Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh đắk lắk

127 37 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ NGỌC TÚ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ NGỌC TÚ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Đà Nẵng – Năm 2016 TRẦN THỊ NGỌC TÚ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1.1 TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cấu nguồn vốn NHTM 1.1.2 Khái niệm vốn tiền gửi NHTM 11 1.1.3 Đặc điểm nguồn tiền gửi NHTM 12 1.1.4 Phân loại vốn tiền gửi NHTM 13 1.1.5 Vai trò vốn tiền gửi .15 1.2 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .18 1.2.1 Quan niệm hoạt động huy động tiền gửi NHTM .18 1.2.2 Mục tiêu huy động tiền gửi .18 1.2.3 Các hoạt động NHTM thƣờng vận dụng để huy động tiền gửi 19 1.2.4 Tiêu chí phản ánh kết hoạt động huy động tiền gửi NHTM 22 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động tiền gửi NHTM 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG .31 CHƢƠNG – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 32 2.1 GIỚI THIỆU VỀ VIETCOMBANK – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 32 2.1.1 Lịch sử hình thành, chức nhiệm vụ củaVietcombank – Chi nhánh Đắk Lắk 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Chi nhánh .33 2.1.3 Kết kinh doanh Chi nhánh 34 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VIETCOMBANK – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 38 2.2.1 Môi trƣờng huy động tiền gửi Chi nhánh 38 2.2.2 Mục tiêu huy động tiền gửi Vietcombank – Chi nhánh Đắk Lắk 40 2.2.3 Các giải pháp Chi nhánh thực công tác huy động tiền gửi 43 2.2.4 Kết huy động tiền gửi Vietcombank – Chi nhán Đắk Lắk 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA CHI NHÁNH 73 2.3.1 Những thành công đạt đƣợc 73 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG .80 CHƢƠNG – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 81 3.1.ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA VIETCOMBANK – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 81 3.1.1 Chiến lƣợc huy động vốn Vietcombank 81 3.1.2 Định hƣớng hoạt động huy động tiền gửi Vietcombank – Chi nhánh Đắk Lắk 82 VIETCOMBANK – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 84 3.2.1 Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm huy độngtiền gửi 84 3.2.2 Tăng cƣờng công tác quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng 85 3.2.3 Mở rộng mạng lƣới phòng giao dịch cách hợp lý, đồng thời trọng phát triển kênh phân phối điện tử 88 3.2.4 Vận dụng sách lãi suất tiền gửi linh hoạt 90 3.2.5 Tăng cƣờng công tác đào tạo nâng cao lực cán bộ, xây dựng văn minh giao tiếp khách hàng 93 96 98 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 98 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 99 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 101 KẾT LUẬN CHƢƠNG 103 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤC LỤC Ký hiệu CN Ý nghĩa Chi nhánh NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần NH TMCP NT VN NH VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam (VCB) Ngân hàng VCB NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế PGD Phòng giao dịch CKH Có kỳ hạn KKH Không kỳ hạn KP Kỳ phiếu Trp Trái phiếu TG Tiền gửi QTD Quỹ tín dụng GTCG Giấy tờ có giá TT DVKH Thanh tốn Dịch vụ khách hàng bảng Trang 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh 35 2.2 Chênh lệch thu chi VCB Đắk Lắk 36 2.3 Thống kê số lƣợng tăng thêm khách hàng trụ sở phòng giao dịch Chi nhánh từ năm 2013- 45 2015 2.4 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dân cƣ pháp nhân (trừ TCTD)năm 2015 47 2.5 So sánh lãi suất huy động Chi nhánh số ngân hàng địa bàn tỉnh Đắk Lắk 48 2.6 Quy mô huy động tiền gửi VCB Đắk Lắk 58 2.7 Thị phần huy động tiền gửi TCTD địa bàn Đắk Lắk 62 2.8 Cơ cấu huy động tiền gửi theo kỳ hạn 65 2.9 Cơ cấu huy động tiền gửi theo loại tiền 66 2.10 2.11 67 Kết tài từ huy động tiền gửi năm 2013-2015 69 Trang 1.1 Mô hình tổ chức hoạt động CN VCB Đắk Lắk 34 2.1 Số dƣ huy động tiền gửi 58 2.2 Quy mơ khách hàng có tiền gửi giai đoạn 20132015 60 2.3 Thị phần tiền gửi VCB so với NHTM NN địa bàn 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ gia nhập WTO hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam có thay đổi tích cực chất lƣợng Với việc gia nhập tổ chức thƣơng mại này, ngân hàng Việt Nam có thêm nhiều hội phát triển nhiên kèm theo cạnh tranh khốc liệt mang tính tồn cầu, đặc biệt lĩnh vực tài ngân hàng, với việc ngày nhiều ngân hàng nƣớc đầu tƣ vào Việt Nam.Trƣớc thách thức đó, ngân hàng Việt Nam khơng cách phải tìm cho riêng sách phù hợp để thu hút khách hàng, nâng cao khả cạnh tranh để chiếm thị phần Do vậy, hệ thống ngân hàng nói chung ngân hàng địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng cần đặc biệt quan tâm đến hoạt động huy động tiền gửi Tuy nhiên, hầu hết ngân hàng gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm nguồn tiền gửi ổn định với chi phí hợp lý phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn Đứng trƣớc khó khăn chung đất nƣớc hệ thống ngân hàng yêu cầu khai thác tối đa nguồn tiền gửi tổ chức kinh tế dân cƣ, để có nguồn tiền gửi phong phú với cấu tiền gửihợp lý đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội thân Vietcombank thách thức lớn Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đắk Lắk” nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận hoạt động huy động tiền gửi NHTM - Phân tích đánh giá thực trạng huy động tiền gửi Ngân hàng 104 KẾT LUẬN Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế đất nƣớc Việt Nam chuyển với bƣớc hƣớng, thành tựu nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, mở hội cho nhà, doanh nghiệp, lĩnh vực khơng thể khơng nói tới ngân hàng lĩnh vực nhạy cảm Tuy nhiên NHTM đứng trƣớc cạnh tranh ngày gay gắt, không cạnh tranh NHTM nƣớc với mà cạnh tranh với ngân hàng nƣớc ngồi, đặc biệt cạnh tranh hoạt động huy động tiền gửi Hoạt động huy động tiền gửi có vai trò quan trọng NHTM, định tính sống NHTM, u cầu đặt cho NHTM cần phải tăng cƣờng hoạt động huy động tiền gửi để có nguồn tiền gửi đủ mạnh đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngân hàng Để tăng cƣờng hoạt động huy động tiền gửi cần phải vận dụng hệ thống sách, giải pháp nhằm gia tăng nguồn tiền gửi huy động với cấu nguồn tiền gửi hợp lý nhƣ giải pháp hồn thiện sách lãi suất, đa dạng hình thức huy động tiền gửi, phát triển dịch vụ liên quan, đẩy mạnh hoạt động marketing, phát triển hệ thống cơng nghệ thơng tin, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán nhân viên… Qua việc phân tích thực trạng hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng VCB Đắk Lắk cho thấy VCB Đắk Lắk thấy đƣợc tầm quan trọng việc tăng cƣờng công tác huy động tiền gửi Ngân hàng đạt đƣợc số thành tựu định, nhiên bên cạnh số hạn chế hoạt động huy động tiền gửi nên chƣa đạt đƣợc kết nhƣ mong muốn Xuất phát từ hạn chế nguyên nhân hạn chế đó, tác giả đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi VCB Đắk Lắk thời gian tới với mong muốn 105 giải pháp nêu giải đƣợc hạn chế tồn Trong phạm vi giới hạn thời gian kiến thức nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót; kính mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy để tác giả hồn thiện luận văn với hy vọng ứng dụng vào thực tiễn DANH MỤC [1] Bành thị Ngọc Bích (2012), Tăng cƣờng huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – CN Phú Tài, luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh , Đại học Đà Nẵng [2] David Cox (1994), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Chính trị quốc gia .[3]Học viện Ngân Hàng (2002), Lý thuyết tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Hà Nội [4] Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam (2013, 2014), Tạp chí Ngân hàng Ngoại thương, Hà Nội [5] Nguyễn Bạch Hồng (2014), Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – CN Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh , Đại học Đà Nẵng [6]Nguyễn Ninh Kiều (2006), Nghiệp vụ Ngân Hàng, Nhà xuất Thống kê [7] Nguyễn Thị Tƣờng Vi (2013), Huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh , Đại học Đà Nẵng [8] Nguyễn Trọng Tài (2008), “Cạnh tranh Ngân hàng thương mại nhìn từ góc độ thực tiễn lý luận Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng [9] Quốc hội, “Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Tổ chức Tín dụng”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [10] Rudolf Duttweiler (2010), Quản trị khoản ngân hàng, NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh [11] Trƣơng Quang Thơng (2010), Phân tích hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam, Trƣờng Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, NXB Phƣơng Đông [12] VCB, Báo cáo nhân Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng – CN Đắk Lắk [13] VCB, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng – CN Đắk Lắk Website: http://VCB.com.vn Website: http://www.Đắk Lắk.gov.vn PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC SẢN PHẨM HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VIETCOMBANK ĐẮK LẮK ĐANG ÁP DỤNG * TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TỐN Tính sản phẩm  Gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, toán  Nhận tiền lƣơng hàng tháng; Thấu chi tài khoản  Phát hành thẻ; Phát hành séc  Đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử  Chuyển tiền tự động khoản toán định kỳ  Thực giao dịch nộp, rút, chuyển tiền mua bán chứng khoán, tham gia đấu giá, nhận cổ tức… trực tuyến với công ty chứng khốn có liên kết với VCB Lợi ích sản phẩm  Mọi thông tin cá nhân đƣợc bảo mật cao  Các khoản tiền gửi đƣợc mua bảo hiểm tổ chức bảo hiểm tiền gửi  Tiền tài khoản đƣợc hƣởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn Điều kiện sử dụng  Mọi cá nhân có đủ lực hành vi dân có nhu cầu giao dịch ngân hàng  Số dƣ tiền gửi tối thiểu  50.000VNĐ tài khoản tiền VNĐ  15USD ngoại tệ tƣơng đƣơng tài khoản ngoại tệ * TIẾT KIỆM RÚT GỐC TỪNG PHẦN Mô tả sản phẩm: sản phẩm cho phép khách hàng cá nhân rút phần tiền gốc kỳ hạn gửi mà đƣợc hƣởng nguyên lãi suất xác định đầu kỳ phần gốc lại Lợi ích:  Linh hoạt rút phần gốc không giới hạn số lần kỳ để đáp ứng nhu cầu vốn đột xuất mà khơng phải tất tốn tài khoản  Hƣởng nguyên lãi suất ban đầu phần gốc lại Đặc tính sản phẩm:  Đối tƣợng khách hàng: khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có nhu cầu rút phần tiền gốc kỳ hạn gửi mà đƣợc hƣởng nguyên lãi suất xác định đầu kỳ phần gốc lại  Số tiền gửi tối thiểu: 100.000.000 VND, 3.000 USD  Số tiền rút gốc phần: Là bội số 1.000.000 VND/100USD, số tiền tối thiểu: 10.000.000 VND/ 300 USD, số tiền tối đa: toàn số dƣ tài khoản tiết kiệm rút gốc phần  Kỳ hạn: 3, 6, 12 tháng  Hình thức trả lãi: cuối kỳ  Lãi suất: Đối với phần gốc rút trƣớc hạn: lãi suất rút trƣớc hạn tiền gửi, tiết kiệm VCB quy định thời điểm rút gốc Đối với phần gốc trì đến cuối kỳ: Đơn vị: %/năm Kỳ hạn Loại tiền tháng tháng 12 tháng VND 5.4 5.7 6.8 USD 1.0 1.0 1.0  Quy định khác: Thực rút gốc phần điểm giao dịch VCB; nhận lãi rút trƣớc hạn thời điểm rút gốc phần; đƣợc nộp thêm tiền gốc vào ngày đến hạn (không nộp thêm kỳ hạn); đƣợc tất toán Tài khoản tiền gửi rút gốc phần VCB – iB@nking * TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN Mô tả sản phẩm:Là sản phẩm cho phép khách hàng gửi/rút tiền tiết kiệm thông qua internet Sử dụng sản phẩm này, khách hàng truy cập website NHNT để chuyển tiền từ tài khoản Tiền gửi toán (lãi suất thấp) sang tài khoản Tiền gửi trực tuyến (để hƣởng lãi suất cao hơn) Lợi ích: + Giao dịch 24/7, đƣợc thực kể ngày nghỉ, ngày lễ (trừ thời gian ngân hàng xử lý liệu cuối ngày) + Giao dịch nơi nào; thao tác đơn giản, tính bảo mật cao + Giao dịch đƣợc chứng thực Biên lai xác nhận giao dịch gửi tiền có kỳ hạn gửi vào hòm thƣ điện tử Khách hàng + Hƣởng lãi suất cao; Miễn phí quản lý tài khoản Đặc tính sản phẩm:  Tài khoản Tiền Gửi Thanh Tốn (tài khoản nguồn dùng để trích tiền): VND,  Tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến: VND  Kỳ hạn: 14 ngày, tháng, tháng, 06 tháng  Số tiền gửi tối thiếu: 3.000.000VND  Lãi suất: Tiền Gửi Trực Tuyến Thanh toán Đúng hạn Kỳ hạn 14 ngày - Lãi suất cạnh tranh - Vào ngày đến hạn tài khoản, Kỳ hạn 01, 03, 06 tháng Khách hàng khơng tất tốn, tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến đƣợc tự động gia hạn theo kì hạn ban đầu với lãi suất áp dụng lãi suất sản phẩm Tiền Gửi Trực Tuyến thời điểm gia hạn Thanh toán Trƣớc hạn Lãi suất 0% Lãi suất không hạn NHNT định thời kỳ kỳ quy  Tính năng: + Nộp/rút tiền vào ngày đến hạn: Số lần thực nộp/rút ngày đến hạn: không giới hạn; kênh thực giao dịch: VCB – iB@nking, quầy giao dịch; Số tiền tối thiểu: Nộp tiền: 3.000.000 VND, rút phần tiền gốc/lãi: không quy định + Chuyển tiền tự động: Chuyển tiền tự động định kỳ từ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn sang tài khoản Tiền gửi trực tuyến (kỳ chuyển tiền tự động kỳ hạn tài khoản Tiền gửi trực tuyến); tính chuyển tiền tự động phải đƣợc đăng ký quầy giao dịch  Cách thức sử dụng dịch vụ: Khách hàng lựa chọn cách thức sau để gửi tiền, rút tiền nhận lãi sản phẩm Tiền Gửi Trực Tuyến + Gửi tiền vào tài khoản Tiền Gửi Trực tuyến: Thông qua website, chuyển tiền từ tài khoản Tiền Gửi Thanh Toán sang tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến + Tất toán tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến: Đến quầy để tất tốn tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến, thơng qua website, tất toán chuyển tiền từ tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến sang tài khoản Tiền Gửi Thanh Toán + Nhận tiền lãi: lãi đƣợc trả cuối kỳ; Lãi nhập gốc, Lãi tự động chuyển sang tài khoản Tiền Gửi Thanh ToánVND  Quy định khác: + Tài khoản Tiền Gửi Thanh Toán tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến phải đứng tên ngƣời + Không áp dụng tài khoản Tiền Gửi Thanh Toán đồng sở hữu + Mẫu chữ kí sử dụng khách hàng giao dịch Tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến quầy mẫu chữ kí Khách hàng đăng kí mở tài khoản tiền gửi tốn sử dụng để chuyển tiền vào Tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến + Khách hàng có nhu cầu thay đổi mẫu chữ ký tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến đề nghị trực tiếp đến Ngân hàng để làm thủ tục đăng ký thay đổi  Điều kiện sử dụng: + Khách hàng mở tài khoản Tiền Gửi Thanh Toán NHNT + Đăng ký dịch vụ Ngân hàng trực tuyến VCB i-b@nking * TIẾT KIỆM LĨNH LÃI ĐỊNH KỲ Đối tƣợng khách hàng: Khách hàng cá nhân có nhu cầu nhận khoản tiền lãi theo định kỳ để chi trả nhu cầu tiêu dùng Loại tiền gửi: VND, USD, EUR Số tiền gửi tối thiểu:  30.000.000 VND  2.000 USD  2.000 EUR Kỳ hạn: 3, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 60 tháng Chu kỳ trả lãi: hàng tháng, hàng quý Lãi suất: Đƣợc công bố thời kỳ điểm giao dịch NHNT Khách hàng gửi tiền VND, EUR kì hạn TRÊN 12 tháng đƣợc hƣởng lãi suất ƣu đãi bậc thang: Số tiền gửi Lãi suất ƣu đãi Từ 200 triệu VND trở lên Tiết kiệm trả lãi định kì kì hạn + 0.12%/năm(*) Từ 10.000 EUR trở lên Tiết kiệm trả lãi định kỳ kì hạn + 0.12%/năm (*): Với điều kiện không vượt trần lãi suất huy động theo quy định NHNN Phƣơng thức nhận lãi định kỳ:  Bằng tiền mặt  Chuyển vào tài khoản Thanh toán  Trƣớc hạn: + Khách hàng đƣợc tốn trƣớc hạn hƣởng sàn lãi suất khơng kỳ hạn NHNT cho số ngày thực gửi + NHNT thu lại phần lãi chênh lệch trƣớc trả gốc cho Khách hàng trƣờng hợp lãi Khách hàng đƣợc hƣởng toán trƣớc hạn nhỏ tổng số lãi Khách hàng nhận kỳ hành  Vào ngày đến hạn: + Khách hàng đƣợc quyền nộp thêm rút phần từ sổ tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ + Số tiền lĩnh lại định kỳ tự động quay vòng sang kỳ hạn với lãi suất xác lập thời điểm gia hạn + Trƣờng hợp NHNT không tiếp tục huy động sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ, sổ tiết kiệm đƣợc chuyển sang lại hình thức tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ kỳ hạn kỳ hạn ngắn gần * TIẾT KIỆM THƢỜNG Lợi ích sản phẩm  Lãi suất hấp dẫn cạnh tranh  Kỳ hạn gửi đa dạng  Thủ tục đơn giản, nhanh chóng  Có thể sử dụng sổ tiết kiệm để chấp cầm cố vay vốn Tính sản phẩm  Loại tiền gửi: VND, USD, ngoại tệ khác (theo quy định NHNT thời kỳ)  Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND, 10 USD (ngoại tệ khác có giá trị tƣơng đƣơng)  Lãi suất: theo biểu lãi suất hành  Kỳ hạn: ngày, 14 ngày, tháng, tháng, tháng, tháng, tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 60 tháng  Phƣơng thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, trả lãi trƣớc  Đƣợc rút trƣớc hạn có nhu cầu rút vốn PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT LỜI GIỚI THIỆU Xin chào ông/ bà, tên Trần Thị Ngọc Túhiện thực đề tài“Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Đắk Lắk”.Tôi cảm ơn ông/bà dành thời gian để trả lời số câu hỏi Thông tin ông/bà đƣợc giữ bí mật phục vụ cho mục đích nghiêncứu Điện thoại: 09 14378989 Mail:ngoctu378989@gmail.com Hƣớng dẫn trả lời: Vui lòng đánh dấu (x) vào thích hợp PHẦN I – THƠNG TIN CƠ BẢN Độ tuổi  18 – 20   30 – 40 40 – 50  Trên 50 Giới tính Thu nhập nhân hàng tháng bạn khoảng 8.000.000 đồng Quý khách biết đến VCB qua kênh sau  Ngƣời quen  Internet  Bảng hiệu, banderole, tờ rơi  Báo chí, Ti-vi  Hoạt động từ thiện  Khác:…….………… Quý khách gửi tiền VCB cách  Dƣới 01 năm  Từ 01 đến 03 năm  Trên 03 năm Quý khách có sử dụng sản phẩm dịch vụ khác VCB khơng  Khơng  Có (vui lòng chọn):   Thẻ ATM Vay   Chuyển tiền Khác …………… PHẦN II – NỘI DUNG 2.Các sản phẩm tiền gửi Ngân hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu Quý khách? PHẦN III – KẾT QUẢ Không - 80% 20% - 80% 20% - 35% 40% 25% trang 12% 60% 25% 3% nhân viên 25% 20% 35% 20% - 15% 30% 10% 40% - 6% 25% 19% 50% 5% 2- Ngân hàng đáp ứng yêu cầu Quý khách mức độ khía cạnh 10% 55% 15% 20% - 10% 40% 45% 5% - 5% 50% 10% 33% 2% 28% 7% 60% 5% - ... trạng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk - Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk. .. nêu lên khái nhiệm hoạt động huy động tiền gửi, hoạt động huy động tiền gửi NHTM, nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động tiền gửi Trên sở lý luận huy hoạt động huy động tiền gửi NHTM, chƣơng... tài: Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đắk Lắk nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận hoạt động huy động tiền gửi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh đắk lắk , Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn