuổi thọcủa TSCĐ, giảm chi phí hoạt động TSCĐ) C Về doanh thu Câu 29: Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng là: Ngay sau kí hợp đồng Ngay sau nhận đủ tiền hàng Ngay sau giao hàng cho khách hàng Khác Câu 30: Doanh nghiệp có thực hợp đồng cung cấp dịch vụ thực cơng trình xây dựng nhiều kỳ kế tốn khơng? Có Khơng Câu 31: Thời điểm ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng cung cấp dịch vụ là? Lúc kí hợp đồng Lúc bàn giao, nghiệm thu công Lúc nhận đủ tiền hợpđồng Cuối kỳ kế tốn trình Câu 32: Doanh thu hợp đồng xây dựng cung cấp dịch vụ ghi nhận kỳ theo: Mức độ thực hiệntrongkỳ Tổng tiền khách hàng toán Doanh thu hoạt động hồn thành kì kì Khác: XIN CHÂN THÀNH CẢ ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ DOANH NGHIỆP! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2001), Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hà Nội [2] Lại Thị Thúy Hà (2015), Nghiên cứu việc vận dụng sách kế tốn cơng ty cổ phần lương thực Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [3] Nguyễn Hồng Hạnh (2015), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa đại bàn thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [4] Đƣờng Nguyễn Hƣng (2013), “Hành vi quản trị lợi nhuận thông tin lợi nhuận cơng bố báo cáo tài chính”, tạp chí Kế tốn & Kiểm tốn, số 1,2,3, tr.112-114 [5] Đồn Thị Hồi Linh (2015), Nghiên cứu vận dụng sách kế tốn cơng ty cổ phần nơng sản thực phẩm Quảng Ngãi, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [6] Trần Đình Khơi Ngun (2010), Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp phần 1, NXB Tài Chính [7] Trần Đình Khơi Ngun (2010), “Bàn mơ hình nhân tố ảnh hƣởng đến vận dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ”, tạp chí Khoa học cơng nghê- Đại học Đà Nẵng, số 5(40) [8] Nguyễn Cơng Phƣơng (2010), Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp phần 1, NXB Tài Chính [9] Đặng Thị Kim Thanh (2014), Nghiên cứu vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn Đại học, Đại học Đà Nẵng [10] Nguyễn Thị Minh Trang (2011) “ Kỹ thuật điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị”, Nghiên cứu khoa học, Số 50 (05) [11] Nguyễn Trí Tri (2013), “Những nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi chi phối thu nhập bá cáo tài chính”, tạp chí Kế tốn & Kiểm tốn, số 8(119) [12] Thông tƣ số: 200/2014/TT-BTC hƣớng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp ... vi nghiên cứu: phạm vi nghiên cứu doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng P ƣơn p áp n ên ứu Để thực nghiên cứu sách kế tốn vận dụng doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng, phƣơng pháp thực nghiên. .. thực việc nghiên cứu vận dụng sách kế toán , tác giả chọn đề tài “ Nghiên cứu việc vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng làm đề tài luận văn tốt nghiệp, nhằm nghiên cứu xem...ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ HẠNH PHÚC NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu việc vận dụng các chính sách kế toán trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng , Nghiên cứu việc vận dụng các chính sách kế toán trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn