Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thành châu

122 30 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH TÂN HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI THÀNH CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH TÂN HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI THÀNH CHÂU Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS TS.VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa được công bố luận văn khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Tân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 TIỀN LƯƠNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa công tác tiền lương doanh nghiệp .9 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP 11 1.2.1 Xây dựng sách trả lương cho người lao động 11 1.2.2 Xác định mức lương .17 1.2.3 Xác định cấu tiền lương 25 1.2.4 Các hình thức trả lương 30 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG .35 1.3.1 Nhóm yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi .35 1.3.2 Nhóm yếu tố thuộc doanh nghiệp 36 1.3.3 Nhóm yếu tố thuộc thân nhân viên 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM THÀNH CHÂU 39 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CHÂU ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 39 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức 39 2.1.2 Các nguồn lực ảnh hưởng đến công tác trả lương 43 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh thu nhập người lao động công ty 50 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CHÂU 53 2.2.1 Thực trạng sách tiền lương 53 2.2.2 Xác định mức lương .58 2.2.3 Thực trạng cấu tiền lương 66 2.2.4 Thực trạng hình thức trả lương 77 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CHÂU THỜI GIAN QUA 78 2.3.1 Thành công hạn chế 78 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 80 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CHÂU .82 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 82 3.1.1 Xu hướng công tác trả lương 82 3.1.2 Căn chiến lược phát triển công ty thời gian đến .85 3.1.3 Các quan điểm có tính ngun tắc xây dựng giải pháp 86 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 88 3.2.1 Hồn thiện sách trả lương 88 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định mức lương .90 3.2.3 Xác định lại cấu tiền lương 97 3.2.4 Hồn thiện hình thức trả lương cho người lao động 99 3.2.5 Các giải pháp bổ trợ khác 100 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 100 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Tình hình lao động cơng ty giai đoạn 2013-2015 Trang 43 2.2 Tình hình tài sản nguồn vốn Công ty giai đoạn 2013 - 2015 47 2.3 Tình hình sở vật chất cơng ty 49 2.4 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty giai đoạn 2013-2015 51 2.5 Cơ cấu thu nhập người lao động công ty 52 2.6 Bảng kết khảo sát mức độ hài lòng sách tiền lương người lao động 56 2.7 Đánh giá người lao động với sách tiền lương công ty 57 2.8 Mức tiền lương công việc lao động trực tiếp sản xuất 60 2.9 Mức tiền lương công việc lao động gián tiếp sản xuất 61 2.10 Bảng lương hệ số thu nhập tăng thêm theo quý 63 2.11 Bảng kết khảo sát trì mức lương 65 2.12 Tình hình cấu tiền lương công ty 66 2.13 Khảo sát trì tỷ lệ mức lương 68 2.14 Khảo sát trì tỷ lệ mức lương 69 2.15 Khảo sát tính hợp lý mức phụ cấp 71 2.16 Khảo sát việc thực đầy đủ khoản phụ cấp 72 2.17 Khảo sát quan tâm công ty tới công tác khen thưởng 73 2.18 Khảo sát mức độ tương xứng tiền thưởng với thành tích nhân viên 74 Số hiệu Tên bảng bảng 2.19 Khảo sát tính đa dạng cơng tác khen thưởng Trang 75 2.20 Khảo sát tính hợp lý phúc lợi 76 3.1 Mẫu bảng mô tả công việc 91 3.2 Các nhân tố sử dụng để định giá công việc 92 3.3 Bảng định giá cơng việc, nhóm cơng việc 93 3.4 Khoảng cách điểm bậc lương 95 3.5 Kết xếp bậc lương hệ số lương cho cơng việc, nhóm cơng việc 96 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 2.1 Tên hình Sơ đồ tổ chức máy quản lý Cơng ty Trang 42 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiền lương phạm trù kinh tế tổng hợp, đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích nhân tố tích cực người, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm nhiệt tình người lao động tạo thành động lực quan trọng phát triển kinh tế Từ xưa đến tiền lương vấn đề quan tâm xã hội, đặc biệt người lao động nguồn thu nhập chủ yếu, định mức sống vật chất, giúp người lao động trang trải chi tiêu sống thu nhập cao đích hướng tới tất người lao động gắn với thu nhập cao sống đầy đủ hơn, sung túc Ở mức độ đó, tiền lương xem chứng thể địa vị, uy tín người lao động gia đình ngồi xã hội Khơng có ý nghĩa quan trọng người lao động mà tiền lương vấn đề quan tâm doanh nghiệp tiền lương phần nằm chi phí sản xuất kinh doanh mà mục tiêu doanh nghiệp tối thiểu hoá chi phí, tối đa hố lợi nhuận bên cạnh phải ý đến quyền lợi người lao động Do làm cách để vừa đảm bảo quyền lợi người lao động vừa đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp toán khó cơng tác trả lương tất doanh nghiệp Cách giải cho vấn đề phải khơng ngừng hồn thiện hình thức trả lương doanh nghiệp để vừa khắc phục vấn đề chi phí tiền lương, lại vừa biến tiền lương thực trở thành cơng cụ hữu ích giúp doanh nghiệp kích thích người lao động làm việc hăng say, hiệu Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thành Châu doanh nghiệp kinh doanh hàng may mặc, vận tải địa bàn tỉnh 99 3.2.4 Hồn thiện hình thức trả lương cho người lao động Trong thời gian qua công ty TNHH Thương mại Thành Châu khơng ngừng hồn thiện cơng tác trả lương cho phù hợp với loại công việc, phận công ty đạt nhiều thành định, nhiên chưa phát huy hết hiệu công cụ tiền lương, tác giả xin đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện hình thức trả lương sau: - Hồn thiện việc chấm cơng cho người lao động: Số ngày làm việc thực tế phần quan trọng, định phần lớn tiền lương mà người lao động nhận để đánh giá xác số lượng chất lượng thời gian làm việc ngồi việc thống kê số ngày công nên đưa tiêu thức việc theo dõi sát thời gian người lao động như: thời gian tác nghiệp, thời gian nghỉ ngời, thời gian lãng phí… - Hồn thiện hệ số thành tích cá nhân: Thơng qua đánh giá kết thực công việc Thời gian qua, tiến hành trả lương cho người lao động, công ty thực việc đánh giá hệ số thành tích cho cá nhân Cần phải thực việc đánh giá kết thực công việc cho người lao động cách rõ ràng hơn, xác sử dụng kết đánh giá thực cơng việc làm sở để xác định hệ số thành tích cho cá nhân Muốn hàng tháng trước tiến hành trả lương cho người lao động, công ty phải sử dụng công cụ Bảng mô tả công việc tiêu chuẩn thực công việc làm sở để đối chiếu đánh giá, có việc xác định hệ số thành tích cá nhân trở nên xác cơng tác trả lương thực có hiệu Việc áp dụng cách trả lương theo sản phẩm lực lượng nhân công sản xuất phận trực tiếp tạo sản phẩm, ảnh hưởng tới doanh thu công ty nên cách trả lương có tách dụng kích thích mạnh mẽ tăng 100 suất lao động Tuy nhiên bên cạnh cung cần ý quản lý chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn quy định rõ ràng để đảm bảo sản phẩm công ty đáp ứng yêu cầu mặt kỹ thuật 3.2.5 Các giải pháp bổ trợ khác a Hoàn thiện bố trí sử dụng lao động Để hồn thành tốt cơng việc giao yếu tố bố trí sử dụng lao động phận, đơn vị công ty quan trọng, cần phải hồn thiện việc bố trí sử dụng lao động cho tránh tình trạng chỗ thừa nhiều nhân lực chỗ lại thiếu Đồng thời cần phải xác định mức độ phức tạp cơng việc trình độ tay nghề người lao động để phân công người, việc phù hợp với khả chun mơn b Hồn thiện tổ chức phục vụ nơi làm việc Nếu tổ chức phục vụ nơi lao động không tốt dẫn đến tình trạng xuất nhiều thời gian lãng phí khơng sản xuất, làm giảm suất lao động ảnh hưởng đến tiền lương c Nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nhân nguồn lực Cần bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn cho người lao động trình lao động để họ có hội thăng tiến, tạo điều kiện cho họ có vị trí việc làm thuận lợi mà họ cống hiến nhiều trí tuệ tài cho Cơng ty, góp phần làm tăng thu nhập 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, để doanh nghiệp thực yên tâm hoạt động sản xuất Nhà nước cần phải hồn thiện hệ thống pháp luật như: Luật lao động, Luật doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi người lao động 101 - Cần đơn giản hóa chế tiền lương doanh nghiệp theo hướng rộng tự chủ doanh nghiệp lĩnh vực lao động tiền lương, thang lương bảng lương mang tính chất hướng dẫn, để phân biệt mức lương khác công nhân viên chức doanh nghiệp, đồng thời sở doanh nghiệp tự hạch tốn chi phí sản xuất - Cần quan tâm đến vai trò cơng tác tổ chức tiền lương nói chung cơng tác trả lương cho người lao động nói riêng, phát huy vai trò tiền lương việc tạo động lực làm việc cho người lao động - Xây dựng đội ngũ người làm công tác lao động tiền lương phải thực có lực, lòng nhiệt thành có tinh thần trách nhiệm cao công việc Xây dựng định mức lao động xác, hợp lý có sở khoa học - Công tác tuyển dụng sử dụng lao động phải phạm vi kế hoạch lao động xác định - Việc xếp hệ số lương công việc cho người lao động phải đảm bảo tính xác - Thực việc giao khốn quỹ lương cho phận, đơn vị 102 KẾT LUẬN Qua phân tích, đánh giá kết hợp với việc tiến hành điều tra khảo sát ý kiến người lao động công ty TNHH Thương mại Thành Châu vấn đề liên quan đến công tác trả lương cho người lao động, tác giả nhận thấy rằng: Bên cạnh nhiều yếu tố tích cực, thành cơngcông tác trả lương cho người lao động đạt năm qua, khơng hạn chế, tồn cần khắc phục hoàn thiện dần thời gian tới như: Chính sách tiền lương chưa linh hoạt; chưa tạo khác biệt lớn việc xác định mức lương nhằm thu hút lao động giỏi, có tay nghề cao; cấu tiền lương chưa thật hợp lý nên chưa phát huy vai trò thành tố tiền lương; hình thức trả lương cho người lao động chưa phát huy hết lực chuyên môn hiệu công việc mang lại cá nhân, Vì vậy, hồn thiện cơng tác trả lương cho người lao động công ty TNHH Thương mại Thành Châu việc làm cần thiết nhằm giúp cho công tác quản trị nguồn nhân lực công ty đạt hiệu cao Với ý nghĩa đó, luận văn đạt số kết sau: Hệ thống hóa số vấn đề lý luận công tác trả lương cho người lao động Qua đó, làm rõ khái niệm tiền lương, công tác trả lương nội dung công tác trả lương gồm: Xây dựng sách tiền lương, xác định mức lương, xác định cấu tiền lương hình thức trả lương cho người lao động Luận văn phản ánh thực trạng công tác trả lương cho người lao động thời gian qua cơng ty TNHH Thương mại Thành Châu Từ nêu thành công hạn chế công tác trả lương cho người lao động doanh nghiệp Để hồn thiện cơng tác trả lương cho người lao động công ty TNHH 103 Thương mại Thành Châu, luận văn trình bày xu hướng, nêu giải pháp cụ thể kiến nghị để công ty quan chức nghiên cứu Các giải pháp là: Hồn thiện sách tiền lương, hoàn thiện việc xác định mức lương, xác định lại cấu tiền lương hoàn thiện hình thức trả lương Ngồi ra, luận văn đưa số giải pháp bổ trợ khác phù hợp với điều kiện cụ thể công ty TNHH Thương mại Thành Châu TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước [1] Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [2] Bộ luật lao động (sửa đổi) (2007), NXB Lao động Xã hội [3] Bộ luật lao động (2013), Chính sách tiền lương, tiền công, chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (áp dụng năm 2013), NXB Lao động [4] PGS.TS Trần Xuân Cầu PGS.TS Mai Quốc Chánh (đồng chủ biên) (2012), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [5] Lê Văn Cường, Nguyễn Thị Mai - Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2004), Hướng dẫn quy chế trả lương doanh nghiệp (theo chế độ tiền lương mới), NXB Lao động - Xã hội [6] PGS.TS Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [7] Lê Thị Hồng Điệp (2009), “Kinh nghiệm trọng dụng nhân tài để hình thành kinh tế tri thức số quốc gia châu Á gợi ý cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học (Đại học quốc gia Hà Nội), Kinh tế Kinh doanh số 25, trang 54 – 61 [8] GS.TS Nguyễn Thành Độ, TS Nguyễn Ngọc Huyền (2004), Giáo trình quản trị kinh doanh, NXB Lao động Xã hội [9] TS Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực I, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội [10] ThS Nguyễn Thị Lan Hương (2004), Nghiên cứu chi phí tiền lương giá trị sáng tạo số ngành kinh tế chủ yếu, Đề tài cấp [11] PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà (2008), Giáo trình Khoa học quản lý II, NXB Đại học Kinh tế quốc dân [12] Nghị định số 205/2004 NĐ-CP Chính phủ ngày 14/12/2004, quy định hệ thống thang lương, bảng lương chế độ phụ cấp lương công ty nhà nước [13] Nghị định 86/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 28/05/2007, quy định quản lý lao động tiền lương Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ [14] Nghị định 103/2012/NĐ-CP Chính phủ ngày 04/12/2012, Quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân quan, tổ chức có thuê mướn lao động [15] Nghị định số 66/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 27/06/2013, quy định mức lương tối thiểu chung [16] TS Thang Văn Phúc, PGS.TS Nguyễn Thu Linh (đồng chủ biên) (2010), Cải cách tiền lương, khâu đột phá cải cách hành 2011-2020, NXB Chính trị – Hành chính, Hà Nội [17] PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân Th.S Nguyễn Tấn Thịnh (2009), Giáo trình quản lý nguồn nhân lực tổ chức, NXB Giáo Dục Việt Nam [18] TS Lê Quân (2008), Kỹ thuật xây dựng hệ thống tiền lương đánh giá thành tích doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [19] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2012), Bài giảng quản trị nguồn nhân lực, Lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 24, Đại học Đà nẵng [20] Nguyễn Anh Tuấn (2006), Đổi sách tiền lương bối cảnh kinh tế tri thức, đề tài cấp [21] TS Nguyễn Quốc Tuấn (2006), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội [22] PGS.TS Nguyễn Tiệp, TS Lê Thanh Hà (2007), Giáo trình Tiền lươngTiền công, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội [23] Viện nghiên cứu Đào tạo quản lý (2005), Hệ thống văn pháp luật hướng dẫn thực luật sửa đổi, bổ sung số điều luật lao động (lao động việc làm, tiền công, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động), NXB Lao động Xã hội [24] Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2006), Tiền lương doanh nghiệp, vướng mắc thường gặp cách xử lý, NXB Lao động Xã hội Tài liệu dịch [25] Business Edge (2006), Bản chất quản trị nguồn nhân lực, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh [26] Cathrine Saget (2006), Mức tiền lương tối thiểu cứng nước phát triển [27] David W Pearce (1999), Từ điển kinh tế học, NXB Chính trị Quốc gia – Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [28] Ghellab, Youcef (1998), Tiền lương tối thiểu thất nghiệp lao động trẻ [29] George T.Milkovich, John W.Boudreau (2002), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, Thành phố Hồ Chí Minh [30] GS TS Martin Hilb (2003), Quản trị nhân theo quan điểm tổng thể Dịch giả TS Đinh Toàn Trung, NXB thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh [31] John M Ivancevich (2010), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [32] Viện Đại học Mở OLA (Canada) (2001), Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn tiêu chuẩn hồn thành cơng việc, NXB Trẻ [33] Viện Đại học Mở OLA (Canada) (2002), Hệ thống tiền lương tiền công, NXB Trẻ PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Anh(Chị) Tôi tên Nguyễn Thanh Tân, Học viên Cao học khóa 29, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Hiện nghiên cứu để thực đề tài “Hồn thiện cơng tác trả lương Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Châu” cho luận văn tốt nghiệp Tơi xin phép hỏi Anh (Chị) cam đoan kết vấn sử dụng cho việc thực đề tài nêu mà không dùng vào mục đích khác Rất mong nhận hợp tác Anh (Chị) xin trân trọng cảm ơn I MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin Anh (Chị) vui lòng cung cấp thơng tin đây: Giới tính?  Nam Độ tuổi?  Dưới 30       Nữ Từ 30 đến 44 Từ 45 đến 54 Từ 55 trở lên Anh (Chị) làm việc khối chức nào? Khối Quản lý Khối Phục vụ Vị trí anh /chị cơng ty?  Nhân viên  Có chức vụ  Khối trực tiếp  Công nhân Trình độ chun mơn?  Sau đại học  Đại học  Cao đẳng, trung cấp  Công nhân II CÂU HỎI KHẢO SÁT Về Chính sách tiền lương a Theo Anh (Chị) thời gian qua công ty TNHH Thương mại Thành Châu có thực sách tiền lương người lao động hay không?   Khơng   Khơng hợp lý  Có Khơng biết b Chính sách tiền lương cơng ty có hợp lý khơng?  Hợp lý Khơng biết Nếu không hợp lý xin Anh (Chị) cho ý kiến: c Chính sách tiền lương cơng ty có linh hoạt khơng?  Linh hoạt  Khơng linh hoạt  Không biết Về tiền lương a Anh (Chị) vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu theo mức độ đồng ý với nhận định bảng đây:  vào ô chọn ( Rất không đồng ý Không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý ) Mức độ đồng ý Tiêu chí A Tiền lương Duy trì mức lương Được trả lương tương xứng với kết công việc giao Được trả lương công so với lao động khác đơn vị Hệ thống tiền lương quy định rõ ràng, minh bạch Được tăng lương theo nổ lực hồn thành cơng việc B Tiền thưởng Cơng tác khen thưởng Công ty quan tâm nhiều Tiền thưởng tương xứng với thành tích Hình thức thưởng đa dạng Chính sách khen thưởng rõ ràng C Các khoản phụ cấp Thực đầy đủ khoản phụ cấp người lao động Mức phụ cấp hợp lý D Phúc lợi Chính sách phúc lợi hợp lý Quỹ phúc lợi sử dụng minh bạch, rõ ràng Đảm bảo người lao động hưởng quyền lợi b Anh (Chị) vui lòng đánh giá mức độ quan trọng từ cao đến thấp yếu tố lựa chọn (thang điểm quan nhất, quan trọng nhất) Tiêu chí Mức độ quan trọng 1 Lương khoản phúc lợi Điều kiện làm việc Văn hóa công sở Cơ hội thăng tiến Sự đam mê công việc Cơ hội học tập nâng cao trình độ 7.Quan hệ lãnh đạo nhân viên Khác ... cơng tác trả lương cho người lao động Công ty TNHH Thương mại Thành Châu cần phải nghiên cứu có hệ thống tồn diện Với ý nghĩa đó, tác giả chọn đề tài: "Hồn thiện công tác trả lương Công ty TNHH Thương. .. CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM THÀNH CHÂU 39 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CHÂU ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO...BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH TÂN HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI THÀNH CHÂU Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thành châu , Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thành châu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn