Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố kon tum, tỉnh kon tum

2,037 47 0
  • Loading ...
1/2,037 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðINH VĂN PHÚC HỒN THIN CƠNG TÁC QUN THU ð I VI H KINH DOANH TRÊN ð A BÀN THÀNH PH KON TUM, T NH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà Nng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðINH VĂN PHÚC HỒN THIN CƠNG TÁC QUN THU ð I VI H KINH DOANH TRÊN ð A BÀN THÀNH PH KON TUM, T NH KON TUM Chuyên ngành : Kinh t phát tri ᄉ n Mã s ᄉ LU : 60.31.01.05 N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS ðng Văn M ðà Nng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi- lun văn ðinh Văn Phúc M CL C M! ð"U 1 Tính cp thit ca ñ tài Mc tiêu nghiên c u ð (319) - Kỳ 1/3/2011 [31] Nguy ᄂ n Th- Thanh Xuân (2011), Lun văn thc sĩ kinh t: ðánh giá ch tl ng công tác tuyên truyn h tr ng ᄉ i np thu ti Chi cc Thu Qun Website: Chính ph: www.chinhphu.vn; B Tài chính: www.mof.gov.vn; Tng cc Thu: www.gdt.gov.vn; ð ᄂ i hc ðà NKng: www.udn.vn; ð ᄂ i hc Kinh t - ð ᄂ i hc ðà NKng: www.due.edu.vn; 8y ban nhân dân t6nh Kon Tum: www.kontum.gov.vn; Cc thu t6nh Kon Tum: www.gdt.gov.vn; Cc Th ng kê t6nh Kon Tum: http://thongkekontum.gov.vn; Bách khoa toàn thư Wikipedia: https://vi.wikipedia.org PH L C PHIU KHO SÁT Ý KIN H KINH DOANH V& CÔNG TÁC QUN THU CHA CHI C C THU THÀNH PH KON TUM, T NH KON TUM Xin chào Quý ông/bà! Tr 0c ht, xin g9i đn q ơng (bà) l$i c"m ơn chân tình nht ca chúng tơi Chúng tơi nhóm nghiên c u thuc Trư$ng ð ᄂ i hc Kinh t ðà NKng Hin nay, chúng tơi nghiên c u v “Hồn thi n cơng tác qun thu ñi vi h kinh doanh ña bàn thành ph Kon Tum, t nh Kon Tum” Chúng rt mong nh ᄂ n ñ csh p tác t> phía q ơng (bà) cam kt tt c" thơng tin d 0i sE đ c gi/ kín Xin ơng (bà) vui lòng dành chút th$i gian tr" l$i nh/ng câu hAi sau b=ng cách ñánh du x vào thích h p PhIn Thơng tin cá nhân H tên: ………………………………………… ……….…………………………………………… …………………… ð-a ch6 kinh doanh: ………………………………………………… ……………………………………………………… Ngành ngh kinh doanh (ðánh d u x vào ô tương Thương m ᄂ i D-ch v Ăn u ng dư i ñây) ng S"n xut Khác Xin vui lòng cho bit doanh thu năm 2015 ca ơng/bà: ………………… triu đ.ng PhIn Tình hình th7c hi*n pháp lut thu c/a h; kinh doanh 1.Ơng/bà có ñ c tip cn ñ y ñ thông tin thay v ᄂ sách thu, th tc hành thu khơng? Tip c ᄂ n đ;y Tip c ᄂ n chưa Khơng đ c đ k-p th$i k-p th$i, ñ;y ñ Tip c ᄂ n Ơng/bà có s dng hóa đ n bán hàng ca Chi cc Thu khơng? Rt đ;y đ Thc hin khơng đ;y đ Khơng thc hin Ơng/bà có s dng hóa đ n bán hàng ca Chi cc Thu khơng? Có s9 dng Khơng s9 dng Ơng/bà s dng hình th c tốn no? Ti n m t Chuy!n kho"n Ông/bà np thu theo phương pháp nào? Phương pháp khoán Phương pháp kê khai PhIn ðánh giá c/a h; kinh doanh v0 công tác qu-n thu ñ ᄉ i vi h; kinh doanh c/a Chi c1c Thu thành ph ᄉ Kon Tum Ý kin ca ông/bà v ᄂ công tác qun thu ca Chi cc Thu thành ph R.t T ᄉ t Chưa Không Các n;i dung qu-n tᄉt tᄉt tᄉt Cơng tác h 0ng dCn đăng ký, kê khai thu; đơn đc np thu th nào? Cơng tác tip nh ᄂ n, ki!m tra x9 h sơ v thu th nào? Công tác t ch c thu np thu th nào? Công tác thu ti n n thu th nào? Cơng tác t ᄂ p hun, tho ᄂ i th nào? Xin ông/bà cho bit Chi cc Thu đm bo cơng b"ng chưa? Cơng b=ng Chưa công b=ng Xin ông/bà cho bit Chi cc Thu thành ph ñã ñm bo qun ht ngun thu ña bàn chưa? ðã qu"n ht Chưa qu"n ht Xin chân thành c"m ơn ông/bà dành th$i gian tr" l$i Kính chúc ơng/bà gia c khAe, h ᄂ nh phúc ñ ᄂ t đ đình d.i s c nhi u thành công công vic cuc s ng./ Kon Tum, ngày … tháng … năm 2016 ... CHƯƠNG TH'C TRNG CÔNG TÁC QUN LÝ THU ð H KINH DOANH TRÊN ð I VI A BÀN THÀNH PH NH KON TUM, T KON TUM 32 2.1 ð)C ðI*M T+ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH T - Xà H I, H KINH DOANH VÀ B MÁY,...A BÀN THÀNH PH KON TUM, T NH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà Nng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðINH VĂN PHÚC HỒN THIN CƠNG TÁC QUN LÝ THU ð I VI H KINH DOANH TRÊN... ca h kinh doanh v công tác qu"n lý thu .72 3.1.3 Xu h 0ng qu"n lý thu hin ca ngành Thu 73 3.2 QUAN ðI*M, ð3NH H -NG HỒN THI2N CƠNG TÁC QUN LÝ THU ðI V-I H KINH DOANH TI THÀNH PH KON TUM
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố kon tum, tỉnh kon tum , Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố kon tum, tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn