Tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh kon tum (vietcombank kon tum)

109 38 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN SĨ HƢNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM (VIETCOMBANK KON TUM) LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN SĨ HƢNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM (VIETCOMBANK KON TUM) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 64.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐOÀN GIA DŨNG Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kế nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Sĩ Hƣng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu tạo động lực làm việc Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THỨC ĐẨY NHÂN VIÊN 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò động lực làm việc 13 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 14 1.2.1 Một số học thuyết liên quan 14 1.2.2 Thuyết hai nhân tố Frederic Herzberg 19 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 24 1.3.1 Các yếu tố thuộc thân ngƣời lao động 24 1.3.2 Các nhân tố thuộc môi trƣờng bên doanh nghiệp .25 1.3.3 Các yếu tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 29 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 31 2.1.3 Chức nhiệm vụ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Kon Tum 31 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh 32 2.1.5 Cơ cấu lao động Vietcombank Kon Tum 35 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI VIETCOMBANK KON TUM 40 2.2.1 Công tác tiền lƣơng, thƣởng 42 2.2.2 Bản chất công việc 51 2.2.3 Sự thăng tiến 54 2.2.4 Các mối quan hệ 56 2.2.5 Hoạt động đào tạo phát triển nhân lực 62 2.2.6 Các điều kiện làm việc 65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VIETCOMBANK KON TUM 68 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 68 2.3.2 Những hạn chế 69 2.3.2 Một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế 71 CHƢƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH KON TUM 74 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI 74 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI VIETCOMBANK KON TUM 74 3.2.1 Xây dựng chế độ lƣơng, thƣởng cạnh tranh, tƣơng xứng với mức độ cống hiến ngƣời 74 3.2.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá kết công việc rõ ràng 76 3.2.3 Thay đổi vị trí cơng tác làm giàu cơng việc 77 3.2.4 Xây dựng chƣơng trình đào tạo, nâng cao trình độ nhân viên 78 3.2.5 Tạo hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho nhân viên 79 3.2.6 Các mối quan hệ 82 3.2.7 Các điều kiện làm việc 83 3.3 KIẾN NGHỊ VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI VIETCOMBANK KON TUM 84 3.3.1 Đối với ngân hàng 84 3.3.2 Đối với nhân viên ngân hàng 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Các nhân tố động viên nhân tố trì 20 2.1 Số lƣợng nhân Vietcombank Kon Tum 36 2.2 Cơ cấu nhân theo giới tính 36 2.3 Cơ cấu nhân theo độ tuổi 37 2.4 Cơ cấu nhân theo trình độ học vấn 37 2.5 Cơ cấu nhân theo kinh nghiệm làm việc 38 2.6 Kết khảo sát động làm việc ngƣời lao động Vietcombank Kon Tum 41 2.7 Lƣơng bình quân hàng tháng nhân viên qua năm 46 2.8 So sánh mức thu nhập bình quân nhân viên so với ngân hàng 46 2.9 Đánh giá ngƣời lao động công tác lƣơng, thƣởng Vietcombank Kon Tum 50 2.10 Đánh giá nhân viên chất công việc 52 2.11 Đánh giá mức độ đƣợc cơng nhận thành tích cơng việc 55 2.12 Đánh giá mối quan hệ đồng nghiệp với đồng nghiệp 60 2.14 Đánh giá hoạt động đào tạo phát triển nhân lực 63 2.15 Đánh giá mức độ tạo động lực điều kiện làm việc 66 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu Tên biểu Trang 2.1 Tổng vốn huy động Vietcombank Kon Tum giai đoạn 2011 2015 34 2.2 Tổng dƣ nợ Vietcombank Kon Tum giai đoạn 2011 2015 35 2.3 Cơ cấu nhân theo giới tính, độ tuổi 39 2.4 Cơ cấu nhân theo trình độ kinh nghiệm, học vấn 39 84 đối thủ ngành nhờ nhân viên đƣợc thêm nhiều cơng cụ hỗ trợ q trình xử lý cơng việc, giúp suất lao động tăng cao Các vấn đề nhƣ không gian làm việc, cách bố trí văn phòng nội quy an tồn lao động ln đƣợc đề cao nghiên cứu tỉ mỉ Đến với Vietcombank Kon Tum, nhân viên ln cảm nhận đƣợc an tồn, khơng gian giao dịch thống, cách bố trí bàn làm việc thân thiện, ln có đủ ánh sáng điều hòa đƣợc bật mức phù hợp với điều kiện thời tiết, để tƣơng tác khách hàng với nhân viên thoải mái hiệu 3.3 KIẾN NGHỊ VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI VIETCOMBANK KON TUM 3.3.1 Đối với ngân hàng Ban lãnh đạo cơng ty cần nhận thức rõ vai trò động lực làm việc nhân viên ngân hàng, từ có quan tâm thích đáng, đƣa sách phù hợp Có tham gia tất cấp lãnh đạo suốt trình đánh giá thực cơng việc để việc đƣợc thực khách quan, công sát với thực tế Đặc biệt cán lãnh đạo phải đầu tầu hƣớng dẫn, khích lệ nhân viên trình thực cơng việc thơng qua việc thƣờng xun trao đổi trực tiếp với họ, phải xây dựng khơng khí làm việc tích cực lắng nghe giải vấn đề để hiểu rõ vƣớng mắc, khó khăn cơng việc từ có biện pháp hỗ trợ kịp thời lúc Xây dựng quỹ tài trợ cho hoạt động tạo động lực, trích từ doanh thu hoạt động kinh doanh để thực sách đào tạo, phúc lợi… Tuyên truyền để nhân viên thấy đƣợc lợi ích họ gắn liền với công việc kinh doanh ngân hàng ngƣợc lại 85 Hiện Vietcombank hoàn thiện việc thiết lập hệ thống tiêu chí đánh giá thành tích (KPls: Key Performance insicators) Để đánh giá đƣợc thành tích tập thể hay cá nhân trƣớc hết ngân hàng cần phải xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá thành tích cho phận, cá nhân Hệ thống tiêu chí đƣợc thể mơ tả cơng việc phận, cá nhân, đƣợc cụ thể hóa tiêu cụ thể với nhân viên giai đoạn Các tiêu chí phản ánh hầu nhƣ tất kết hoạt động phận, cá nhân sau kỳ làm việc Hệ thống KPI bao gồm tiêu chí nghiệp vụ chun mơn tiêu chí thái độ lao động Để thiết lập đƣợc KPI tâm ban lãnh đạo, cần thiết có tƣ vấn chuyên gia tham gia đóng góp trƣởng phòng ban nghiệp vụ Phƣơng pháp xác định tiêu chí đánh giá: - Các tiêu chí chun mơn nghiệp vụ + Đối với phận kinh doanh: Hầu hết tiêu chí đánh giá nghiệp vụ chun mơn định lƣợng sẵn Ví dụ, phận tín dụng, tiêu chí lợi nhuận, dƣ nợ, nợ hạn, số lƣợng khách hàng tăng thêm… + Đối với phận công việc, phận gián tiếp, để lƣợng hóa tiêu chí đánh giá cần thực hiện: Xác định mục tiêu công việc: thƣờng mục tiêu định tính mà lãnh đạo mong muốn: Ví dụ, phận kiểm tra nội bộ, mục tiêu phát kịp thời sai sót đề giải pháp khắc phục Phân tích mục tiêu đặt ra: ví dụ nhà quản trị ngân hàng phải định nghĩa rõ “sai sót”, việc phát thời gian đƣợc đánh giá “kịp thời”, ngƣời công nhận “giải pháp khắc phục” Xác định công việc cụ thể cần làm để hoàn thành mục tiêu Trong 86 trƣờng hợp q trình kiểm tra hồ sơ chứng từ…để tìm sai sót so với quy trình hành, đề xuất giải pháp khắc phục Xác định tiêu chí thể mức độ hồn thành cơng việc cụ thể Xác định thông số liên quan đến công việc phân tích Xác định hệ thống tiêu chí đánh giá thành tích phận, cá nhân Trong ví dụ trên, hệ thống tiêu chí đánh giá thành tích phận kiểm tra nội sử dụng là: - Tỷ lệ hồ sơ kiểm tra/ Tổng số hồ sơ - Số lƣợng sai sót phát đƣợc - Số ngày bình quân đợt kiểm tra - Số lƣợng đề xuất khắc phục sai sót đƣợc lãnh đạo duyệt - Số lƣợng đề xuất cải tiến quy trình, chế độ đƣợc lãnh đạo áp dụng Bên cạnh việc phản ánh số lƣợng, hệ thống tiêu chí cần tập trung vào tiêu chất lƣợng, hiệu Với tảng công nghệ nay, có phần mềm cho phép tính tốn đƣợc tiêu cụ thể nhƣ doanh thu, chi phí nhân viên, phận kinh doanh Vì xây dựng hệ thống tiêu đánh giá thành tích, Ban lãnh đạo cần cân nhắc liệu có nên áp dụng hay khơng Các tiêu đánh giá thái độ lao động: Bên cạnh tiêu định lƣợng đƣợc nhƣ: số lần vi phạm nội quy, số lần khách hàng phàn nàn hợp lý đƣợc ghi nhận, số lƣợng sáng kiến, số tiêu chí khơng thể định lƣợng đƣợc nhƣ nhiệt tình cơng việc, quan hệ với đồng nghiệp, tính trung thực Trọng số tiêu chí đánh giá cần đƣợc cân nhắc phù hợp với cơng việc, Ví dụ trọng số tiêu chun mơn Trƣởng Phòng giao dịch: 87 Tiêu chí Lợi nhuận phòng tạo Tỷ lệ lợi nhuận/ ngƣời Trọng số Kế hoạch Thực Điểm 0.4 7.5 15 0.05 Dƣ nợ cho vay 0.1 Số dƣ huy động vốn 0.3 tỷ lệ nợ hạn 0.1 Chỉ tiêu thu dịch vụ khác… 0.05 Tổng 1.00 Ngân hàng chọn điểm chuẩn thống cho tất tiêu, 10, 20, 100… nhƣ cách tính điểm tiêu Ở ví dụ trên, ngân hàng chọn thang điểm 10, tiêu thực đạt 150% kế hoạch, số điểm đạt đƣợc 15 Ngân hàng nên quy định khung điểm chuẩn cuối để xếp hạng A, B, C 3.3.2 Đối với nhân viên ngân hàng Ln có thái độ cầu thị, khơng ngừng sẵn sàng tiếp thu học hỏi kiến thức Trân trọng giá trị nơi làm việc cơng việc đảm nhận, xác định trách nhiệm gắn liền với ngân hàng Sẵn sàng đối mặt với thách thức mới, hợp tác với ngƣời để hồn thành cơng việc chung 88 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập kinh tế, nguồn lực lao động có vai trò ngày quan trọng tổ chức, định thành công hay thất bại tổ chức Một biện pháp đặc biệt quan trọng nhằm phát huy hết khả nhân viên, tăng cƣờng cống hiến họ tổ chức cơng tác tạo động lực Luận văn “ Tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam chi nhánh Kon Tum” nêu đƣợc nội dung sau: Lý luận chung động lực làm việc nhân viên doanh nghiệp Thực trạng động lực làm việc nhân viên ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam chi nhánh Kon Tum Qua trình tìm hiểu, tác giả tìm hạn chế tác động đến động lực làm việc nhân viên ngân hàng, đồng thời rõ nguyên nhân dẫn đến hạn chế Trên sở hạn chế nguyên nhân, tác giả đề giải pháp khắc phục nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên ngân hàng Hy vọng giải pháp đƣa đề tài giúp ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam chi nhánh Kon Tum nâng cao đƣợc động lực làm việc cho nhân viên, trở thành công cụ hữu hiệu giúp ích cho hoạt động quản trị ngân hàng TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Cẩm nang quản lý hiệu (2008) “ Quản lý nhân sự” Nhà xuất tổng hợp TP Hồ Chí Minh [2] Đoàn Gia Dũng, Nguyễn Quốc Tuấn, Đào Hữu Hồ, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), “Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực”, Nhà xuất Thống kê [3] Trƣơng Minh Đức (2011), “Tạo động lực làm việc công ty TNHH Ericsson Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội [4] TS Bùi Văn Danh MBA Nguyễn Văn Dung Th.S Lê Quang Khôi (2011), “Quản Trị Nguồn nhân lực” , Nhà xuất Phƣơng Đông [5] TS.Lê Thế Giới & Nguyễn Xuân Lãn, ThS Nguyễn Phúc Nguyên, ThS Nguyễn Thị Loan - xuất năm 2007, “Quản trị học”, Nhà xuất đại học kinh tế Đà Nẵng [6] Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Thị Quỳnh (2014), “Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Đồng Nai”, Tạp chí Khoa học đại học Lạc Hồng [7] TS Nguyễn Hữu Lam ( 2011), “ Hành vi tổ chức” , Nhà xuất Lao Động Xã Hội [8] Lê Thái Phong (2015), Các nhân tố tác động lên hài lòng nhân viên cách điều tra người làm việc doanh nghiệp Hà Nội”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 219 [9] Nguyễn Khắc Toàn (2010), “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên ngân hàng TMCP Á Châu- Chi nhánh Huế”, Tạp chí Khoa học đại học Huế [10] Bùi Thị Minh Thu Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014), “Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên trực tiếp sản xuất Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama)”, Tạp chí Khoa học đại học Cần Thơ [11] Website TIẾNG ANH [12] Oswald Andrew (2001), Are you Happy at word [13] Boeve (2007) “các yếu tố tạo động lực giảng viên khoa đào tạo trợ lý bác sỹ trường Y Mỹ” PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT Họ tên:……………………… .Năm sinh: Giới tính: □nam □nữ Phòng/ban cơng tác: Chức vụ: ………… …… Anh/Chi chọn yếu tố sau mà theo Anh/Chị quan trọng đánh dấu (X) vào cột chọn STT Các yếu tố Lƣơng, thƣởng, phúc lợi Thăng tiến Ăn ca Nghỉ ca Bản chất công việc Các mối quan hệ Điều kiện làm việc (không gian làm việc, máy móc thiết bị, ….) Sức khoẻ An toàn 10 Đào tạo 11 Thúc đẩy đổi 12 Tin bộc lộ tin tƣởng Xin chân thành cảm ơn anh/ chị! Chọn PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT Họ tên:……………………… …… Phòng/ban cơng tác: Chức vụ: ………… …… Anh/Chị đánh giá bảng sau đây: Đánh giá anh/chị mức độ tạo động lực hoạt động đào tạo phát triển nhân lực? STT Nội dung Đƣợc tham gia đầy đủ khóa huấn luyện cần thiết Kiến thức, kỹ đƣợc đào tạo phù hợp với công việc tƣơng lai Nội dung đào tạo phù hợp với kiến thức kỹ mong muốn Phƣơng pháp đào tạo phù hợp Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo đầy đủ Sau đào tạo, có theo dõi đánh giá kết phù hợp Sau trình đƣợc đào tạo kết thực công việc đƣợc cải thiện Rất thấp Thấp Bình Tƣơng Cao (1 điểm) (2 điểm) thƣờng (3 điểm) đối cao (4 điểm) (5 điểm) Đánh giá anh/chị mối quan hệ với lãnh đạo STT Nội dung Hồn tồn Khơng Hồn khơng hài long thƣờng (3 hài long (2 điểm) (1 điểm) Nhân viên không gặp khó khăn việc giao tiếp trao đổi với cấp Cấp hỗ trợ, động viên nhân viên cấn thiết đến nhân viên đóng góp nhân viên quan Cấp sẵn sàng bảo vệ nhân viên trƣớc ngƣời khác cấn thiết Nhân viên đƣợc định cách thức thực công việc nhiệm vụ Cấp đối xữ cơng với nhân viên cấp dƣới Bình điểm) Hài long (4 điểm) toàn hài long (5 điểm) Đánh giá anh/chị mối quan hệ với đồng nghiệp? STT Rất thấp Nội dung (1 điểm) Đồng nghiệp hổ trợ, cho lời khuyên cần thiết Đồng nghiệp ngƣời thân thiện, dễ gần hòa động Đồng nghiệp ln tận tâm, tận tụy để hồn thành tốt công việc Đồng nghiệp ngƣời đáng tin cậy Mối quan hệ đồng nghiệp khác phòng ban Thấp (2 điểm) Bình thƣờng Tƣơng đối cao (3 điểm) (4 điểm) Cao (5 điểm) Đánh giá anh/chị mức độ tạo động lực điều kiện làm việc ? STT Nội dung Phòng làm việc (ánh sáng, điều hòa, vệ sinh, bàn ghế…) Thiết bị văn phòng (bút, giấy, máy tính, fax, máy in, điện thoại ) Dịch vụ vệ sinh Nơi gửi xe, hỗ trợ lại Phục vụ văn phòng (cafe, chè ) Sự an toàn nơi làm việc ( thoát hiểm, trộm cắp ) Hỗ trợ IT Rất thấp Thấp (1 điểm) (2 điểm) Bình thƣờng Tƣơng đối cao (3 điểm) (4 điểm) Cao (5 điểm) Đánh giá anh/chị mức độ tạo động lực chất công việc đảm nhận? Rất thấp STT Nội dung Công việc đƣợc 1phân định cụ thể,rõ ràng, hợp lý Công việc thú vị thử thách Mức độ căng thẳng công việc chấp nhận đƣợc Phù hợp với khả năng, sở trƣờng, chuyên môn mô tả rõ ràng với trách nhiệm Đòi hỏi nhiều kỹ Thông tin phản hồi (1 điểm) Thấp (2 điểm) Bình Tƣơng thƣờng đối cao (3 điểm) (4 điểm) Cao (5 điểm) Đánh giá anh/chị mức độ tạo động lực việc đƣợc công nhận thành tích cơng việc STT Nội dung Sự ghi nhận cán quản lý Sự thừa nhận đồng nghiệp Ý tƣởng, sáng kiến công việc khen thƣởng ( quà, tiền ) Sự thừa thành tích nhận Rất thấp (1 điểm) Thấp (2 điểm) Bình thƣờng (3 điểm) Tƣơng đối cao (4 điểm) Cao (5 điểm) ... ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KON TUM 29 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KON TUM. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN SĨ HƢNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KON TUM (VIETCOMBANK KON TUM) Chuyên... mạnh dạn lựa chọn đề tài Tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Kon Tum (Vietcombank Kon Tum) ” để tiến hành nghiên cứu làm đề tài luận văn tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh kon tum (vietcombank kon tum) , Tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh kon tum (vietcombank kon tum)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn