Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật đăk lăk

549 26 0
  • Loading ...
1/549 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRN TH HNG TO ðNG L C THÚC ðY NHÂN VIÊN TI TR NG TRUNG C P KINH T K ᄂ THUT ðK LK LUN VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH ðà N ᄂ ng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRN TH HNG TO ðNG L C THÚC ðY NHÂN VIÊN TI TR NG TRUNG C P KINH T K ᄂ THUT ðK LK Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.01.02 LUN VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa h-c: GS TS VÕ XUÂN TI N ðà N ᄂ ng - Năm 2016 L I CAM ðOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b c ñào to (2010), ði m i qun lý h thng giáo d!c ñi hc Giai ñon 2010-2012 [9] B Giáo d c ñào to & B ni v & B tài (2011), Ch đ ph! c p thâm niên ñi v i nhà giáo, Ngh ðnh 54/2011/Nð-CP ngày 04/7/2011 [10] Carnegie, (1994), ð&c nhân tâm - Bí quyt ca thành cơng, NXB Tng hp ð"ng Tháp [11] Bùi Văn Danh - MBA NguyGn Văn Dũng - THS Lê Quang Khôi (2011), Qun tr- ngun nhân lc, NXB Phương ðông [12] Trn Kim Dung (2013), Qun tr- ngun nhân lc, NXB Tng hp thành ph H" Chí Minh [13] NguyGn Tin ðà (2011), Gii pháp nâng cao ñng lc thúc ñy cán b giáo viên ti tr ng cao ñ ᄉ ng thương mi ðà Nng Lu ᄂ n văn thc s:, Tr ,ng ði Hc ðà NHng [14] NguyGn Vân ði m, NguyGn Ngc Quân (2007), Qun tr- nhân lc, NXB ði hc Kinh t Quc Dân [15] Business Edge, (2004), To ñng lc làm vic phi ch' có th" bng tin, Nxb TrI Tp H" Chí Minh [16] Business – Edge (2004), ðánh giá hiu qu làm vic, Nhà xu t bn TrI [17] Lê Th Gi9i (ch biên) (2011), Giáo trình qun tr- hc, NXB Tài [18] NguyGn Thanh Hi (2006), Qun tr- ngun nhân lc, NXB Thng kê [19] Phm NguyGn Th Hoàng Hoa (2012) , Gii pháp nâng cao đng lc thúc đy cán b cơng nhân viên chc tr ng ði hc Quy Nhơn, Lu ᄂ n văn thc s: , ði hc ðà NHng [20] NguyGn Văn Long (2010), “Phát huy ngu"n nhân lc bng ñng lc thúc đ-y”, Tp chí khoa hc cơng ngh, ði hc ðà NHng, 4(39), tr.139-142 [21] NguyGn HAu Lam (2007), Hành vi t chc, NXB Thng Kê [22] NguyGn ðình Bo Ngc (2013), Gii pháp nâng cao đng lc thúc đy nhân viên ti chi nhánh Cơng ty c phn phn mm FPT ðà Nng, Lu ᄂ n văn thc s:, Tr ,ng ði Hc ðà NHng [23] Trnh Văn Nguyên ( 2011), To ñng lc cho ng i lao đng ti Cơng ty may Núi thành - Qung Nam , Lu ᄂ n văn thc s: , Tr ,ng ði Hc ðà NHng [24] NguyGn Trng Tu n (2005), Hành vi t chc, Tr ,ng ñi hc Kinh t thành ph H" Chí Minh [25] Bùi Anh Tu n,TS Phm Thúy Hương (2009), Giáo trình hành vi t chc, NXB ði hc Kinh t quc dân [26] Ngơ Kim Thanh & NguyGn Th Hồi Dung (2012), Giáo trình K( qun tr-, NXB ði hc Kinh t Quc dân [27] NguyGn T n Thnh – PGS.TS NguyGn Ngc Quân (2009), Qun tr- nhân lc t chc, NXB Giáo d c [28] ðoàn Ngc Viên (2013), Gii pháp nâng cao ñng lc thúc ñy ng i lao đng ti Cơng ty c phn đu tư sn xu t Vit – Hàn, Lu ᄂ n văn thc s:, Tr ,ng ði Hc ðà NHng Ti)ng Anh [29] Abraham maslow (1943), A Theory of Human Motivation, Psychological Review, 50, 370-396 [30] James L Price (1997), Handbook of Organizational Measurement, Deparment os Sociology of Lowa, Lowa city, USA [31] Smith, P C Kendall, L M and Hulin, C L (1969), The measurement of satisfaction in work and retirement, Rand McNally, Chicago, USA PH LC B ᄂ NG CÂU HEI KH ᄂ O SÁT Kính g@i quý Anh/ ch! Hin tơi nghiên c ᄂ u đ tài “To ñng lc thúc ñ-y nhân viên ti Tr ,ng TC KTKT ð4k L4k” ñ! ph cv ñ tài, cn kho sát mt s ni dung liên quan Kính mong q Anh/ ch dành chút th,i gian n vào bng ph=ng v n ñây sau theo ñi!m quan c a Anh/ch Xin lưu ý khơng có câu tr l,i ñúng ho c sai, t t c câu tr l,i đ u có giá tr Xin chân thành cm ơn s giúp ñJ c a quý Anh/ ch! A/ Ph
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật đăk lăk , Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn