Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên văn phòng ở thành phố buôn ma thuột, tỉnh đăk lăk

1,283 30 0
  • Loading ...
1/1,283 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG BÙI PHƯƠNG TH O CÁC NHÂN T NH HƯ NG ðN S TH A MÃN CÔNG VI CC A NHÂN VIÊN VĂN PHỊNG THÀNH PH BN MA THUT, TNH ðĂK LĂK LUN VĂN THC SĨ QUN TR ᄉ KINH DOANH ðà N ᄉ ng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG BÙI PHƯƠNG THO CÁC NHÂN T NH HƯ NG ðN S TH A MÃN CƠNG VI CC A NHÂN VIÊN VĂN PHỊNG THÀNH PH BUÔN MA THUT, TNH ðĂK LĂK Chuyên ngành : QUN TR ᄉ KINH DOANH s: 60.34.01.02 LUN VĂN THC SĨ QUN TR ᄉ KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN MNH TOÀN ðà N ᄉ ng – Năm 2016 M-C L-C M ðU 1 Tính cp thit ca đ tài Mc tiêu nghiên c u ð it ng ph ᄂ m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u Ý nghĩa khoa hc thc ti ᄂ n ca ñ tài Kt cu lu ᄂ n văn CHƯƠNG CƠ S TH LÝ THUYT V S A MÃN CÔNG VI C C DN1 Percent Frequency Valid Valid Percent Cumulative Percent 3.7 3.7 3.7 29 15.3 15.3 18.9 46 24.2 24.2 43.2 43 22.6 22.6 65.8 65 34.2 34.2 100.0 190 100.0 100.0 Total DN2 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 5.3 5.3 5.3 27 14.2 14.2 19.5 34 17.9 17.9 37.4 57 30.0 30.0 67.4 62 32.6 32.6 100.0 190 100.0 100.0 Total DN3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 5.3 5.3 5.3 32 16.8 16.8 22.1 75 39.5 39.5 61.6 35 18.4 18.4 80.0 38 20.0 20.0 100.0 190 100.0 100.0 Total DN4 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.2 3.2 3.2 28 14.7 14.7 17.9 78 41.1 41.1 58.9 36 18.9 18.9 77.9 42 22.1 22.1 100.0 190 100.0 100.0 Total Kh"o sát thành phKn ðAc đi=m cơng vi&c Statistics CV N Valid 190 Missing Mean 2.9355 Std Error of Mean 06172 Std Deviation 85069 Sum 557.75 Statistics CV1 N Valid CV2 CV3 CV4 190 190 190 190 0 0 Mean 2.92 2.98 2.95 2.90 Std Error of Mean 104 086 073 062 1.430 1.191 1.007 858 554 566 560 551 Missing Std Deviation Sum CV1 Percent Frequency Valid Cumulative Percent 43 22.6 22.6 22.6 40 21.1 21.1 43.7 30 15.8 15.8 59.5 44 23.2 23.2 82.6 33 17.4 17.4 100.0 190 100.0 100.0 Total CV2 Percent Frequency Valid Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 18 9.5 9.5 9.5 51 26.8 26.8 36.3 69 36.3 36.3 72.6 21 11.1 11.1 83.7 31 16.3 16.3 100.0 190 100.0 100.0 Total CV3 Percent Frequency Valid Valid Percent Cumulative Percent 4.7 4.7 4.7 60 31.6 31.6 36.3 67 35.3 35.3 71.6 40 21.1 21.1 92.6 100.0 Total 14 7.4 7.4 190 100.0 100.0 CV4 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 5.3 5.3 5.3 44 23.2 23.2 28.4 97 51.1 51.1 79.5 33 17.4 17.4 96.8 3.2 3.2 100.0 190 100.0 100.0 Total Kh"o sát thành phKn Môi trư ng làm vi&c Statistics MT N Valid 190 Missing Mean 3.0303 Std Error of Mean 05369 Std Deviation 74006 Sum 575.75 Statistics MT1 N Valid MT2 MT3 MT4 190 190 190 190 0 0 Mean 3.01 3.29 3.01 2.82 Std Error of Mean 068 076 061 075 Std Deviation 943 1.052 845 1.040 Sum 572 625 571 535 Missing MT1 Percent Frequency Valid Valid Percent Cumulative Percent 11 5.8 5.8 5.8 39 20.5 20.5 26.3 88 46.3 46.3 72.6 41 21.6 21.6 94.2 11 5.8 5.8 100.0 190 100.0 100.0 Total MT2 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.7 3.7 3.7 40 21.1 21.1 24.7 58 30.5 30.5 55.3 61 32.1 32.1 87.4 24 12.6 12.6 100.0 190 100.0 100.0 Total MT3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 4.2 4.2 4.2 37 19.5 19.5 23.7 97 51.1 51.1 74.7 42 22.1 22.1 96.8 3.2 3.2 100.0 190 100.0 100.0 Total MT4 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 16 8.4 8.4 8.4 64 33.7 33.7 42.1 60 31.6 31.6 73.7 39 20.5 20.5 94.2 11 5.8 5.8 100.0 190 100.0 100.0 Total Kh"o sát thành phKn Phúc l1i Statistics PL N Valid 190 Missing Mean 3.3776 Std Error of Mean 06263 Std Deviation 86325 Sum 641.75 Statistics PL1 N Valid PL2 PL3 PL4 190 190 190 190 0 0 Mean 3.35 3.14 3.58 3.44 Std Error of Mean 078 082 080 087 1.072 1.133 1.104 1.193 636 596 681 654 Missing Std Deviation Sum PL1 Percent Frequency Valid Cumulative Percent 3.2 3.2 3.2 37 19.5 19.5 22.6 64 33.7 33.7 56.3 51 26.8 26.8 83.2 32 16.8 16.8 100.0 190 100.0 100.0 Total PL2 Percent Frequency Valid Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 13 6.8 6.8 6.8 44 23.2 23.2 30.0 64 33.7 33.7 63.7 42 22.1 22.1 85.8 27 14.2 14.2 100.0 190 100.0 100.0 Total PL3 Percent Frequency Valid Valid Percent Cumulative Percent 4.2 4.2 4.2 25 13.2 13.2 17.4 48 25.3 25.3 42.6 66 34.7 34.7 77.4 100.0 Total 43 22.6 22.6 190 100.0 100.0 PL4 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.2 3.2 3.2 43 22.6 22.6 25.8 52 27.4 27.4 53.2 39 20.5 20.5 73.7 50 26.3 26.3 100.0 190 100.0 100.0 Total Kh"o sát thành phKn S5 hài lòng Statistics HL1 N HL2 Valid HL3 190 190 190 0 Mean 3.14 2.84 2.83 Std Error of Mean 081 073 078 1.111 1.013 1.082 Minimum 1 Maximum 5 Missing Std Deviation HL1 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 12 6.3 6.3 6.3 45 23.7 23.7 30.0 61 32.1 32.1 62.1 48 25.3 25.3 87.4 24 12.6 12.6 100.0 190 100.0 100.0 Total HL2 Percent Frequency Valid Valid Percent Cumulative Percent 25 13.2 13.2 13.2 34 17.9 17.9 31.1 84 44.2 44.2 75.3 41 21.6 21.6 96.8 3.2 3.2 100.0 190 100.0 100.0 Total HL3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 23 12.1 12.1 12.1 45 23.7 23.7 35.8 80 42.1 42.1 77.9 26 13.7 13.7 91.6 16 8.4 8.4 100.0 190 100.0 100.0 Total PH- L-C 4: KI%M ð ᄉ NH MƠ HÌNH NGHIÊN C!U Phân tích tương quan TN Pearson Correlation TN Sig (2-tailed) N DT 190 406 314** 000 389** 000 445** 000 417** 000 344** 000 658** 000 190 190 190 190 190 190 190 097 -.044 ** 068 -.024 182 547 234 001 352 738 193** 008 061 190 190 190 190 190 190 190 190 ** 314 000 097 ** 323 000 ** 233 001 ** 470 000 ** 349 000 459** 000 190 190 190 190 190 190 190 190 389 000 -.044 ** 282 000 ** 418 000 ** 547 323 000 ** 443 000 476** 000 190 190 190 190 190 190 190 190 ** 445 000 ** 234 001 ** 233 001 ** 282 000 ** 401 000 ** 381 000 618** 000 190 190 190 190 190 190 190 190 417** 000 068 418** 000 401** 000 352 470** 000 397** 000 518** 000 190 190 190 190 190 190 190 190 344 000 -.024 ** 443 000 ** 381 000 ** 397 000 738 349 000 ** 542** 000 190 190 190 190 190 190 190 190 ** 658 000 ** 193 008 ** 459 000 ** 476 000 ** 618 000 ** 518 000 ** 542 000 190 190 190 190 190 190 190 190 Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) ** Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) ** N Pearson Correlation HL HL N Pearson Correlation PL PL 406 N MT MT Sig (2-tailed) Pearson Correlation CV CV 061 N DN Correlations CT DN Pearson Correlation Pearson Correlation CT DT Sig (2-tailed) N 182 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Phân tích h?i quy b8i Model Variables Entered/Removeda Variables Entered Variables Removed PL, DT, TN, CT, DN, CV, MT a Dependent Variable: HL b All requested variables entered b Method Enter Model R Model Summaryb Adjusted R Square R Square 675 822a a Predictors: (Constant), PL, DT, TN, CT, DN, CV, MT Std Error of the Estimate 663 Durbin-Watson 54574 1.778 b Dependent Variable: HL Model Sum of Squares Regression ANOVAa df 112.661 16.094 54.205 182 298 166.866 189 Residual Total Mean Square F Sig .000b 54.038 a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), PL, DT, TN, CT, DN, CV, MT Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B Std Error (Constant) -1.456 261 TN 390 057 DT 100 045 CT 183 064 DN 110 052 CV 289 055 MT 085 068 PL 215 056 a Dependent Variable: HL Standardized Coefficients Beta t Sig Collinearity Statistics Tolerance -5.588 6.807 2.241 2.862 2.098 5.312 1.250 3.856 347 099 142 106 275 067 197 000 000 026 005 037 000 213 000 685 914 727 694 667 618 681 VIF 1.460 1.094 1.376 1.442 1.499 1.617 1.468 Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 1.0726 4.6370 2.9351 77207 190 -1.59737 1.46184 00000 53554 190 Std Predicted Value -2.412 2.204 000 1.000 190 Std Residual -2.927 2.679 000 981 190 Residual a Dependent Variable: HL PH- L-C 5: KI%M ð ᄉ NH S KHÁC BI T V M!C ð TH A MÃN TRONG CÔNG VI C THEO CÁC YU T ðLC ðI%M CÁ NHÂN S5 khác bi&t giDa nam nD v m0c ñ8 th9a mãn công vi&c Group Statistics GIOITINH Nam HL N Nu 98 Mean 3.0238 Std Deviation 94433 Std Error Mean 09539 92 2.8406 93040 09700 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig Mean (2- Std Error Differenc Differenc tailed) e e 95% Confidence Interval of the Difference Lower Equal variances HL 048 Upper 827 1.346 188 180 18323 13611 -.08527 45173 1.347 187.556 180 18323 13605 -.08515 45161 assumed Equal variances not assumed S5 khác bi&t v m0c ñ8 th9a mãn công vi&c theo ñ8 tu
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên văn phòng ở thành phố buôn ma thuột, tỉnh đăk lăk , Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên văn phòng ở thành phố buôn ma thuột, tỉnh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn