Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam

162 47 2
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ ANHNGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM HỘI TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ ANHNGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM HỘI TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng ẫn ho họ PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 10 1.1 KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 10 1.1.1 Sự hài lòng 10 1.1.2 Sự hài lòng cơng việc 10 1.1.3 Tầm quan trọng việc nghiên cứu hài lòng cơng việc nhân viên quản trị nguồn nhân lực 12 1.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 15 1.2.1 Thuyết nhu cầu theo cấp bậc Maslow 15 1.2.2 Thuyết kỳ vọng Victor Vroom 16 1.2.3 Lý thuyết hai yếu tố Frederick Herzbeg 16 1.2.4 Thuyết công Adams 18 1.2.5 Mơ hình đặc điểm cơng việc Hackman & Oldham 19 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ĐO LƢỜNG SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 20 1.3.1 Nghiên cứu Nguyễn Thanh Hoài (2013) 20 1.3.2 Nghiên cứu Phạm Văn Mạnh (2012) 21 1.3.3 Nghiên cứu Châu Văn Toàn (2009) 21 1.3.4 Nghiên cứu Trần Kim Dung (2005) 21 1.3.5 Nghiên cứu Spector (1997) 22 1.3.6 Nghiên cứu Hackman, Oldham (1975) 23 1.3.7 Nghiên cứu Smith, Kendall Hulin (1969) 24 1.3.8 Nghiên cứu Weiss, Dawis, England & Lofquist (1967) 25 1.3.9 Tổng hợp kết nghiên cứu: 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 30 2.1.1 Một số đặc điểm BHXH tỉnh Quảng Nam 30 2.1.2 Tình hình hoạt động BHXH tỉnh Quảng Nam 33 2.1.3.Thực trạng nguồn nhân lực BHXH tỉnh Quảng Nam 35 2.1.4 Các sách nguồn nhân lực BHXH tỉnh Quảng Nam thời gian qua 37 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 40 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 40 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu 42 2.2.3 Thiết kế thang đo 44 2.2.4 Thiết kế bảng câu hỏi 48 2.2.5 Thu thập xử lý thông tin 49 2.2.6 Phân tích liệu 51 KẾT LUẬN CHƢƠNG 56 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 3.1 MÔ TẢ DỮ LIỆU THU THẬP ĐƢỢC 57 3.1.1 Mô tả mẫu 57 3.1.2 Mã hóa liệu 57 3.1.3 Phân tích cấu mẫu 58 3.1.4 Phân tích sơ kết khảo sát 60 3.2 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 60 3.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo Bản chất công việc (BCCV) 60 3.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo Đào tạo thăng tiến (DTTT) 61 3.2.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cấp (CT) 62 3.2.4 Kiểm định độ tin cậy thang đo Đồng nghiệp (DN) 63 3.2.5 Kiểm định độ tin cậy thang đo Thu nhập (TN) 63 3.2.6 Kiểm định độ tin cậy thang đo Điều kiện làm việc (DKLV) 64 3.2.7 Kiểm định độ tin cậy thang đo Sự hài lòng (HL) 65 3.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ – EFA 66 3.3.1 Phân tích nhân tố khám phá thang đo biến độc lập 66 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá thang đo biến phụ thuộc .69 3.4 HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 71 3.5 KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 72 3.5.1 Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội 72 3.5.2 Kiểm định giả thuyết mơ hình 78 3.6 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN 80 3.6.1 Kiểm định khác biệt Giới tính đến hài lòng 80 3.6.2 Kiểm định khác biệt Độ tuổi đến hài lòng 82 3.6.3 Kiểm định khác biệt trình độ chun mơn đến hài lòng 82 3.6.4 Kiểm định khác biệt chức vụ cơng tác đến hài lòng .83 3.6.5 Kiểm định khác biệt thời gian công tác đến hài lòng 85 3.7 KẾT QUẢ THỐNG KÊ VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CHUNG VÀ HÀI LÒNG THEO TỪNG NHÓM NHÂN TỐ 86 3.7.1 Mức độ hài lòng chung 86 3.7.2 Mức độ hài lòng theo nhóm nhân tố 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG 92 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 93 4.1 MƠ TẢ NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH 93 4.1.1 Tóm tắt nội dung nghiên cứu 93 4.1.2 Tóm tắt kết nghiên cứu 94 4.2 ĐỀ XUẤT HÀM Ý CHÍNH SÁCH 95 4.2.1 Các sách để nâng cao hài lòng chất cơng việc 95 4.2.2 Các sách để nâng cao hài lòng đào tạo thăng tiến .97 4.2.3 Các sách để nâng cao hài lòng cấp 99 4.2.4 Các sách để nâng cao hài lòng đồng nghiệp 100 4.2.5 Các sách để nâng cao hài lòng thu nhập 102 4.2.6 Các sách để nâng cao hài lòng điều kiện làm việc 103 4.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 105 4.3.1 Hạn chế nghiên cứu 105 4.3.2 Hƣớng nghiên cứu 105 KẾT LUẬN 106 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩ từ viết tắt BHXH Bảo hiểm hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp ANOVA Phân tích phƣơng sai (Analysis of Variance) EFA Phân tích nhân tố (Exploratory Factor Analysis) VIF Variance Inflation Factor DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tổng hợp kết nghiên cứu 26 2.1 Một số tiêu tình hình hoạt động BHXH tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2016 34 2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực BHXH tỉnh Quảng Nam 35 2.3 Hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ NNL 39 2.4 Thang đo hài lòng nhân viên cơng việc BHXH tỉnh Quảng Nam 46 2.5 Hình thức chọn nhân viên để vấn 50 3.1 Bảng phân tích cấu mẫu 58 3.2 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Bản chất công việc 60 3.3 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Bản chất công việc lần 61 3.4 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Đào tạo thăng tiến 62 3.5 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Cấp 62 3.6 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Đồng nghiệp 63 3.7 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Thu nhập 64 3.8 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Điều kiện làm việc 64 3.9 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Sự hài lòng 65 3.10 Kết phân tích nhân tố khám phá thang đo biến độc lập lần 67 3.11 Kết phân tích nhân tố khám phá thang đo biến phụ thuộc 70 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.12 Bảng hệ số tƣơng quan biến phụ thuộc biến độc lập 73 3.13 Kết phân tích hồi quy 74 3.14 Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng chung 87 3.15 Kết thống kê mơ tả Mức độ hài lòng theo nhân tố “Bản chất công việc” 88 3.16 Kết thống kê mơ tả Mức độ hài lòng theo nhân tố “Đào tạo thăng tiến” 88 3.17 Kết thống kê mơ tả Mức độ hài lòng theo nhân tố “Cấp trên” 89 3.18 Kết thống kê mô tả Mức độ hài lòng theo nhân tố “đồng nghiệp” 89 3.19 Kết thống kê mô tả Mức độ hài lòng theo nhân tố “thu nhập” 90 3.20 Kết thống kê mơ tả Mức độ hài lòng theo nhân tố “điều kiện làm việc” 91 3.21 Kết thống kê mơ tả Mức độ hài lòng theo nhân tố “Sự hài lòng” 91 Marketing- Ứng dụng mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM quản trị kinh doanh, Nhà xuất Đại học Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh [11] Trƣơng Cẩm Thoa (2015), Nghiên cứu nhân tố nhân tố tác động đến hài lòng công việc nhân viên quan BHXH tỉnh Bình Định, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [12] Châu Văn Toàn (2009), Các nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc nhân viên khối văn phòng thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [13] Lâm Hƣơng Trang (2013), Các nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc công chức thị Hà Tiên, Luận văn thạc sĩ, Đại học Nha Trang [14] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức Tài liệu tiếng Anh [15] Ellickson, M.C., & Logsdon, K (2001), “Determinants of job satisfaction of municipal government employees”, State & Local Gorvernment Review 33 (3) [16] Gerbing & Anderson (1998), “An Update Paradigm for Scale Development Incorporing Unidimensionality and Its Assessments”, Journal of Marketing Research, Vol.25, 186 -192 [17] Hackman, J.R & Oldham, G.R.(1974), “The Job Diagnosis Survey: An Instrument for the Diagnosis of Jobs and the Evaluation of Job Redesign Project”, Technical Report No.4, Department of Administrative Sciences, Yale University, USA.9 [18] Hair & ctg (1998), Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall International, Inc [19] Herzberg (1959), Two Factor Theory:Motivation Factors, Hygiene Factors [20] Hoyer, W D & MacInnis, D J (2001), Consumer Behaviour 2nd ed., Boston, Houghton Mifflin Company [21] Jabnoun, N and Al-Tamimi, H.A.H.(2003), “Measuring perceived quality at UAE commercial banks”, International Journal of Quality and Reliability Management, 20(4), 458 – 472 [22] Kotler, P (2000), Marketing Management 10 (ed), New Jersey: Prentice Hall [23] Kreitner, R & Kinicki, A (2007), Organizational Behavior, Pennsylvania: McGraw-Hill [24] Kusku, F (2003) Employee satisfaction in higher education: the case of academic and administrative staff in Turkey Career Development International, (7) [25] Luddy, Neazaam (2005), Job Satisfaction amongst Employees at a Public Health Institution in the Western Cape, University of Western Cape, South Africa [26] Nunnally & Burnstein (1994), Pschy Chometric Theory, 3rd edition, McGraw Hill [27] Quinn & Staines (1979), Satisfaction, Handbook of organizational measurement, Price, J.L.(1997), International Journal of Manpower [28] Smith, P.C.,Kendall, L.M.and Hulin,C.L.(1969), The measurement og satisfaction in work and retirement, Chicago, Rand McNally [29] Spector, P.E.(1997), Job Satisfaction: Application, Assessment, Cause and Consequences.Thousand Oaks, California, Sage Publication, Inc [30] Ting Yuan (1997), Determinant of Job Satisfaction of Federal Government Employees [31] Weiss et al (1967), Manual for the Minnesota Satisfaction Questionaire, The University of Minnesota Press Tài liệu tr ng Web https://vi.wikipedia.org/wiki/Quản_trị_nhân_sự https://bhxhquangnam.gov.vn http:/tapchibaohiemxahoi.gov.vn ... ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ ANH VŨ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH... CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 10 1.1 KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 10 1.1.1 Sự hài lòng 10 1.1.2 Sự hài lòng cơng việc. .. Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam Mục tiêu nghiên cứu Đề tài đƣợc thực nhằm mục đích đạt đƣợc mục tiêu sau: (1) Lựa chọn đƣợc mơ hình nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn