Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP bản việt

121 19 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NGỌC HÀ HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦUTẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng- Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NGỌC HÀ HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦUTẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐẶNG TÙNG LÂM Đà Nẵng- Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết quả, số liệu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN NGỌC HÀ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRONG CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU 1.1.1 Dự án đầu 1.1.2 Thẩm định tài cho vay dự án đầu NHTM 11 1.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU 16 1.2.1 Nội dung cơng tác thẩm định tài dự án đầu NHTM 16 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác thẩm định tài dự án đầu NHTM 29 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác thẩm định tài dự án đầu 31 Kết luận Chương 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT .36 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Mơ hình tổ chức máy 37 2.1.3 Tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Bản Việt năm gần 38 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 41 2.2.1 Quy trình thẩm định dự án đầu Ngân hàng TMCP Bản Việt 41 2.2.2 Thực trạng cơng tác thẩm định tài dự án đầu Ngân hàng TMCP Bản Việt 45 2.2.3 Kết cơng tác thẩm định tài dự án đầu Ngân hàng TMCP Bản Việt .56 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 62 2.3.1 Kết đạt .62 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 66 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦUTẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 75 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 75 3.1.1 Định hướng tài trợ cho dự án Ngân hàng TMCP Bản Việt thời gian tới 75 3.1.2 Định hướng hoạt động thẩm định dự án đầu 76 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 77 3.2.1 Hoàn thiện phương pháp nội dung thẩm định dự án cách hợp lý, khoa học hiệu 77 3.2.2 Giải pháp quy trình thẩm định 82 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ nhân viên thẩm định 83 3.2.4 Hồn thiện quy trình thu thập xử lý thơng tin 85 3.2.5 Hiện đại hóa cơng nghệ sở vật chất phục vụ công tác thẩm định 87 3.2.6 Hồn thiện cơng tác tổ chức hoạt động thẩm định tài dự án vay vốn 87 3.2.7 Tổ chức phối hợp chặt chẽ phòng nghiệp vụ 89 3.3 KIẾN NGHỊ 89 3.3.1 Đối với Chính phủ, bộ, ngành quan liên quan 89 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 90 3.3.3 Đối với chủ đầu 91 Kết luận Chương 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮ T BCTC : Báo cáo tài CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng DA : Dự án DAĐT : Dự án đầu DPRR : Dự phòng rủi ro NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTMCP : Ngân hàng Thương mại cổ phần QTRR : Quản trị rủi ro RRTD : Rủi ro tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo VCCB : Ngân hàng TMCP Bản Việt DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Bản Việt 38 2.2 nợ Ngân hàng TMCP Bản Việt 39 2.3 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Bản Việt 40 2.4 Số lượng quy mô dự án thẩm định cho vay qua năm 2011 – 2014 57 2.5 Tỷ lệ nợ cần ý, nợ xấu dự án cho vay 61 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cho vay thực dự án hình thức cho vay chủ yếu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Thời gian qua, hình thức cho vay phát triển nhanh tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân hàng đặc biệt khoản vay theo dự án siêu lớn, có thời gian đầu dài hạn có mức độ rủi ro tiềm ẩn cao Để nâng cao hiệu đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng Vì vậy, việc hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu ngân hàng quan tâm Tuy nhiên, thực tế công tác thẩm định dự án đầu ngân hàng thương mại nói chung dự lớn Ngân hàng TMCP Bản Việt nói riêng thời gian qua nhiều hạn chế, chưa phát huy hết vai trò quan trọng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động ngân hàng Xuất phát từ ý nghĩa công tác thẩm định dự án đầu thực tế xúc tác giả đồng nghiệp nhiều năm gắn bó với công tác thẩm định, tác giả lựa chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầuNgân hàng TMCP Bản Việt” làm đề tài nghiên cứu khơng ngồi mục tiêu đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu hoạt động cho vay dự án Ngân hàng TMCP Bản Việt thời gian gần đsề xuất số giải pháp cụ thể góp phần hồn thiện công tác hoạt động Ngân hàng TMCP Bản Việt nói riêng ngân hàng thương mại nói chung Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hố lý luận thẩm định tài dự án đầu cho vay ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác thẩm định tài dự án đầu cho vay Ngân hàng TMCP Bản Việt; - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu Ngân hàng TMCP Bản Việt góp phần xây dựng nội dung, phương pháp hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận  Câu hỏi nghiên cứu Nội dung hoạt động thẩm định dự án đầu cho vay ngân hàng thương mại gì? Quy trình thẩm định nào? Thẩm định tiêu tài nào? Những thành công hạn chế, nguyên nhân hạn chế công tác thẩm định tài dự án đầu cho vay Ngân hàng TMCP Bản Việt gì? Những giải pháp Ngân hàng TMCP Bản Việt vận dụng cơng tác thẩm định tài dự án đầu cho vay thời gian tới? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Cơng tác thẩm định tài dự án đầu cho vay Ngân hàng TMCP Bản Việt Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Thẩm định dự án đầu bao gồm nhiều nội dung đa dạng khía cạnh khác Đề tài giới hạn nội dung thẩm định tài dự án đầu cho vay Ngân hàng TMCP Bản Việt + Về không gian: Ngân hàng TMCP Bản Việt + Về thời gian: Nội dung phân tích đề tài vào liệu từ năm 2011-2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn thực dựa sở lý luận cơng tác thẩm định tài dự án đầu cho vay kế thừa đề tài nghiên cứu Phụ lục 2.3: Bảng thông số vốn lƣu động Nhu cầu vốn lƣu động Đvt - Tiền mặt bình quân - Các khoản phải thu bình quân VND Hàng tồn kho bình quân VND Các khoản phải trả bình quân VND 10 Số ngày dự trữ tiền mặt Số ngày phải thu khách hàng Số ngày dự trữ hàng tồn kho Số ngày phải trả khách hàng Thời gian chênh lệch nguồn tài trợ Nhu cầu vốn lưu động Thay đổi nhu cầu vốn lưu động Nguồn vốn lưu động tự tài trợ Nhu cầu vay VCCB Lãi vay vốn lưu động VND Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 163.400.951.640 194.517.177.737 178.959.064.688 186.738.121.212 182.848.592.950 946.044.453.555 1.160.312.403.614 962.643.188.575 1.198.647.285.717 954.343.821.065 1.179.479.844.666 958.493.504.820 1.189.063.565.191 956.418.662.942 1.184.271.704.928 396.932.188.802 460.027.136.383 428.479.662.592 444.253.399.488 436.366.531.040 ngày ngày 45.70 264.60 328.80 112.48 38.86 192.32 243.30 93.38 27.24 145.26 182.72 66.38 24.61 126.32 159.76 59.69 21.04 110.04 138.85 51.16 ngày VND 526.62 1.858.424.933.633 381.10 1.877.540.197.424 288.84 1.864.553.033.717 251.00 1.868.094.277.263 218.76 1.865.879.174.639 19.115.263.792 -12.987.163.708 3.541.243.546 -2.215.102.624 1.877.540.197.424 1.864.553.033.717 1.868.094.277.263 1.865.879.174.639 VND VND VND VND 1.858.424.933.633 Nhu cầu vốn lƣu động Tiền mặt bình quân Các khoản phải thu bình quân Hàng tồn kho bình quân Các khoản phải trả bình quân Số ngày dự trữ tiền mặt Số ngày phải thu khách hàng Số ngày dự trữ hàng tồn kho Số ngày phải trả khách hàng Thời gian chênh lệch nguồn tài trợ Nhu cầu vốn lưu động Thay đổi nhu cầu vốn lưu động Nguồn vốn lưu động tự tài trợ Nhu cầu vay VCCB 10 Lãi vay vốn lưu động Đvt Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 VND 184.793.357.081 183.820.975.016 184.307.166.049 184.064.070.532 184.185.618.290 VND 957.456.083.881 956.937.373.412 957.196.728.646 957.067.051.029 VND 1.186.667.635.060 1.185.469.669.994 1.186.068.652.527 1.185.769.161.261 957.131.889.838 1.185.918.906.894 VND 440.309.965.264 438.338.248.152 439.324.106.708 438.831.177.430 439.077.642.069 ngày 20.25 19.18 18.32 17.42 16.60 ngày 104.91 99.86 95.13 90.59 86.28 ngày 132.75 126.31 120.37 114.61 109.17 ngày 49.26 46.71 44.58 42.42 40.42 189.23 180.21 1.864.665.491.110 1.864.433.219.814 171.64 1.864.444.958.776 ngày 208.66 198.65 VND 1.865.163.612.694 1.864.399.405.758 VND -715.561.944 -764.206.936 VND VND 1.865.163.612.694 1.864.399.405.758 VND 0 266.085.352 -232.271.296 11.738.962 1.864.665.491.110 1.864.433.219.814 0 1.864.444.958.776 Phụ lục 2.4: Bảng thông số sản lƣợng, giá bán IV Căn tính tốn CƠNG SUẤT Cơng suất thiết kế (CSTK) Cơng suất sản xuất thực tế - Năm sau đầu - Năm thứ - Các năm sau GIÁ BÁN Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm bình qn IV Căn tính tốn Đvt Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 %/năm 100% 100% 100% 100% 100% %/CSTK %/CSTK %/CSTK 50% 60% 100% 50% 60% 100% 50% 60% 100% 50% 60% 100% 50% 60% 100% SP VND/SP 30.000.000 43.500 40.000.000 45.675 50.000.000 47.959 55.000.000 50.357 60.000.000 52.875 Năm 2020 Năm 2021 Đvt Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 CÔNG SUẤT Công suất thiết kế (CSTK) %/năm 100% 100% 100% 100% 100% Công suất sản xuất thực tế - Năm sau đầu %/CSTK 50% 50% 50% 50% 50% - Năm thứ %/CSTK 60% 60% 60% 60% 60% - Các năm sau %/CSTK 100% 100% 100% 100% 100% SP 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 VND/SP 55.518 58.294 61.209 64.269 67.483 GIÁ BÁN Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm bình quân Phụ lục 2.5: Bảng trung gian sản lƣợng doanh thu Chỉ tiêu Đvt Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Doanh thu VND 1.305.000.000.000 1.827.000.000.000 2.397.950.000.000 2.769.635.000.000 3.172.500.000.000 Giá vốn hàng bán VND 1.288.061.000.000 1.798.201.000.000 2.356.161.000.000 2.716.557.000.000 3.113.205.000.000 - GV thương mại + GV SX VND 1.283.872.000.000 1.794.012.000.000 2.351.972.000.000 2.712.368.000.000 3.109.016.000.000 - Chi phí lương VND 0 0 - Khấu hao VND 4.189.000.000 4.189.000.000 4.189.000.000 4.189.000.000 4.189.000.000 Lợi nhuận gộp VND 16.939.000.000 28.799.000.000 41.789.000.000 53.078.000.000 59.295.000.000 Chi phí lãi vay VND 9.142.000.000 9.271.000.000 9.522.000.000 9.276.000.000 9.107.000.000 Chi phí quản lý, bán hàng VND 11.745.000.000 16.443.000.000 21.582.000.000 24.926.000.000 28.552.000.000 Lợi nhuận trước thuế VND -3.948.000.000 3.085.000.000 10.685.000.000 18.876.000.000 21.636.000.000 Thuế TNDN VND 771.250.000 2.671.250.000 4.719.000.000 5.409.000.000 Lợi nhuận sau thuế VND -3.948.000.000 2.313.750.000 8.013.750.000 14.157.000.000 16.227.000.000 Chỉ tiêu Đvt Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Doanh thu VND 3.331.080.000.000 3.497.640.000.000 3.672.540.000.000 3.856.140.000.000 4.048.980.000.000 Giá vốn hàng bán VND 3.262.713.000.000 3.425.617.000.000 3.596.667.000.000 3.776.269.000.000 3.964.852.000.000 - GV thương mại + GV SX VND 3.258.524.000.000 3.421.428.000.000 3.592.478.000.000 3.772.080.000.000 3.960.663.000.000 - Chi phí lương VND 0 0 - Khấu hao VND 4.189.000.000 4.189.000.000 4.189.000.000 4.189.000.000 4.189.000.000 Lợi nhuận gộp VND 68.367.000.000 72.023.000.000 75.873.000.000 79.871.000.000 84.128.000.000 Chi phí lãi vay VND 8.328.000.000 8.744.000.000 9.181.000.000 9.640.000.000 10.122.000.000 Chi phí quản lý, bán hàng VND 29.979.000.000 31.479.000.000 33.053.000.000 34.706.000.000 36.441.000.000 Lợi nhuận trước thuế VND 30.060.000.000 31.800.000.000 33.639.000.000 35.525.000.000 37.565.000.000 Thuế TNDN VND 7.515.000.000 7.950.000.000 8.409.750.000 8.881.250.000 9.391.250.000 Lợi nhuận sau thuế VND 22.545.000.000 23.850.000.000 25.229.250.000 26.643.750.000 28.173.750.000 Phụ lục 2.6: Bảng thơng số chi phí hoạt động Chỉ tiêu CHI PHÍ Biến phí Chi phí sản xuất + Chi phí nguyên vật liệu Chi phí nhân công trực + tiếp + CP điện, nước, nhiên liệu Chi phí chung Chi phí bán hàng Chi phí khác Định phí Chi phí quản lý Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí lãi vay (vay vốn cố định) Chỉ tiêu CHI PHÍ Biến phí Chi phí sản xuất + Chi phí nguyên vật liệu Chi phí nhân công trực + tiếp + CP điện, nước, nhiên liệu Chi phí chung Chi phí bán hàng Chi phí khác Định phí Chi phí quản lý Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí lãi vay (vay vốn cố định) Đvt VND/… VND/… VND/… VND/SP VND/… Năm 2015 1.300.990.916.176 1.287.577.000.000 1.276.632.000.000 42.500 14,4 Năm 2016 1.815.528.916.176 1.800.327.000.000 1.786.692.000.000 44.625 10,8 Năm 2017 2.378.339.916.176 2.361.154.000.000 2.344.580.000.000 46.857 8,6 Năm 2018 2.747.518.276.176 2.729.146.360.000 2.710.626.150.000 49.251 7,9 Năm 2019 3.141.742.336.176 3.122.058.420.000 3.101.431.610.000 51.659 7,2 VND/… VND/… VND/… VND/… VND/… VND/… VND/… VND/… 40 4.220.000.000 6.525.000.000 200.000.000 13.413.916.176 5.220.000.000 5.193.916.176 3.000.000.000 32 4.290.000.000 9.135.000.000 210.000.000 15.201.916.176 7.308.000.000 5.193.916.176 2.700.000.000 26 4.363.500.000 11.990.000.000 220.500.000 17.185.916.176 9.592.000.000 5.193.916.176 2.400.000.000 25 4.440.680.000 13.848.000.000 231.530.000 18.371.916.176 11.078.000.000 5.193.916.176 2.100.000.000 24 4.521.710.000 15.862.000.000 243.100.000 19.683.916.176 12.690.000.000 5.193.916.176 1.800.000.000 Đvt VND/… VND/… VND/… VND/SP VND/… VND/… VND/… VND/… VND/… VND/… VND/… VND/… VND/… Năm 2020 3,295,198,506,176 3,275,180,590,000 3,256,483,540,000 54,242 7,2 Năm 2021 3,459,417,176,176 3,439,032,260,000 3,419,400,110,000 56,956 7,2 Năm 2022 41,398,336,013 20,614,419,837 59,837 59,802 7,2 Năm 2023 42,863,909,005 21,644,992,829 62,829 62,792 7,2 Năm 2024 44,417,112,152 22,727,195,970 65,970 65,932 7,2 26 1.786.790.000 16.655.000.000 255.260.000 20.017.916.176 13.324.000.000 5.193.916.176 1.500.000.000 27 1.876.130.000 17.488.000.000 268.020.000 20.384.916.176 13.991.000.000 5.193.916.176 1.200.000.000 28 1.969.940.000 18.363.000.000 281.420.000 20.783.916.176 14.690.000.000 5.193.916.176 900.000.000 30 2.068.440.000 19.281.000.000 295.490.000 21.218.916.176 15.425.000.000 5.193.916.176 600.000.000 31 2.171.860.000 20.245.000.000 310.270.000 21.689.916.182 16.196.000.000 5.193.916.182 300.000.000 Phụ lục 2.7: Bảng tính khấu hao dự án Chỉ tiêu Giá trị nhà xưởng Khấu hao Giá trị lại Giá trị máy móc Khấu hao Giá trị lại Tổng cộng KHCB Chỉ tiêu Giá trị nhà xưởng Khấu hao Giá trị lại Giá trị máy móc Khấu hao Giá trị lại Tổng cộng KHCB Năm KH 10 Giá trị Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 3.440.000.000 30.960.000.000 3.440.000.000 27.520.000.000 3.440.000.000 24.080.000.000 3.440.000.000 20.640.000.000 3.440.000.000 17.200.000.000 2.820.000.000 11.280.000.000 6.260.000.000 2.820.000.000 8.460.000.000 6.260.000.000 2.820.000.000 5.640.000.000 6.260.000.000 2.820.000.000 2.820.000.000 6.260.000.000 2.820.000.000 6.260.000.000 Năm 2021 Năm 2022 34.400.000.000 14.100.000.000 48.500.000.000 Năm Giá trị KH 10 34.400.000.000 Năm 2020 Năm 2023 Năm 2024 3.440.000.000 13.760.000.000 3.440.000.000 10.320.000.000 3.440.000.000 6.880.000.000 3.440.000.000 3.440.000.000 3.440.000.000 3.440.000.000 3.440.000.000 3.440.000.000 3.440.000.000 3.440.000.000 14.100.000.000 48.500.000.000 Phụ lục 2.8: Bảng thông số vốn lƣu động Nhu cầu vốn lƣu động Đvt Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 - Tiền mặt bình quân VND 163.400.951.640 194.517.177.737 178.959.064.688 186.738.121.212 182.848.592.950 - VND 946.044.453.555 962.643.188.575 954.343.821.065 958.493.504.820 956.418.662.942 - Các khoản phải thu bình quân Hàng tồn kho bình quân VND 1.160.312.403.614 1.198.647.285.717 1.179.479.844.666 1.189.063.565.191 1.184.271.704.928 - Các khoản phải trả bình quân VND 396.932.188.802 460.027.136.383 428.479.662.592 444.253.399.488 436.366.531.040 Số ngày dự trữ tiền mặt ngày 45.70 38.86 27.24 24.61 21.04 Số ngày phải thu khách hàng ngày 264.60 192.32 145.26 126.32 110.04 Số ngày dự trữ hàng tồn kho ngày 328.80 243.30 182.72 159.76 138.85 Số ngày phải trả khách hàng ngày 112.48 93.38 66.38 59.69 51.16 Thời gian chênh lệch nguồn tài trợ Nhu cầu vốn lưu động ngày 526.62 381.10 288.84 251.00 218.76 VND 1.858.424.933.633 1.877.540.197.424 1.864.553.033.717 1.868.094.277.263 1.865.879.174.639 19.115.263.792 -12.987.163.708 3.541.243.546 -2.215.102.624 Thay đổi nhu cầu vốn lưu động Nguồn vốn lưu động tự tài trợ VND Nhu cầu vay VCCB VND 1.858.424.933.633 1.877.540.197.424 1.864.553.033.717 1.868.094.277.263 1.865.879.174.639 10 Lãi vay vốn lưu động VND 0 0 VND Nhu cầu vốn lƣu động Đvt Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 - Tiền mặt bình quân VND 184.793.357.081 183.820.975.016 184.307.166.049 184.064.070.532 184.185.618.290 - Các khoản phải thu bình quân VND 957.456.083.881 956.937.373.412 957.196.728.646 957.067.051.029 957.131.889.838 - Hàng tồn kho bình quân VND 1.186.667.635.060 1.185.469.669.994 1.186.068.652.527 1.185.769.161.261 1.185.918.906.894 - Các khoản phải trả bình quân VND 440.309.965.264 438.338.248.152 439.324.106.708 438.831.177.430 439.077.642.069 Số ngày dự trữ tiền mặt ngày 20.25 19.18 18.32 17.42 16.60 Số ngày phải thu khách hàng ngày 104.91 99.86 95.13 90.59 86.28 Số ngày dự trữ hàng tồn kho ngày 132.75 126.31 120.37 114.61 109.17 Số ngày phải trả khách hàng ngày 49.26 46.71 44.58 42.42 40.42 Thời gian chênh lệch nguồn tài trợ ngày 208.66 198.65 189.23 180.21 171.64 Nhu cầu vốn lưu động VND 1.865.163.612.694 1.864.399.405.758 1.864.665.491.110 1.864.433.219.814 1.864.444.958.776 Thay đổi nhu cầu vốn lưu động VND -715.561.944 -764.206.936 266.085.352 -232.271.296 11.738.962 Nguồn vốn lưu động tự tài trợ VND Nhu cầu vay VCCB VND 1.865.163.612.694 1.864.399.405.758 1.864.665.491.110 1.864.433.219.814 1.864.444.958.776 10 Lãi vay vốn lưu động VND 0 0 Phụ lục 2.9: Bảng phân tích độ nhạy chiều Biến động giá bán sản phẩm Các tiêu Mức biến động giá bán/SP hiệu NPV 0% -2% 1% 2% -3% 43,500 43,065 42,630 43,935 44,370 42,195 25,192,837,633 14,133,515,599 -7,763,942,028 2,965,812,209 24,639,915,769 -8,521,462,677 40.02% 28.22% 13.74% 19.84% 39.30% 13.36% 0.530938449 0.297863502 -0.163624892 0.062504421 0.519285634 -0.179589622 IRR NPV/Hiện giá tổng vốn đầu -1% Biến động chi phí NVL Các tiêu hiệu NPV IRR NPV/Hiệngiá tổng vốn đầu Mức biến động chi phí NVL 0% 1% 2% 3% 4% 5% 42,500 42,925 43,350 43,784 44,217 44,659 25,192,837,633 25,192,837,633 25,192,837,633 25,192,837,633 25,192,837,633 25,192,837,633 40.02% 40.02% 40.02% 40.02% 40.02% 40.02% 0.530938449 0.530938449 0.530938449 0.530938449 0.530938449 0.530938449 Biến động giá bán sản phẩm Các tiêu hiệu Mức biến động giá bán/SP 3% 7% 44,805 NPV 8% 46,545 9% 46,980 10% 47,415 47,850 23,645,074,415 IRR 38.06% NPV/Hiện giá tổng vốn đầu 0.498319376 Biến động chi phí NVL Mức biến động chi phí NVL Các tiêu hiệu NPV IRR NPV/Hiện giá tổng vốn đầu 6% 7% 8% 9% 10% 45,101 45,552 46,003 46,463 46,923 25,192,837,633 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 40.02% #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.530938449 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Phụ lục 2.10 Bảng phân tích độ nhạy chiều thay đổi Biến động giá bán sản phẩm biến động chi phí NVL Các tiêu hiệu NPV Mức biến động giá bán/SP 25.192.837.633 -1% -2% 1% 2% -3% 1% -1.080.739.619.994 -1.080.739.874.231 -1.080.739.111.520 -1.080.738.857.282 -1.080.740.128.469 2% -1.080.739.619.994 -1.080.739.874.231 -1.080.739.111.520 -1.080.738.857.282 -1.080.740.128.469 Mức biến động 3% -1.080.739.619.994 -1.080.739.874.231 -1.080.739.111.520 -1.080.738.857.282 -1.080.740.128.469 chi phí NVL 4% -1.080.739.619.994 -1.080.739.874.231 -1.080.739.111.520 -1.080.738.857.282 -1.080.740.128.469 5% -1.080.739.619.994 -1.080.739.874.231 -1.080.739.111.520 -1.080.738.857.282 -1.080.740.128.469 6% -1.080.739.619.994 -1.080.739.874.231 -1.080.739.111.520 -1.080.738.857.282 -1.080.740.128.469 7% 8% 9% 10% Các tiêu hiệu IRR Mức biến động giá bán/SP 40,02% -1% -2% 1% 2% -3% 1% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! Mức biến động 3% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! chi phí NVL 4% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 5% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 6% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! Các tiêu hiệu NPV Mức biến động chi phí NVL Các tiêu hiệu IRR Mức biến động chi phí NVL Mức biến động giá bán/SP 25.192.837.633 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 3% -1,080,738,603,045 -1,080,738,603,045 -1,080,738,603,045 -1,080,738,603,045 -1,080,738,603,045 -1,080,738,603,045 7% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Mức biến động giá bán/SP 40,02% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 3% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 7% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 8% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 9% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 10% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Phụ lục 2.11: Bảng tính trung gian kế hoạch khả trả nợ Nguồn trả nợ vay KẾ HOẠCH TRẢ NỢ CỦA DỰ ÁN Đvt Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 VND 3.600.000.000 6.240.000.000 5.880.000.000 5.520.000.000 5.160.000.000 Trả nợ vay VCCB VND 3.600.000.000 6.240.000.000 5.880.000.000 5.520.000.000 5.160.000.000 - Trả lãi trung dài hạn VND 3.600.000.000 3.240.000.000 2.880.000.000 2.520.000.000 2.160.000.000 - Trả vốn gốc VND 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Trả nợ vay TCTD khác VND Trả nợ khác VND VND 241.000.000 6.502.750.000 12.202.750.000 18.346.000.000 20.416.000.000 NGUỒN TRẢ NỢ Trích từ hoạt động kinh doanh dự án VND 241.000.000 6.502.750.000 12.202.750.000 18.346.000.000 20.416.000.000 - Khấu hao VND 4.189.000.000 4.189.000.000 4.189.000.000 4.189.000.000 4.189.000.000 - Lợi nhuận sau thuế VND -3.948.000.000 2.313.750.000 8.013.750.000 14.157.000.000 16.227.000.000 Trích từ hoạt động kinh doanh dự án VND 0 0 - Khấu hao VND - Lợi nhuận sau thuế VND 0 0 CÂN ĐỐI NGUỒN TRẢ NỢ Thừa thiếu VND -3.359.000.000 262.750.000 6.322.750.000 12.826.000.000 15,256,000,000 Tỷ số khả toán nợ VND 6,69% 104,21% 207,53% 332,36% 395,66% Nguồn trả nợ vay KẾ HOẠCH TRẢ NỢ CỦA DỰ ÁN Đvt Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 VND 4.800.000.000 4.440.000.000 4.080.000.000 3.720.000.000 3.360.000.000 Trả nợ vay VCCB VND 4.800.000.000 4.440.000.000 4.080.000.000 3.720.000.000 3.360.000.000 - Trả lãi trung dài hạn VND 1.800.000.000 1.440.000.000 1.080.000.000 720.000.000 360.000.000 - Trả vốn gốc VND 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Trả nợ vay TCTD khác VND Trả nợ khác VND VND 26.734.000.000 28.039.000.000 29.418.250.000 30.832.750.000 32.362.750.000 NGUỒN TRẢ NỢ Trích từ hoạt động kinh doanh dự án VND 26.734.000.000 28.039.000.000 29.418.250.000 30.832.750.000 32.362.750.000 - Khấu hao VND 4.189.000.000 4.189.000.000 4.189.000.000 4.189.000.000 4.189.000.000 - Lợi nhuận sau thuế VND 22.545.000.000 23.850.000.000 25.229.250.000 26.643.750.000 28.173.750.000 Trích từ hoạt động kinh doanh ngồi dự án VND 0 0 - Khấu hao VND - Lợi nhuận sau thuế VND 0 0 CÂN ĐỐI NGUỒN TRẢ NỢ Thừa thiếu VND 21.934.000.000 23.599.000.000 25.338.250.000 27.112.750.000 29.002.750.000 Tỷ số khả toán nợ VND 556,96% 631,51% 721,04% 828,84% 963,18% ... Ngân hàng TMCP Bản Việt 41 2.2.2 Thực trạng công tác thẩm định tài dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Bản Việt 45 2.2.3 Kết công tác thẩm định tài dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Bản Việt ... THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 75 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 75 3.1.1 Định hướng tài trợ cho dự án Ngân. .. ĐẦU TƯ 1.1.1 Dự án đầu tư 1.1.2 Thẩm định tài cho vay dự án đầu tư NHTM 11 1.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 16 1.2.1 Nội dung công tác thẩm định tài dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP bản việt , Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP bản việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn