Vận dụng thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) trong đánh giá thành quả tại trường cao đẳng sư phạm đắk lắk

1,334 16 0
  • Loading ...
1/1,334 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN NGC BÍCH THY V N DNG TH ðIM CÂN B NG BALANCED SCORECARD (BSC) TRONG ðÁNH GIÁ THÀNH QU TI TR NG CAO ð ᄂ NG SƯ PHM ðĂKLĂK LU N VĂN THC SĨ K TOÁN ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN NGC BÍCH THY V N DNG TH ðIM CÂN B NG BALANCED SCORECARD (BSC) TRONG ðÁNH GIÁ THÀNH QU TI TR NG CAO ð ᄂ NG SƯ PHM ðĂKLĂK Chuyên ngành: K ᄂ toán Mã s: 60.34.03.01 LU N VĂN THC SĨ K TOÁN Ng i h ng dn khoa hc: TS ðoàn Ngc Phi Anh ðà Nng – Năm 2016 L I CAM ðOAN Tôi xin cam đoan lun văn cơng trình nghiên cu ca riêng Các s li u, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c công b b t kỳ công trình khác Tác gi lun văn Nguyn Ngc Bích Thy PH LC 05: PHIU KH O SÁT S HÀI LÒNG CA NG I HC V TR NG CAO ð ᄂ NG SƯ PHM ðĂKLĂK Nh%m góp ph&n đm bo cht l ng ho ᄂ t ñ ng d ᄂ y hc ñào t ᄂ o Tr "ng Cao ñ=ng Sư ph ᄂ m ðăkLăk, mong Anh/Ch3 sinh viên, v4i tinh th&n trung thc xây dng, cho bit ý kin c a v ho ᄂ t ñ ng ging d ᄂ y ho ᄂ t ñ ng khác c a nhà tr "ng Nhà tr "ng chân thành cm ơn hoan nghênh mi ý kin, ñ?ng th"i cam kt bo m ᄂ t thông tin c a ng "i tham gia tr l"i kho sát Vic kho sát không nh h Dng kt qu hc t ᄂ p c a Anh/Ch3 bDi mc đích ch! h 4ng đn s ci tin, ñi u ch!nh cho t t Xin chân thành cm ơn s h p tác c a Anh/Ch3! Anh/ Ch3 vui lòng khoanh tròn vào ch5 s tương ng bng h,i theo thang ñánh giá: = hồn tồn đFng ý; = đFng ý; Stt = phân vân; N I DUNG KH)O SÁT = khơng đFng ý Ý KI-N TR) L7I C(A NG 7I HMC I V HOT ð NG GI)NG DY Anh/Ch3 đ c GV thơng báo gii thích rõ ràng v hình th c phương pháp đánh giá hc t ᄂ p tr 4c hc L ng thông tin, kin th c GV chuy$n giao cho SV ñáp ng mc tiêu c a hc ph&n GV thit k ging t ch c ho ᄂ t ñ ng ging d ᄂ y l4p m t cách ch đ ng, t tin, khơng lúng túng 4 4 GV gii thích đ ch9t chG, rõ ràng d ᄂ hi$u, giúp b ᄂ n nAm v5ng n i dung c a hc GV t ch c, h 4ng dCn SV ho ᄂ t đ ng nhóm đ$ c ng c hc, mD r ng nh ᄂ n th c, v ᄂ n dng kin th c 4 GV d ᄂ y hc theo phương pháp nêu đ , kích thích tư phê phán sáng t ᄂ o c a ng "i hc Trong gi" hc, GV trng phát tri$n kK di ᄂ n ñ ᄂ t, kK gii quyt ñ c a SV 4 4 4 GV liên h n i dung hc v4i thc ti ᄂ n ñ"i sng, gAn v4i ngh nghip tương lai c a ngành hc GV quan sát, qun lý tt ho ᄂ t ñ ng hc t ᄂ p l4p, cun hút ng "i hc b%ng phương pháp d ᄂ y hc phù hp v4i hc ph&n 10 11 GV cDi mD tôn trng ý kin c a mi SV; khuyn khích tư đ c l ᄂ p, sáng t ᄂ o c ng "i hc GV thc hin nghiêm túc gi" lên l4p; phân b s' dng th"i gian lên l4p hp lý, bám sát ñ cương chi tit hc ph&n 12 Các giáo trình, tài liu tham kho GV gi4i thiu ñ c c ᄂ p nh ᄂ t kin th c, giúp SV mD r ng hi$u bit v hc ph&n, môn hc 13 Kt qu hc t ᄂ p c a ng "i hc đ c đánh giá b%ng nhi u hình th c khác (ki$m tra; tho lu ᄂ n nhóm, t ᄂ p, ti$u lu ᄂ n, giao nhim v hc t ᄂ p D nhà…) Hình th c n i dung đánh giá c a GV khuyn 14 khích phát tri$n tính tích cc, sáng t ᄂ o c a ng "i hc vic v ᄂ n dng kin th c ñã hc 4 4 4 21 Nhà tr "ng th "ng xuyên có ho ᄂ t đ ng đồn th$ ngo ᄂ i khóa cho SV 22 Nhà tr "ng sAp xp l3ch t ch c ho ᄂ t ñ ng Ki$m tra ñã tng hp ñ c nh5ng kin th c quan 15 trng c a hc ph&n; khích l kh v ᄂ n dng sáng t ᄂ o c a ng "i hc Bài t ᄂ p, ki$m tra c a SV ñ c tr l ᄂ i ñúng hLn 16 v4i nh5ng nh ᄂ n xét h5u ích mang tính tích cc giúp ng "i hc tin b 17 Kt qu hc t ᄂ p c a SV đ c GV đánh giá xác, khách quan, cơng b%ng 18 Trang phc, ñi ñ ng, giao tip c a GV phù hp v4i môi tr "ng sư ph ᄂ m GV nhit tình ging d ᄂ y th$ hin tt đ ᄂ o đ c, 19 trình ñ khoa hc, kK sư ph ᄂ m c a m t nhà giáo b ᄂ c ñ ᄂ i hc 20 Chương trình đào t ᄂ o nhà tr "ng thit k rt hp lý II V CÁC HOT ð NG ðỒN TH VÀ NGOI KHĨA m t cách hp lý 23 Nhà tr "ng GV ln t ᄂ o u kin thu ᄂ n li cho SV tham gia ho ᄂ t ñ ng ngồi gi" lên l4p SV đ c nhà tr "ng khuyn khích tham gia 24 ho ᄂ t đ ng ðồn th$ ngo ᄂ i khóa m t cách tích cc 4 25 Các ho ᄂ t đ ng đồn th$ ngo ᄂ i khóa c a nhà tr "ng ln mang ý nghĩa tích cc b ích 4 28 Các quy ñ3nh c a Ban qun lý KTX rt hp lý 29 Căn-tin nhà gi5 xe có cht l ng phc v tt giá c hp lý 30 Nhà tr "ng có đ&y đ sD v ᄂ t cht cho ho ᄂ t ñ ng th$ thao tr"i 31 An ninh tr "ng ln đ c ñm bo Nhà tr "ng th "ng xuyên phi hp v4i t 26 ch c bên ngồi đ$ t ch c ho ᄂ t ñ ng v4i quy mô l4n III V CÁC Y-U TR KHÁC 27 Ký túc xá (KTX) c a tr "ng có sD v ᄂ t cht tt, khang trang, ñáp ng ñ nhu c&u v ch> D c a SV Anh/Ch3 có th$ cho bit thêm m t s thơng tin khác ngồi nh5ng câu h,i D v cht l ng ging d ᄂ y ñào t ᄂ o c a nhà tr "ng: ……………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………………… Anh/Ch3 có kin ngh3 cho Ban giám hiu, lãnh ñ ᄂ o ñ n v3 (Khoa/B mơn/Phòng ch c năng/Thư vin…) nhà tr "ng không? ……………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………… ... TH B NG TRONG ðÁNH GIÁ THÀNH QU ðIM CÂN TRONG CÁC CƠ S GIÁO DC 1.1 NHNG VN ð CHUNG V TH ðIM CÂN B-NG 1.1.1 Khái nim v thành qu ho ᄂ t ñ ng ch! tiêu ño l "ng thành qu... nim th# ñi$m cân b%ng (BSC) 1.1.3 S c&n thit phi s' dng th# ñi$m cân b%ng ñánh giá thành qu ho ᄂ t ñ ng 10 1.1.4 Vai trò c a th# đi$m cân b%ng vic đánh giá thành qu ho ᄂ... TR NG CAO ð ᄂ NG SƯ PHM ðĂKLĂK LU N VĂN THC SĨ K TOÁN ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN NGC BÍCH THY V N DNG TH ðIM CÂN B NG BALANCED SCORECARD (BSC) TRONG ðÁNH GIÁ THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) trong đánh giá thành quả tại trường cao đẳng sư phạm đắk lắk , Vận dụng thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) trong đánh giá thành quả tại trường cao đẳng sư phạm đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn