Luận văn tốt nghiệp: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng GAME

120 55 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

Mục đích của Luận văn tốt nghiệp: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng GAME là tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Game trong 3DGameStudio, trong đó đi sâu nghiên cứu các vấn đề: Tìm hiểu về WED Một trương trình thiết kế khung cảnh trong Game; Tìm hiểu về MED Một chương trình thiết kế các mô hình trong Game; Tìm hiểu về SED Trình soạn thảo dùng để viết các câu lệnh Script để kết nối các mô hình được tạo ra trong MED, các khung cảnh được tạo ra trong WED và sử dụng những hàm có sẵn trong SED hoặc trong các DLL để tạo thành một GAME hoàn chỉnh. TR NG I H C KHOA H C T NHIÊN KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN B MÔN CÔNG NGH TRI TH C NGUY N THANH PHONG NG D NG TRÍ TU NHÂN T O TRONG XÂY D NG GAME KHÓA LU N C NHÂN TIN H C TP HCM, 2005 TR NG I H C KHOA H C T NHIÊN KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN B MÔN CÔNG NGH TRI TH C NGUY N THANH PHONG - 0112191 NG D NG TRÍ TU NHÂN T O TRONG XÂY D NG GAME KHÓA LU N C NHÂN TIN H C GIÁO VIÊN H NG D N TH.S BÙI TI N LÊN NIÊN KHÓA 2001-2005 NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H NG D N NH N XÉT C A GIÁO VIÊN PH N BI N L IC M N Em s khơng th hồn thành lu n v n n u khơng có s h ng d n ch b o t n tình c a th y Bùi Ti n Lên Em xin chân thành c m n s ch b o c a th y Em c ng r t c m n th y cô khoa Công ngh Thông tin tr ng i h c Khoa h c T nhiên Tp.H Chí Minh t n tình gi ng d y, truy n đ t nh ng ki n th c quý báu t o u ki n cho em hoàn thành lu n v n Xin chân thành c m n s giúp đ , đ ng viên c a c a t t c b n trình th c hi n lu n v n Em c ng mu n c m n nh ng ng i thân gia đình đ ng viên, giúp đ t o u ki n đ hoàn thành lu n v n M c dù c g ng hoàn thành lu n v n v i t t c s n l c c a b n thân, nh ng lu n v n ch c ch n không tránh kh i nh ng thi u xót Em r t mong nh n đ c s thông c m ch b o t n tình c a th y b n Tp.HCM 7/2005 Sinh viên th c hi n Nguy n Thanh Phong M cl c M CL C Ch ng GI I THI U 1 Lý ch n đ tài 1.1 Các ngơn ng l p trình game 1.2 Phân lo i game 1.2.1 Game hành đ ng 1.2.2 Game nh p vai 1.2.3 Game đua xe M c đích c a đ tài Ch ng CÁC THU T TỐN TÌM NG I Mô t th t c tìm ki m r ng, sâu sâu d n Thu t gi i tìm đ ng có giá thành nh nh t AT 3.Tìm ki m v i tri th c b sung 4.Tìm đ Ch ng đ th t ng quát ng GAME ENGINE 12 I WED editor: 13 Nh ng khái ni m c b n 13 a Giao di n ng i dùng 13 b Thanh Icon 15 c Mode 15 d Thi t k m t khung c nh 14 e H ng đ i t ng 16 f C a s d án 18 Các l nh WED 19 2.1.Các l nh th c đ n 19 2.1.1 Th c đ n file 20 2.1.2 Th c đ n edit: 24 i M cl c 2.1.3 Th c đ n mode 25 2.1.4 Th c đ n Object 29 2.1.5 Th c đ n Texture 32 2.1.5 Th c đ n View 33 2.1.6 Th c đ n help 34 2.2 Giao di n s d ng 35 2.3 C a s d án 36 2.3.1 Tab đ i t ng 36 2.3.2 Tab Views 38 2.3.3 Tab Texture 38 2.3.4 Tab Resource 41 2.4 C a s Bookmark 41 2.5 Thu c tính c a kh i 41 2.6 Thu c tính c a th c th 43 Thi t k m t map 45 Th c th 46 4.1 Th c th mơ hình 46 4.2 Th c th Sprite 47 4.3 Th c th Map 47 4.4 Th c th a hình (terrain) 48 4.5 Bóng 48 4.5 Thu c tính su t 49 II CÁCH S D NG MED 50 Trình thi t k 50 1.1 Các th c đ n 50 1.1.1 Th c đ n File 50 1.1.2 Th c đ n Edit 53 1.1.3 Th c đ n View 55 ii M cl c 1.1.4 Th c đ n Options 56 1.1.5 Th c đ n Help 57 1.2 Toolbars 58 1.2.1 Toolbar File 58 1.2.2 Toolbar Edit 58 1.2.3 Toolbar Select 60 1.2.4 Toolbar Mesh 60 1.2.5 Toolbar đ i t ng c s 61 1.2.6 Toolbar view 62 1.2.7 Toolbar Frame 63 1.2.8 Thanh tr ng thái 64 2.Trình thi t k Skin 64 2.1 Các th c đ n 65 2.1.1 Th c đ n File 65 2.1.2 Th c đ n Edit 66 2.1.3 Th c đ n View 67 2.2 Các Toolbar 68 2.2.1 Toolbar Skin 68 2.2.2 Toolbar Edit 68 2.2.3 Toolbar Paint 69 III SED, C-Script editor 70 Giao di n s d ng 71 So n th o 72 2.1 L nh Insert 72 2.2 Dòng thích 72 2.3 Nh y đ n m t đo n mã 72 2.4 S d ng danh sách thành ph n 73 2.5 Ki m tra cú pháp 73 iii M cl c 2.6 So n th o thông minh 73 C u hình 74 Th c đ n 75 4.1 Th c đ n File 75 4.2 Th c đ n Edit 76 4.3 Th c đ n Options 76 4.4 Th c đ n Tools 77 4.5 Th c đ n Debug 77 IV Giao ti p v i DLL 79 B t đ u v i SDK 79 S d ng đ i t ng C-Script m t DLL 82 S d ng hàm API 83 L p trình m t game C++ 87 Ch ng CÀI I Ng T 89 i ch i 89 Chuy n đ ng v t lý 89 a Gia t c, quán tính l c ma sát 89 b R i t xu ng 93 Cách di chuy n camera theo ng 2.1 T m nhìn c a ng i ch i 97 i th nh t 97 2.2 Quay t t m nhìn c a ng i th 101 2.3 Cách đ cho camera tránh ch m vào t ng 106 II Xe t đ ng 108 Tránh ch ng ng i v t đ ng 108 iv Ch ng 1: Gi i thi u Ch ng GI I THI U Lý ch n đ tài Ngày nay, nhu c u đ i s ng c a ng nhu c u gi i trí c a ng iđ i ngày đ c nâng cao, c quan tâm đ n r t nhi u Trong vi c gi i trí b ng Game máy tính ngày phát tri n nhanh lan r ng s lôi cu n r t m nh m c a H u nh s d ng máy tính đ u gi i trí b ng m t s game máy tính Có th nói Game m t th lo i phóng phú nh t t t c lo i ch M c dù ch ng trình máy tính ng trình Game r t nhi u, nh ng đ có th vi t đ game hay, có th ch i đ cm t c qu m t u không d Tuy v y, v i ni m đam mê v game máy tính, em c ng mu n ti p c n v i l nh v c 1.1 Các ngơn ng l p trình game Có r t nhi u ch ng trình h tr cho vi c vi t game: ngôn ng l p trình nh C++, Visual C++, Delphi, Dark Basic Pro, 3D Game Studio Nh ng v i ngôn ng l p trình C++, Visual C++, DelPhi… có th nh ng ngơn ng r t m nh, có th vi t đ c nh ng game có quy mơ l n ây nh ng ngôn ng l p trình có th ho t đ ng nhi u l nh v c: v i c s d li u, l p trình h th ng, ho c vi t game…Do s h tr c a vi c vi t game r t có th vi t đ c m t game b ng nh ng ngơn ng l p trình mà khơng s d ng m t th vi n nào, đòi h i ph i b r t nhi u công s c V i engine Dark Basic Pro, lo i engine r t đ n gi n d s d ng, m t ngôn ng Script theo h Basic Nó ch thích h p v i game nh T i l i s d ng ngôn ng 3D Game Studio đ vi t game? 3D Game Studio ch ng trình chuyên d ng dùng đ t o game 3D Ch ng 4: Cài đ t else // m t đ t { force.X = 10 * KEY_FORCE.Y; // l c quay force.Y = 0; force.Z = -0.5 * RESULT; // l c n y friction = 0.7; // l c ma sát d i n n đ t } my.SKILL11 = TIME*force.X + max(1-TIME*friction,0)*my.SKILL11; // tính v n t c ti n v phía tr c my.SKILL13 = TIME*force.Z + max(1-TIME*friction,0)*my.SKILL13; // tính v n t c theo ph ng th ng đ ng dist.X = TIME * my.SKILL11; // quãng đ ng ti n v phía tr c dist.y = 0; dist.Z = TIME * my.SKILL13; // quãng đ ng r i xu ng move_mode = ignore_passable + glide; ent_MOVE(dist,nullvector); // di chuy n ng move_view(); // di chuy n camera theo wait(1); i ch i } } B ng cách s d ng l nh if v i k t qu truy tìm đ ng i ch i khơng khí ho c cách m t đ t quant Trong tr h p đ u tiên, l c đ ch i s r i xu ng d l c đàn h i t c, có th xác đ nh ng c t o t bàn phím s khơng có tác d ng, mà ng i tác d ng c a tr ng l c Trong tr ng h p sau, xu t hi n ng ng v i đ sâu th c th chìm vào m t đ t, s đ y ng ch i kh i m t đ t Chúng ta s d ng nhi u skill c a th c th , skill13 s l u v n t c theo ph ng th ng đ ng hi n t i c a th c th Cách di chuy n camera theo ng 2.1 T m nhìn c a ng i th nh t 97 i i ch i i Ch ng 4: Cài đ t Hãy đ t vi t mã ngu n nh sau: view 1st_person { layer = 1; pos_x = 0; pos_y = 0; } function init_cameras() { camera.visible = off; 1st_person.size_x = screen_size.x; 1st_person.size_y = screen_size.y; 1st_person.genius = player; 1st_person.visible = on; } function update_views() { 1st_person.x = player.x; 1st_person.y = player.y; 1st_person.z = player.z; 1st_person.pan = player.pan; 1st_person.roll = player.roll; 1st_person.tilt = player.tilt; } Và g i hàm init_camera hàm main sau g i hàm level_load L u ch y ng d ng Khi camera s di chuy n theo ng i ch i Chúng ta đ nh ngh a m t khung nhìn m i Hãy t ng t ng m t khung nhìn game Nó ch m t c a s Chúng ta có th xác đ nh v trí kích th t c a c a s b ng cách u ch nh thu c tính pos_x, pos_y, size_x, size_y Nh trên, đ nh ngh a, góc bên trái c a khung nhìn trùng v i góc bên trái c a hình có kích th c a hình 98 t c a c ng b ng kích th t Ch ng 4: Cài đ t Hàm update_views, s đ c c p nh t sau m i tr ng thái thay đ i t a đ x, y, z c a camera game đây, thay đ i đ n t a đ c a ng ch i, th làm cho camera ln ln o n mã v n ch a đ tâm c a mơ hình ng bên ng i i ch i c hoàn h o Ví d , n u camera đ cđ t m trung đ u, nguyên nhân làm cho khung i ch i, khơng nhìn đ t g n n n đ t Nh v y ch a th nhìn lên ho c xu ng Chúng ta đ nh ngh a thêm m t bi n đ u đo n mã var eye_height = 20; thay 1st_person.z = player.z; vi t l i là: 1st_person.z = player.z + eye_height; Nó s u ch nh camera lên cao h n 20 quant N u giá tr ch a đ c t t, có th u ch nh l i lúc ch i game Bây gi , mu n ng hi n đ i ch i có th nhìn lên ho c nhìn xu ng c, c n bi n sau: var tilt_1st = 0; var cam_turnspeed = 2; var max_tilt_1st = 40; thay đ i dòng mã: 1st_person.tilt = player.tilt; thành: 1st_person.tilt = player.tilt + tilt_1st; thêm hàm sau: 99 th c Ch ng 4: Cài đ t function look_up() { if (tilt_1st < max_tilt_1st) { tilt_1st += cam_turnspeed; } } function look_down() { if (tilt_1st > -max_tilt_1st) { tilt_1st -= cam_turnspeed; } } Nh ng hàm ph i đ c g i lúc ch i game Ví d , có th đ nh ngh a nh th này: on_pgup = look_up; on_pgdn = look_down; Hãy l u l i ch y th Khơng t i, nh ng ch a có tác d ng nh mong mu n N u n m t phím gi nó, khung nhìn ch di chuy n m t s khơng thay đ i n a Chúng ta ph i n nhi u l n đ khung nhìn có th di chuy n u ch m ch p Chúng ta s thay đ i nh th nào? Thay đ i đ nh ngh a on_pageup on_pagedown nh sau: on_pgup = handle_pageup; on_pgdn = handle_pagedown; Và đ nh ngh a hàm sau: 100 Ch ng 4: Cài đ t function handle_pageup() { while (key_pgup) { look_up(); wait(1); } } function handle_pagedown() { while (key_pgdn) { look_down(); wait(1); } } Theo cách hàm c a s đ phím đ c g i m i tr ng thái c n N u camera quay nhanh ho c ch m, có th u ch nh giá tr cam_turnspeed N u ph m vi c a khung nhìn nh đ ng i ch i có th max_tilt_1st Giá tr 90 thay đ i góc nhìn nhi u h n, thay đ i bi n có ngh a là: ng ho c xu ng Giá tr 90 t c ng i ch i có th nhìn th ng lên i ch i có th nhìn ng 2.2 Quay t t m nhìn c a ng c sau i th Bây gi mu n t o m t khung nhìn có th quay c a ng hai cách th c hi n: cách th nh t t o m t camera i th Có bên ngồi ng khơng quay, c đi, ln ln đ i di n v i t m t h Cách th t o m t camera có th r ng ln n m đ ng sau ng i ch i (ho c tr ng i ch i r , th s c, ho c bên c nh …) Chúng ta s làm cho camera có th r phóng to thu nho t đ u, s t o m t khung nhìn c a ng 101 i ch i b t i th luôn đ i m t v i Ch ng 4: Cài đ t ng i ch i t m t h ng nh ng thay đ i mu n khung nhìn quay v i th c th nh ngh a khung nhìn th nh sau: view 3rd_person { layer = 1; pos_x = 0; pos_y = 0; } Thêm dòng sau vào bên hàm "init_cameras": 3rd_person.size_x = screen_size.x; 3rd_person.size_y = screen_size.y; Chúng ta ch a làm cho có th nhìn th y đ c Thay vì, s có th thay đ i camera lúc ch i game Chúng ta s đ nh ngh a th t c chuy n đ i camera bây gi : var cam_mode = 0; // cho ng i th nh t, cho ng function toggle_cams() { if (cam_mode == 0) { // Thay đ i đ n ng i th 1st_person.visible = off; 3rd_person.visible = on; cam_mode = 1; } else { // thay đ i đ n ng i th nh t 3rd_person.visible = off; 1st_person.visible = on; cam_mode = 0; } } on f8 = toggle cams; 102 i th Ch ng 4: Cài đ t Nh v y, b ng cách nh n f8 ta có th chuy n đ i gi a khung nhìn Tuy nhiên, ch a có tác d ng, b i t a đ x, y, z c a ng đ nh ngh a Chúng ta s đ nh ngh a gi i th ch a đ c b ng cách thay đ i hàm "update_views" Nh ng s đ nh ngh a m t camera quay quanh ng i ch i nh th nào? Nó nên n m m t m t ph ng, th giá tr z gi ng Nh ng s tính giá tr x y nh th nào? Chúng ta c n m t chút toán h c T ng t ng ng i ch i đ c quan sát t phía Cách t t nh t l y m t t báo đ t m t m nó, đ m t n i đó, đ ch v trí c a ng c th y t phía V m t đ ng tròn xung quanh m i ch i ây vòng tròn mà camera s di chuy n Vòng tròn có m t bán kính Gi s vòng tròn có m t m m g c, có th xác đ nh m t m P vòng tròn b ng m t cung gi a đ t P đ n tâm c a đ ng th ng v t g c đ n tâm ng tròn Nh v y, có kho ng cách đ n ng i ch i (bán kính c a đ góc m t ph ng v trí c a camera s đ 103 c xác đ nh ng tròn) m t Ch ng 4: Cài đ t var dist_planar = 300; // kho ng cách đ n ng var cam_angle = 0; i ch i function update_views() { if (cam_mode == 0) { 1st_person.x = player.x; 1st_person.y = player.y; 1st_person.z = player.z + eye_height; 1st_person.pan = player.pan; 1st_person.roll = player.roll; 1st_person.tilt = player.tilt + tilt_1st; } else { 3rd_person.x = player.x - cos (cam_angle) * dist_planar; 3rd_person.y = player.y - sin (cam_angle) * dist_planar; 3rd_person.z = player.z; 3rd_person.pan = cam_angle; 3rd_person.roll = 0; 3rd_person.tilt = 0; } } L u mã ngu n ch y Ch n f8 đ chuy n đ i gi a khung nhìn Nên xem ng i ch i khung nhìn c a ng i th Khi di chuy n, camera s luôn di chuy n kho ng cách v i ng trí ng i ch i, s không thay đ i v i ch i r N u thay đ i giá tr c a bi n dist_planar camera s ti n l i g n ho c lùi xa N u thay đ i góc cam_angle s quay xung quanh ng i ch i, luôn đ i di n v i ng Tuy nhiên v n v n đ ng th i ch i ng xuyên xuyên qua b c t nhìn c a ng i ch i g n b c t ng, ch ng Camera s ng ng i v t s ch n t m i ch i Chúng ta s gi i quy t v n đ ph n sau Bây gi s thay đ i mã ngu n m t ít…chúng ta mu n di chuy n camera lên phía nh ng v n đ i di n v i ng 104 i ch i Và c ng c n ph i gi Ch ng 4: Cài đ t kho ng cách đ n ng i ch i, th s di chuy n khơng theo đ ng tròn n a mà theo hình c u Chúng ta s th c hi n u nh th nào? Hãy t ng t ng ng nhìn t bên c nh N u camera n m m t ph ng XY c a ng m tđ ng th ng t đ n ng m t ph ng XY đ i ch i, s nh n đ i ch i đ i ch i Hãy v c m t góc gi a ng Góc s xác đ nh xác v trí c a ng ch i Hình sau s bi u di n v trí c a camera tr Lúc c n ch nh l i mã ngu n nh sau: 105 c ng h p này: i Ch ng 4: Cài đ t var dist_total = 300; // thay đ i giá tr đ ti n l i g n ho c xa th c th var tilt_3rd = 0; function update_views() { else { dist_planar = cos (tilt_3rd) * dist_total; 3rd_person.x = player.x - cos (cam_angle) * dist_planar; 3rd_person.y = player.y - sin (cam_angle) * dist_planar; 3rd_person.z = player.z + sin (tilt_3rd) * dist_total; 3rd_person.pan = cam_angle; 3rd_person.roll = 0; 3rd_person.tilt = - tilt_3rd; } B ng cách thay đ i giá tr c a bi n tilt_3rd, cam_angle, dist_total, có th di chuy n camera t xung quanh ng m t m t c u v i bán kính có th đ i ch i Nó s đ c di chuy n c thay đ i b ng cách thay đ i giá tr c a bi n 2.3 Cách đ cho camera tránh ch m vào t Ýt ng g i m t tia t ng m t ch ng i ch i đ n v trí m i c a camera, n u th y có ng ng i v t n m tia Khi đó, kho ng cách gi a ng camera c n đ c thay đ i… b ng kho ng cách gi a ng v t Thêm nh ng dòng sau vào hàm update_views: 106 i ch i ch i ch i ng ng i Ch ng 4: Cài đ t function update_views() { 3rd_person.roll = 0; 3rd_person.tilt = - tilt_3rd; validate_view(); } } hàm s đ c đ nh ngh a nh sau: var dist_traced; function validate_view() { my = player; trace_mode = ignore_me + ignore_passable; dist_traced = trace (player.x, 3rd_person.x); if (dist_traced == 0) { return; } // khơng ch m vào b t kì ch ng ng i v t if (dist_traced < dist_total) { dist_traced -= 5; // Di chuy n b c t ng dist_planar = cos (tilt_3rd) * dist_traced; 3rd_person.x = player.x - cos (cam_angle) * dist_planar; 3rd_person.y = player.y - sin (cam_angle) * dist_planar; 3rd_person.z = player.z + sin (tilt_3rd) * dist_traced; } } xác đ nh v trí c a camera m t cách hồn tồn gi ng nh cách trên, Hàm ch s d ng m t kho ng cách m i đ n ng ng i ch i đ n ch i ch i, kho ng cách t ng ng i v t Nó s thay đ i t t đ ng n ch n vi c camera n m bên b c t đ t camera sau ng ng i ch i, thay đ i nh ng dòng: 3rd_person.x = player.x - cos (cam_angle) * dist_planar; 3rd_person.y = player.y - sin (cam_angle) * dist_planar; thành: 107 ng 4: Cài đ t Ch 3rd_person.x = player.x - cos (cam_angle + player.pan) * dist_planar; 3rd_person.y = player.y - sin (cam_angle + player.pan) * dist_planar; ch c n thêm góc quay c a th c th (player.pan) vào cam_angle II Xe t đ ng Tránh ch Gi s ng ng ng i v t đ ng i ch i mu n di chuy n t m t m b t đ u đ n m k t thúc T t nhiên n u gi a khơng có ch c n cho di chuy n theo m t đ ng ng i v t h t r t đ n gi n, ch ng th ng qua m b t đ u m k t thúc đ c bi t ý đ n tr thúc có ch ng h p: gi a m b t đ u k t ng ng i v t: chi c xe khác ho c ch t nh Hình 108 ng ng i v t Ch ng 4: Cài đ t Ví d đây: đ ng chu t đ n v trí c n ng i ch i di chuy n đ n m t v trí ta có th nh p i ch i c n đ n: Lúc m b t đ u v trí c a ng i ch i, m k t thúc v trí nút nh t c a chu t Có h ng khác xung quanh m t ng i ch i, m i m t h ng khác ta xem m t nút M t nút có th có đ r ng khác tùy thu c vào mu n ch n Hình N u m t nút ch a m t ch giá tr , s khơng đ ng ng i v t ta xem nút nút khơng có c ch n lúc tìm đ v v v v bđ v kt V Hình 109 ng đ n đích Ch ng 4: Cài đ t Gi s t nút b t đ u bđ, mu n tìm m t đ Và nút v ch ng đi đ n nút c n đ n (nút kt) ng ng i v t: đây, m i nút trung gian (nh nút 0, … 7), s ch a giá tr chi phí đ ng (waycost), chi phí tồn b nút (nodecost) M i nút có m t nút cha, m t nút cha có nút (trong tr th ng h p bình ng), n m xung quanh nút Gi s m t nút có chi phí đ ng waycost, nút c a s có waycostcon=waycostcha+1; Trong nút b t đ u khơng có nút cha ta cho waycost c a ta s d ng m t heuristic, kho ng cách t nút đ n nút đích (nút kt), ta kí hi u goal_dist, chi phí c a m t nút s là: nodecost=waycost+goal_dist Nh v y thu t toán s g m b B c sau: c 1: M nút b t đ u B c 2: - Ch n danh sách nút m m t nút có nodecost nh nh t - N u khơng nút n a k t thúc thu t toán B c 3: - N u nút nút đích thu t tốn k t thúc - N u khơng thì: + T o nút t nút này, v i u ki n nút không ph i nút ch a ch ng ng i v t + óng nút l i m t t c nút đ B c t o c 4: V i thu t toán nh v y, hình đ tìm đ m k t thúc (kt), ta s qua đ 110 ng t m b t đ u (bd) đ n ng qua nút 1, 2, 3, 4, Ch ng 4: Cài đ t TÀI LI U THAM KH O [1] H ng d n có s n ch [2] Các tài li u h ng trình 3D Game Studio ng d n trang web: www.3DGameStudio.com [3] B ch H ng Khang, Hồng Ki m, Trí tu nhân t o, ph ng d ng, Nhà xu t b n Khoa h c K thu t Hà N i - 1999 111 ng pháp ... ng th y nh t là: 1.2.1 Game hành đ ng Game hành đ ng xu t hi n r t nhi u c game 3D game 2D Game lo i có đ c m chúng tính co gi t game, nh game b n Ch ng 1: Gi i thi u súng Game hành đ ng th nh... ng script 3D Game Studio đ vi t phân ph i m t game th nh ng game th ng m i đ ng m i D i c làm b ng 3D Game Studio: 1.2 Phân lo i game Th lo i c a game r t phong phú đa d ng, th lo i game th ch... h p v i game nh T i l i s d ng ngôn ng 3D Game Studio đ vi t game? 3D Game Studio ch ng trình chuyên d ng dùng đ t o game 3D Ch ng 1: Gi i thi u V i hàng tr m game đ c phát hành, 3D Game Studio
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng GAME, Luận văn tốt nghiệp: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng GAME

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn