Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

123 25 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CƠNG PHƢƠNG Đà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNHHIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNHHIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 1.1.1 Cấu trúc tài doanh nghiệp 1.1.2 Hiệu tài doanh nghiệp 11 1.2 ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNHHIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 17 1.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 23 1.3.1 Các nghiên cứu giới 24 1.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG GIẢ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 32 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu 35 2.2.2 Mã hóa biến quan sát mơ hình 36 2.2.3 Chọn mẫu thu thập liệu 36 2.2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu kiểm định mơ hình 40 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 46 3.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH VẬN TẢI 46 3.1.1 Đặc điểm ngành vận tải 47 3.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải qua năm 50 3.2 THỰC TRẠNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH, HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 54 3.2.1 Thực trạng chung cấu trúc tài doanh nghiệp 54 3.2.2 Thực trạng chung hiệu tài doanh nghiệp .56 3.2.3 Khái quát mối quan hệ hiệu tài cấu trúc tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết TTCK VN 62 3.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TỪ MƠ HÌNH HỔI QUY 65 3.3.1 Thống kê mô tả 65 3.3.2 Kết phân tích từ mơ hình hồi quy 72 3.3.3 Phân tích kết nghiên cứu mơ hình lựa chọn 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 CHƢƠNG CÁC KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH RÚT RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 81 4.1 KẾT LUẬN 81 4.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 83 4.2.1 Đối với doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 83 4.2.2 Đối với quan quản lý nhà nƣớc 86 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỂ TÀI (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp DT : Doanh thu ĐBTC : Đòn bẩy tài LN : Lợi nhuận LNST : Lợi nhuận sau thuế LNTT : Lợi nhuận trƣớc thuế Max : Giá trị lớn Min : Giá trị nhỏ TB : Trung bình TSCĐ : Tài sản cố định TTCKVN : Thị trƣờng chứng khoán VCSH : Vốn chủ sở hữu VLĐ : Vốn lƣu động Vốn CSH b q : Vốn chủ sở hữu bình quân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Mã hóa biến quan sát 36 2.2 Danh sách công ty nghiên cứu thuộc ngành Vận tải niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 37 3.1 Các số tốc độ tăng trƣởng quy mơ trung bình số ngành 49 3.2 Mối quan hệ hiệu tài tỷ suất nợ doanh nghiệp vận tải 62 3.3 Mối quan hệ hiệu tài tỷ suất nợ dài hạn doanh nghiệp vận tải 63 3.4 Mối quan hệ hiệu tài tỷ suất nợ dài hạn/ vốn chủ sở hữu doanh nghiệp vận tải 64 3.5 Hiệu tài doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết TTCK VN 65 3.6 Thống kê mô tả biến hiệu tài 67 3.7 Cấu trúc tài doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết TTCK VN 68 3.8 Thống kê mô tả biến cấu trúc tài 70 Ma trận hệ số tƣơng quan 71 3.10 Hồi quy theo mơ hình ảnh hƣởng cố định 73 3.11 Hồi quy theo mơ hình ảnh hƣởng ngẫu nhiên 75 3.12 Kết kiểm định Hausman 77 3.1.3 Kết hồi quy 78 DANH MỤC CÁC H NH VÀ BIỂU ĐỒ Số hiệu hình biểu đồ Tên hình biểu đồ Trang 1.1 Cấu tr c nguồn vốn doanh nghiệp 2.1 Mô hình nghiên cứu 36 3.1 Sản lƣợng vận tải nội địa loại hình vận tải Việt Nam 47 3.2 Quy mô tốc độ tăng trƣởng ngành vận tải 48 3.3 Tốc độ tăng trƣởng bình quân số nhóm ngành 49 3.4 Doanh thu doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt 50 Nam năm 2014-2015 3.5 Biên lợi nhuận gộp doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt 52 Nam năm 2014-2015 3.6 Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt 53 Nam năm 2014-2015 3.7 Tỷ lệ nợ doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 54 giai đoạn 2011- 2015 3.8 Tỷ lệ nợ dài hạn doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam năm 2011-2015 55 Số hiệu hình biểu đồ 3.9 Tên hình biểu đồ Trang Tỷ lệ nợ dài hạn vốn chủ sở hữu DN ngành vận tải niêm yết thị trƣờng chứng 56 khoán Việt Nam năm 2011-2015 3.10 Tỷ lệ sinh lời tài sản doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt 57 Nam năm 2011-2015 3.11 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu DN ngành vận tải niêm yết thị trƣờng chứng 58 khoán Việt Nam năm 2011-2015 3.12 Lợi nhuận cổ phần doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết thị trƣờng 59 chứng khoán Việt Nam năm 2011-2015 3.13 Tỷ số giá cổ phiếu/thu nhập DN ngành vận tải niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt 60 Nam năm 2011-2015 3.14 Tỷ số giá cổ phiếu/sổ sách doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam năm 2011-2015 61 PHỤ LỤC HỒI QUY ROE THEO FEM Dependent Variable: ROE_Y1 Method: Panel Least Squares Date: 01/21/17 Time: 21:20 Sample: 1001 1045 Periods included: 44 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 876 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 0.025184 0.012363 0.111793 -0.045572 0.016625 0.043760 0.050755 0.000388 1.514811 0.282515 2.202614 -117.4507 0.1302 0.7776 0.0279 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.944251 0.942813 0.222520 42.23638 85.06272 656.7171 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.064727 0.930511 -0.141696 -0.016315 -0.093737 1.977526 HỒI QUY ROE THEO REM Dependent Variable: ROE_Y1 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 01/21/17 Time: 21:22 Sample: 1001 1045 Periods included: 44 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 876 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 0.025585 0.010243 0.115028 -0.045439 0.016613 0.043669 0.050595 0.000380 1.540043 0.234567 2.273522 -119.4974 0.1239 0.8146 0.0232 0.0000 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.000000 0.222520 Rho 0.0000 1.0000 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.943738 0.943545 0.221092 4875.662 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.064727 0.930511 42.62499 1.975857 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.943738 Mean dependent var 42.62499 Durbin-Watson stat 0.064727 1.975857 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN ĐỂ LỰA CHỌN ROE THEO FEM HAY REM Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq tatistic Cross-section random Chi-Sq d.f 3.974038 * WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random Var(Diff.) NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 0.012363 0.111793 -0.045572 Prob 0.2643 Prob 0.010243 0.115028 -0.045439 0.000008 0.000016 0.000000 0.4525 0.4216 0.0833 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROE_Y1 Method: Panel Least Squares Date: 01/21/17 Time: 21:22 Sample: 1001 1045 Periods included: 44 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 876 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 0.025184 0.012363 0.111793 -0.045572 0.016625 0.043760 0.050755 0.000388 1.514811 0.282515 2.202614 -117.4507 0.1302 0.7776 0.0279 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression 0.944251 Mean dependent var 0.942813 S.D dependent var 0.222520 Akaike info criterion 0.064727 0.930511 -0.141696 Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 42.23638 Schwarz criterion 85.06272 Hannan-Quinn criter 656.7171 Durbin-Watson stat 0.000000 -0.016315 -0.093737 1.977526 HỒI QUY EPS THEO FEM Dependent Variable: EPS_Y2 Method: Panel Least Squares Date: 01/21/17 Time: 21:25 Sample: 1001 1045 Periods included: 44 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 876 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 4340.016 215.6322 20.12694 0.0000 NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 -4434.738 -3623.643 5.989403 567.5797 658.3061 5.032663 -7.813419 -5.504497 1.190106 0.0000 0.0000 0.2343 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.301333 0.283313 2886.164 7.11E+09 -8211.027 16.72255 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1540.751 3409.230 18.79915 18.92453 18.84711 2.065992 QUY EPS THEO REM Dependent Variable: EPS_Y2 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 01/21/17 Time: 21:26 Sample: 1001 1045 Periods included: 44 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 876 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NPT_TS DA X1 NDH_VCSH_DE X3 NDH_TS LTA X2 4343.200 -4447.230 6.416340 -3609.241 215.4809 566.3986 4.931947 656.2318 20.15585 -7.851768 1.300975 -5.499949 0.0000 0.0000 0.1936 0.0000 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.000000 2886.164 Rho 0.0000 1.0000 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.289282 0.286837 2879.060 118.3095 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 1540.751 3409.230 7.23E+09 2.028437 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.289282 Mean dependent var 7.23E+09 Durbin-Watson stat 1540.751 2.028437 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN ĐỂ LỰA CHỌN EPS THEO FEM HAY REM Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 5.405112 Cross-section random * WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random Var(Diff.) NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 -4434.737682 -4447.229877 1339.339311 -3623.643446 -3609.241335 2726.679967 5.989403 6.416340 1.003604 Prob 0.1444 Prob 0.7328 0.7827 0.6700 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: EPS_Y2 Method: Panel Least Squares Date: 01/22/17 Time: 08:26 Sample: 1001 1045 Periods included: 44 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 876 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 4340.016 -4434.738 -3623.643 5.989403 215.6322 567.5797 658.3061 5.032663 20.12694 -7.813419 -5.504497 1.190106 0.0000 0.0000 0.0000 0.2343 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.301333 0.283313 2886.164 7.11E+09 -8211.027 16.72255 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1540.751 3409.230 18.79915 18.92453 18.84711 2.065992 HỒI QUY P/E THEO FEM Dependent Variable: PE_Y3 Method: Panel Least Squares Date: 01/21/17 Time: 21:28 Sample: 1001 1045 Periods included: 44 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 876 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 6.344121 13.44896 -21.10659 -0.015672 4.999854 13.16045 15.26412 0.116692 1.268861 1.021922 -1.382759 -0.134304 0.2048 0.3071 0.1671 0.8932 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.027341 0.002254 66.92137 3820135 -4913.619 1.089864 0.351324 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 8.561758 66.99693 11.27082 11.39620 11.31878 2.049002 HỒI QUY P/E THEO REM Dependent Variable: PE_Y3 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 01/21/17 Time: 21:30 Sample: 1001 1045 Periods included: 44 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 876 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 6.484363 13.35416 -21.55773 0.012837 4.996346 13.13306 15.21602 0.114357 1.297821 1.016835 -1.416779 0.112255 0.1947 0.3095 0.1569 0.9106 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.000000 66.92137 Rho 0.0000 1.0000 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.002324 -0.001109 67.03406 0.677000 0.566244 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 8.561758 66.99693 3918389 1.997352 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.002324 Mean dependent var 3918389 Durbin-Watson stat 8.561758 1.997352 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN ĐỂ LỰA CHỌN P/E THEO FEM HAY REM Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Cross-section random 6.583047 * WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random Var(Diff.) NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 13.448955 -21.106594 -0.015672 Prob 0.0864 Prob 13.354157 -21.557731 0.012837 0.720076 1.465959 0.000540 0.9111 0.7094 0.2197 Std Error t-Statistic Prob Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: PE_Y3 Method: Panel Least Squares Date: 01/21/17 Time: 21:31 Sample: 1001 1045 Periods included: 44 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 876 Variable Coefficient C NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 6.344121 13.44896 -21.10659 -0.015672 4.999854 1.268861 13.16045 1.021922 15.26412 -1.382759 0.116692 -0.134304 0.2048 0.3071 0.1671 0.8932 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression 0.027341 Mean dependent var 0.002254 S.D dependent var 66.92137 Akaike info criterion 8.561758 66.99693 11.27082 Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 3820135 Schwarz criterion -4913.619 Hannan-Quinn criter 1.089864 Durbin-Watson stat 0.351324 11.39620 11.31878 2.049002 HỒI QUY P/B THEO FEM Dependent Variable: PB_Y4 Method: Panel Least Squares Date: 01/21/17 Time: 21:33 Sample: 1001 1045 Periods included: 44 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 876 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 22.81481 -14.86227 -6.306091 0.013812 0.628490 1.654290 1.918725 0.014668 36.30099 -8.984075 -3.286604 0.941613 0.0000 0.0000 0.0011 0.3467 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.267767 0.248882 8.412130 60361.64 -3096.932 14.17863 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 14.57580 9.706259 7.123131 7.248512 7.171090 2.106350 HỒI QUY P/B THEO REM Dependent Variable: PB_Y4 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 01/21/17 Time: 21:34 Sample: 1001 1045 Periods included: 44 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 876 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 22.79127 -14.74227 -6.475627 0.013353 0.628049 1.650848 1.912680 0.014375 36.28900 -8.930122 -3.385631 0.928891 0.0000 0.0000 0.0007 0.3532 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.000000 8.412130 Rho 0.0000 1.0000 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.263214 0.260679 8.345809 103.8393 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 14.57580 9.706259 60737.01 2.091705 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.263214 Mean dependent var 60737.01 Durbin-Watson stat 14.57580 2.091705 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN ĐỂ LỰA CHỌN P/B THEO FEM HAY REM Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 1.325988 Prob 0.7230 * WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero Cross-section random effects test comparisons: Variable NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 Fixed -14.862269 -6.306091 0.013812 Random Var(Diff.) Prob -14.742273 -6.475627 0.013353 0.011378 0.023163 0.000009 0.2606 0.2653 0.8750 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: PB_Y4 Method: Panel Least Squares Date: 01/21/17 Time: 21:35 Sample: 1001 1045 Periods included: 44 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 876 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NPT_TS DA X1 NDH_TS LTA X2 NDH_VCSH_DE X3 22.81481 -14.86227 -6.306091 0.013812 0.628490 1.654290 1.918725 0.014668 36.30099 -8.984075 -3.286604 0.941613 0.0000 0.0000 0.0011 0.3467 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared 0.267767 Mean dependent var 0.248882 S.D dependent var 14.57580 9.706259 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 8.412130 60361.64 -3096.932 14.17863 0.000000 Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 7.123131 7.248512 7.171090 2.106350 ... ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Kế tốn... ngành vận tải? Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu ảnh hƣởng cấu trúc tài đến hiệu tài doanh nghiệp vận tải niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên. .. nhóm ngành vận tải qua năm 50 3.2 THỰC TRẠNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH, HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHĨM NGÀNH VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn