Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến lợi nhuận các doanh nghiệp tronh ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

113 37 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ NGỌC ÁNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN ĐẾN LỢI NHUẬN CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ NGỌC ÁNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN ĐẾN LỢI NHUẬN CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRƯƠNG HỒNG TRÌNH Đà Nẵng, Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Nghiên cứu ảnh hưởng quản trị vốn luân chuyển đến lợi nhuận doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Ngọc Ánh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10 1.1 KHÁI NIỆM KHẢ NĂNG SINH LỢI DOANH NGHIỆP 10 1.1.1 Khái niệm 10 1.1.2 Các tiêu phản ánh khả sinh lợi doanh nghiệp 11 1.1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lợi doanh nghiệp: 15 1.2 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI DOANH NGHIỆP 21 1.2.1 Vốn luân chuyển quản trị vốn luân chuyển 21 1.2.2 Tầm quan trọng quản trị vốn luân chuyển 22 1.2.3 Nhân tố quản trị vốn luân chuyển ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp 23 1.2.4 Một số mơ hình nghiên cứu trước 28 TÓM TẮT CHƯƠNG 41 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 42 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM 42 2.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 45 2.2.1 Cơ sở xây dựng mơ hình nghiên cứu: 45 2.2.2 Đo lường biến: 50 2.2.3 Mẫu liệu 53 2.2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết 53 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 57 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 57 2.4.1 Nghiên cứu định lượng 57 2.4.2 Phương pháp phân tích liệu 60 2.4.3 Kiểm định giả thuyết: 61 TÓM TẮT CHƯƠNG 61 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62 3.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 62 3.1.1 Dữ liệu thu thập 62 3.1.2 Mô tả thông tin mẫu 62 3.2 PHÂN TÍCH MƠ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT 65 3.2.1 Phân tích tương quan 66 3.2.2 Phân tích hồi quy & kiểm định mơ hình 69 3.3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 81 3.4 HÀM Ý CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỢI DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 84 3.4.1 Chính sách thu nợ: 84 3.4.2 Chính sách quảnhàng tồn kho: 85 3.4.3 Chính sách quản lý tiền mặt: 86 3.5 KIẾN NGHỊ 88 3.6 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 88 TÓM TẮT CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 Đóng góp nghiên cứu 91 Hạn chế hướng nghiên cứu 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CCC CR Giải thích Chu kỳ luân chuyển tiền Tỷ số khoản ngắn hạn DAPD Kỳ toán nợ phải trả DAR Kỳ thu tiền bình qn DINV Kỳ chuyển hóa tồn kho D/E Tỉ lệ nợ vốn cổ phần FI Chỉ số lạm phát FS Quy mô công ty GROWTH Tốc độ tăng trưởng LEV Hệ số đòn bẩy ROA Lợi nhuận tài sản ROE Lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROCE Tỷ suất sinh lợi vốn cổ phần thường ROI Lợi nhuận vốn đầu tư ROS Khả sinh lời doanh thu QTVLC TG Quản trị vốn luân chuyển Tỷ lệ tài sản cố định / tổng tài sản Tobin’s Q Hệ số Tobin’s Q VLC Vốn luân chuyển DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Các tiêu phản ánh khả sinh lợi doanh nghiệp nghiên cứu trước 14 1.2 Tổng kết nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lợi qua nghiên cứu trước 18 1.3 Tổng kết nhân tố quản trị vốn luân chuyển ảnh hưởng đến khả sinh lợi doanh nghiệp qua nghiên cứu trước 27 1.4 Tổng kết mơ hình kết nghiên cứu trước 39 2.1 Các mơ hình nghiên cứu nhân tố QTVLC ảnh hưởng đến khả sinh lợi tác giả nhiều quốc gia qua năm 47 2.2 Đo lường biến phụ thuộc độc lập sử dụng mơ hình hồi quy 50 2.3 Danh sách 22 công ty ngành thực phẩm & thức uống niêm yết Sở giao dịch chứng khoán HOSE HNX 58 3.1 Thống kê mô tả 61 3.2 Bảng ma trận tương quan biến 67 3.3 Ảnh hưởng chu kỳ chuyển hóa tiền mặt khả sinh lợi doanh nghiệp 70 3.4 Ảnh hưởng kỳ thu tiền bình quân đến khả sinh lợi doanh nghiệp 73 3.5 Ảnh hưởng kỳ chuyển hóa tồn kho đến khả sinh lợi doanh nghiệp 76 3.6 Ảnh hưởng kỳ toán nợ phải trả đến khả sinh lợi doanh nghiệp 79 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình vẽ Trang 1.1 Mơ hình chu kỳ ln chuyển tiền (CCC) 25 2.1 Những lĩnh vực hấp dẫn đầu tư Đơng Nam Á (2012) 42 2.2 Top ngành có số ROE trung bình cao năm 2013 44 2.3 Đề xuất mơ hình nghiên cứu nhân tố quản trị vốn luân chuyển ảnh hưởng đến khả sinh lợi doanh 49 nghiệp 2.4 Quy trình nghiên cứu 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, có nhiều tranh cãi lớn công tác quản trị vốn luân chuyển công ty Một số nhà nghiên cứu cho vốn luân chuyển nguồn tài nguyên có chi phí cao mang lại lợi ích Vì vậy, để tối đa hóa lợi nhuận cổ đơng, cơng ty khơng nên trì sách vốn ln chuyển (Ali Hassan, 2010) Tuy nhiên, vốn luân chuyển khơng tồn nguy hiểm làm giảm tính khoản dẫn đến khó khăn khác hoạt động điều hành Các nhà nghiên cứu khác ủng hộ quan điểm quản trị vốn luân chuyển cần thiết hỗ trợ điều hành quản lý thành phần vốn luân chuyển cách đắn tối thiểu chi phí tối đa hóa lợi nhuận Quản trị vốn luân chuyển cần thiết tổ chức nhà nghiên cứu khắp giới tập trung thảo luận vấn đề Vốn luân chuyển không bao gồm tài sản ngắn hạn mà khoản nợ ngắn hạn (Lazaridis Tryfonidis, 2006) Một sách quản trị vốn ln chuyển xác tạo giá trị cho cổ đơng, sách khơng tốt ảnh hưởng đến doanh nghiệp gây khó khăn tài Mặc dù, cơng tác quản trị vốn luân chuyển quan trọng nghiên cứu thực Việt Nam Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng quản trị vốn luân chuyển đến lợi nhuận doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp cao học với mong muốn giải thích rõ tầm quan trọng quản trị vốn luân chuyển, đồng thời, thực quy trình phân tích để tìm ảnh hưởng tiêu quản trị vốn luân chuyển đến khả sinh lợi công ty ngành hàng tiêu dùng Việt Nam nhằm giúp doanh nghiệp ngành thực phẩm & đồ uống Việt Nam có 90 TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương 3, tác giả trình bày kết nghiên cứu dựa mơ hình lựa chọn chương Qua kết nghiên cứu tác giả thấy kỳ thu tiền bình quân (DAR), chu kỳ chuyển hóa hàng tồn kho (DINV), chu kỳ chuyển hóa tiền mặt (CCC), tỷ lệ đòn bẩy (LEV) có mối tương quan âm với khả sinh lợi doanh nghiệp (ROA) Tuy nhiên kỳ toán nợ phải trả (DAPD) khơng có mối liên hệ với khả sinh lợi doanh nghiệp Bên cạnh đó, tác giả sử dụng kiểm định tính vững mơ hình thấy mơ hình có phù hợp có ý nghĩa mặt thống kê, tuân theo quy luật phân phối chuẩn không xảy tượng đa cộng tuyến tượng tự tương quan Tác giả trình bày hàm ý sách từ kết nghiên cứu chương mối quan hệ biến quản trị vốn luân chuyển khả sinh lợi công ty (ROA) Từ hàm ý sách rút được, tác giả đưa số kiến nghị nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao công tác quản trị vốn luân chuyển từ nâng cao khả sinh lợi doanh nghiệp 91 KẾT LUẬN Đóng góp nghiên cứu Vốn luân chuyển phần quan trọng hoạt động hàng ngày công ty Người ta tin quản trị vốn luân chuyển tốt có tác động đáng kể đến khả sinh lợi doanh nghiệp (Raheman & Nasr, 2007) Luận văn xem xét ảnh hưởng quản trị vốn luân chuyển khả sinh lợi 22 doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng Việt Nam niêm yết hai sàn HOSE HNX giao dịch chứng khoán Trong luận văn này, nhà nghiên cứu sử dụng ROA thước đo khả sinh lợi CCC sử dụng nhân tố phản ánh QTVLC Dựa kết hồi quy, nhà quản lý gia tăng khả sinh lợi doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng cách điều chỉnh thời gian chuyển đổi tiền mặt, thời gian thu tiền, hàng tồn kho đến mức tối thiểu hợp lý Hạn chế hướng nghiên cứu Luận văn tiến hành để tìm ảnh hưởng sách vốn ln chuyển khả sinh lợi công ty Tuy nhiên, có nhiều phương pháp sử dụng để đo lường khả sinh lợi doanh nghiệp khả sinh lợi tài sản, khả sinh lợi vốn, khả sinh lợi hoạt động gộp, khả sinh lợi hoạt động, … Do đó, luận văn khơng thể sử dụng xem xét tất nhân tố phản ánh khả sinh lợi Nói cách khác, luận văn chọn ROA thước đo khả sinh lợi để tìm hiểu mối quan hệ QTVLC khả sinh lợi Hơn nữa, giới hạn liệu với mục đích nghiên cứu, có 22 cơng ty ngành thực phẩm & đồ uống Việt Nam niêm yết hai sàn HOSE HNX nên chưa thể cho kết thực chuẩn xác Bài nghiên cứu sử dụng liệu thứ cấp, dựa thơng tin có sẵn công ty cổ phần công bố website, mặt khác số liệu thu thập trang web làm tròn nên tính tốn nghiên cứu có sai số so với thực tế 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh [1] Akoto, R., Vitor, D., & Angmor, P (2013), “Working capital management and profitability: Evidence from Ghanaian listed manufacturing firms”, Journal of Economics and International Finance, Vol 5(9), pp 373-379 [2] Ali, W., & Hassan, S H U (2010), “ Realationship between the profitability and working capital policy of swedish companies”, Umea School of Business paper [3] Angahar, P., & Alematu, A (2014), “Impact of working capital on the profitability of the Nigerian Cement industry” European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, Vol.2(7), pp.17-30 [4] Brealey et al(2006), “Working Capital Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia”, International Journal of Business and Management, Vol 5(11), pp 140 - 147 [5] Daniel Mogaka Makori (2013), “Working Capital Management and Firm Profitability: Empirical Evidence from Manufacturing and Construction Firms” [6] Deloof, M (2003), “Does Working Capital Management affect Profitability of Belgian Firms”, Journal of Business Finance and Accounting, pp 573-587 [7] Gakure, R., Cheluget, K J., Onyango, J A., & Keraro, V (2012), “Working capital management and profitability of manufacturing firms listed at the Nairobi stock exchange” Prime Journal of Business Administration and Management (BAM), Vol 2(9), pp 680 - 686 93 [8] Gill, A., Biger, N., & Neil, M (2010), “The Relationship Between Working Capital Management And Profitability Evidence From The United States”, Business and Economics Journal [9] Izadinia, N., & Taki, A (2010), “Investigation of the impact of working capital management on the profitability potential of the companies listed in Tehran Stock Exchange”, Journal of science research financial accounting, pp 120 - 139 [10] Lazaridis, I., & Tryfonidis, D (2006), “The relationship Between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange”, Journal of Financial Management and Analysis, Vol 19 [11] Lorenzo A Preve Virginia Sarria- Allende (2010), “Working Capital Management” [12] Makori, D M., & Jagongo, A (2013), “Working Capital Management and Firm Profitability: Empirical Evidence from Manufacturing and Construction Firms Listed on Nairobi Securities Exchange, Kenya” International Journal of Accounting and Taxation, Vol 1(1) [13] Mansoori Muhammad (2012), “The effect of working capital management on firm’s profitability: Evidence from Singapore” Interdisciplinary journal of contemporary research in business, Vol [14] Mathuva, D M (2010), “The influence of working capital managements on corporate profitability: A survey of keyan listed firms”, Research Journal of Business Management, Vol 4(1), pp - 11 94 [15] Mohamad, N., & Saad, N (2010), “Working Capital Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia.”, International Journal of Business and Management, Vol 5(11) [16] Napompech, K (2012), “Effects of Working Capital Management on the Profitability of Thai Listed Firms” International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol 3(3) [17] Nazir, M., & Afza, T (2009), “Impact of Aggressive Working Capital Management Policy on Firms’ Profitability”, The IUP Journal of Applied Finance, Vol 25 (8), pp 19 - 30 [18] Nobanee et al (2011), “Effects of Working Capital Management on the Profitability of Thai Listed Firms”, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol.3 [19] Nousheen Tariq Bhutta1, Arshad Hasan (2013), “Impact of Aggressive Working Capital Management Policy on Firms’ Profitability.”, The IUP Journal of Applied Finance, Vol 25 (8), pp 19 - 30 [20] Padachi, K (2006), “Trends in Working Capital Management and its Impact on Firms”, International Review of Business Research Papers, Vol (2), pp 45-58 [21] Raheman, A., & Nasr, M (2007), “Working Capital Management and Profitability - Case Of Pakistani Firms”, International Review of Business Research Papers, Vol 3(1), pp 279 - 300 [22] Pouraghajan, A., & Emamgholipourarchi, M (2012), “Impact of Working Capital Management on Profitability and Market Evaluation: Evidence from Tehran Stock Exchange” International Journal of Business and Social Science, Vol 3(No 10) 95 [23] Rezazadeh, J., & Heydarian, J (2010), “The impact of working capital management affect profitability of Iranian companies”, Accounting Research [24] Robert Alan Hill (2006), “Working Capital Management - theory and stratetry” [25] Shin, H.H and Soenen, L (1998), “Efficiency of working capital and corporate profitability”, Finalcial Pratice and Education, pp 37-45 [26] Taani, K (2012), “Impact of Working Capital Management Policy and Financial Leverage on Financial Performance: Empirical evidence from Amman Stock Exchange – listed companies”, International Journal of Management Sciences and Business Research, Vol 1(8) [27] Turuel Solano (2007), “Impact of Working Capital Management Policy and Financial Leverage on Financial Performance: Empirical evidence from Amman Stock Exchange – listed companies”, International Journal of Management Sciences and Business Research, Vol.2 [28] Zariyawati, M., Annuar, M., Taufiq, H., & Abdul Rahim, A (2009), “Working capital management and corporate performance: Case of Malaysia”, Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol 5(11), pp 47 - 54 Websites: Http://www.bvsc.com.vn/ PHỤ LỤC MCK SCK NAM KPT BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN GTA GTA GTA GTA GTA GTA GTA GTA GTA HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 27897 32341 30318 80918 43236 78425 229705 201227 191466 191217 203669 15400 17534 25636 22998 29631 55695 45253 35919 9792 19560 7433 21775 25056 33880 24375 40180 31393 43192 28593 HANGTO TONGTA TSNH 61414 63823 86851 86640 70835 117411 120841 120093 87596 86170 83489 32957 37600 48389 76783 74494 57851 124121 112543 87391 98613 20044 44283 58887 84094 85008 65854 74218 51312 62597 178652 242945 379172 606168 736809 758841 786198 768378 808294 896272 1006902 82062 85594 124390 156500 165255 196890 255207 228394 179336 196978 158741 199777 193545 218816 199377 216886 213797 285577 224007 100830 156275 179079 402269 341516 333373 421797 380697 450597 571077 723053 61563 65227 93859 111759 119906 132664 179220 161089 121759 137414 88610 108330 103039 134758 125480 143277 144792 219018 164121 TONGNO NONGAN PHAITRA DOANHT GIAVON LNST 86887 59586 172177 111738 213556 214267 211891 189325 213413 256263 301304 32851 33495 42869 77210 79431 102941 139983 126280 72582 80629 48683 92682 37100 63026 42142 61275 55602 126956 64098 83286 56407 141006 101122 157211 183691 209357 187575 211942 238694 281964 23164 23008 31268 63309 69141 85268 124568 123237 72311 80346 48627 92679 37071 62954 42000 61145 55602 126956 64098 45356 41244 72214 57437 75147 96205 92477 81797 68006 66426 69030 12056 6939 12714 15729 12267 17636 18103 1568 24083 41158 19971 15877 9336 26823 20403 15693 11831 20397 24879 287092 343061 456850 545208 631962 792664 1009368 938970 1059259 1132669 1178139 191544 204612 309680 418974 415975 535377 828357 673330 484487 419067 182162 133960 163592 286363 396711 464129 533626 471396 474418 216296 254909 335662 420514 441049 578217 709973 664229 721264 735130 764731 154267 161416 257786 348859 345018 437788 683183 558618 365147 294755 164477 118020 146956 272151 371216 424294 500883 439760 433049 12318 19183 25152 20851 57293 41778 46369 25886 44880 57417 85815 7345 8331 10051 12053 12392 15191 32245 10756 12737 18372 13849 14848 7631 9206 12240 11278 12400 11711 12998 ROA DAR DINV DAPD CCC CR LEV FS 0.07 0.08 0.07 0.03 0.08 0.06 0.06 0.03 0.06 0.06 0.09 0.09 0.10 0.08 0.08 0.07 0.08 0.13 0.05 0.07 0.09 0.09 0.07 0.04 0.04 0.06 0.05 0.06 0.04 0.06 103.64 91.39 94.44 75.20 58.62 74.12 62.12 65.99 44.33 42.78 39.85 77.98 85.02 68.51 80.34 78.81 48.23 66.31 73.54 87.36 122.11 44.48 136.95 146.26 112.78 83.58 56.65 54.08 42.59 52.76 1.21 2.77 1.27 3.98 2.17 1.81 2.01 2.03 2.13 2.39 2.56 2.66 2.83 3.00 1.77 1.73 1.56 1.44 1.31 1.68 1.71 1.82 1.17 2.78 2.14 2.99 2.34 2.60 1.73 2.56 0.49 0.25 0.45 0.18 0.29 0.28 0.27 0.25 0.26 0.29 0.30 0.40 0.39 0.34 0.49 0.48 0.52 0.55 0.55 0.40 0.41 0.31 0.46 0.19 0.29 0.21 0.28 0.26 0.44 0.29 35.47 34.41 24.22 54.17 24.97 36.11 83.06 78.22 65.98 61.62 63.10 29.35 31.28 30.22 20.04 26.00 37.97 19.94 19.47 7.38 17.04 14.89 59.33 55.90 43.18 22.43 31.60 21.47 33.44 22.00 76.54 59.06 78.53 49.85 62.19 60.73 47.54 44.95 34.41 32.98 32.95 28.52 15.69 18.00 16.46 12.98 14.70 9.67 1.02 24.07 50.97 44.32 49.10 23.19 35.97 20.06 13.50 8.62 16.93 20.97 62.57 66.74 40.14 79.52 21.40 49.50 97.65 99.27 75.89 71.42 70.00 78.80 100.61 80.73 83.91 91.83 71.50 76.58 91.98 70.66 88.18 15.06 147.18 178.98 119.99 85.95 74.75 66.94 59.10 53.79 12.57 12.75 13.03 13.21 13.36 13.58 13.82 13.75 13.87 13.94 13.98 12.16 12.23 12.64 12.95 12.94 13.19 13.63 13.42 13.09 12.95 12.11 11.81 12.01 12.57 12.89 13.05 13.19 13.06 13.07 GROWT 0.19 0.33 0.19 0.16 0.25 0.27 -0.07 0.13 0.07 0.04 0.07 0.51 0.35 -0.01 0.29 0.55 -0.19 -0.28 -0.14 -0.26 0.22 0.75 0.39 0.17 0.15 -0.12 0.01 MCK SCK NAM KPT HAT HNX HAT HNX HAT HNX HAT HNX HAT HNX HAT HNX HAT HNX HHC HNX HHC HNX HHC HNX HHC HNX HHC HNX HHC HNX HHC HNX HHC HNX HHC HNX HHC HNX HNM HNX HNM HNX HNM HNX HNM HNX HNM HNX HNM HNX HNM HNX HNM HNX HNM HNX HNM HNX KDC HOSE KDC HOSE KDC HOSE KDC HOSE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 10736 1647 3958 832 910 790 198 28158 36027 24666 25060 27809 23956 23132 28328 33287 52811 18849 21606 40942 8660 25308 36234 59183 67331 84039 84730 215989 195881 560318 489407 HANGTO TONGTA TSNH 701 540 1592 1825 2373 1623 1633 65866 63456 60298 76931 70987 100970 100951 86312 83871 82058 91949 47118 40077 71719 53548 56762 52534 49329 18269 46883 65953 120403 136272 181656 55783 84360 84515 91171 105920 114294 137097 157177 166853 197190 205289 192350 224397 288333 300326 315210 337102 207546 206205 272550 214540 213202 218711 213998 213884 227732 337294 784247 936372 3067474 2983410 29368 33914 32062 40078 48883 61473 90922 108364 120227 112788 126806 125348 156894 173101 197119 207745 227546 117499 78863 134105 86071 99860 114395 121574 128891 117394 225684 380346 460247 1754629 1474434 TONGNO NONGAN PHAITRA DOANHT GIAVON LNST ROA DAR 7834 21099 17208 18328 31304 34151 43330 93944 94032 91851 97360 74810 96633 109507 115481 120112 127718 155025 87924 98519 84446 57707 86874 81759 81516 93725 125013 269845 351070 593513 835926 7789 695 237014 21056 7821 298879 17120 547 325247 18187 31 323514 31304 3009 389252 34151 497 417973 43330 2856 484829 73023 29566 332839 77038 33662 329840 72475 35704 344275 71663 31981 418811 72406 27264 460375 93506 49066 530851 105616 53703 641070 115188 63183 681225 119820 71229 742432 127302 7332 780461 130893 22778 288076 66672 7597 332279 90284 5846 200123 80996 7576 353856 55899 16660 286235 83912 21027 324094 81759 16404 282444 81037 8772 234863 93725 26656 246373 118994 38417 232443 207990 97150 803559 303771 99577 1001867 467800 156330 1238339 663885 106665 1466192 198290 257519 281361 273403 328662 341674 400262 284388 274458 279834 348615 383760 447912 544348 573562 602642 641740 216741 248215 275631 284417 202007 257916 219520 188823 172676 155173 568943 716854 908825 1085980 17524 18271 14293 15902 12553 15032 22382 14756 15026 21145 18993 20363 18908 20251 21887 23761 26514 20105 7260 4001 -37277 12861 -21813 1577 1217 3034 161 94757 170666 224127 -60602 0.31 0.22 0.17 0.17 0.12 0.13 0.16 0.09 0.09 0.11 0.09 0.11 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.10 0.04 0.01 -0.17 0.06 -0.10 0.01 0.01 0.01 0.00 0.12 0.18 0.07 -0.02 16.53 2.01 4.44 0.94 0.85 0.69 0.15 30.88 39.87 26.15 21.84 22.05 16.47 13.17 15.18 16.36 24.70 23.88 23.73 74.67 8.93 32.27 40.81 76.48 104.64 124.50 133.05 98.11 71.36 165.15 121.84 DINV DAPD CCC CR LEV FS 1.29 0.77 2.07 2.44 2.64 1.73 1.49 84.54 84.39 78.65 80.55 67.52 82.28 67.69 54.93 50.80 46.67 154.85 69.29 53.07 92.04 96.75 80.33 87.35 95.35 38.62 110.28 42.31 61.31 54.73 61.05 3.77 1.61 1.87 2.20 1.56 1.80 2.10 1.48 1.56 1.56 1.77 1.73 1.68 1.64 1.71 1.73 1.79 0.90 1.18 1.49 1.06 1.79 1.36 1.49 1.59 1.25 1.90 1.83 1.52 3.75 2.22 0.14 0.25 0.20 0.20 0.30 0.30 0.32 0.60 0.56 0.47 0.47 0.39 0.43 0.38 0.38 0.38 0.38 0.75 0.43 0.36 0.39 0.27 0.40 0.38 0.38 0.41 0.37 0.34 0.37 0.19 0.28 1.28 11.09 0.71 0.04 3.34 0.53 2.60 37.95 44.77 46.57 33.48 25.93 39.98 36.01 40.21 43.14 4.17 38.36 11.17 7.74 9.72 30.10 29.76 27.28 16.96 56.35 90.36 62.33 50.70 62.78 35.85 16.54 -8.31 5.80 3.33 0.15 1.89 -0.97 77.47 79.49 58.23 68.90 63.63 58.77 44.85 29.90 24.02 67.20 140.37 81.85 120.00 91.25 98.92 91.38 136.56 183.04 106.77 152.96 78.09 81.97 157.10 147.04 12.38 12.61 12.69 12.69 12.87 12.94 13.09 12.72 12.71 12.75 12.95 13.04 13.18 13.37 13.43 13.52 13.57 12.57 12.71 12.21 12.78 12.56 12.69 12.55 12.37 12.41 12.36 13.60 13.82 14.03 14.20 GROWT 0.26 0.09 -0.01 0.20 0.07 0.16 -0.01 0.04 0.22 0.10 0.15 0.21 0.06 0.09 0.05 0.15 -0.40 0.77 -0.19 0.13 -0.13 -0.17 0.05 -0.06 0.25 0.24 0.18 0.05 MCK SCK NAM KPT KDC HOSE KDC HOSE KDC HOSE KDC HOSE KDC HOSE KDC HOSE KMR HOSE KMR HOSE KMR HOSE KMR HOSE KMR HOSE KMR HOSE KMR HOSE KMR HOSE KMR HOSE KMR HOSE SAF HNX SAF HNX SAF HNX SAF HNX SAF HNX SAF HNX SAF HNX SAF HNX SAF HNX SAF HNX SCD HOSE SCD HOSE SCD HOSE SCD HOSE SCD HOSE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 825183 1018355 724911 882114 859893 765817 20089 28802 47091 77262 141075 241172 240526 113200 68566 90246 15257 17674 25514 24399 30269 35037 41911 39779 39185 28209 29307 22676 16334 24516 18382 HANGTO TONGTA TSNH 162476 434328 398032 316606 303698 326722 4550 12622 14819 16452 54042 70269 118769 193023 149508 162431 13402 15558 25457 9081 14207 30684 35721 46401 47127 60258 35991 19226 17308 28183 21489 4247601 5039864 5809421 5514704 6378246 7890913 140619 165954 239346 268992 520006 613348 623594 603319 599898 650935 48168 56944 74570 61826 92101 105959 127976 126483 134213 144473 130493 151671 155852 170997 195651 2510074 2329537 2558533 2289383 3208952 4334455 27651 43605 110814 98159 210415 330073 381604 340833 247948 277548 31601 39125 59762 44356 76007 85784 105638 102327 114281 126247 96022 107341 106663 115197 134423 TONGNO NONGAN PHAITRA DOANHT GIAVON LNST ROA DAR 1767440 1185452 1959475 1469331 1495030 1597637 75880 95481 72080 82778 156656 181265 180806 174552 153126 137878 21146 18625 30618 19886 44163 45609 50416 43737 48705 49368 31358 40084 34006 44324 51741 DINV DAPD CCC CR LEV FS 1632683 127404 1539223 1023963 522943 0.12 195.68 57.92 45.41 208.18 1.54 0.42 14.25 1033997 271.379 1942808 1248244 578612 0.11 191.32 127.00 0.08 318.24 2.25 0.24 14.48 1783560 274134 4278052 2573746 278635 0.05 61.85 56.45 38.88 79.42 1.43 0.34 15.27 1353060 274618 4311914 2416752 357430 0.06 74.67 47.82 41.48 81.01 1.69 0.27 15.28 1265590 283772 4674796 2584485 492793 0.08 67.14 42.89 40.08 69.95 2.54 0.23 15.36 1532563 278039 5160848 2832193 547025 0.07 54.16 42.11 35.83 60.44 2.83 0.20 15.46 63321 29856 80185 68270 831 0.01 91.44 24.33 159.62 -43.85 0.44 0.54 11.29 82625 38638 85437 69544 5767 0.03 123.05 66.25 202.79 -13.50 0.53 0.58 11.36 63130 3029 131133 92495 20876 0.09 131.07 58.48 11.95 177.60 1.76 0.30 11.78 80463 28169 170718 125877 14817 0.06 165.19 47.71 81.68 131.21 1.22 0.31 12.05 141323 14350 189933 123134 29481 0.06 271.11 160.19 42.54 388.77 1.49 0.30 12.15 170875 17959 405164 292064 36450 0.06 217.26 87.82 22.44 282.64 1.93 0.30 12.91 173883 21510 363540 294661 3937 0.01 241.49 147.12 26.64 361.97 2.19 0.29 12.80 172006 20054 349395 279614 -14090 -0.02 118.26 251.97 26.18 344.04 1.98 0.29 12.76 152863 16831 338397 270986 19274 0.03 73.96 201.38 22.67 252.66 1.62 0.26 12.73 137468 15127 346617 279084 8859 0.01 95.03 212.44 19.78 287.68 2.02 0.21 12.76 21126 15193 203984 188627 8944 0.19 27.30 25.93 29.40 23.83 1.50 0.44 12.23 18334 10840 272164 255179 9040 0.16 23.70 22.25 15.51 30.45 2.13 0.33 12.51 30273 20177 333275 313289 10852 0.15 27.94 29.66 23.51 34.09 1.97 0.41 12.72 19564 9632 411194 382674 11182 0.18 21.66 8.66 9.19 21.13 2.27 0.32 12.93 43882 22192 357537 313388 13978 0.15 30.90 16.55 25.85 21.60 1.73 0.48 12.79 45430 23360 427766 383604 15394 0.15 29.90 29.20 22.23 36.86 1.89 0.43 12.97 50049 25324 506781 450190 19367 0.15 30.19 28.96 20.53 38.62 2.11 0.39 13.14 43527 18015 540145 471459 19964 0.16 26.88 35.92 13.95 48.86 2.35 0.35 13.20 48526 22936 627192 549900 20441 0.15 22.80 31.28 15.22 38.86 2.36 0.36 13.35 49188 22764 667082 581248 23927 0.17 15.43 37.84 14.29 38.98 2.57 0.34 13.41 30015 30015 150705 96954 18751 0.14 70.98 135.49 113.00 93.48 3.20 0.24 11.92 38888 17822 196933 122915 18733 0.12 42.03 57.09 52.92 46.20 2.76 0.26 12.19 32519 14423 240443 148675 22669 0.15 24.80 42.49 35.41 31.88 3.28 0.22 12.39 43929 18953 274446 180316 25546 0.15 32.61 57.05 38.37 51.29 2.62 0.26 12.52 51158 19426 319738 210188 34790 0.18 20.98 37.32 33.73 24.57 2.63 0.26 12.68 GROWT 0.26 1.20 0.01 0.08 0.10 0.07 0.53 0.30 0.11 1.13 -0.10 -0.04 -0.03 0.02 0.33 0.22 0.23 -0.13 0.20 0.18 0.07 0.16 0.06 0.31 0.22 0.14 0.17 0.18 MCK SCK NAM KPT HANGTO TONGTA TSNH SCD SCD SCD SCD SCD SGC SGC SGC SGC SGC SGC SGC SGC SGC SGC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC THB THB THB THB THB THB 26097 36250 39695 40501 23386 8834 7148 11577 10655 10327 14097 20647 14476 19844 16976 76657 115082 151885 269484 200043 473807 573918 459728 479769 627808 19394 23454 40413 58598 34815 34637 HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HNX HNX HNX HNX HNX 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 35879 20082 20734 10299 85019 16061 14067 21874 25668 47869 43921 46271 42160 34339 39627 21865 28062 28187 29147 34992 54828 66772 97998 104467 82369 38048 26279 63293 34763 24523 19815 203383 231843 232646 306320 293726 72718 78360 83630 86195 112644 129581 142282 127726 130189 127325 427828 547409 837061 686965 647182 944175 1031008 1001871 1222589 1209437 165875 224904 295072 396361 353729 325422 148629 179268 188626 260051 230373 47019 53849 54359 54345 77946 74272 81521 68973 70559 70787 324770 263111 601396 405554 380194 679614 767760 764646 1011888 1018513 88373 153954 173261 111151 84689 83403 TONGNO NONGAN PHAITRA DOANHT GIAVON LNST ROA DAR 50635 62869 55810 121337 103016 17364 12827 10097 7389 23842 42820 24544 18986 18621 28674 186293 283303 475621 377704 354139 574467 678799 623583 813138 771511 73978 100306 118468 206005 168110 134150 50479 62714 55654 121181 103016 13511 10715 8686 6604 4820 21864 14279 18986 18621 28674 172051 251401 372170 299227 276225 520278 645676 623583 813138 771511 73978 91948 96482 157449 133540 116707 21404 34583 21718 45713 56442 714 971 1592 1503 1709 6052 2437 7091 8784 572 110769 187985 316247 238127 215364 285817 318836 388472 469373 401398 9733 13739 6322 13187 10182 4005 378400 422812 333990 418984 426248 98543 88898 118943 109433 110837 162855 197796 179953 202194 210899 1182278 1516516 2555895 2993017 2645445 3260828 4442783 4057149 4301847 4130532 351802 489710 540633 619087 654895 572655 281401 327660 241428 298168 290500 76578 64942 93280 87527 84175 133900 144339 146278 163824 175335 1053047 1381676 2342189 2804703 2397479 2872031 4099690 3653421 3874856 3694421 173578 231903 263495 330260 346874 327762 26109 22763 25074 26220 22219 15500 17981 18794 15152 18352 17142 46834 16969 22540 18570 40080 45693 125712 11838 23051 87664 25232 63842 65858 63259 36101 39415 43803 18129 22193 34561 0.13 0.10 0.11 0.09 0.08 0.21 0.23 0.22 0.18 0.16 0.13 0.33 0.13 0.17 0.15 0.09 0.08 0.15 0.02 0.04 0.09 0.02 0.06 0.05 0.05 0.22 0.18 0.15 0.05 0.06 0.11 34.61 17.34 22.66 8.97 72.80 59.49 57.76 67.12 85.61 157.64 98.44 85.39 85.51 61.99 68.58 6.75 6.75 4.03 3.55 4.83 6.14 5.49 8.82 8.86 7.28 39.48 19.59 42.73 20.50 13.67 12.63 DINV DAPD CCC CR LEV FS 33.85 40.38 60.01 49.58 29.38 42.11 40.17 45.30 44.43 44.78 38.43 52.21 36.12 44.21 35.34 26.57 30.40 23.67 35.07 30.46 60.22 51.10 45.93 45.19 62.03 40.78 36.92 55.98 64.76 36.63 38.57 0.25 0.27 0.24 0.40 0.35 0.24 0.16 0.12 0.09 0.21 0.33 0.17 0.15 0.14 0.23 0.44 0.52 0.57 0.55 0.55 0.61 0.66 0.62 0.67 0.64 0.45 0.45 0.40 0.52 0.48 0.41 27.76 40.70 38.52 19.19 32.83 49.84 55.96 2.59 70.92 31.27 3.40 98.19 5.46 92.47 6.23 106.20 6.27 123.78 7.41 195.01 16.50 120.37 6.16 131.43 17.69 103.94 19.57 86.63 1.19 102.73 38.39 -5.07 49.66 -12.50 49.28 -21.59 30.99 7.64 32.79 2.50 36.32 30.03 28.39 28.20 38.81 15.94 44.21 9.84 39.66 29.65 20.47 59.79 21.62 34.88 8.76 89.96 14.57 70.68 10.71 39.59 4.46 46.74 2.94 2.86 3.39 2.15 2.24 3.48 5.03 6.26 8.23 16.17 3.40 5.71 3.63 3.79 2.47 1.89 1.05 1.62 1.36 1.38 1.31 1.19 1.23 1.24 1.32 1.19 1.67 1.80 0.71 0.63 0.71 12.84 12.95 12.72 12.95 12.96 11.50 11.40 11.69 11.60 11.62 12.00 12.19 12.10 12.22 12.26 13.98 14.23 14.75 14.91 14.79 15.00 15.31 15.22 15.27 15.23 12.77 13.10 13.20 13.34 13.39 13.26 GROWT 0.12 -0.21 0.25 0.02 -0.10 0.34 -0.08 0.01 0.47 0.21 -0.09 0.12 0.04 0.28 0.69 0.17 -0.12 0.23 0.36 -0.09 0.06 -0.04 0.39 0.10 0.15 0.06 -0.13 -0.09 MCK SCK NAM KPT HANGTO TONGTAIS TSNH TONGNO NONGAN PHAITRA DOANHT GIAVON LNST ROA DAR DINV DAPD CCC CR LEV FS THB THB THB THB VCF VCF VCF VCF VCF VCF VCF VCF VNM VNM VNM VNM VNM VNM VNM VNM VNM VNM HAD HAD HAD HAD HAD HAD HAD HAD KTS 29067 36764 35963 41933 93035 142375 105614 196734 252329 235125 165525 335150 1081501 965826 1669871 1775342 1311765 2351354 3272496 3472845 3217483 3620107 17978 16017 16938 23722 28229 17829 29197 28064 29226 103212 90132 117257 135286 37448 48661 44601 150064 92882 181732 479641 1012291 1651018 862150 1073230 1154432 1808931 2808596 3105466 4204772 5307061 5969902 94599 78136 32988 21699 30901 22045 19552 17908 54546 38.04 47.38 42.32 44.17 70.68 75.22 50.11 69.79 77.17 56.07 37.44 64.07 90.13 75.36 126.04 115.49 71.09 81.13 79.42 72.50 59.41 58.29 59.66 32.50 29.83 45.54 57.08 37.16 74.08 67.27 125.96 0.88 1.26 1.48 1.58 12.82 8.91 15.34 5.37 8.48 3.34 2.09 1.75 1.52 2.65 3.40 3.28 3.26 2.24 3.21 2.68 2.63 2.85 1.14 1.34 2.02 3.63 3.57 4.97 5.95 6.74 2.25 0.34 0.30 0.34 0.36 0.10 0.12 0.09 0.21 0.11 0.16 0.30 0.41 0.42 0.24 0.20 0.19 0.21 0.26 0.20 0.21 0.23 0.23 0.62 0.55 0.28 0.18 0.23 0.15 0.13 0.11 0.56 HNX HNX HNX HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 26742 31761 31279 26813 49195 89344 94129 111857 162235 93356 83833 61589 748600 511623 654720 646385 728634 1124862 2169205 2246363 2728421 2771737 4490 13852 5628 2820 6553 4162 6346 4727 15617 304321 301348 343299 373794 379433 390709 491953 729227 818065 1133188 1613352 2488793 3897936 3600533 5425117 5966959 8482036 10773032 15582672 19697868 22875414 25770138 152730 142916 119725 122338 136265 145048 155332 166438 97407 87806 112375 172296 213308 336397 336749 441877 676789 762112 606592 1001240 1772013 2406477 1996391 3172434 3187605 5069157 5919803 9467683 11110610 13018930 15522310 33644 50845 43397 78714 110111 109620 116258 120634 78681 100346 88966 116624 134859 26250 37793 28801 125965 89863 181732 479213 1011283 1581146 754356 933357 972502 1552606 2645012 2946537 4144990 4956398 5453263 29527 38081 21481 21660 30866 22045 19552 17908 34930 9663 9138 14007 11567 5445 9841 8516 78485 27302 85067 96982 194171 260885 436869 621376 492556 789867 2089417 1830959 2247659 1968257 1898529 5577 9805 1718 3785 2348 2532 2510 4413 10297 519582 522806 627521 701610 619649 863396 1021419 1301912 1586026 2141776 2341378 3046290 5659290 6289440 6675031 8380563 10820142 16081466 22070557 27101684 31586007 35703776 223516 362829 410309 359602 335836 339573 323165 197585 108548 278893 283205 310202 346507 480468 690836 769265 1028845 1193485 1530526 1613677 1909447 4379796 4678114 4835772 5610969 6735062 10579208 15039305 17484830 19765794 22668451 109993 179895 207274 190134 180498 175104 143857 152277 84687 29422 28486 33306 36835 108343 105193 136005 161561 211113 298242 260389 401372 605484 659890 963398 1248698 2376067 3615493 4218182 5819455 6534107 6068203 15100 16472 25247 28625 23919 29827 29356 23073 12193 0.10 0.09 0.10 0.10 0.29 0.27 0.28 0.22 0.26 0.26 0.16 0.16 0.16 0.18 0.18 0.21 0.28 0.34 0.27 0.30 0.29 0.24 0.10 0.12 0.21 0.23 0.18 0.21 0.19 0.14 0.13 18.79 22.17 18.19 13.95 28.98 37.77 33.64 31.36 37.34 15.91 13.07 7.38 48.28 29.69 35.80 28.15 24.58 25.53 35.87 30.25 31.53 28.34 7.33 13.93 5.01 2.86 7.12 4.47 7.17 8.73 52.51 12.65 11.78 16.48 12.18 4.14 5.20 4.04 27.84 8.35 20.29 21.94 37.12 21.74 34.09 46.90 32.04 42.81 72.09 44.44 46.92 36.35 30.57 18.51 19.89 3.03 7.27 4.75 5.28 6.37 10.58 44.38 44.18 57.78 44.03 45.94 95.52 107.79 79.71 73.31 106.16 51.70 28.57 34.33 116.67 70.96 114.94 111.60 52.86 34.57 70.86 55.83 54.60 56.06 48.48 26.54 31.81 41.14 59.46 36.36 74.88 65.42 134.10 13.16 13.17 13.35 13.46 13.34 13.67 13.84 14.08 14.28 14.58 14.67 14.93 15.55 15.65 15.71 15.94 16.20 16.59 16.91 17.12 17.27 17.39 12.32 12.80 12.92 12.79 12.72 12.74 12.69 12.19 11.59 GROWT 0.01 0.20 0.12 0.39 0.18 0.27 0.22 0.35 0.09 0.30 0.11 0.06 0.26 0.29 0.49 0.37 0.23 0.17 0.13 0.62 0.13 -0.12 -0.07 0.01 -0.05 -0.39 -0.56 MCK SCK NAM KPT KTS KTS KTS KTS KTS KTS KTS VTL VTL VTL VTL VTL VTL VTL VTL VTL VTL BHS BHS BHS BHS BHS BHS BHS BHS BHS BHS LSS LSS LSS LSS HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 13982 15617 10786 21678 37030 26572 22921 21994 26948 27367 31751 32794 81740 70922 99419 99974 92610 119877 85136 92280 90907 241481 254984 234744 285117 698450 537835 477648 499097 368797 585058 HANGTO TONGTAIS TSNH 35516 29226 35763 53786 74389 58426 57565 21994 26948 27367 31751 32794 48915 52942 37378 67514 73352 63316 65139 77619 165314 201271 299229 333068 820013 343666 638754 142964 103795 118579 124490 94961 97407 109852 176467 182235 164323 139802 41874 62268 39653 57751 80455 81740 70922 99419 99974 92610 299229 333068 820013 343666 638754 1015192 1281737 2107835 2193791 2343338 913700 989290 867306 997928 70292 78681 91164 137121 133204 116816 96972 41874 62268 39653 57751 80455 81740 70922 99419 99974 92610 224452 329832 362065 277754 532632 618030 752872 1454281 1396748 1547280 477648 499097 368797 585058 TONGNO NONGAN PHAITRA DOANHT GIAVON LNST ROA DAR DINV DAPD CCC CR LEV FS 59863 18761 6100 48019 54546 34930 10297 108548 41696 35195 11650 154422 66106 63111 19505 314445 56779 56779 42346 313713 36641 36641 28408 295480 24709 24709 23045 190855 47991 31620 6523 83531 69109 54128 10082 74431 38768 26445 5755 87372 53680 45635 5008 92524 71230 64837 2433 105686 71739 65222 65222 110773 58849 52195 52195 96317 93003 87569 87569 128440 92006 87929 87929 75495 91595 88125 88125 84770 389003 389003 36598 543335 235903 235903 12282 767947 289043 289043 16087 643351 267295 267295 20591 792245 456207 456207 24894 1191283 518518 403366 403366 2007501 733238 628125 628125 2566008 1535111 1427676 1427676 3045798 1348933 1251830 1251830 2930013 1492298 1431564 1431564 2611435 391125 210436 60252 837665 342637 213898 75487 952815 276054 200001 58794 1131771 289672 265452 60583 1099587 311.38 125.96 127.16 89.09 104.48 81.55 114.92 147.87 200.18 169.60 174.69 161.82 231.73 293.51 157.28 611.30 513.56 50.04 35.61 50.15 81.57 71.49 62.20 52.97 108.28 46.64 101.64 77.70 48.59 46.91 52.10 3.75 2.25 2.59 2.17 2.35 3.19 3.92 1.32 1.15 1.50 1.27 1.24 1.25 1.36 1.14 1.14 1.05 0.58 1.40 1.25 1.04 1.17 1.53 1.20 1.02 1.12 1.08 2.27 2.33 1.84 2.20 0.63 0.56 0.38 0.37 0.31 0.22 0.18 1.15 1.11 0.98 0.93 0.89 0.88 0.83 0.94 0.92 0.99 1.30 0.71 0.35 0.78 0.71 0.51 0.57 0.73 0.61 0.64 0.43 0.35 0.32 0.29 41632 84687 102654 220358 259889 261517 182838 54289 49135 58897 66340 73969 77045 65836 86745 40312 52133 461841 667687 564927 739767 1027577 1755812 2294967 2764270 2689264 2293733 671584 779691 922581 872162 4106 12193 33418 66891 27873 13194 -3278 6215 5187 628 3515 468 3179 2168 -2396 205 -3321 34013 47421 53633 -43276 120087 14587 147233 11921 37364 8178 63408 87516 72921 163319 0.04 0.13 0.30 0.38 0.15 0.08 -0.02 0.15 0.08 0.02 0.06 0.01 0.04 0.03 -0.02 0.00 -0.04 0.11 0.14 0.07 -0.13 0.19 0.01 0.11 0.01 0.02 0.00 0.07 0.09 0.08 0.16 106.28 52.51 25.49 25.16 43.08 32.82 43.84 96.11 132.15 114.33 125.26 113.26 269.34 268.76 282.53 483.35 398.76 80.53 40.46 52.35 41.88 73.99 46.36 33.39 34.17 87.01 75.17 208.13 191.19 118.94 194.21 53.48 44.38 41.42 32.31 59.47 39.65 46.00 43.86 74.89 35.67 27.55 12.01 308.99 289.37 368.47 796.14 616.99 28.92 6.71 10.39 10.16 8.84 83.85 99.90 188.51 169.90 227.80 32.75 35.34 23.26 25.35 364.18 134.10 111.23 81.95 88.09 74.72 112.75 200.12 257.44 248.26 272.39 263.07 192.08 272.91 71.34 298.50 295.33 101.65 69.36 92.11 113.29 136.64 24.71 -13.54 -46.07 -36.25 -50.99 253.08 204.44 142.59 220.95 10.78 11.59 11.95 12.66 12.66 12.60 12.16 11.33 11.22 11.38 11.44 11.57 11.62 11.48 11.76 11.23 11.35 13.21 13.55 13.37 13.58 13.99 14.51 14.76 14.93 14.89 14.78 13.64 13.77 13.94 13.91 GROWT 1.26 0.42 1.04 0.00 -0.06 -0.35 -0.11 0.17 0.06 0.14 0.05 -0.13 0.33 -0.41 0.12 0.41 -0.16 0.23 0.50 0.69 0.28 0.19 -0.04 -0.11 0.14 0.19 -0.03 0.22 MCK SCK NAM KPT HANGTO TONGTAIS TSNH TONGNO NONGAN PHAITRA DOANHT GIAVON LNST ROA DAR DINV DAPD CCC CR LEV FS LSS LSS LSS LSS LSS MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS 149421 720038 482756 244589 318445 190420 237288 296547 625746 575846 1091073 1627172 9042 6112 34448 37010 36383 63490 91800 53917 359352 786193 1400640 882414 774404 702599 1947555 8981050 12017587 18994871 23240644 31039961 26459 28711 52008 186735 325168 364511 944251 927853 63.40 185.38 102.87 55.05 76.17 52.49 33.52 33.88 57.13 34.02 57.36 62.59 24.54 10.83 60.86 42.70 20.76 28.94 39.02 17.58 0.23 0.36 0.52 0.40 0.35 0.45 0.28 0.43 0.36 0.49 0.50 0.59 0.22 0.21 0.25 0.44 0.54 0.40 0.51 0.47 HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1185527 720038 482756 244589 318445 593536 282936 314209 903317 942881 975138 5176907 25554 48026 56491 111511 149045 187226 347909 323756 1549880 2191679 2676072 2182939 2241396 1575393 7017094 21129538 33572619 38699256 46502141 52965100 121990 135248 210840 422286 597351 913419 1861708 1970332 1185527 1209877 1154006 707547 801473 1215821 2441831 4626838 12541434 9221223 11198630 16428327 56382 66699 97789 153370 193029 292929 945710 775202 292734 498249 1049663 633174 715979 666853 1210937 3224917 3625783 4748364 9783892 11796756 20625 25721 42283 79171 206403 269227 748377 752656 77574 49799 115597 68250 67657 159564 267168 443583 422772 973856 942375 999340 4262 3224 15108 13705 27122 28430 84390 72653 1338243 1417668 1890282 1848159 1733109 2003550 4078147 5689498 7239003 10575249 12105989 16346576 163849 266517 282978 437253 784618 935539 1015872 1398708 860215 1417668 1712816 1621632 1525946 1324167 2583876 3194617 3997834 6178926 6943196 9489008 134473 205938 206611 316333 639620 800883 858642 1119323 301471 412977 37242 41559 46422 400105 679518 2629217 2496008 1962592 1307224 2037042 24722 31346 64231 88638 80409 81213 91417 187212 0.19 0.19 0.01 0.02 0.02 0.25 0.10 0.12 0.07 0.05 0.03 0.04 0.20 0.23 0.30 0.21 0.13 0.09 0.05 0.10 323.35 185.38 93.22 48.30 67.07 108.13 25.32 20.16 45.55 32.54 29.40 115.59 56.93 65.77 72.87 93.08 69.33 73.05 125.00 84.49 32.92 353.83 12.82 357.95 24.63 171.46 15.36 88.00 16.18 127.05 43.98 116.63 37.74 21.10 50.68 3.36 38.60 64.08 57.53 9.03 49.54 37.22 38.44 139.74 11.57 69.90 5.71 70.89 26.69 107.03 15.81 119.98 15.48 74.62 12.96 89.02 35.87 128.15 23.69 78.38 4.05 2.43 1.10 1.12 1.12 1.82 2.02 1.43 3.46 1.94 1.14 1.39 2.73 2.59 2.31 1.94 0.94 1.09 1.26 1.03 14.11 14.16 14.45 14.43 14.37 14.51 15.22 15.55 15.79 16.17 16.31 16.61 12.01 12.49 12.55 12.99 13.57 13.75 13.83 14.15 GROWT 0.06 0.33 -0.02 -0.06 1.04 0.40 0.27 0.46 0.14 0.35 0.63 0.06 0.55 0.79 0.19 0.09 0.38 ... NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ NGỌC ÁNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN ĐẾN LỢI NHUẬN CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT... tác giả chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng quản trị vốn luân chuyển đến lợi nhuận doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam làm luận văn tốt nghiệp cao học với... trọng quản trị vốn luân chuyển, đồng thời, thực quy trình phân tích để tìm ảnh hưởng tiêu quản trị vốn luân chuyển đến khả sinh lợi công ty ngành hàng tiêu dùng Việt Nam nhằm giúp doanh nghiệp ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến lợi nhuận các doanh nghiệp tronh ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến lợi nhuận các doanh nghiệp tronh ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn