Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sảnh phẩm , đồ uống việt nam

128 17 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG ANH NHƢ NGỌC NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT THUỘC NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG ANH NHƢ NGỌC NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT THUỘC NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐƢỜNG NGUYỄN HƢNG Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hoàng Anh Nhƣ Ngọc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍNH THANH KHOẢNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC DN .9 1.1.1 Tổng quan tính khoản 1.1.2 Lý thuyết khuôn mẫu ƣa thích tính khoản 11 1.1.3 Ý nghĩa tính khoản cơng ty 14 1.1.4 Đo lƣờng tính khoản 15 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH TOÁN HIỆN HÀNH CỦA DOANH NGHIỆP 21 1.2.1 Quy mô DN 21 1.2.2 Nợ ngắn hạn 22 1.2.3 Số vòng quay hàng tồn kho 22 1.2.4 Tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA) 23 1.2.5 Vốn lƣu động ròng 23 1.2.6 Số vòng quay khoản phải thu khách hàng 24 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VÒNG QUAY VỐN LƢU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 24 1.3.1 Quy mô DN 24 1.3.2 Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu 25 1.3.3 Vốn lƣu động ròng 26 1.3.4 Tốc độ tăng trƣởng doanh thu 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT THUỘC NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 29 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 29 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.2.1 Câu hỏi nghiên cứu 32 2.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu 32 2.2.3 Đo lƣờng biến mơ hình 40 2.2.4 Mẫu nghiên cứu 41 2.2.5 Phƣơng pháp xử lý số liệu 42 KẾT LUẬN CHƢƠNG 48 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU 49 3.2 SỰ TƢƠNG QUAN CỦA CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH 51 3.3 KẾT QUẢ HỒI QUY 54 3.4 KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT ƢỚC LƢỢNG CỦA MƠ HÌNH 60 3.5 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY 65 3.5.1 Mơ hình Tỷ số toán hành 65 3.5.2 Mơ hình Vòng quay vốn lƣu động 68 3.5.3 Mối quan hệ Tỷ số tốn hành Vòng quay vốn lƣu động 71 3.6 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 72 3.6.1 Xem xét, thay đổi tình hình sử dụng nợ vay 73 3.6.2 Có sách cấu trúc tài sản hợp lý 74 3.6.3 Tăng cƣờng chất lƣợng quản trị tín dụng 75 3.6.4 Lên kế hoạch hợp lý có biến động doanh thu 77 3.6.5 Một số kiến nghị địa phƣơng Nhà nƣớc .78 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN 83 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (BẢN SAO) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN (BẢN SAO) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN (BẢN SAO) BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CCC Cash Conversion Cycle – Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt DN Doanh nghiệp DT Doanh thu FEM Fixed Effect Model – Mơ hình ảnh hƣởng cố định GVHB Giá vốn hàng bán HTK Hàng tồn kho Khh Tỷ số khả toán hành Knhanh Tỷ số khả toán nhanh Ktt Tỷ số khả toán tức thời LM LNST Lagrangian Multiplier – Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi LM Lợi nhuận sau thuế OLS Mơ hình hồi quy theo phƣơng pháp bình phƣơng bé P/E Hệ số giá thu nhập cổ phiếu ROE Return on Equity – Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROA Return on total Assets – Tỷ suất sinh lời tài sản REM Random Effect Model – Mơ hình ành hƣởng ngẫu nhiên TS Tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSNH Tài sản ngắn hạn TSLĐ Tài sản lƣu động TCTD Tổ chức tín dụng VIF Hệ số phóng đại phƣơng sai VLĐ Vốn lƣu động VLĐR Vốn lƣu động ròng VNDS Cơng ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1.4 Ví dụ tính khoản 17 Bảng 2.1 Tăng trƣởng tiêu dùng thực phẩmđồ uống theo giá so sánh năm 2005 32 Bảng 2.2.3 Đo lƣờng biến độc lập 40 Bảng 3.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 49 Bảng 3.2.1 Ma trận tƣơng quan biến mơ hình (CR) 52 Bảng 3.2.2 Ma trận tƣơng quan biến mơ hình (VQLD) 53 Bảng 3.3.1a Model Summary (Mơ hình CR) 55 Bảng 3.3.2a Hệ số VIF (Mơ hình CR) 55 Bảng 3.3.3a Kết mơ hình Pooled Regression (Mơ hình CR) 56 Bảng 3.3.4a Kết mơ hình ảnh hƣởng cố định (Mơ hình CR) 56 Bảng 3.3.5a Kiểm định Hausman (Mơ hình CR) 57 Bảng 3.3.6a Kết mơ hình ảnh hƣởng ngẫu nhiên (Mơ hình CR) 57 Bảng 3.3.1b Model Summary (Mơ hình VQLD) 58 Bảng 3.3.2b Hệ số VIF (Mơ hình VQLD) 58 Bảng 3.3.3b Kết mơ hình Pooled Regression (Mơ hình VQLD) 59 Bảng 3.3.4b Kết mơ hình ảnh hƣởng cố định (Mơ hình VQLD) 59 Bảng 3.3.5b Kiểm định Hausman (Mơ hình VQLD) 60 Bảng 3.4.1a Kiểm định LM (Mơ hình CR) 60 Bảng 3.4.2a Kiểm định Wooldridge (Mơ hình CR) 61 Bảng 3.4.1b Kiểm định Wald test (Mơ hình VQLD) 62 Bảng 3.4.2b Kiểm định Wooldridge (Mơ hình VQLD) 63 Bảng 3.4.3b Mơ hình FEM theo phƣơng pháp Robust Error (Mơ hình VQLD) 64 Bảng 3.5.1 Bảng so sánh kết giả thuyết nghiên cứu (Mơ hình Tỷ số tốn hành) 68 Bảng 3.5.2 Bảng so sánh kết giả thuyết nghiên cứu (Mơ hình Vòng quay vốn lƣu động) 70 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Hình 3.4.1 Hình 3.4.2 Hình 3.4.3 Hình 3.4.4 Tên hình vẽ Trang Biểu đồ phân phối chuẩn phần dƣ (Biến phụ thuộc CR) Biểu đồ P-P Plot (Biến phụ thuộc CR) 61 Biểu đồ phân phối chuẩn phần dƣ (Biến phụ thuộc VQLD) Biểu đồ P-P Plot (Biến phụ thuộc VQLD) 63 62 64 [19] Muhammad Usama (2012), “Working capital Management and it’s affect on firm’s profitability and liquidity: In other food sector of Karachi Stock Exchange”, Arabian Journal of Business and Management Review, 1(12), pp 62 – 73 [20] Niaz Ahmed Bhutto, Ghulam Abbas, Mujeeb-ur-Rehman and Syed Mir M Shah (2011), “Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size, Working Capital Approaches and Firm’s Profitability: A case of Pakistani Industries”, Pakistan Journal of Engineering and Applied Sciences, 1(2), pp 45 – 64 [21] Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R and Williamson, R (1999), “The determinants and implications of corporate cash holdings”, Journal of Financial Economics, 52(1), pp – 46 [22] Verlyn Richards and Eugene Laughlin (1980), “A Cash Conversion Cycle Approach to Liquidity Analysis”, Financial Management, 9(1), pp 32 – 38 [23]http://accountlearning.com/important-factors-determining-workingcapital-requirements/ [24]https://efinancemanagement.com/working-capital-financing/factorsdetermining-working-capital-requirement ... KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT THUỘC NHĨM NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG VIỆT NAM CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU... thực phẩm, đồ uống, cho việc nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến tính khoản cơng ty thuộc nhóm ngành vấn đề có ý nghĩa khoa học thực tiễn Do đ , tơi chọn đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến tính. .. nghiên cứu đề tài nhân tố ảnh hƣởng đến tính khoản cơng ty sản xuất thực phẩm, đồ uống niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu mặt không gian: công ty sản xuất thực phẩm, đồ uống
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sảnh phẩm , đồ uống việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sảnh phẩm , đồ uống việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn