Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại công ty cổ phần dệt may 29 03

104 34 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ MINH HẰNG NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CP DỆT MAY 29/03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG, NĂM 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ MINH HẰNG NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CP DỆT MAY 29/03 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY ĐÀ NẴNG, NĂM 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC 1.1 SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Ý nghĩa việc mang lại hài lòng cho nhân viên 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC 1.2.1 Lý thuyết David Mc Clelland 1.2.2 Lý thuyết kì vọng Vroom .10 1.2.3 Mơ hình động thúc đẩy Porter Lawler 11 1.2.4 Mơ hình số mơ tả cơng việc (JDI) 12 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC 14 1.3.1 Nghiên cứu Foreman Facts 14 1.3.2 Nghiên cứu Weiss, Dawis, England & Lofquist 15 1.3.3 Nghiên cứu Smith et al 16 1.3.4 Nghiên cứu Schemerhon 16 1.3.5 Nghiên cứu Spector 17 1.3.6 So sánh mơ hình nghiên cứu 17 TÓM TẮT CHƯƠNG 19 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 20 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP DỆT MAY 29/3 VÀ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 20 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 20 2.1.2 Hoạt đông Công ty 23 2.1.3 cấu tổ chức 24 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 25 2.1.5 Đặc điểm cấu nhân Công ty CP Dệt may 29/3 .25 2.1.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên Công ty CP Dệt may 29/3 26 2.2 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CP DỆT MAY 29/3 31 2.2.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất .31 2.2.2 Các giả thiết nghiên cứu mô hình nghiên cứu đề xuất 33 2.3 XÂY DỰNG VÀ ĐO LƯỜNG CÁC THANG ĐO .33 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 35 2.4.1 Phỏng vấn sâu hiệu chỉnh thang đo 35 2.4.2 Thiết kế bảng câu hỏi vấn thử .38 2.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 38 2.5.1 Phương pháp thu thập thông tin cỡ mẫu 38 2.5.2 Quy trình nghiên cứu số phương pháp thống kê sử dụng nghiên cứu 39 TÓM TẮT CHƯƠNG 43 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 44 3.1 MÔ TẢ MẪU 44 3.2 PHÂN TÍCH CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 47 3.2.1 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach Alpha 47 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá - EFA 49 3.3 MƠ HÌNH HIỆU CHỈNH 54 3.4 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 56 3.4.1 Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội 56 3.4.2 Kiểm định giả thiết mơ hình 59 3.4.3 Kiểm định khác biệt hài lòng theo đặc điểm cá nhân 60 3.5 KẾT QUẢ THỐNG KÊ VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 64 3.5.1 Kết thống kê hài lòng chung .64 3.5.2 Kết thống kê hài lòng theo nhóm nhân tố 65 TÓM TẮT CHƯƠNG 74 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 76 4.1 KẾT LUẬN 76 4.2 ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 76 4.2.1 Cải thiện thu nhập .76 4.2.2 Điều chỉnh sách đào tạo thăng tiến 79 4.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo 81 4.2.4 Hồn thiện cơng việc 81 4.2.5 Cải thiện môi trường làm việc 82 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty Dệt may 29/3 25 2.2 Thang đo hài lòng nhân viên mơ hình nghiên cứu 37 3.1 cấu giới tính 44 3.2 cấu thâm niên 44 3.3 cấu trình độ 45 3.4 cấu vị trí 46 3.5 cấu phận 46 3.6 cấu thu nhập 47 3.7 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha yếu tố mô hình 47 3.8 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha nhân tố hài lòng 49 3.9 Kết kiểm định KMO Bartlett’s lần KMO and Bartlett's Test 49 3.10 Kết phân tích nhân tố khám phá lần Rotated Component Matrix(a) 50 3.11 Kết kiểm định KMO Bartlett`s lần KMO and Bartlett's Test 51 3.12 Kết phân tích nhân tố khám phá lần Rotated Component Matrix(a) 51 3.13 Kết kiểm định KMO phân tích nhân tố khám phá thang đo hài lòng KMO and Bartlett's Test 53 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.14 Ma trận tương quan biến Correlations 56 3.15 Mơ hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter Model Summary(b) 58 3.16 Kết hồi qui sử dụng phương pháp Coefficients(a) 58 3.17 Kết Independent t-test thống kê nhóm theo giới tính 60 3.18 Kết Independent t-test so sánh mức độ hài lòng nhân viên theo giới tính 61 3.19 Kết One-Way ANOVA so sánh mức độ hài lòng nhân viên theo thâm niên 62 3.20 Kết One-Way ANOVA so sánh mức độ hài lòng nhân viên theo trình độ học vấn 62 3.21 Kết One-Way ANOVA so sánh mức độ hài lòng nhân viên theo vị trí 63 3.22 Kết One-Way ANOVA so sánh mức độ hài lòng nhân viên theo phận 63 3.23 Kết thống kê mô tả mức độ hài lòng chung 64 3.24 Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng theo nhóm nhân tố thu nhập 65 3.25 Kết thống kê mô tả mức độ hài lòng nhóm nhân tố “lãnh đạo” 67 3.26 Kết thống kê mô tả mức độ hài lòng nhóm nhân tố “đào tạo thăng tiến” 69 Enter Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.27 Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng nhóm nhân tố “cơng việc” 70 3.28 Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng nhóm nhân tố “đồng nghiệp” 72 3.29 Kết thống kê mô tả mức độ hài lòng nhóm nhân tố “điều kiện làm việc” 73 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Trang Tên hình 1.1 Chuỗi lợi nhuận dịch vụ (Heskett, 1997) 1.2 Mơ hình động thúc đẩy Porter Lawler 12 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty CP Dệt may 29/3 24 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 31 2.3 Quy trình nghiên cứu 40 3.1 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 55 80 Công ty, cho thấy nhu cầu việc hồn thiện kiến thức nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên Công ty cao Mặc dù việc tổ chức đào tạo cho nhân viên Cơng ty trì, nhiên cần cải thiện hình thức phương pháp, đặc biệt hình thức đào tạo bên ngồi khơng dừng lại việc đào tạo hội nhập hay cung cấp thông tin để nhân viên làm việc Bên cạnh đó, Cơng ty cần trọng đến mục tiêu đối tượng đào tạo để việc đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân viên lẫn mang lại hiệu cho Công ty Trong đó, Cơng ty cần đặc biệt quan tâm đến việc khuyến khích nhân viên học tập nâng cao trình độ, vị trí lãnh đạo chủ chốt, trình độ học vấn nhân Cơng ty chủ yếu đại học, hai người trình độ thạc sỹ q ♦ Chính sách thăng tiến Nếu làm việc tổ chức mà thành tích họ khơng cơng nhận, khơng đánh giá khơng hội thăng chức dù lương cao họ sẵn sàng rời tổ chức tìm nơi khác đáp ứng nhu cầu họ Một nhân viên giỏi ln tinh thần cầu tiến Do đó, họ ln khát khao tìm kiếm hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp Ban lãnh đạo Công ty cần tạo hội phát triển nghiệp cho họ, đồng thời phải lên chương trình đào tạo phù hợp kèm theo Với người sau đào tạo đạt kết cao việc Cơng ty nên quan tâm tạo hội thăng tiến hợp lý cách thăng chức hay giao cho họ việc làm mới, thử thách đòi hỏi trình độ trọng trách cao mà họ áp dụng kiến thức học giao quyền nhiều Điều lại tác dụng tránh tình trạng nhân viên rời bỏ Cơng ty sau đào tạo Kết điều tra cho thấy khoảng 20% người khảo sát hài lòng với sách thăng tiến Cơng ty Mặc dù mang tính chủ quan đây, 81 khơng mà Cơng ty khơng cần lưu tâm đến số khiêm tốn Chính sách thăng tiên công hấp dẫn động lực không cho cho nhân viên nỗ lực phấn đấu, gắn bó sức đóng góp cho phát triển Cơng ty Con người nhu cầu đề cao, nhìn nhận trước thành tích lực họ, hội thăng tiên yếu tố khả giữ chân nhân viên giỏi, với kết này, Công ty cần cải tiến điều chỉnh sách thăng tiến xây dựng tiêu chí đảm bảo tạo hội cho nhân viên lực thu hút nhân lực giỏi từ bên vào, vị trí lãnh đạo làm việc theo nhiệm kỳ Sau yếu tố thu nhập đào tạo thăng tiến yếu tố mức độ tác động lớn thứ hai đến hài lòng nhân viên Cơng ty, Cơng ty cần thực giải pháp thật liệt để nâng cao hài lòng cho nhân viên 4.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo Hơn 60% người khảo sát chưa hài lòng lãnh đạo ghi nhận đóng góp nhân viên cho thấy lắng nghe phương pháp điều hành nhà quản lý Công ty thật tốt Để cải thiện phong cách làm việc lực lãnh đạo đội ngũ lãnh đạo Công ty cần đào tạo sâu quản trị marketing nội Trước mắt, giải pháp dễ thực thi lãnh đạo phải thể lắng nghe, quan tâm nhân viên tập hợp nguồn chất xám, yếu tố quan trọng phát triển tổ chức Ngoài với sách thăng tiến hấp dẫn cơng bằng, phương thức cải thiện chất lượng đội ngũ lãnh đạo Công ty giúp Công ty thực mục tiêu phát triển, tạo niềm tin mạnh mẽ cho nhân viên vào triển vọng phát triển tương lai 4.2.4 Hồn thiện cơng việc Với tính chất cơng việc ngành mức độ cạnh tranh gay 82 gắt Dệt may áp lực cơng việc điều khơng thể tránh khỏi Với cấu nhân chủ yếu nữ giới, độ tuổi trẻ nói nhân viên Cơng ty phải cố gắng nỗ lực cao để hoàn thành tốt cơng việc Cơng ty lẫn vai trò gia đình xã hội Với thực tế đó, Cơng ty cần phân cơng bố trí cơng việc cho phù hợp với đặc điểm công việc, phận giúp nhân viên đảm tốt cơng việc vị trí họ đảm trách Cơng ty cần hồn thiện mơ tả công việc, cung cấp phương tiện công cụ hỗ trợ để nhân viên hồn thành tốt cơng việc Ngồi ra, sách tuyển dụng Cơng ty cần hồn thiện để đảm bảo tuyển người lực chuyên môn kỹ thực tốt công việc 4.2.5 Cải thiện môi trường làm việc Đồng nghiệp điều kiện làm việc hai yếu tố mức độ hài lòng với số lượng cao khoảng 50% số người khảo sát Mặc dù 50% số nhân viên lại chưa hài lòng môi trường làm việc Công ty Nguyên nhân chủ yếu nhu cầu người ngày cao, áp lực công việc ngày lớn làm cho mối quan hệ đồng nghiệp với cảm nhận điều kiện làm việc chưa tốt Do để cải thiện yếu tố này, Công ty cần đầu tư điều kiện sở vật chất nơi làm việc Thực tế nơi tiếp xúc/ giao dịch với khách hàng đầu tư trang bị yếu tố vật chất, nhiên, khu vực làm việc nhân viên cần trọng để nâng cao hiệu làm việc Thông qua hoạt động cơng đồn để tạo mối quan hệ tốt đẹp nhân viên với nhau, nhân viên phận làm việc khác hay xí nghiệp thành viên 83 TĨM TẮT CHƯƠNG Chương tổng hợp sơ lược kết nghiên cứu, nhìn chung kết cho thấy mức độ hài lòng nhân viên Cơng ty chưa cao Trên sở đó, chương trình bày đề xuất nhằm nâng cao hài lòng nhân viên Công ty CP Dệt may 29/3, Cơng ty cần tập trung nhiều vào sách tiền lương, phúc lợi, lãnh đạo đào tạo thăng tiến Cùng với nỗ lực nâng cao mức đãi ngộ cho nhân viên, Công ty cần cải thiện công việc môi trường làm việc để thỏa mãn nhu cầu đàng người lao động 84 KẾT LUẬN “Nguồn nhân lực – chìa khố thành cơng”, điều thực giai đoạn trở nên quan trọng hết trước cánh cửa hội nhập kinh tế quốc tế Nguồn nhân lực trở thành tài sản quý giá nhất, yếu tố định thành công doanh nghiệp Nó coi nguồn “tài sản vơ hình” giữ vị trí đặc biệt cấu tổ chức Đó đã, trở thành vấn đề thu hút quan tâm hầu hết nhà quản trị nhân lực doanh nghiệp mà đặc biệt Công ty Trước xu hội nhập, mở cửa kinh tế, ngày nhiều Cơng ty nước ngồi tràn ngập thị trường dệt may Việt Nam Công ty nước đua mở rộng quy mơ hoạt động với nhiều chi nhánh khắp địa bàn Vấn đề nguồn nhân lực Công ty trở nên “nóng” hết Từ thực tế tình hình nhân ngành Dệt may biến động thực hóa chiến lược kinh doanh thời gian đến hướng đến điểm mạnh yếu tố người Dệt may 29/3, đề tài xác định vấn đề nghiên cứu là: Nghiên cứu hài lòng nhân viên Cơng ty Cổ phần Dệt may 29/3 Nghiên cứu thực nhằm đạt mục tiêu khảo sát đánh giá nhân viên khía cạnh tình hình đãi ngộ, mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp… Công ty Cơng ty CP Dệt may 29/3, đồng thời tìm hiểu ảnh hưởng khác đặc điểm cá nhân với hài lòng nhân viên từ hướng giải phù hợp Để đạt mục tiêu chung đó, nghiên cứu đề mục tiêu: Xác định thành phần ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên Cơng ty khảo sát đánh giá hài lòng nhân viên công việc Công ty CP Dệt may 29/3 Tiếp xây dựng mơ hình nghiên cứu mối quan hệ hài lòng nhân viên yếu tố 85 công việc kiểm định mối quan hệ chúng để đưa đề xuất cải thiện hài lòng nhân viên công việc Công ty CP Dệt may 29/3 Với kết nghiên cứu cho thấy kết hài lòng nhân viên cơng việc mức thấp, Cơng ty cần tập trung mạnh vào vấn đề tiền lương, thưởng, phụ cấp, thăng tiến, đồng thời với việc nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo Bên cạnh hồn thiện cơng việc mơi trường làm việc Cơng ty để mang lại hài lòng cho nhân viên, để trì đội ngũ đóng góp vào phát triển chung Cơng ty CP Dệt may 29/3 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Kim Ánh (2010), Đo lường mức độ thỏa mãn công việc người lao động công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar, Luận văn thạc sỹ [2] Nguyễn Trần Thanh Bình (2009), Đo lường mức độ thỏa mãn người lao động công ty cổ phần khí chế tạo máy Long An, Luận văn thạc sỹ [3] Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê [4] Vũ Khắc Đạt (2008), Các yếu tố tác động đến lòng trung thành nhân viên văn phòng khu vực miền Nam Vietnam Airline, Luận văn thạc sỹ [5] Phan Thị Minh Lý (2011), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc nhân viên ngân hàng thương mại địa bàn Thừa Thiên – Huế”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Đà Nẵng, số 3(44) [6] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức [7] Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2005),”Giáo trình quản trị nguồn nhân lực”, NXB Lao động-Xã hội [8] Business/ Edge (2005),“Tạo động làm việc phải tiền?” NXB Trẻ Chịu trách nhiệm xuất bản: Quách Thu Nguyệt [9] Hồng Trọng Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2008),”Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS tập 2”, NXB Thống kê [10] A Lăng Tâm (2009),”Nghiên cứu hài lòng nhân viên Cơng ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Ngọc An”, Luận văn tốt nghiệp đại học, Đại học kinh tế Đà Nẵng [11] Martin Hilb (2000), “Quản trị nhân theo quan điểm tổng thể mục tiêu-chiến lược-biện pháp”, NXB Thống kê Biên soạn: Đinh Toàn Trung, Nguyễn Hữu Thân [12] Luddy, Nezaam (2005), Job Satisfaction amongst Employees at a Public Health Institution in the Western Cape, University of Western Cape, South Africa [13] http://quantritructuyen.com/chi-tiet/chinh-sach-dai-ngo-doi-voi-nhan vien/1906.html [14] http://www.jobsinchicago.com/employer_articles/employees_want.cfm [15] http://hbr.org/2008/07/putting-the-service-profit-chain-to-work/ar/1 [16] http://aspe.hhs.gov/daltcp/reports/dcwguideG.pdf PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI BẢNG THU THẬP Ý KIẾN CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CP DỆT MAY 29/3 Chào Anh/ Chị ! Tơi học viên cao học khóa 29 ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, thực luận văn với đề tài “Nghiên cứu hài lòng nhân viên công việc Công ty CP Dệt may 29/3” Để hồn thiện luận văn, tơi tiến hành thu thập ý kiến anh/chị nhằm nhìn tổng qt cơng ty nhiều phương diện Rất mong anh/chị bớt chút thời gian đánh giá khách quan, đầy đủ câu hỏi Tất câu trả lời anh/chị giá trị nghiên cứu I Đặc điểm cá nhân Anh/chị vui lòng đánh dấu (X) vào thích hợp cho biết thơng tin anh/chị: Giới tính: □ Nam □ Nữ Thời gian làm việc công ty: □ Dưới năm □ Từ – 15 năm □ Từ – năm □ Trên 15 năm Vị trí cơng việc: □ Ban giám đốc □ Trưởng/phó phòng □ Nhân viên □ Khác: ……………… Bộ phận công tác □ Đơn hàng □ Hành □ Kế tốn tổng hợp □ Xuất nhập □ Kỹ thuật □ Khác: ……………………………………………………… Trình độ chuyên môn: □ Trên đại học □ Cao đẳng □ Đại học □ Trung cấp Thu nhập tại: □ Dưới triệu đồng/tháng □ Từ – 10 triệu đồng/tháng □ Từ 10 – 15 triệu đồng/tháng □ Trên 15 triệu đồng/tháng II Khảo sát ý kiến nhân viên: Đối với tiêu chí, anh/chị vui lòng khoanh tròn vào số (từ – 5) để rõ: = Hồn tồn khơng đồng ý = Không đồng ý = Trung lập = Đồng ý = Hoàn toàn đồng ý STT Chỉ tiêu TIỀN LƯƠNG Mức lương phù hợp với tính chất công việc anh/chị làm Mức độ đồng ý Anh/chị yên tâm với mức lương Tiền lương tương xứng với mức độ đóng góp anh/chị 5 Anh/chị thấy khoản phụ cấp hợp lý Theo anh/chị, sách thưởng công 5 5 thỏa đáng CƠNG VIỆC Cơng việc anh/chị thể vị trí xã hội Công việc cho phép anh/chị sử dụng tốt lực cá nhân Anh/chị thấy công việc phù hợp với học vấn trình độ chun mơn Công việc tạo điều kiện cho anh/chị cải 5 10 11 thiện kỹ kiến thức Anh/chị thấy cơng việc áp lực LÃNH ĐẠO Anh/chị thấy lãnh đạo tác phong lịch sự, hòa nhã 12 Anh/chị đánh giá cao khả quản trị lãnh đạo 13 Anh/chị thấy nhân viên đối xử công bằng, không phân biệt 14 Lãnh đạo ln ghi nhận ý kiến đóng góp anh/chị 15 ĐỒNG NGHIỆP Anh/chị thấy đồng nghiệp thân thiên thoải mái 16 Anh/chị đồng nghiệp phối hợp làm việc 17 tốt Anh/chị nhận hỗ trợ giúp đỡ từ đồng nghiệp 18 PHÚC LỢI Anh/chị thấy sách phúc lợi rõ ràng thực đầy đủ 5 19 Anh/chị thấy sách phúc lợi thể quan tâm chu đáo đến người lao động 20 21 Theo anh/chị sách phúc lợi hữu ích hấp dẫn ĐÀO TẠO THĂNG TIẾN Anh/chị đào tạo để làm việc phát triển nghề nghiệp 5 22 Anh/chị hỗ trợ thời gian chi phí học nâng cao trình độ 23 24 Anh/chị nhiều hội thăng tiến Theo anh/chị sách thăng tiến 1 2 3 4 5 25 công ty công ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC Anh/chị thấy làm việc hợp lý, thuận tiện 26 Theo anh/chị sở vật chất nơi làm việc 27 tốt Anh/chị cảm thấy môi trường làm việc an toàn, thoải mái vệ sinh 1 2 3 4 5 28 29 30 HÀI LỊNG CHUNG Nói chung anh/chị thích cơng việc Nói chung anh/chị hài lòng với công ty Anh/chị làm việc lâu dài công ty Chân thành cảm ơn tham gia anh/chị ... TIỄN VỀ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC 1.1 SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Ý nghĩa việc mang lại hài lòng cho nhân viên. .. cấu nhân Công ty CP Dệt may 29/ 3 .25 2.1.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên Công ty CP Dệt may 29/ 3 26 2.2 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN... kết nghiên cứu số đề xuất giải pháp nâng cao hài lòng cho nhân viên Cơng ty 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC 1.1 SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại công ty cổ phần dệt may 29 03 , Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại công ty cổ phần dệt may 29 03

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn