Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đăk nông

116 55 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM XUÂN THÀNH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VÙNG KHÓ KHĂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH ĐẮK NƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNHNGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM XUÂN THÀNH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VÙNG KHĨ KHĂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH ĐẮK NƠNG Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS Hồ Hữu Tiến Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận Văn: “Hồn thiện hoạt động cho vay Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn chi nhánh Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Đăk Nơng” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, thông tin sử dụng luận văn trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phạm Xuân Thành MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH VÙNG KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI 1.1 SỰ CẦN THIẾT CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HSXKDVKK 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 1.1.3 Sự cần thiết phải cho vay ưu đãi HSXKDVKK 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HSXKDVKK CỦA NHCSXH 11 1.2.1 Khái niệm đặc điểm NHCSXH 11 1.2.2 Đặc điểm cho vay HSXKDVKK NHCSXH 16 1.2.3 Tổ chức máy quản lý hoạt động cho vay HSXKDVKK 16 1.2.4 Hoạt động cho vay HSXKDVKK NHCSXH 18 1.2.5 Các tiêu chí phản ánh kết cho vay HSXKDVKK NHCSXH 19 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay HSXKDVKK NHCSXH 21 1.3 KINH NGHIỆM CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH Ở MỘT SỐ QUỐC GIA 24 1.3.1 Kinh nghiệm số quốc gia cho vay ưu đãi đối tượng sách 24 1.3.2 Đúc kết kinh nghiệm cho Việt Nam cho vay ưu đãi đối tượng sách 28 Kết luận chương 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HSXKDVKK TẠI NHCSXH ĐĂK NÔNG 32 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NHCSXH TỈNH ĐĂK NÔNG 32 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành, phát triển Chi nhánh Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Đăk Nông 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Chi nhánh Ngân hàng sách hội tỉnh Đăk Nông 34 2.1.3 Kết hoạt động 37 2.2 HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH VÙNG KHÓ KHĂNTỈNH ĐĂK NÔNG 38 2.2.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - hội 38 2.2.2 HSXKD vùng khó khăn Đăk Nơng 43 2.3 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HSXKDVKK CỦA NHCSXH ĐĂK NƠNG 44 2.3.1 Chính sách cho vay HSXKDVKK 44 2.3.2 Thực trạng tổ chức máy quản lý hoạt động cho vay Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đăk Nông 48 2.3.3 Thực trạng nguồn vốn cho vay Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đăk Nông 50 2.3.4 Thực trạng triển khai cho vay – thu nợ chương trình Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 52 2.3.5 Kết hoạt động cho vay Hộ SXKDVKK Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đăk Nông 59 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HSXKDVKK TẠI NHCSXH ĐĂK NÔNG 64 2.4.1 Thành công đạt 64 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 66 Kết luận chương 71 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HSXKDVKK TẠI NHCSXH ĐĂK NÔNG 72 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 72 3.1.1 Định hướng cho vay NHCSXH Việt Nam 72 3.1.2 Mục tiêu kinh tế - hội tỉnh Đăk Nông 73 3.1.3 Định hướng cho vay NHCSXH tỉnh Đăk Nông 77 3.1.4 Định hướng cho vay HSXKDVKK Chi nhánh NHCSXH Đăk Nông đến năm 2020 78 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HSXKDVKK TẠI NHCSXH ĐĂK NÔNG 80 3.2.1 Tăng cường hệ thống kiểm tra, giám sát 80 3.2.2 Thực nghiêm túc quy trình nghiệp vụ cho vay gắn với đặc thù chương trình cho vay HSXKDVKK 81 3.2.3 Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ Ban, Ngành, tổ chức trị - hội, quyền địa phương cấp 82 3.2.4 Củng cố hoàn thiện Tổ Tiết kiệm vay vốn 84 3.2.5 Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên phát triển nguồn nhân lực 86 3.2.6 Đẩy mạnh công tác thơng tin tun truyền sách cho vay HSXKDVKK 87 3.2.7 Chú trọng công tác nguồn vốn 88 3.2.8 Thực công khai hóa - hội hóa hoạt động NHCSXH .89 3.3 KIẾN NGHỊ 91 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 91 3.3.2 Kiến nghị với Bộ, ngành Trung ương 91 3.3.3 Kiến nghị NHCSXH Việt Nam 92 3.3.4 Kiến nghị cấp Ủy Đảng Chính quyền địa phương tỉnh Đăk Nông 93 3.3.5 Kiến nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp tỉnh, huyện 95 3.3.6 Đối với tổ chức hội nhận ủy thác cho vay HSXKDVKK .95 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ Tiếng Việt BĐD Ban đại diện HĐQT Hội đồng quản trị HSXKDVKK Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn NHCSXH Ngân hàng Chính sách hội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TK&VV Tiết kiệm vay vốn UBND Ủy ban nhân dân TW Trung ương DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Nguồn vốn cho vay HSXKDVKK Chi nhánh NHCSXH Đăk Nông năm 2013 – 2015 37 2.2 Huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh NHCSXH Đăk Nông năm 2013 – 2015 37 2.3 Dư nợ cho vay HSXKDVKK năm 2013-2015 39 2.4 Kết hoạt động Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đăk Nông Đến 31/12/2015 50 2.5 Dư nợ cho vay HSXKDVKK qua phương thức ủy thác 51 2.6 Tỷ trọng dư nợ cho vay HSXKDVKK năm 2013-2015 59 2.7 Tỷ lệ nợ hạn chương trình cho vay HSXKDVKK năm 2013-2015 60 2.8 Tỷ lệ nợ khoanh nợ chiếm dụng xâm tiêu chương trình cho vay HSXKDVKK năm 2013-2015 61 2.9 Số HSXKDVKK vay vốn NHCSXH Đăk Nông 62 2.10 Số HSXKDVKK vay vốn NHCSXH Đăk Nông 62 2.11 Tỷ lệ nợ hạn chương trình cho vay HSXKDVKK năm 2013-2015 63 2.12 Bảng 2.12 Tỷ lệ nợ khoanh nợ chiếm dụng xâm tiêu chương trình cho vay HSXKDVKK năm 2013-2015 63 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Mơ hình tổ chức NHCSXH tỉnh Đắk Nơng 36 2.2 Qui trình thủ tục xét duyệt cho vay HSXKDVKK NHCSXH Đăk Nông 47 88 hoạch tín dụng phân giao, cần phải tăng cường tuyên truyền cho tầng lớp nhân dân hiểu rõ quy định để tạo đồng thuận hội, giám sát, đôn đốc việc chấp hành trả nợ để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng HSXKDVKK khó khăn khác; tạo ý thức trách nhiệm hồn trả nợ vay: cơng bố danh sách người vay không trả nợ trường học, nơi làm việc, UBND xã; xác định rõ nguồn thu nhập để trả nợ tiền vay thu nhập từ mục đích xin vay vốn Tổ trưởng Tổ TK&VV thường xuyên tuyên truyền, giải thích cho tổ viên chủ trương sách Nhà nước tín dụng HSXKDVKK, ưu đãi tổ viên trả nợ đúng, đủ trước hạn kỳ họp định kỳ tổ NHCSXH tổ chức nhận ủy thác cho vay có trách nhiệm tuyên truyền động viên, khuyến khích hộ vay trả nợ phân kỳ tập huấn nâng cao trình độ quản lý Tổ TK&VV 3.2.7 Chú trọng công tác nguồn vốn - Huy động nguồn vốn có lãi suất thấp từ kênh huy động, có sách thu hút khách hàng, đa dạng nguồn tiền gửi vãng lai, phát triển dịch vụ tiền gửi, dịch vụ toán dịch vụ - Tăng cường công tác huy động vốn thông qua tổ TK&VV để nâng cao ý thức trách nhiệm thành viên gia nhập tổ - Nguồn vốn NHCSXH triển khai cho vay chủ yếu từ Ngân sách nhà nước từ TW chuyển về, số nguồn vốn huy động địa phương vay chiếm tỷ lệ thấp Nên để đảm bảo nguồn vốn cho vay kịp thời mùa vụ cần phải có giải pháp ổn định nguồn vốn vay như: Ngoài nguồn vốn phân bổ TW cần bổ sung thêm nguồn vốn địa phương, tổ chức, huy động địa phương trung ương cấp bù đặc biệt cần thực tốt công tác thu nợ phân kỳ nợ đến hạn để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng hộ chưa vay 89 3.2.8 Thực cơng khai hóa - hội hóa hoạt động NHCSXH Khách hàng NHCSXH tỉnh Đăk Nông HSXKDVKK đối tượng sách khác; việc nắm bắt chế sách Đảng nhà nước nói chung chế cho vay NHCSXH nói riêng, họ khó khăn hạn chế Cơng tác cho vay vốn HSXKDVKK đối tượng sách khác NHCSXH tỉnh Đăk Nơng khơng thể thực tốt được, mà phải có phối hợp tổ chức nhận ủy thác, tổ vay vốn cấp Do đó, việc cơng khai hố sách cho vay NHCSXH tỉnh Đăk Nơng việc làm cần thiết Đồng thời, phải có tham gia tích cực, thường xun với tinh thần trách nhiệm cao cấp ủy, quyền ban, ngành cấp vào hoạt động NHCSXH tỉnh Đăk Nơng (cơng khai hóa - hội hố hoạt động ngân hàng) - Việc cơng khai sách tín dụng, hồ sơ thủ tục vay vốn để người dân, đặc biệt HSXKDVKK nắm rõ sách cho vay NHCSXH tỉnh Đăk Nông điều bắt buộc, để nhân dân thực kiểm tra, giám sát hoạt động NHCSXH tỉnh Đăk Nông Các nội dung NHCSXH tỉnh Đăk Nông cần phải công khai là: Cơ chế cho vay HSXKDVK đối tượng sách khác thời điểm (hồ sơ thủ tục vay vốn, trả nợ, dư nợ hộ vay), lãi suất cho vay, chế xử lý rủi ro HSXKDVK gặp rủi ro bất khả kháng , hoa hồng, phí ủy thác Những nội dung công khai điểm giao dịch, trụ sở NHCSXH tỉnh Đăk Nông phương tiện thơng tin đại chúng - Đặt hòm thư góp ý người dân có quyền góp ý, phản ánh tượng tiêu cực việc vay, sử dụng vốn tượng tiêu cực khác hoạt động NHCSXH tỉnh Đăk Nông Đồng thời, để người dân góp ý chế cho vay ngân hàng có cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Để thông tin người dân kịp thời đến với NHCSXH tỉnh Đăk 90 Nơng, phải tăng số lượng hòm thư góp ý, đảm bảo tất xã, phường, thị trấn trụ sở ngân hàng phải có hòm thư góp ý Bảo quản hòm thư an tồn, định kỳ vào ngày giao dịch, tổ giao dịch lưu động cán UBND lãnh đạo tổ chức hội mở hòm thư góp ý Nếu có trường hợp phản ánh, khiếu nại, tố cáo NHCSXH tỉnh Đăk Nơng phải xem xét trả lời thoả đáng, kịp thời cho nhân dân - Sự quan tâm giúp đỡ quyền ban, ngành vào hoạt động NHCSXH tỉnh Đăk Nơng có ý nghĩa định đến kết XĐGN Nơi cấp uỷ, quyền địa phương quan tâm mức hoạt động tín dụng sách nói chung cho vay hộ nghèo nói riêng đạt hiệu cao Hiện nay, công tác cho vay HSXKDVK NHCSXH tỉnh Đắk Nơng đa số quyền ban ngành địa phương cấp thực quan tâm Tuy nhiên, số quyền địa phương ban, ngành chưa thực quan tâm; xem việc cho vay đối hộ nghèo nhiệm vụ riêng NHCSXH tỉnh Đăk Nơng, từ làm cho hiệu đồng vốn chưa cao Để hiệu SXKD HSXKDVK ngày cao, đòi hỏi quyền địa phương cấp ban, ngành cần thường xuyên quan tâm đạo hoạt động cho vay NHCSXH tỉnh Đăk Nông để làm tốt công tác này, NHCSXH tỉnh Đăk Nơng phải thường xun có văn tham mưu cho cấp ủy, quyền địa phương cấp đạo cấp ủy, quyền địa phương cấp dưới, gắn kết hoạt động tín dụng NHCSXH địa phương với trách nhiệm người đứng đầu địa phương Hàng năm, trích phần ngân sách địa phương từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi để chuyển cho NHCSXH l tỉnh Đăk Nông àm nguồn vốn cho vay; hỗ trợ kinh phí để tăng cường cơng tác tập huấn cho cán làm công tác cho vay vốn NHCSXH tỉnh Đăk Nông Thường xuyên hỗ trợ kinh phí để trang bị thêm sở vật chất điểm giao dịch 91 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Để tạo lập nguồn vốn cho vay Chương trình ổn định, đề nghị Chính phủ đạo Bộ, Ngành tháo gỡ khó khăn, việc tạo lập nguồn vốn NHCSXH theo hướng ổn định bền vững, kịp thời Lãi suất cho vay cao mức lãi suất mà đối tượng thụ hưởng nhằm giảm thiểu cấp bù lãi suất từ Ngân sách Nhà nước Đề nghị Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh tăng mức cho vay phù hợp với mức tăng giá thị trường tường thời kỳ Qua phản ánh số địa phương với mức cho vay đáp ứng phần tổng chi phí thực tế HSXKDVKK Nếu khơng có từ nguồn hỗ trợ khác có đủ lực HSXKDVKK phải từ bỏ nguyện vọng để phát triển dự án Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể, phù hợp với đặc thù chương trình HSXKDVKK vay vốn gặp khó khăn phải gia hạn nợ lập hồ sơ khoanh nợ Tiếp tục gia hạn nợ thêm HSXKDVKK chưa tìm nguồn trả nợ chưa có khả trả nợ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn 3.3.2 Kiến nghị với Bộ, ngành Trung ương - Bộ Tài tích cực tham mưu cho Chính phủ cân đối, bố trí đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn HSXKDVKK, chủ động phối hợp với Bộ ngành liên quan NHCSXH kịp thời tham mưu cho Chính phủ xem xét, định điều chỉnh mức cho vay, lãi suất cho vay phù hợp với điều kiện thực tế thời kỳ sách thay đổi, giá sinh hoạt biến động - Bộ Lao động - Thương binh hội ban hành Thông tư đạo 92 Sở Lao động - Thương binh hội phối hợp với quyền địa phương địa bàn thực điều tra thu nhập, rà soát hộ nghèo, hộ thuộc diện cận nghèo, hộ có hồn cảnh khó khăn đột xuất tài làm sở để đưa vào vùng khó khăn để xác nhận đối tượng vay vốn chương trình 3.3.3 Kiến nghị NHCSXH Việt Nam Ban hành văn hướng dẫn việc định kỳ hạn trả nợ HSXKDVKK theo hướng NHCSXH nơi cho vay tiến hành định kỳ hạn trả nợ, số tiền trả nợ kỳ, khuyến khích người vay trả nợ trước hạn, thông báo cho người vay, Tổ TK&VV biết để phối hợp với NHCSXH thực Cơ cấu lại nguồn vốn ủy thác cho tổ chức trị - hội: Trong cơng đoạn cho vay hộ nghèo tổ chức trị - hội nhận ủy thác công đoạn, khối lượng cơng việc nhiều, để hoạt động cho vay HSXKDVK NHCSXH đạt hiệu hoàn thiện thiết tổ chức nhận ủy thác phải làm tốt phần việc Trong tổ chức nhận ủy thác Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh Đoàn Thanh niên địa bàn tỉnh Đắk Nông, thời gian qua từ số liệu phân tích chương thấy Hội Nông dân Hội Phụ nữ làm tốt công việc nhận ủy thác 02 tổ chức lại Qua đánh giá chung hoạt động nhận ủy thác cho vay tổ chức trị - hội địa bàn chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông chương Hội Nông dân, Hội phụ nữ 02 tổ chức có số lượng hội viên vay vốn lớn nhiều so với Hội Cựu chiến binh Đoàn Thanh niên, 02 tổ chức có đạo liệt lồng ghép số chương trình giúp HSXKDVK có định hướng việc vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với hoạt động chuyên môn tổ chức câu lạc phụ nữ làm kinh tế giỏi, câu lạc phụ nữ giúp cách làm 93 ăn Đối với Đồn Thanh niên có 01 hạn chế điển hình cán làm cơng tác tổ chức hội sở đoàn viên trẻ tuổi, chưa có gia đình, chưa ổn định sống thường xuyên thay đổi nên công tác đạo điều hành, sâu sát sở quân tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế người dân khơng tổ chức khác Vì phải mạnh dạn cấu lại nguồn vốn ủy thác cho tổ chức theo hướng tổ chức làm tốt tăng cường vốn ủy thác, tổ chức làm chưa tốt rút dần vốn ủy thác, tạo cạnh tranh tổ chức nhận ủy thác với từ dẫn đến nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng HSXKDVK NHCSXH tỉnh Đắk Nông 3.3.4 Kiến nghị cấp Ủy Đảng Chính quyền địa phương tỉnh Đăk Nơng Đề nghị cấp ủy Đảng, quyền địa phương cấp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để NHCSXH hoạt động có hiệu Tiếp tục đạo thực Chỉ thị số 40/CT-TW, ngày 22/11/2014 Ban Bí thư việc tăng cường lãnh đạo Đảng tín dụng sách hội Đề nghị UBND tỉnh Đắk Nơng đạo sở Tài Chính, hàng năm trích đủ nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH tỉnh Đắk Nông vay hồ nghèo đối tượng sách khác theo Nghị UBND tỉnh Đắk Nông Chỉ đạo Ban đại diện HĐQT địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng sách HSXKDVKK đối tượng sách khác với chủ trương sách Chính phủ Với cấu máy tổ chức, nâng cao vai trò, trách nhiệm Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, thị theo quy chế tổ chức hoạt động; đồng thời có biện pháp củng cố nâng cao vai trò Ban giảm nghèo từ hỗ trợ NHCSXH tiếp cận nhanh, xác đến hộ có hồn cảnh khó 94 khăn, cụ thể là: Trước hết, phải làm tốt cơng tác tun truyền, giáo dục trị tư tưởng tồn hệ thống trị địa phương cơng tác xóa đói giảm nghèo, xem động lực phát triển hội địa phương nói riêng nước nói chung Thứ hai, đạo UBND cấp phối hợp với đoàn thể định kỳ lập danh sách đơn vị khó khăn theo hướng dẫn Bộ Lao động – Thương binh hội để xác nhận nhanh chóng, đối tượng Thứ ba, đạo việc cơng khai thơng tin hộ gia đình xét cho vay vốn tín dụng HSXKDVKK địa phương để người dân giám sát Thứ tư, gắn trách nhiệm cán có liên quan đến hoạt động NHCSXH (đặc biệt cán hội, đoàn thể) với công tác cho vay thu nợ cách: Ban hành văn hướng dẫn cho đơn vị thị xã, huyện, xã, phường cá nhân có liên quan thực Đặc biệt ý: cắt giảm thủ tục hành phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tạo thơng thống việc triển khai thực hiện, loại bỏ cản trở, phiền hà công tác cho vay Thứ năm, ban hành quy chế quản lý phân định trách nhiệm rõ ràng phận cá nhân quy chế phối kết hợp cá nhân phận, phận đơn vị việc quản lý nguồn vốn cho vay xóa đói giảm nghèo Thứ sáu, Đối với cơng tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa quan trọng hoạt động tín dụng, điều kiện để đảm bảo hiệu sử dụng vốn hộ nghèo Nó giúp ngân hàng ngăn chặn, phát xử lý kịp thời sai sót hoạt động tín dụng; nâng cao chất lượng hiệu tín dụng; hạn chế nợ hạn Đối với NHCSXH chế giải ngân tín dụng hộ nghèo thực ủy thác qua tổ chức trị hội 95 địa bàn; việc bình xét hộ vay, mức vay, thời hạn vay thực tổ vay vốn; có kiểm tra tổ chức hội phê duyệt UBND cấp xã; hộ nhận tiền vay, trả nợ (gốc, lãi) điểm giao dịch NHCSXH Do đó, việc kiểm tra giám sát có ý nghĩa quan trọng hoạt động NHCSXH Cần xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng Nâng cao hiệu hoạt động cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội gắn với trách nhiệm cụ thể Phải coi công cụ hữu hiệu hoạt động quản lý chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát Ban đại diện HĐQT, tổ chức trị - hội nhận uỷ thác người dân 3.3.5 Kiến nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp tỉnh, huyện Căn nội dung, chương trình kiểm tra Ban đại diện HĐQT cấp trên, hàng năm để xây dựng kế hoạch kiểm tra cho phù hợp với địa phương mình; nội dung kiểm tra: - Kiểm tra hoạt động Ban đại diện HĐQT cấp - Kiểm tra công tác tham mưu NHCSXH cho Ban đại diện HĐQT, quyền địa phương việc thực sách tín dụng địa bàn - Kiểm tra tổ chức hội thực 06 khâu nhận ủy thác - Kiểm tra hoạt động Ban quản lý tổ việc thực bình xét cho vay, ghi chép sổ sách, thực việc thu lãi đôn đốc thu nợ gốc hộ nghèo - Kiểm tra sử dụng vốn vay hộ nghèo - Định kỳ kiểm tra: Đối với Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh kiểm tra 03 tháng/lần; Ban đại diện HĐQT cấp huyện kiểm tra 01 tháng/lần 3.3.6 Kiến nghị tổ chức hội nhận ủy thác cho vay HSXKDVKK Củng cố, chấn chỉnh nâng cao hoạt động nhận ủy thác Ngân 96 hàng Chính sách hội Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao lực, hiệu hoạt động tổ chức trị - hội cấp tổ tiết kiệm vay vốn việc thực dịch vụ ủy thác Tổ chức hội cấp cử phận cán chuyên trách theo dõi hoạt động uỷ thác thường xuyên phối hợp với quyền địa phương, NHCSXH tổ chức họp giao ban, giao dịch cố định hàng tháng để thu hồi nợ, xử lý nợ đến hạn theo qui định đề nghị xử lý nghiêm hộ vay hạn, bỏ khỏi địa phương, có khả điều kiện cố tình chây ỳ khơng chịu trả nợ Ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình quản lý hoạt động ủy thác tổ chức trị-xã hội, định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời điển hình tiên tiến Định kỳ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động uỷ thác đến tổ hộ thuộc phạm vi tổ chức Hội quản lý Giám sát trình sử dụng vốn vay hộ Phối hợp với Ban quản lý tổ TK&VV đôn đốc người vay trả nợ lãi theo định kỳ thoả thuận Chỉ đạo làm tốt việc bình xét đối tượng vay vốn, quản lý hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ, trả lãi ngân hàng đầy đủ, hạn Thông báo kịp thời cho ngân hàng nơi cho vay trường hợp sử dụng vốn vay bị rủi ro nguyên nhân khách quan (thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, chết, tích ) rủi ro nguyên nhân chủ quan như: sử dụng vốn vay sai mục đích, người vay trốn, để có biện pháp xử lý thích hợp kịp thời Về cơng tác kiểm tra, giám sát: Để công tác kiểm tra, giám sát tổ chức hội nhận ủy thác cấp (huyện, xã) thực tốt, góp phần làm cho hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH ngày có hiệu cao; cần có đạo, kiểm tra thường xuyên tổ chức hội cấp hội cấp (tỉnh huyện, huyện xã) 97 - Tổ chức nhận uỷ thác cấp tỉnh, huyện: Căn kế hoạch kiểm tra tổ chức nhận uỷ thác cấp tỉnh tình hình thực tế địa phương để đề kế hoạch kiểm tra năm; hàng tháng tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động tổ chức hội cấp thực khâu NHCSXH huyện uỷ thác, hoạt động tổ vay vốn đối chiếu tận hộ vay Hàng tháng, tổng hợp kết kiểm tra gửi NHCSXH cấp tỉnh, phòng giao dịch cấp huyện - Đối với tổ chức nhận uỷ thác cấp xã: + Chỉ đạo tham gia tổ TK&VV, tổ chức họp tổ để bình xét cơng khai người vay có nhu cầu xin vay đủ điều kiện vay đưa vào danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH + Kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay người vay theo hình thức đối chiếu cơng khai thông báo kịp thời cho ngân hàng cho vay đối tượng sử dụng vốn sai mục đích, vay ké, bỏ trốn, chết, tích, bị rủi ro nguyên nhân khách quan, để có biện pháp xử lý kịp thời Kết hợp với tổ tiết kiệm vay vốn quyền địa phương xử lý trường hợp nợ chây ỳ, nợ hạn, hướng dẫn người vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro nguyên nhân khách quan (nếu có) + Chỉ đạo giám sát ban quản lý tổ TK&VV việc thực hợp đồng uỷ nhiệm ký với NHCSXH + Đối với cán ban XĐGN, cán hội, phải phân định rõ địa bàn kiểm tra gắn quyền lợi với trách nhiệm Nếu thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy tiêu cực, tham nhũng, gây lãng phí, vốn phải bồi hồn vật chất - NHCSXH trả phí ủy thác cho tổ chức hội nhận làm dịch vụ uỷ thác, theo mức độ hoàn thành khâu 06 khâu NHCSXH ủy thác 98 KẾT LUẬN Chính sách cho vay HSXKDVKK đời có ý nghĩa mặt kinh tế, trị, hợp lòng người nên nhân dân nơng dân vùng khó khăn có em học đón nhận, dư luận chung đồng tình cao, nhân dâm cảm ơn Đảng, Chính phủ đầu tư cho hộ gia đình có sinh sống vùng khó khăn nước, có hội nâng cao nhận thức, tạo việc làm, góp phần quan trọng vào cơng xóa đói giảm nghèo đất nước ta Với nỗ lực Ngân hàng với ủng hộ cấp Chính quyền địa phương toàn dân, NHCSXH chi nhánh Đăk Nông giúp cho hàng ngàn HSXKDVKK tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi Nhà nước, vươn lên tiếp cận với nguồn vốn, góp phần thực thành cơng mục tiêu xóa đói, giảm nghèo Quốc gia Tuy nhiên, để NHCSXH phát triển bền vững nâng cao hoạt động cho vay đề giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng việc làm cần thiết Đề tài khái quát vấn đề lý thuyết hoàn thiện hoạt động cho vay HSXKDVKK, đánh giá hoạt động cho vay HSXKDVKK Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Đăk Nơng, qua mạnh dạn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hoạt động cho vay HSXKDVKK NHCSXH Trong trình triển khai thực hiện, bên cạnh ưu điểm bật bộc lộ hạn chế định Dưới góc độ nhìn nhận đánh giá học viên, q trình phân tích đánh giá khơng tránh sai sót thiếu sót hy vọng tâm huyết nổ lực thân đề tài góp phần hồn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo thời gian tới Tín dụng HSXKDVKK mang tính đặc thù, khơng đơn giản 99 lý thuyết thực tiễn, vừa mang tính thời lại vừa mang tính lâu dài Mặc dù có nhiều cố gắng, tác giả nhận thấy đề tài nhiều thiếu sót, kính mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo, người quan tâm đến vấn đề để đề tài tiếp tục hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chính phủ (2002), Nghị định 78/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 Chính phủ tín dụng người nghèo đối tượng sách khác, Hà Nội [2] Chính phủ (2002), Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 việc thành lập Ngân hàng Chính sách hội, Hà Nội [3] Chính phủ (2002), Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Chính sách hội, Hà Nội [4] Chính phủ (2004), Chỉ thị 09/2004/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ [5] Rajesh Chakrrabarti: Kinh nghiệm Ấn Độ tài vi mơ - thành tựu thách thức tín dụng vi mơ nước - Phòng Hợp tác quốc tế NHCSXH Việt Nam [6] Đề cương thông tin tuyên truyền kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Đắk Nông website: baodaknong.org.vn [7] Hà Thị Hạnh (2003), Giải pháp hoàn thiện mơ hình tổ chức chế hoạt động Ngân hàng Chính sách hội, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, Hà Nội [8] Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nơng (2012), Nghị thơng qua chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 – 2015, số 19/2012/NQ-HĐND, ngày 19/7/2012 [9] Jonathan Morduch - Vai trò cấp bù tín dụng vi mơ: Thực trạng đúc rút từ Ngân hàng Grameen - Phòng Hợp tác Quốc tế NHCSXH Việt Nam [10] Ngân hàng sách hội tỉnh Đăk Nông, Báo cáo tổng kết năm hoạt động (2013-2015) [11] Phạm Kim Nhuận (2006), Bài học cho vay hộ nghèo từ uỷ thác qua tổ chức trị -xã hội, Tạp chí Lao động hội, số tháng 10/2006 [12] Phạm Kim Nhuận (2008), hiệu chương trình tín dụng giảm nghèo, Thơng tín NHCSXH tháng 7/2009 [13] Sở Lao động – thương binh hội tỉnh Đăk Lắk (2013), Báo cáo tổng kết chương trình giảm nghèo năm 2013 [14] Sở Lao động – thương binh hội tỉnh Đắk Nơng (2015), Báo cáo kết rà sốt hộ nghèo năm 2015 [15] Nguyễn Trung Tăng (2001), Giải pháp mở rộng nâng cao hiệu sử dụng vốn tín dụng XĐGN, Tạp chí Ngân hàng số 11 [16] Lê Anh Trà (2008), Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Nẵng năm 2008 [17] Thơng tin Ngân hàng Chính sách hội Việt Nam (số 55, 56, 57), văn quy trình nghiệp vụ có liên quan NHCSXH [18] UBND tỉnh Đắk Nông, Báo cáo tổng kết 10 năm thành lập tỉnh Đắk Nông [19] UBND tỉnh Đắk Nơng, Báo cáo tình hình kinh tế hội năm 2015 kế hoạch phát triển năm 2016 [20] Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X, XI, XII ... quản lý hoạt động cho vay Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đăk Nông 48 2.3.3 Thực trạng nguồn vốn cho vay Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đăk. .. NẴNG PHẠM XUÂN THÀNH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VÙNG KHÓ KHĂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NƠNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01... gọi Ngân hàng phát triển - Ngân hàng Chính sách phục vụ sách xã hội Nhà nước thường gọi NH sách xã hội b Đặc điểm Ngân hàng Chính sách xã hội - Đặc điểm mơ hình tổ chức: Ngân hàng sách xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đăk nông , Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đăk nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn