Giáo án Lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

3 37 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:49

Giáo án điện tử Lịch sử Bài 16:HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI I.MỤC TIÊU: Sau học HS nêu được: - Mối quan hệ tiến tuyến hậu phương - Vai trò hậu phương kháng chiến chống pháp II.CHUẨN BỊ: - Các hình minh hoạ SGK - Phiếu học tập cho HS - HS sưu tầm tư liệu anh hùng bầu đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua lần thứ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: ND-TL GV 1.Kiểm tra cũ -Gọi HS lên bảng hỏi yêu cầu trả 3-4' lời câu hỏi nội dung cũ.Sau nhận xét cho điểm HS 2.Bài mới: GTB 1-2' HĐ1:Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Đảng(21951)6-7' - Dẫn dắt- ghi tên học -Yêu cầu Hs quan sát hình1 SGK - Hình chụp cảnh gì? -GV nêu tầm quan trọng đại hội - Em đọc SGK tìm hiểu nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng(2- 1951) đề cho cách mạng: để thực nhiệm vụ cần điều kiện gì? - Gọi HS nêu ý kiến trước lớp -Nhận xét -Gv chia HS thành nhóm nhỏ HS -3-4 HS lên bảng trả lời câu hỏi - Nhận xét - Nhắc lại tên học -HS thực yêu cầu theo bàn -Hình chụp cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ đảng (2- 1951) -Nghe - Các nhân HS đọc sách GK dùng bút chì gạch chân nhiệm vụ mà Đại hội đề cho cách mạng: Nhiệm vụ :đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn +Phát triển tinh thần yêu nước +Đẩy mạnh thi đua … -1HS nêu ý kiến, HS khác bổ sung Giáo án điện tử Lịch sử HĐ2:Sự lớn mạnh hậu phương năm sau chiến dịch biên giới 8-10' Yêu cầu HS thảo luận để tìm hiểu vấn đề sau: -Sự lón mạnh hậu phương năm sau chiến dịch biên giới mặt: Kinh tế, văn hoá- giáo dục thể nào? -Theo em hậu phương phát triển vững mạnh vậy? -Sự phát triển vững mạnh hậu phương có tác động đến tiền tuyến? -u cầu nhóm trình bày ý kiến Nhận xts câu trả lời HS -Yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ 2-3 yêu cầu HS nêu nội dung tranh -Mỗi nhóm gồm 4-6 HS thảo luận vấn đề GV đưa ra, sau ghi ý kiến vào phiếu học tập: +Sự lớn mạnh hậu phương: Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm … +Vì đảng lãnh đạo đắn, phát động phong trào thi đua yêu nước… +Tiền tuyến chi viện đầy đủ sức người… -Đại diện nhóm trình bày vấn đề, nhóm khác bổ -GV giới thiệu thêm:Trong thời gian sung ý kiến.-Quan sát nêu nội xây dựng dung xưởng công binh chế tạo… -Nghe -Tổ chức cho HS lớp cung thảo luận để trả lời câu hỏi: - Đại hội chiến sĩ thi đua cán gơng mẫu toàn quốc tổ chức nào? - Đại Hội nhằm mục đích gì? -…1/5/1952 Hđ3:Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua lần thứ 6-7' -Kể tên anh hùng Đại hội bầu chọn -Nhận xét, tuyên dương -Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà học thuộc …1954 -…nhằm tổng kết, biểu dương thành tích phong trào thi đua yêu nước … -HS nối tiếp kể Giáo án điện tử Lịch sử 3.Củng cố, dặn dò.2-3' .. .Giáo án điện tử Lịch sử HĐ2:Sự lớn mạnh hậu phương năm sau chiến dịch biên giới 8-10' Yêu cầu HS thảo luận để tìm hiểu vấn đề sau: -Sự lón mạnh hậu phương năm sau chiến dịch biên giới mặt:... năm sau chiến dịch biên giới mặt: Kinh tế, văn hoá- giáo dục thể nào? -Theo em hậu phương phát triển vững mạnh vậy? -Sự phát triển vững mạnh hậu phương có tác động đến tiền tuyến? -u cầu nhóm trình... mục đích gì? -…1 /5/ 1 952 Hđ3:Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua lần thứ 6-7' -Kể tên anh hùng Đại hội bầu chọn -Nhận xét, tuyên dương -Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà học thuộc …1 954 -…nhằm tổng kết,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới, Giáo án Lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn