Ảnh hưởng của cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên đến hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên nghiên cứu tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố đà NẴNG

156 24 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ BÍCH THẢO ẢNH HƢỞNG CỦA CAM KẾT GẮN VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN ĐẾN HÀNH VI CÔNG DÂN TRONG TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU TẠI CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ BÍCH THẢO ẢNH HƢỞNG CỦA CAM KẾT GẮN VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN ĐẾN HÀNH VI CÔNG DÂN TRONG TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU TẠI CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hiệp Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác TRẦN THỊ BÍCH THẢO MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI CÔNG DÂN TRONG TỔ CHỨC .6 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các quan điểm đo lƣờng hành vi công dân tổ chức 1.1.3 Vai trò OCB tổ chức 11 1.1.4 Hành vi công dân tổ chức đặc điểm cá nhân 12 1.2 TỔNG QUAN VỀ CAM KẾT GẮN VỚI TỔ CHỨC 14 1.2.1 Khái niệm 14 1.2.2 Các quan điểm đo lƣờng cam kết gắn với tổ chức 15 1.3 ẢNH HƢỞNG CỦA CAM KẾT GẮN VỚI TỔ CHỨC ĐẾN HÀNH VI CÔNG DÂN TRONG TỔ CHỨC 18 1.3.1 Nghiên cứu Nishida (1997) nghiên cứu Ueda (2009) 18 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky (2002) 19 1.3.3 Mơ hình nghiên cứu Saher Khushi Muhammad (2012) .20 1.3.4 Mơ hình nghiên cứu Justin, Clement Adekunle (2013) .21 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 23 2.1 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 23 2.1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 23 2.1.2 Các giả thuyết nghiên cứu 26 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 27 2.3 THANG ĐO 28 2.3.1 Thang đo thành phần cam kết gắn với tổ chức 28 2.3.2 Thang đo thành phần hành vi công dân tổ chức 28 2.4 THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI 29 2.5 KỸ THUẬT LẤY MẪU VÀ PHƢƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 30 2.5.1 Kỹ thuật lấy mẫu 30 2.5.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin 31 2.6 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 32 2.6.1 Phân tích tần số (Frequency Analysis) 32 2.6.2 Phân tích thống kê mơ tả (Descriptive statistics) 33 2.6.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 33 2.6.4 Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 34 2.6.5 Phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính 34 2.6.6 Phân tích phƣơng sai 35 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 3.1 SƠ LƢỢC VỀ THÔNG TIN CHUNG CỦA MẪU ĐIỀU TRA .38 3.2 GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA NHÂN VIÊN ĐỔI VỚI TỪNG KHÍA CẠNH 41 3.3 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 44 3.3.1 Kiểm định thang đo lƣờng thành phần độc lập 44 3.3.2 Kiểm định thang đo lƣờng thành phần phụ thuộc 50 3.4 ĐIỀU CHỈNH LẠI MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 56 3.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY 57 3.5.1 Phân tích mơ hình tuyến tính 57 3.5.2 Kiểm định giả thuyết 62 3.6 BÌNH LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 66 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 69 4.1 KIẾN NGHỊ 69 4.2 CÁC HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .76 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải AC Cam kết gắn tình cảm (Affective Commitment) CBCNV Cán công nhân viên CC Cam kết gắn để trì (Continuance Commitment) DN Đồng nghiệp DV Dịch vụ EFA Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) KH Khách hàng KMO Hệ số Kaiser - Mayer – Olkin NC Cam kết gắn đạo đức (Normative Commitment) NH Ngân hàng NV Nhân viên NHTM Ngân hàng thƣơng mại SEM Mơ hình cấu trúc tuyến tính (Structural equation modeling) Sig Mức ý nghĩa quan sát (Observed significance level) SPSS Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội (Statistical Package for the Social Sciences) TP Thành phố DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.1 Mô tả mẫu điều tra 38 3.2 Điểm trung bình theo đánh giá nhân viên 3.3 Tổng hợp nhóm nhân tố sau phân tích EFA 46 3.4 Kết Cronbach’s Alpha thang đo cam kết gắn tình cảm 47 3.5 Kết Cronbach’s Alpha thang đo cam kết gắn để trì (1) 48 3.6 Kết Cronbach’s Alpha thang đo cam kết gắn để trì (2) 48 3.7 Kết Cronbach’s Alpha thang đo cam kết gắn đạo đức 49 3.8 Bảng tổng hợp nhóm nghiên cứu sau phân tích EFA 51 3.9 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Đúng mực 52 3.10 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Phẩm hạnh nhân viên 53 3.11 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Phát triển thân 54 3.12 Kết Cronbach’s Alpha thang đo Chủ động sáng tạo 55 3.13 Kết ƣớc lƣợng tham số mơ hình chƣa chuẩn hóa 60 3.14 Bảng kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 62 DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình nghiên cứu Saher Khushi Muhammad (2012) 20 1.2 Mơ hình nghiên cứu Justin, Clement Adekunle (2013) 21 2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 3.1 Mơ hình nghiên cứu thức 56 3.2 Mơ hình cấu trúc (mơ hình điều chỉnh) 59 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế xu tất yếu trình phát triển kinh tế, hội nhập lĩnh vực ngân hàng đóng vai trò quan trọng Hội nhập sâu cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt, cạnh tranh nguồn nhân lực Một tổ chứccơng nghệ đại, chất lƣợng dịch vụ tốt, sở hạ tầng vững chãi nhƣng thiếu nguồn lao động làm việc có hiệu tổ chức khó tồn lâu dài tạo dựng đƣợc lợi cạnh tranh Làm để khai thác tốt nguồn lực để phục vụ cho phát triển tổ chức nhƣ tận dụng tối đa để phát triển xã hội vấn đề đặt mang tính cấp thiết nhà quản lý nói chung nhà quản trị nguồn nhân lực nói riêng Các phân tích tổng hợp rằng, nhân viên cam kết gắn với tổ chức nhiều khả họ làm đặn (Hackett, 1989), gắn với tổ chức (Tett & Meyer, 1993), làm (Koslowsky, Sagie, Krausz & Singer, 1997), thực tốt công việc (Judge, Thoresen, Bono & Patton, 2001), thực hoạt động hữu ích cho tổ chức (LePine, Erez & Johnson, 2002) hành xử có đạo đức (Kish-Gephart, Harrison & Trevino, 2010) nhân viên không cam kết gắn với tổ chức Các hành vi đƣợc gọi hành vi cơng dân tổ chức Gần đây, giới, khái niệm hành vi công dân tổ chức khía cạnh hành vi hợp tác tổ chức đƣợc giới chuyên môn nhà quản trị tập trung nghiên cứu Tuy nhiên, Việt Nam khái niệm có nghiên cứu liên quan đến hành vi công dân tổ chức Đây lý hình thành đề tài “Ảnh hưởng cam kết gắn với tổ chức nhân viên đến hành vi công dân tổ chức nhân viên Nghiên cứu ngân hàng địa bàn thành phố Đà Nẵng” Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic DUNGMUC PHAMHANHNHANVIEN PHATTRIENBANTHAN CHUDONGSANGTAO df1 df2 Sig 3.149 2.340 2 179 179 045 099 965 179 383 1.591 179 207 ANOVA DUNGMUC PHAMHANH NHANVIEN PHATTRIEN BANTHAN CHUDONG SANGTAO Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 1.053 61.449 62.502 044 88.383 88.427 157 59.803 59.960 1.017 88.213 89.231 Df Mean Square 527 179 343 181 022 179 494 181 078 179 334 181 509 179 493 181 F 1.534 Sig .219 044 957 234 791 1.032 358 Multiple Comparisons Bonferroni Dependent (I) Thâm niên công (J) Thâm niên công Variable DUNGMUC việc Dƣới năm việc Từ 5-10 năm Trên 10 năm Dƣới năm Trên 10 năm Dƣới năm Từ 5-10 năm Từ 5-10 năm Trên 10 năm PHAMHANH NHANVIEN Dƣới năm Từ 5-10 năm Trên 10 năm PHATTRIEN BANTHAN Dƣới năm Từ 5-10 năm Trên 10 năm CHUDONG SANGTAO Dƣới năm Từ 5-10 năm Trên 10 năm Từ 5-10 năm Trên 10 năm Dƣới năm Trên 10 năm Dƣới năm Từ 5-10 năm Từ 5-10 năm Mean Difference (I-J) Error -.14925 09315 01269 13987 14925 09315 16194 13771 -.01269 13987 -.16194 13771 03231 11172 02835 -.03231 -.00396 -.02835 00396 16775 11172 16516 16775 16516 -.05505 09190 -.15379 11161 Trên 10 năm Dƣới năm Trên 10 năm Dƣới năm Từ 5-10 năm 01337 05505 06841 -.01337 -.06841 Trên 10 năm Dƣới năm Trên 10 năm Dƣới năm Từ 5-10 năm -.01841 15379 13538 01841 -.13538 Từ 5-10 năm Std Sig .333 1.000 333 724 1.000 724 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.3744 0759 -.3253 3507 -.0759 3744 -.1709 4947 -.3507 3253 -.4947 1709 -.2377 3023 -.3771 -.3023 -.4031 -.4338 -.3952 4338 2377 3952 3771 4031 -.2771 1670 13799 09190 13585 13799 13585 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -.3201 -.1670 -.2599 -.3468 -.3967 3468 2771 3967 3201 2599 16759 11161 16500 16759 16500 1.000 510 1.000 1.000 1.000 -.4234 -.1159 -.2634 -.3866 -.5341 3866 4235 5341 4234 2634 510 -.4235 1159 H7: Có khác biệt hành vi công dân tổ chức nhân viên khác trình độ học vấn Descriptives DUNGMUC Sau đại học Đại học Khác Total PHAMHANH Sau đại học NHANVIEN Đại học Khác Total PHATTRIEN Sau đại học BANTHAN Đại học Khác Total CHUDONG Sau đại học SANGTAO Đại học Khác Total N 23 153 182 23 153 182 23 153 182 23 153 182 Mean 4.2609 4.3425 4.3667 4.3330 4.1196 4.1373 4.2917 4.1401 4.6087 4.4069 4.6250 4.4396 4.1449 4.1155 4.3889 4.1282 95% Confidence Interval for Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 63370 13214 3.9868 4.5349 3.00 5.00 58250 04709 4.2494 4.4355 2.60 5.00 62503 25517 3.7107 5.0226 3.40 5.00 58764 04356 4.2470 4.4189 2.60 5.00 71059 14817 3.8123 4.4268 2.50 5.00 70357 05688 4.0249 4.2496 1.50 5.00 62082 25345 3.6402 4.9432 3.75 5.00 69896 05181 4.0379 4.2423 1.50 5.00 45117 09408 4.4136 4.8038 3.50 5.00 58902 04762 4.3128 4.5009 2.25 5.00 58630 23936 4.0097 5.2403 3.50 5.00 57556 04266 4.3554 4.5237 2.25 5.00 58453 12188 3.8922 4.3977 2.67 5.00 72580 05868 3.9995 4.2314 2.00 5.00 49065 20031 3.8740 4.9038 3.67 5.00 70213 05205 4.0255 4.2309 2.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 DUNGMUC 148 PHAMHANHNHANVIEN 043 PHATTRIENBANTHAN 1.001 CHUDONGSANGTAO 2.126 df2 179 179 179 179 Sig .863 958 370 122 ANOVA DUNGMUC PHAMHANH NHANVIEN PHATTRIEN BANTHAN CHUDONG SANGTAO Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 140 df Mean Square 070 62.362 62.502 149 179 181 348 88.278 88.427 1.028 179 181 493 58.932 59.960 439 179 181 329 88.792 89.231 179 181 496 074 514 219 F 201 Sig .818 151 860 1.561 213 442 643 Bonferroni Dependent Variable DUNGMUC Multiple Comparisons (I) Trình độ học vấn Sau đại học Đại học Khác PHAMHANH NHANVIEN Sau đại học Đại học Khác PHATTRIEN BANTHAN Sau đại học Đại học Khác CHUDONG SANGTAO Sau đại học Đại học Khác (J) Trình độ học vấn Đại học Khác Sau đại học Khác Sau đại học Đại học Mean Difference (I-J) -.08161 -.10580 08161 -.02418 10580 02418 Std Error 13200 27058 13200 24565 27058 24565 Sig 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -.3972 3619 Khác Sau đại học Khác Sau đại học Đại học -.17210 01769 -.15441 17210 15441 32193 15705 29227 32193 29227 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -.9501 -.3619 -.8607 -.6059 -.5519 6059 3972 5519 9501 8607 20183 12832 353 -.1083 5119 Đại học Đại học -.01769 15705 1.000 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound -.4006 2374 -.7597 5481 -.2374 4006 -.6178 5695 -.5481 7597 -.5695 6178 Khác Sau đại học Khác Sau đại học Đại học -.01630 -.20183 -.21814 01630 21814 26303 12832 23880 26303 23880 1.000 353 1.000 1.000 1.000 -.6520 -.5119 -.7952 -.6194 -.3590 6194 1083 3590 6520 7952 Khác Sau đại học Khác Sau đại học Đại học -.24396 -.02946 -.27342 24396 27342 32286 15751 29311 32286 29311 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.0242 -.4101 -.9818 -.5363 -.4349 5363 3512 4349 1.0242 9818 Đại học 02946 15751 1.000 -.3512 4101  H8: Có khác biệt hành vi công dân tổ chức nhân viên khác vị trí cơng việc Group Statistics Vị trí cơng việc N Mean Std Deviation Std Error Mean DUNGMUC Quản lý Nhân viên 28 154 4.1214 4.3714 70625 55751 13347 04493 PHAMHANH NHANVIEN Quản lý Nhân viên 28 154 4.2500 4.1201 60858 71413 11501 05755 PHATTRIEN BANTHAN Quản lý Nhân viên 28 154 4.6250 49301 4.4058 58444 09317 04710 CHUDONG SANGTAO Quản lý Nhân viên 28 154 4.2024 4.1147 63725 71439 12043 05757 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances DUNGMUC Equal variances assumed Equal variances not assumed PHAMHANH Equal variances NHANVIEN assumed Equal variances not assumed PHATTRIEN Equal variances BANTHAN assumed Equal variances not assumed CHUDONG Equal variances SANGTAO assumed Equal variances not assumed F 3.256 1.312 524 220 Sig .073 254 470 640 t-test for Equality of Means Sig (2Mean Std Error tailed) Difference Difference 038 -.25000 11962 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.48604 -.01396 t -2.090 df 180 -1.775 33.389 085 -.25000 14083 -.53639 03639 904 180 367 12987 14367 -.15363 41337 1.010 41.750 318 12987 12860 -.12971 38945 1.866 180 064 21916 11744 -.01259 45090 2.099 42.075 042 21916 10440 00849 42982 607 180 545 08766 14450 -.19747 37280 657 40.377 515 08766 13348 -.18203 35736  H8: Có khác biệt hành vi cơng dân tổ chức nhân viên khác loại hình sở hữu ngân hàng Group Statistics Loại hình ngân hàng DUNGMUC N Mean Std Deviatio Std Error n Mean NHTM nhà nƣớc NHTM cổ phần 27 4.0370 155 4.3845 75046 54106 14443 04346 PHAMHANH NHTM nhà nƣớc NHANVIEN NHTM cổ phần 27 3.4537 78458 15099 155 4.2597 61097 04907 PHATTRIEN NHTM nhà nƣớc BANTHAN NHTM cổ phần 27 4.0185 155 4.5129 82312 48833 15841 03922 CHUDONG SANGTAO 27 3.5432 155 4.2301 83793 62484 16126 05019 NHTM nhà nƣớc NHTM cổ phần Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances DUNGMUC Equal variances assumed Equal variances not assumed PHAMHANH Equal variances NHANVIEN assumed Equal variances not assumed PHATTRIEN Equal variances BANTHAN assumed Equal variances not assumed CHUDONG Equal variances SANGTAO assumed Equal variances not assumed F 3.991 3.025 16.859 8.414 Sig .047 084 000 004 t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Mean Std Error Difference Difference Lower Upper -.34748 12012 -.58451 -.11045 t -2.893 df 180 Sig (2tailed) 004 -2.304 30.879 028 -.34748 15082 -.65513 -.03982 -6.049 180 000 -.80597 13325 -1.06891 -.54304 -5.076 31.723 000 -.80597 15877 -1.12948 -.48247 -4.315 180 000 -.49438 11458 -.72048 -.26829 -3.029 29.267 005 -.49438 16319 -.82802 -.16075 -4.992 180 000 -.68690 13761 -.95844 -.41536 -4.067 31.231 000 -.68690 16889 -1.03124 -.34255 PHỤ LỤC 6: Phân tích hồi quy  Bảng trọng số chƣa chuẩn hóa - Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label COU CV < - ACC 276 < - ACC 433 075 088 3.675 *** par_20 4.919 *** par_21 IN < - ACC 488 088 5.520 *** par_22 SE < - ACC 242 076 3.176 001 par_23 COU < - CCC -1.835 1.083 -1.694 090 par_24 CV < - CCC -1.553 900 IN < - CCC -1.737 1.055 -1.647 100 par_26 SE < - NCC 3.127 1.709 1.830 067 par_27 CV < - NCC 2.489 1.382 1.801 072 par_28 IN < - NCC 2.998 1.623 1.847 065 par_29 SE < - CCC -1.907 1.111 -1.716 086 par_41 COU < - NCC 3.071 1.666 1.843 065 par_42 -1.727 084 par_25 C11.1 < - NCC 1.000 C11.2 < - NCC 942 104 9.061 *** par_1 C10.2 < - CCC 835 051 16.307 *** par_2 C10.4 < - CCC 861 086 10.043 *** par_3 113 7.851 *** par_4 C10.1 < - CCC 1.000 C5.2 < - COU 1.000 C5.4 < - COU 890 Estimate S.E C.R P Label C5.5 C6.1 < - COU 1.127 < - COU 1.098 130 8.649 132 8.323 *** par_5 *** par_6 C8.1 < - COU 990 127 7.813 *** par_7 C7.1 < - SE 1.000 C7.2 < - SE 1.038 103 C7.3 < - SE 934 132 7.058 *** par_9 C7.4 < - SE 1.061 144 7.351 *** par_10 C4.1 < - CV 1.000 C4.2 < - CV 990 097 C4.3 < - CV 1.223 128 9.540 *** par_12 C4.4 < - CV 1.229 127 9.660 *** par_13 C8.2 < - IN 1.000 C8.3 < - IN 1.100 C9.1 < - ACC 1.000 C9.2 10.032 *** par_8 10.154 *** par_11 087 12.693 *** par_14 < - ACC 984 067 14.788 *** par_15 C9.3 < - ACC 1.394 126 11.068 *** par_16 C9.4 < - ACC 119 10.884 *** par_17 C9.6 1.293 < - ACC 1.107 C9.7 < - ACC 1.228 122 C9.5 < - ACC 1.379 139 9.925 *** par_36 C8.4 < - IN 090 9.977 *** par_37 898 115 9.619 *** par_18 10.093 *** par_19  Hiệp phƣơng sai - Covariances: (Group number - Default model) NCC < > e47 < > e43 < > e25 < > e14 < > e6 < > e1 < > e18 < > e20 < >  NCC CCC ACC e53 e50 e49 e51 e1 e2 e6 e7 e8 e10 e12 e13 e14 e15 e18 e19 e20 e22 e25 e26 e27 e28 CCC e48 e42 e26 e15 e7 e2 e19 e22 Estimate 620 083 177 107 049 097 270 088 059 S.E .095 030 030 032 029 066 058 030 026 C.R 6.508 2.779 5.978 3.299 1.679 1.475 4.661 2.967 2.244 P Label *** par_40 005 par_30 *** par_31 *** par_32 093 par_33 140 par_34 *** par_35 003 par_38 025 par_39 Phƣơng sai - Variances: (Group number - Default model) Estimate 406 981 335 136 075 069 163 603 661 325 277 385 242 264 280 300 312 281 219 195 198 343 332 220 189 S.E .091 154 062 030 024 026 037 071 076 086 064 068 031 032 037 040 039 039 034 030 034 043 041 035 033 C.R P Label 4.469 *** par_71 6.354 *** par_72 5.415 *** par_73 4.597 *** par_74 3.109 002 par_75 2.630 009 par_76 4.406 *** par_77 8.496 *** par_78 8.689 *** par_79 3.802 *** par_80 4.317 *** par_81 5.648 *** par_82 7.695 *** par_83 8.203 *** par_84 7.512 *** par_85 7.561 *** par_86 7.925 *** par_87 7.135 *** par_88 6.446 *** par_89 6.430 *** par_90 5.857 *** par_91 8.048 *** par_92 8.034 *** par_93 6.207 *** par_94 5.670 *** par_95 Estimate 189 114 288 234 229 326 320 313 445 302 e35 e36 e43 e44 e45 e47 e48 e42 e54 e55  IN CV SE COU C8.4 C9.5 C9.7 C9.6 C9.4 C9.3 C9.2 C9.1 C8.3 C8.2 C4.4 C4.3 C4.2 C4.1 C7.4 C7.3 C7.2 C7.1 C8.1 C6.1 C5.5 C5.4 S.E .028 025 034 034 032 039 040 037 054 037 C.R 6.810 4.499 8.464 6.948 7.258 8.245 7.969 8.512 8.209 8.253 P Label *** par_96 *** par_97 *** par_98 *** par_99 *** par_100 *** par_101 *** par_102 *** par_103 *** par_104 *** par_105 R - Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) Estimate 633 484 706 698 497 589 612 558 710 735 530 517 797 662 716 682 482 479 572 512 535 455 437 499 529 426 C5.2 C10.4 C10.2 C10.1 C11.2 C11.1 Estimate 506 654 712 751 353 402 CMIN Model NPAR CMIN Default model 105 582.671 Saturated model 434 000 Independence model 56 3555.134 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 Default model 836 Saturated model 1.000 Independence model 000 Parsimony-Adjusted Measures DF 329 378 RFI IFI rho1 Delta2 812 921 1.000 000 000 P CMIN/DF 000 1.771 000 TLI rho2 908 CFI 920 1.000 000 000 Model Default model Saturated model Independence model NCP PRATIO 870 000 1.000 PNFI PCFI 728 801 000 000 000 000 Model Default model Saturated model Independence model FMIN NCP 253.671 000 3177.134 LO 90 HI 90 190.290 324.902 000 000 2989.878 3371.741 Model Default model Saturated model Independence model FMIN 3.219 000 19.642 F0 LO 90 1.401 1.051 000 000 17.553 16.519 9.405 HI 90 1.795 000 18.628 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 065 215 LO 90 057 209 HI 90 074 222 PCLOSE 003 000 AIC Model Default model Saturated model Independence model AIC 792.671 868.000 3667.134 BCC BIC CAIC 832.737 1033.605 3688.503 ECVI Model Default model Saturated model Independence model HOELTER Model Default model Independence model ECVI 4.379 4.796 20.260 LO 90 HI 90 4.029 4.773 4.796 4.796 19.226 21.336 HOELTER HOELTER 05 01 116 122 22 23 MECVI 4.601 5.711 20.378 ... ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ BÍCH THẢO ẢNH HƢỞNG CỦA CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VI N ĐẾN HÀNH VI CÔNG DÂN TRONG TỔ CHỨC CỦA NHÂN VI N NGHIÊN CỨU TẠI CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH... dân tổ chức nhân vi n Nghiên cứu ngân hàng địa bàn thành phố Đà Nẵng 2 Mục tiêu nghiên cứu Với mục đích nghiên cứu ảnh hƣởng cam kết gắn bó với tổ chức đến hành vi cơng dân tổ chức nhân vi n, ... thành phần cam kết gắn bó với tổ chức đến hành vi công dân tổ chức nhân vi n ngành ngân hàng, với tổng thể nghiên cứu nhân vi n ngân hàng địa bàn TP Đà Nẵng  Thứ ba, so sánh khác biệt hành vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên đến hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên nghiên cứu tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố đà NẴNG , Ảnh hưởng của cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên đến hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên nghiên cứu tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố đà NẴNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn