Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng ebanking trên địa bàn gia lai

135 20 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ ANH TÚC NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG EBANKING TRÊN ĐỊA BÀN GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ ANH TÚC NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG EBANKING TRÊN ĐỊA BÀN GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ DÂN Đà Nẵng - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngô Anh Túc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu Luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 1.1.1 Dịch vụ ngân hàng điện tử 1.1.2 Các hình thái phát triển ngân hàng điện tử 1.1.3 Các dịch vụ ngân hàng điện tử 10 1.1.4 Phƣơng tiện giao dịch toán điện tử 12 1.1.5 Vai trò tính ƣu việt dịch vụ ngân hàng điện tử 13 1.1.6 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 18 CHƢƠNG NGHIÊN CỨU C C NH N TỐ T C ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ ỤNG ỊCH VỤ EBANKING 27 2.1 GIỚI THIỆU H NH Ự CHỌN 27 2.1.1 Thuyết hành động hợp lý (TRA – Theory of Reasoned Action) 27 2.1.2 Mơ hình chấp nhận công nghệ (TAM – Technology Acceptance Model) 28 2.1.3 Lý thuyết hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (UTAUT) 29 2.2 THI T NGHI N CỨU 32 2.2.1 Các giai đoạn thực nghiên cứu 35 2.2.2 Quy trình nghiên cứu 37 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHI N CỨU 38 2.3.1 Xây dựng thang đo khái niệm nghiên cứu 38 2.3.2 Nghiên cứuđịnh tính 38 2.3.3 Nghiên cứu định lƣợng thức 38 2.3.4 Kỹ thuật thu thập thông tin 39 2.3.5 Bảng câu hỏi 39 2.3.6 Mẫu nghiên cứu 40 2.4 XÂY DỰNG TH NG ĐO ĐO ƢỜNG NGHIÊN CỨU 40 2.4.1 Thang đo lƣờng Nhận thức hữu ích 41 2.4.2 Thang đo lƣờng Ảnh hƣởng xã hội 42 2.4.3 Thang đo lƣờng Nhận thức tính dễ sử dụng: 42 2.4.4 Thang đo lƣờng Chi phí sử dụng 43 2.4.5 Thang đo lƣờng Tính linh động: 43 2.4.6 Thang đo lƣờng Tính bảo mật, an tồn: 44 2.4.7 Thang đo lƣờng Sự quan tâm ngân hàng 44 2.4.8 Thang đo lƣờng ý định sử dụng 45 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ T ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ ỤNG ỊCH VỤ C ĐỘNG AN ING TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 46 3.1 PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 46 3.1.1 Xây dựng liệu, làm xử lý liệu 46 3.1.2 Mô tả đối tƣợng 47 3.1.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo: 48 3.1.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA): 52 3.1.5 Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến 55 3.2 SỰ KHÁC BIỆT VỀ MỨC ĐỘ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ EBANKING CỦ CÁC NHÓ ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG .65 3.3 THẢO LUẬN NGHIÊN CỨU 70 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHU CẦU SỬ DỤNG EBANKING TẠI TỈNH GIA LAI 73 4.1 NHỮNG K T QUẢ VÀ ĐÓNG GÓP CỦ ĐỀ TÀI 73 4.1.1 Kết nghiên cứu 73 4.1.2 Đóng góp để tài 74 4.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ EB N ING ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TẠI GIA LAI 75 4.2.1 Nhóm giải pháp rút từ mơ hình 75 4.2.2 Nhóm giải pháp ngồi mơ hình 79 4.3 CÁC HẠN CH VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TI P THEO CỦ ĐỀ TÀI 81 4.4 K T LUẬN CHUNG 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN ( ản sao) PHỤ LỤC ANH MỤC C C TỪ VIẾT TẮT ATM : Máy rút tiền tự động CB-CNV : Cán công nhân viên CNTT : Công nghệ thông tin DVNH : Dịch vụ ngân hàng EB : Ebanking NHĐT : Ngân hàng điện tử NHHĐ : Ngân hàng đại NHTM : Ngân hàng thƣơng mai POS : Máy toán điểm bán hàng TCTD : Tổ chức tín dụng TDNH : Tín dụng ngân hàng T ĐT : Thƣơng mại điện tử TTĐT : Thanh toán điện tử TTTT : Thanh toán trực tuyến ANH MỤC C C ẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 So sánh hệ thống công nghệ cũ 16 1.2 Khung sách liên quan tới việc phát triển sở hạ tầng dịch vụ EB 19 1.3 Khung sách liên quan tới giao dịch điện tử Ngân hàng 20 1.4 Hệ thống phần mềm đƣợc áp dụng ngân hàng 22 1.5 Thị phần thẻ T địa bàn tỉnh Gia năm 2014 23 2.1 Thang đo lƣờng Nhận thức hữu ích 41 2.2 Thang đo lƣờng Ảnh hƣởng xã hội 42 2.3 Thang đo lƣờng Ảnh hƣởng xã hội 42 2.4 Thang đo lƣờng Chi phí sử dụng 43 2.5 Thang đo lƣờng Tính linh động 43 2.6 Thang đo lƣờng Tính bảo mật, an toàn 44 2.7 Thang đo lƣờng Sự quan tâm ngân hàng 44 2.8 Thang đo lƣờng ý định sử dụng 45 3.1 Số liệu liệu thu nhập 46 3.2 Kết hệ số Cronbach’s npha 49 3.3 KMO and kiểm định Bartlett 52 3.4 Kết phân tích nhân tố EFA 52 3.5 KMO and kiểm định Bartlett biến phụ thuộc 54 3.6 Kết phân tích nhân tố EFA biến phụ thuộc 54 3.7 Bảng phân tích hệ số tƣơng quan biến 56 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.8 Kết hồi quy sử dụng phƣơng pháp Enter mô hình 57 3.9 Phân tích phƣơng sai NOV phân tích hồi quy 57 3.10 Phân tích hệ số hồi quy 58 3.11 Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 63 3.12 NOV theo trình độ học vấn 65 3.13 ANOVA theo nghề nghiệp 66 3.14 ANOVA theo thu nhập 67 3.15 ANOVA theo giới tính 68 3.16 ANOVA theo tuổi 69 3.17 ANOVA theo thời gian sử dụng EB 70 ANH MỤC C C HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 hình thuyết hành động hợp lý TR 28 2.2 hình chấp nhận c ng nghệ T 29 2.3 Mơ hình hợp chấp nhận sử dụng cơng nghệ (UTAUT) 30 2.4 Mơ hình nghiên cứu 33 2.5 Quy trình nghiên cứu 37 3.1 Đồ thị phân tán 59 3.2 Biểu đồ tần số phần dƣ chuẩn hóa 60 3.3 Biểu đồ tần số P-P 60 B Đ NH GI CỦA ANH/CHỊ VỀ DỊCH VỤ EBANKING MÀ ANH/CHỊ ĐÃ/ĐANG SỬ DỤNG Xin vui lòng cho biết ý kiến Anh/Chị với mức độ đồng ý phát biểu dịch vụ EBanking (khoanh tròn 01 mục chọn đƣợc cho điểm từ đến 5) Ý kiến Anh/Chị tham chiếu theo thang điểm sau: Hồn tồn khơng đồng ý hơng đồng ý Khơng có ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Mức độ đồng ý từ thấp đến cao Các tiêu chí đánh giá Nhận thức hữu ích Tơi thực dịch vụ ngân hàng (chuyển khoản, gửi tiết kiệm,… đƣợc dễ dàng, nhanh chóng sử dụng EB so với giao dịch quầy Tơi tiết kiệm đƣợc thời gian, chi phí chi phí lại, chi phí hội, chi phí giao dịch, ) sử dụng EB so với giao dịch quầy EB giúp chủ động quản lý tài cá nhân, truy vấn thơng tin Sử dụng EB giúp hỗ trợ tốt phù hợp với nhu cầu công việc Các chức chuyển khoản, gửi tiết kiệm, toán, … mà dịch vụ EB cung cấp đáp ứng nhu cầu Tôi thấy EB hữu ích T i đƣợc gia đình khuyên nên sử dụng dịch vụ EB Bạn bè, đồng nghiệp, đơn vị công tác, khuyên nên sử dụng dịch vụ EB Tôi sử dụng dịch vụ EB ngƣời xung quanh tơi sử dụng 5 Ảnh hưởng xã hội Nhận thức tính dễ sử dụng Tơi thấy hƣớng dẫn sử dụng EB dễ hiểu Các tiêu chí đánh giá Mức độ đồng ý từ thấp đến cao Tôi không gặp khó khăn học cách sử dụng EB Các thao tác giao dịch (chuyển khoản, truy vấn, … EB đơn giản, dễ thực T i nghĩ sử dụng dịch vụ EB dễ dàng Tôi cho chi phí sử dụng dịch vụ EB (chi phí đăng ký, chi phí thƣờng niên… hợp lý Tiện ích mà EB mang lại cao so với chi phí tơi bỏ để sử dụng EB Tôi sẵn sàng trả tiền để sử dụng dịch vụ EB Tơi phải tiêu tốn nhiều chi phí chi phí đăng ký, chi phí thƣờng niên,… để sử dụng dịch vụ EB Tơi thực giao dịch, sử dụng chức EB nơi đâu Tơi thực giao dịch, sử dụng chức EB thời gian Tơi thực giao dịch, sử dụng chức EB thời tiết nhƣ Sử dụng EB giúp tơi linh động việc thực giao dịch Tơi cảm giác an tồn sử dụng EB so với hình thức khác Ngân hàng Dịch vụ EB đảm bảo bí mật thơng tin giao dịch Mọi ngƣời t i thực giao dịch sử dụng EB Tôi thấy giao dịch qua EB mang tính bảo mật, an tồn cao 5 Chi phí sử dụng Tính linh động Tính bảo mật, an tồn Sự quan tâm ngân hàng Ngân hàng có nhiều ƣu đãi, khuyến cho khách Các tiêu chí đánh giá Mức độ đồng ý từ thấp đến cao hàng sử dụng EB Các nhân viên ngân hàng tận tình giúp đỡ tơi cách thức sử dụng EB Ngân hàng liên tục gửi t i chƣơng trình ƣu đãi, tiện ích tham gia sử dụng EB Nhân viên ngân hàng thƣờng chào mời, giới thiệu sử dụng EB t i đến giao dịch quầy Tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ EB thời gian tới Tôi sử dụng dịch vụ EB thƣờng xuyên phạm vi Tôi giới thiệu cho ngƣời thân/bạn bè/đồng nghiệp/ sử dụng dịch vụ EB ý định sử dụng C MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN Rất mong Anh /Chị cung cấp thêm th ng tin dƣới đây: Trình độ học vấn  Nghề nghiệp  THPT  Trung cấp, cao đẳng Đại học Trên đại học Khác:  …………………………… Thu nhập  Học sinh/Sinh viên  Công nhânNhân viên văn phòng  Doanh nhân/Nhà quản lý  Khác …………………………… Dƣới triệu VND Từ triệu đến triệu VND  Từ triệu đến dƣới 10 triệu VND  Từ 10 triệu đến dƣới 20 triệu VND    Giới tính: Nam Tuổi: Dƣới 18 Trên 20 triệu VND Nữ 18-25 26-35 36-45  Anh/Chị sử dụng dịnh vụ EB thời gian: Dƣới năm Từ đến năm Từ đến dƣới năm Trên năm Nếu Anh/Chị có ý kiến đóng góp thêm thơng tin bảng câu hỏi, xin vui lòng ghi vào khoảng trống đây: Tôi cam kết thông tin Anh/Chị cung cấp phục vụ cho công tác nghiên cứu giữ bí mật hồn tồn Tơi chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị cho nghiên cứu Xin cảm ơn trân trọng kính chào! Phụ lục 7: Bảng tổng hợp kết khảo sát Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation huuich1 huuich2 310 310 1,00 1,00 5,00 5,00 4,3452 4,5677 ,79657 ,64381 huuich3 310 1,00 5,00 4,4581 ,68017 huuich4 310 1,00 5,00 4,2935 ,78060 huuich5 huuich6 310 1,00 5,00 4,0742 ,85388 310 1,00 5,00 4,4226 ,71426 anhhuong1 310 1,00 5,00 3,2774 1,21232 anhhuong2 310 1,00 5,00 3,7419 1,03866 anhhuong3 310 1,00 5,00 3,1387 1,19470 sudung1 310 1,00 5,00 3,9645 ,78540 sudung2 sudung3 310 1,00 5,00 3,9000 ,99822 sudung4 310 1,00 5,00 4,1000 ,82811 310 1,00 5,00 4,0774 ,82466 chiphi1 chiphi2 310 1,00 5,00 3,7548 ,92321 chiphi3 chiphi4 310 1,00 5,00 3,8323 ,81506 310 1,00 5,00 3,7968 ,87429 310 1,00 5,00 3,6903 ,90713 linhdong1 310 1,00 5,00 3,9355 ,96995 linhdong2 310 1,00 5,00 4,0484 ,91778 linhdong3 310 1,00 5,00 4,1194 ,90411 linhdong4 310 1,00 5,00 4,2484 ,71479 baomat1 310 1,00 5,00 3,3161 1,03502 baomat2 310 1,00 5,00 3,5484 ,97006 baomat3 310 1,00 5,00 3,5548 1,02488 baomat4 310 1,00 5,00 3,4806 ,94060 quantam1 310 1,00 5,00 3,0097 1,06575 ,91937 quantam2 quantam3 310 310 1,00 1,00 5,00 5,00 3,5323 3,2161 1,08314 quantam4 310 1,00 5,00 3,2935 1,05249 ydinh1 310 1,00 5,00 4,3516 ,68425 ydinh2 310 1,00 5,00 4,1645 ,75172 ydinh3 310 1,00 5,00 4,0000 ,82045 Valid N (listwise) 310 huuich1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoan toan khong Khong dong y 4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 2,6 Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total 27 8,7 11,3 121 39,0 154 49,7 8,7 39,0 49,7 100,0 310 100,0 50,3 100,0 huuich2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoan toan khong Khong dong y ,6 ,3 ,6 ,3 ,6 1,0 Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total 11 3,5 4,5 101 32,6 195 62,9 3,5 32,6 62,9 100,0 310 100,0 37,1 100,0 huuich3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoan toan khong Khong dong y ,6 ,3 ,6 ,3 ,6 1,0 Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total 18 5,8 6,8 121 39,0 168 54,2 5,8 39,0 54,2 100,0 310 100,0 45,8 100,0 huuich4 Frequency Hoan toan khong khong Valid dong y Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent ,6 1,0 ,6 1,0 ,6 1,6 41 13,2 13,2 14,8 120 38,7 38,7 53,5 144 46,5 46,5 100,0 310 100,0 100,0 huuich5 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoan toan khong Khong dong y 10 1,0 3,2 1,0 3,2 1,0 4,2 Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total 54 17,4 21,6 137 44,2 106 34,2 17,4 44,2 34,2 100,0 310 100,0 65,8 100,0 huuich6 Frequency Percent Hoan toan khong Khong dong y 1,0 Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total 20 ,3 6,5 124 40,0 162 52,3 310 Valid Percent Cumulative Percent 1,0 ,3 1,0 1,3 6,5 40,0 52,3 100,0 7,7 47,7 100,0 100,0 anhhuong1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoan toan khong Khong dong y 34 36 11,0 11,6 11,0 11,6 11,0 22,6 Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total 108 34,8 57,4 74 23,9 58 18,7 34,8 23,9 18,7 100,0 310 100,0 81,3 100,0 anhhuong2 Frequency Percent Hoan toan khong Khong dong y 14 17 Khong co y kien Dong y Valid Hoan toan dong y Total 82 5,5 26,5 119 38,4 78 25,2 310 4,5 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 4,5 5,5 4,5 10,0 26,5 38,4 25,2 100,0 36,5 74,8 100,0 anhhuong3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoan toan khong Khong dong y 36 52 11,6 16,8 11,6 16,8 11,6 28,4 Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total 97 31,3 59,7 83 26,8 42 13,5 31,3 26,8 13,5 100,0 310 100,0 86,5 100,0 sudung1 Frequency Percent Hoan toan khong Khong dong y 11 Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total 62 3,5 20,0 160 51,6 76 310 ,3 24,5 Valid Percent Cumulative Percent ,3 3,5 ,3 3,9 20,0 51,6 24,5 100,0 23,9 75,5 100,0 100,0 sudung2 Frequency Percent Hoan toan khong Valid Khong dong y 11 20 Khong co y kien Dong y 45 6,5 14,5 147 47,4 87 28,1 Hoan toan dong y Total 310 3,5 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 3,5 6,5 3,5 10,0 14,5 47,4 24,5 28,1 100,0 100,0 71,9 sudung3 Frequency Hoan toan khong Khong dong y Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 1,3 2,9 1,3 2,9 1,3 4,2 41 13,2 17,4 154 49,7 102 32,9 13,2 49,7 32,9 100,0 310 100,0 67,1 100,0 sudung4 Frequency Hoan toan khong Khong dong y khong co y kien Valid Dong y Hoan toan dong y Total 11 Percent Valid Percent ,6 3,5 49 15,8 147 101 47,4 32,6 310 100,0 ,6 3,5 15,8 47,4 32,6 100,0 Cumulative Percent ,6 4,2 20,0 67,4 100,0 chiphi1 Frequency Hoan toan khong Khong dong y Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 18 1,3 5,8 1,3 5,8 1,3 7,1 101 32,6 39,7 114 36,8 73 23,5 32,6 36,8 23,5 100,0 310 100,0 76,5 100,0 chiphi2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong Khong dong y ,6 2,6 ,6 2,6 ,6 3,2 Khong co y kien 97 31,3 31,3 34,5 Dong y Hoan toan dong y 136 43,9 78,4 67 21,6 43,9 21,6 310 100,0 Total 100,0 100,0 chiphi3 Frequency Hoan toan khong Khong dong y Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 13 1,9 4,2 1,9 4,2 1,9 6,1 81 26,1 32,3 148 47,7 62 20,0 26,1 47,7 20,0 100,0 310 100,0 80,0 100,0 chiphi4 Frequency Hoan toan khong Khong dong y Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 16 1,6 5,2 1,6 5,2 1,6 6,8 112 36,1 42,9 114 36,8 63 20,3 36,1 36,8 20,3 100,0 310 100,0 79,7 100,0 linhdong1 Frequency Percent Hoan toan khong Khong dong y Khong co y kien Valid Dong y Hoan toan dong y Total 2,9 19 6,1 45 14,5 147 90 47,4 29,0 310 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 2,9 6,1 14,5 2,9 47,4 29,0 100,0 23,5 9,0 71,0 100,0 linhdong2 Frequency Hoan toan khong Khong dong y Khong co y kien Valid Dong y Hoan toan dong y Total Percent 19 1,3 42 6,1 13,5 138 44,5 107 310 34,5 Valid Percent Cumulative Percent 1,3 6,1 1,3 7,4 13,5 44,5 34,5 100,0 21,0 65,5 100,0 100,0 linhdong3 Frequency Percent Hoan toan khong Khong dong y Khong co y kien Dong y Valid Hoan toan dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 16 1,0 5,2 1,0 5,2 1,0 6,1 44 14,2 20,3 125 40,3 122 39,4 14,2 40,3 39,4 100,0 310 100,0 60,6 100,0 linhdong4 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoan toan khong Khong dong y ,3 1,3 ,3 1,3 ,3 1,6 Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total 32 10,3 11,9 153 49,4 120 38,7 10,3 49,4 38,7 100,0 310 100,0 61,3 100,0 baomat1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoan toan khong Khong dong y 11 56 3,5 18,1 3,5 18,1 3,5 21,6 Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y 110 35,5 57,1 90 29,0 43 13,9 35,5 29,0 13,9 310 100,0 Total 86,1 100,0 100,0 baomat2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoan toan khong Khong dong y 37 1,9 11,9 1,9 11,9 1,9 13,9 Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total 100 32,3 46,1 115 37,1 52 16,8 32,3 37,1 16,8 100,0 310 100,0 83,2 100,0 baomat3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoan toan khong Khong dong y 11 34 3,5 11,0 3,5 11,0 3,5 14,5 Khong co y kien Valid Dong y Hoan toan dong y Total 94 30,3 44,8 114 36,8 57 18,4 30,3 36,8 18,4 100,0 310 100,0 81,6 100,0 baomat4 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoan toan khong Khong dong y 33 2,6 10,6 2,6 10,6 2,6 13,2 Khong co y kien Dong y Valid Hoan toan dong y Total 112 36,1 49,4 116 37,4 41 13,2 36,1 37,4 13,2 100,0 310 100,0 86,8 100,0 quantam1 Frequency Valid Percent Valid Percent 31 61 10,0 19,7 10,0 19,7 10,0 29,7 112 36,1 36,1 65,8 Dong y 86 27,7 27,7 93,5 Hoan toan dong y Total 20 6,5 6,5 100,0 100,0 310 100,0 Hoan toan khong Khong dong y Khong co y kien Cumulative Percent quantam2 Frequency Hoan toan khong Khong dong y Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 31 1,9 108 10,0 34,8 122 39,4 43 13,9 310 1,9 10,0 1,9 11,9 34,8 39,4 13,9 100,0 46,8 86,1 100,0 100,0 quantam3 Frequency Percent Valid Percent Hoan toan khong Khong dong y 24 51 7,7 Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total 101 16,5 32,6 102 32,9 32 10,3 310 Cumulative Percent 7,7 16,5 7,7 24,2 32,6 32,9 10,3 100,0 56,8 89,7 100,0 100,0 quantam4 Frequency Percent Valid Percent Hoan toan khong Khong dong y 17 53 Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total 97 17,1 31,3 108 34,8 35 310 5,5 11,3 100,0 Cumulative Percent 5,5 17,1 5,5 22,6 31,3 34,8 11,3 100,0 53,9 88,7 100,0 ydinh1 Frequency Hoan toan khong Khong co y kien Dong y Valid Hoan toan dong y Total 25 Percent Valid Percent Cumulative Percent ,6 8,1 ,6 8,1 ,6 8,7 143 46,1 54,8 140 45,2 46,1 45,2 100,0 310 100,0 100,0 ydinh2 Frequency Hoan toan khong Khong dong y Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent ,6 1,6 ,6 1,6 ,6 2,3 39 12,6 14,8 158 51,0 12,6 51,0 106 34,2 310 100,0 34,2 100,0 65,8 100,0 ydinh3 Frequency Hoan toan khong Khong dong y Valid Khong co y kien Dong y Hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent ,6 2,3 ,6 2,3 ,6 2,9 71 22,9 25,8 139 44,8 91 29,4 22,9 44,8 29,4 100,0 310 100,0 70,6 100,0 ... lựa chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng Ebanking địa bàn Gia Lai với mong muốn tìm hiểu yếu tố có ảnh hƣởng trực tiếp đến ý định sử dụng dịch vụ Ebanking. .. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát - Khám phá/nhận diện nhân tố tác động tới ý định sử dụng dịch vụ Ebanking khách hàng địa bàn Gia Lai - Dựa lý thuyết đo lƣờng nhân tố tác động tới ý định sử dụng dịch... tay ngƣời sử dụng Với mong muốn xác định đƣợc nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng Ebanking mức độ ảnh hƣởng nhân tố này, từ đƣa hàm ý cho cơng tác quản lý triển khai Ebanking địa bàn Từ thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng ebanking trên địa bàn gia lai , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng ebanking trên địa bàn gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn