Giáo án Lịch sử 5 bài 13: Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:53

BÀI : THÀ HI SINH TẤT CẢ CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC I MỤC TIÊU: - Ngày 19 - 12 - 1946, nhân dân ta tiến hành kháng chiến toàn quốc - Tinh thần chống Pháp nhân dân Hà Nội số địa phương ngày đầu toàn quốc kháng chiến II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh SGK, tư liệu lịch sử - Phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Thờ Nội dung hoạt động dạy học chủ i yếu gian 5' A- Kiểm tra cũ: - Con nêu khó khăn nước ta sau Cách mạng tháng Tám? - Chúng ta vượt qua khó khăn nào? - Nêu cảm nghĩ em Bác Hồ ngày tồn dân diệt giặc đói, giăc dốt ? B - Bài mới: Giới thiệu 33’ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng * Phương pháp kiểm tra đánh giá - HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét , cho điểm Đồ dùng - GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi Phấn màu Nội dung hoạt động - HS đọc SGK trả lời * Hoạt động 1: Thực dân Pháp câu hỏi quay lại xâm lược nước ta - GV chốt lại - Sau CM tháng Tám thành cơng, thưc dân Pháp có hành động ? - Những việc làm chúng thể ảnh dã tâm ? tư - E nêu dẫn chứng âm liệu mưu chứng tỏ giặc Pháp muốn cướp lịch nước ta lần nữa? sử - Con hiểu tối hậu thư? * Phương pháp nêu vấn - Trước hoàn cảnh , Đảng, Chính đề phủ nhân dân làm ? - HS đọc sách trả * Hoạt động 2: Lời kêu gọi toàn lời câu hỏi , HS khác bổ quốc kháng chiến chủ tịch Hồ sung ý kiến Chí Minh -TUĐ CP định phát động toàn quốc kháng chiến ? Phương pháp hình thức Thời Nội dung hoạt động dạy học chủ tổ chức dạy học tương gian yếu ứng - Ngày 20/12/1946 có kiện sẩy - Mỗi nhóm cử đại diện ? lên báo cáo - Lời kêu gọi toàn Quốc kháng chiến - HS đọc lời kêu gọi của Chủ Tịch HCM thể điều ? Bác Hồ nghe băng - Câu lời kêu gọi thể ghi âm ( có) điều rõ ? - GV mở rộng thêm lời kêu gọi * Phương pháp quan sát, * Hoạt động 3: Quyết tử cho tổ quốc trao đổi sinh - HS quan sát hình + Trước âm mưu thực dân Pháp sách, trao đổi trả lời nhân dân ta làm gì? câu hỏi - Em kể lại chiến đấu dũng cảm chiến sĩ Vệ quốc quân nhân dân Thủ đô? - Quan sát H.1và cho biết hình chụp ? Cảnh thể điều ? - Huế Đà Nẵng nhân dân ta chiến đấu dũng cảm nào? - Khơng khí chiến đấu nước sôi nào? - Em nêu địa danh lịch sử - GVchốt nội dung ,ghi Hà Nội thời kỳ đầu toàn quốc bảng kháng chiến? - Qua em có suy nghĩ gì? 2' Củng cố, dặn dò - Về nhà học thuộc tìm hiểu thêm lịch sử Hà Nội địa phương khác thời kỳ Cách mạng 1946 - Chuẩn bị 14: Thu - đông 1947 Đồ dùng Tranh ảnh SGK, tư liệu Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp" *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ... ? Cảnh thể điều ? - Huế Đà Nẵng nhân dân ta chiến đấu dũng cảm nào? - Khơng khí chiến đấu nước sôi nào? - Em nêu địa danh lịch sử - GVchốt nội dung ,ghi Hà Nội thời kỳ đầu toàn quốc bảng kháng...quốc kháng chiến chủ tịch Hồ sung ý kiến Chí Minh -TUĐ CP định phát động tồn quốc kháng chiến ? Phương pháp hình thức Thời Nội dung hoạt động dạy học chủ tổ chức dạy học tương gian... Quyết tử cho tổ quốc trao đổi sinh - HS quan sát hình + Trước âm mưu thực dân Pháp sách, trao đổi trả lời nhân dân ta làm gì? câu hỏi - Em kể lại chiến đấu dũng cảm chiến sĩ Vệ quốc quân nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 13: Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, Giáo án Lịch sử 5 bài 13: Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn