Đảm bảo sinh kế bền vững cho các hộ dân tái định cư trong dự án xây dựng đường dẫn cầu cửa đại đoạn qua huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

142 25 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THÚY NGA ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CÁC HỘ DÂN TÁI ĐỊNH CƢ TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƢỜNG DẪN CẦU CỬA ĐẠI ĐOẠN QUA HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM UẬN VĂN THẠC S KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THÚY NGA ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CÁC HỘ DÂN TÁI ĐỊNH CƢ TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƢỜNG DẪN CẦU CỬA ĐẠI ĐOẠN QUA HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM UẬN VĂN THẠC S KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HIỆP Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Đảm bảo sinh kế bền vững cho hộ dân tái định cư dự án xây dựng đường dẫn Cầu Cửa Đại đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tác giả Nguyễn Thị Thúy Nga MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát .2 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài nghiên cứu Bố cục đề tài .5 Tổng quan tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ Ý UẬN VỀ ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG 12 1.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG 12 1.1.1 Sinh kế, nguồn lực sinh kế, sinh kế bền vững 12 1.1.2 Đảm bảo sinh kế bền vững 22 1.2 NỘI DUNG ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CÁC HỘ DÂN 23 1.2.1 Bảo đảm nguồn lực sinh kế cho hộ dân 23 1.2.2 Hỗ trợ chiến lược sinh kế cho hộ dân 31 1.2.3 Cải thiện môi trường sinh kế hộ dân 33 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG CỦA HỘ DÂN 34 1.3.1 Nh m yếu tố khách quan hộ dân 34 1.3.2 Nh m yếu tố chủ quan hộ dân 35 1.4 KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG 36 1.4.1 Kinh nghiệm thực tiễn giới 36 1.4.2 Kinh nghiệm thực tiễn dự án nước .38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CÁC HỘ DÂN TÁI ĐỊNH CƢ TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƢỜNG DẪN CẦU CỬA ĐẠI QUA HUYỆN THĂNG BÌNH TỈNH QUẢNG NAM .41 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA BÀN TÁI ĐỊNH CƯ 41 2.2 THỰC TRẠNG SINH KẾ VÀ ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CÁC HỘ DÂN TÁI ĐỊNH CƯ .43 2.2.1 Thực trạng nguồn lực sinh kế bảo đảm nguồn lực sinh kế cho hộ dân 43 2.2.2 Thực trạng chiến lược sinh kế hỗ trợ chiến lược sinh kế cho hộ dân 63 2.2.3 Thực trạng môi trường sinh kế cải thiện môi trường sinh kế cho hộ dân .68 CHƢƠNG GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CÁC HỘ DÂN TÁI ĐỊNH CƢ TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƢỜNG DẪN CẦU CỬA ĐẠI QUA HUYỆN THĂNG BÌNH TỈNH QUẢNG NAM 73 3.1 ĐỊNH HƯỚNG ĐẢM BẢO SINH KẾ CHO CÁC HỘ DÂN TÁI ĐỊNH CƯ 73 3.2 GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO SINH KẾ CỦA CÁC HỘ DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG DẪN CẦU CỬA ĐẠI .76 3.2.1 Giải pháp chung cải thiện nguồn lực sinh kế hộ dân tái định cư 76 3.2.2 Giải pháp cụ thể cải thiện t ng nguồn lực sinh kế, giải pháp bồi thường thiệt hại hộ dân tái định cư: 85 KẾT UẬN 98 DANH MỤC TÀI IỆU THAM KHẢO PHỤ ỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI UẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Nguồn lực sinh kế 14 2.1 Độ tuổi người dân tái định cư 44 2.2 Nguồn cung cấp vật tư, máy m c đầu vào cho hộ dân tái định cư nghề khác (% số hộ) 46 2.3 K thuật công nghệ sản xuất hộ dân tái định cư 48 2.4 Nguồn vốn vay ngân hàng hộ tái định cư 52 2.5 Tiếp cận vốn vay hộ 53 2.6 Thu nhập người dân tái định cư 54 2.7 Diện tích đất bị thu hồi hộ dân tái định cư 56 2.8 Diện tích đất bị thu hồi hộ dân tái định cư 57 2.9 Ý kiến người dân tái định cư mối quan hệ 59 2.10 Tỷ lệ hỗ trợ tổ chức đoàn thể địa phương hộ dân tái định cư 60 2.11 Hỗ trợ quyền khuyến nơng 61 2.12 Tiếp cận dịch vụ x hội hộ dân tái định cư(% số hộ) 62 2.13 Lựa chọn sinh kế người dân tái định cư sống kh khăn 63 2.14 Hỗ trợ thu nhập cho hộ dân tái định cư thiếu thu nhập 64 2.15 Đối tác tiêu thụ sản phẩm hộ dân tái định cư 65 2.16 Đánh giá tiếp cận dịch vụ thị trường 65 2.17 Tình hình sở hạ tầng tỉnh Quảng Nam 69 2.18 Tỷ lệ hộ c đồ dùng lâu bền phân theo thành thị, nông thôn phân theo loại đồ dùng tỉnh Quảng Nam 71 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình vẽ Trang 1.1 Khung phân tích sinh kế bền vững DFID (2001) 17 2.1 Tỷ lệ lao động phân theo trình độ chun mơn k thuật 45 2.2 Mức độ tham gia vào kh a bồi dư ng nghề nông 47 2.3 Đánh giá hộ tái định cư hệ thống thủy lợi địa phương (% số hộ điều tra) 50 2.4 Mức độ sẵn l ng đ ng g p xây dựng sở hạ tầng chung 51 2.5 Tỷ lệ hộ dân tái định cư cấp giấy chứng nhận quyền s dụng đất 58 3.1 So sánh mức huy động s dụng nguồn lực hộ dân tái định so với hộ khơng đền bù bố trí tái định cư 73 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đ tiến hành triển khai giải ph ng mặt xây dựng nhiều cơng trình nhằm phát triển kinh tế, văn hoá-x hội, đảm bảo an ninh quốc ph ng tỉnh nhà Các dự án giải ph ng mặt hầu hết phức tạp, kh khăn có cộng đồng dân cư sinh sống nơi được xây dựng Do đ , cần c sách biện pháp hữu hiệu cơng tác di dân, tái định cư nhằm ổn định đời sống, giảm thiểu tác động tiêu cực đến nguồn tài nguyên, môi trường, bảo đảm cho người dân c sống nơi tốt nơi cũ chủ trương, sách Đảng, Nhà nước Tuy nhiên, việc triển khai giải ph ng mặt bố trí tái định cư đ làm nảy sinh số vấn đề bất cập môi trường, văn hoá đặc biệt đời sống người dân sinh sống bị ảnh hưởng Chính sách triển khai công tác đền bù tái định cư bắt buộc Chính phủ quan tâm c n tồn nhiều vấn đề bất cập cần giải quyết, đ vấn đề đảm bảo sinh kế cho người dân phải tái định cư đến nơi thật chưa quan tâm mức đến chưa thực cách hoàn chỉnh bền vững Kinh nghiệm giới thân Việt Nam đ cho thấy công tác tái định cư trình phức tạp, nhiều thời gian, đ i hỏi phải tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ người dân tái định cư, dân tộc, văn hoá, sắc, đặc tính dân tộc tập quán họ sinh hoạt sản xuất, đặc biệt chương trình tái định cư c quy mơ lớn Việc đảm bảo sinh kế đ ng vai tr quan trọng nhằm giảm thiểu nguy rủi ro cho người dân phải tái định cư bắt buộc, giảm thiểu tối đa tác động không mong muốn người dân phải tái định cư thông qua việc tạo lập sinh kế bền vững, ổn định phát triển sản xuất, đảm bảo phát triển kinh tế, x hội bảo vệ môi trường bền vững Công trình xây dựng đường dẫn Cầu C a Đại đoạn qua huyện Thăng Bình có x bị ảnh hưởng Bình Minh, Bình Dương Bình Đào Người dân sinh sống vùng đất chủ yếu trồng hoa màu cát, đất lúa đánh bắt hải sản Vì vậy, việc giải ph ng mặt bố trí tái định cư cho hộ dân phức tạp Bên cạnh đ , việc bồi thường, hỗ trợ lại thực hình thức chi trả trực tiếp Người dân bị thu hồi đất phần lớn s dụng khoản tiền bồi thường trực tiếp để phục vụ nhu cầu mua sắm, sinh hoạt trước mắt mà quan tâm đến học nghề, chuyển đổi nghề việc làm Do đ , sau bị giải tỏa di dời, thu hồi đất để xây dựng dự án đường dẫn Cầu C a Đại, người dân kh khăn chuyển đổi ngành nghề, tìm kiếm việc làm ổn định phát triển kinh tế Tiếp tục quan tâm đến thực trạng tái định cư đảm bảo sống cho hộ dân nơi vấn đề cấp thiết Xuất phát t xúc thực tế người dân, việc làm để đảm bảo cho hộ dân thuộc diện thu hồi đất bố trí tái định cư nơi c thể c điều kiện sinh sống ổn định phát triển sinh kế bền vững yêu cầu cấp thiết trình phát triển huyện Vì thế, đề tài “Đảm bảo sinh kế bền vững cho hộ dân tái định cư dự án xây dựng đường dẫn Cầu Cửa Đại đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam’’ c tính cấp thiết cao Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Tìm giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo sinh kế sinh kế bền vững cho hộ dân bố trí tái định cư dự án xây dựng đường dẫn Cầu C a Đại đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Đánh giá thực trạng sinh kế, môi trường sinh kế hộ dân thuộc diện giải toả đền bù, bố trí tái định cư thuộc dự án xây dựng đường dẫn Cầu C a Đại đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thực trạng nỗ lực quyền đảm bảo sinh kế hộ dân - Đề xuất giải pháp cụ thể c tính thực tiễn cao nhằm đảm bảo cải thiện sinh kế bền vững cho hộ dân Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Thực trạng sinh kế hộ dân yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế; - Thực trạng công tác đảm bảo sinh kế cho hộ dân quyền yếu tố ảnh hưởng đến nỗ lực đảm bảo sinh kế 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi khách thể nghiên cứu: Các hộ dân bố trí tái định cư dự án xây dựng đường dẫn Cầu C a Đại đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Phạm vi thời gian nghiên cứu: Dữ liệu thứ cấp phục vụ nghiên cứu thu thập t nguồn công bố khoảng 2010-2015 Dữ liệu sơ cấp tổ chức thu thập t tháng 08 đến tháng 11 năm 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê mô tả: Phương pháp vận dụng để mơ tả tranh tổng qt tình hình địa bàn nghiên cứu, thực trạng nghèo đ i, thực trạng nguồn lực sinh kế cho giảm nghèo bền vững địa phương Bằng phương pháp c thể mô tả nhân tố thuận lợi cản trở tiếp cận nguồn lực sinh kế hộ dân tái định cư - Phương pháp ph n t ch so sánh: T việc phân tổ thống kê nhóm hộ theo tiêu chí phân tổ, luận án so sánh nhóm hộ với điều kiện khả tiếp cận nguồn lực sinh kế Trên sở đ phân tích 63 Lý ông bà c nhận định nhƣ nội dung sách chưa phù hợp nội dung sách Phương thức thực Phương thức thực phù hợp chưa tốt tốt Chính sách đất đai Chính sách hỗ trợ giá vật tư, máy m c Chính sách khuyến khích ứng dụng k thuật, cơng nghệ Chính sách tín dụng Chính sách đào tạo tay nghề, giáo dục Chính sách y tế Chính sách xố đ i, giảm nghèo Chính sách văn hố, x hội 64 Chính sách quan trọng gia đình (xếp theo thứ tự từ đến 7) Chính sách đất đai Chính sách hỗ trợ giá vật tư, máy m c Chính sách khuyến khích ứng dụng k thuật, cơng nghệ Chính sách tín dụng Chính sách đào tạo tay nghề, giáo dục Chính sách y tế Chính sách xố đ i, giảm nghèo 65 ng, bà c kiến nghị cải tiến phương thức sách Điều chỉnh nội dung sách Chính sách đất đai Chính sách hỗ trợ giá vật tư, máy m c thực sách Chính sách khuyến khích ứng dụng k thuật, cơng nghệ Chính sách tín dụng Chính sách đào tạo tay nghề, giáo dục Chính sách y tế Chính sách xố đ i, giảm nghèo Chính sách văn hố, x hội 66 Ông bà nêu rõ thêm nội dung sách cần điều chỉnh: 67 Ông, bà nêu rõ thêm cải tiến cách thức tổ chức thực sách: 68 Ơng, bà c ý định sản xuất, kinh doanh năm tới:… 69 Ông, bà mong muốn Nhà nước giúp đ thêm gì? Xin tr n trọng cám ơn giúp đỡ gia đình! ... đảm bảo sinh kế bền vững cho hộ dân tái định cư dự án xây dựng đường dẫn Cầu C a Đại qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho hộ dân tái định cư dự. .. KẾ BỀN VỮNG CHO CÁC HỘ DÂN TÁI ĐỊNH CƢ TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƢỜNG DẪN CẦU CỬA ĐẠI QUA HUYỆN THĂNG BÌNH TỈNH QUẢNG NAM 73 3.1 ĐỊNH HƯỚNG ĐẢM BẢO SINH KẾ CHO CÁC HỘ DÂN TÁI ĐỊNH CƯ ... sinh kế sinh kế bền vững cho hộ dân bố trí tái định cư dự án xây dựng đường dẫn Cầu C a Đại đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Đánh giá thực trạng sinh kế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảm bảo sinh kế bền vững cho các hộ dân tái định cư trong dự án xây dựng đường dẫn cầu cửa đại đoạn qua huyện thăng bình, tỉnh quảng nam , Đảm bảo sinh kế bền vững cho các hộ dân tái định cư trong dự án xây dựng đường dẫn cầu cửa đại đoạn qua huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn