Tác động của cấu trúc sở hữu đến tính thông

97 36 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ MỸ KHÁNH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN TÍNH THƠNG TIN CỦA GIÁ CỔ PHIẾU CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ MỸ KHÁNH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN TÍNH THƠNG TIN CỦA GIÁ CỔ PHIẾU CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG TÙNG LÂM Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Mỹ Khánh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TÍNH THƠNG TIN CỦA GIÁ CỔ PHIẾU VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU 1.1 CÁC KHÁI NIỆM 1.1.1 Tính thơng tin giá cổ phiếu (Informativeness) 1.1.2 Cấu trúc sở hữu 1.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.2.1 Môi trường vĩ mô, nhân tố đặc thù cơng ty tính thơng tin giá cổ phiếu 1.2.2 Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu đến tính thơng tin giá cổ phiếu 1.3 VAI TRÒ TÍNH THƠNG TIN CỦA GIÁ CỔ PHIẾU ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 10 1.4 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRƯỚC ĐÂY TRÊN THẾ GIỚI VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN TÍNH THƠNG TIN CỦA GIÁ CỔ PHIẾU 11 1.5 TỔNG HỢP KẾT QUẢ VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN TÍNH THƠNG TIN CỦA GIÁ CỔ PHIẾU 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 17 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 18 2.1 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 18 2.2 XÂY DỰNG VÀ ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU .18 2.2.1 Biến phụ thuộc: tính thơng tin giá cổ phiếu (Informativeness) 18 2.2.2 Biến độc lập 20 2.2.3 Biến kiểm soát 23 2.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 24 2.3.1 Nghiên cứu tác động biến sở hữu chung đến tính thơng tin giá cổ phiếu 25 2.3.2 Nghiên cứu tác động biến sở hữu nhà đầu tư nước sở hữu nhà đầu tư nước ngồi đến tính thơng tin giá cổ phiếu (theo xuất xứ nhà đầu tư) 25 2.3.3 Nghiên cứu tác động biến sở hữu cổ đông lớn sở hữu cổ đơng nhỏ đến tính thơng tin giá cổ phiếu (theo mức độ sở hữu) 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 3.1 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ TÍNH THÔNG TIN CỦA GIÁ CỔ PHIẾU VÀ CẤU TRÚC SỞ HỮU TRONG CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 31 3.1.1 Thống kê mô tả 31 3.1.2 Phân tích tương quan 33 3.2 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN TÍNH THƠNG TIN CỦA GIÁ CỔ PHIẾU 34 3.2.1 Tác động biến sở hữu chung đến tính thơng tin giá cổ phiếu 34 3.2.2 Tác động biến sở hữu nhà đầu tư nước sở hữu nhà đầu tư nước ngồi đến tính thơng tin giá cổ phiếu (theo xuất xứ nhà đầu tư) 36 3.2.3 Tác động biến sở hữu cổ đông lớn sở hữu cổ đông nhỏ đến tính thơng tin giá cổ phiếu (theo mức độ sở hữu) 38 3.3 KIỂM ĐỊNH TÍNH BỀN VỮNG CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN TÍNH THƠNG TIN CỦA GIÁ CỔ PHIẾU(ROBUSTNESS CHECKS) 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC HÀM Ý60 4.1 TÓM TẮT VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 4.1.1 Tóm tắt kết 60 4.1.2 Thảo luận kết nghiên cứu 62 4.2 CÁC HÀM Ý VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 63 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 66 4.4 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Tóm tắt kết tác động cấu trúc sở hữu đến tính thơng tin giá cổ phiếu 16 2.1 3.1 3.2: 3.3 Bảng mô tả biến nghiên cứu Thống kê mô tả biến mơ hình Hệ số tương quan biến số Tác động biến sở hữu chung đến tính thơng tin giá cổ phiếu 28 31 33 34 3.4 Tác động biến sở hữu nhà đầu tư nước biến sở hữu nhà đầu tư nước ngồi đến tính thơng tin giá cổ phiếu 36 3.5 Tác động biến sở hữu cổ đông lớn biến sở hữu cổ đông nhỏ đến tính thơng tin giá cổ phiếu 39 3.6 Tác động biến sở hữu chung đến tính thơng tin giá cổ phiếu 42 3.7 Tác động biến sở hữu nhà đầu tư nước biến sở hữu nhà đầu tư nước ngồi đến tính thơng tin giá cổ phiếu 44 3.8 Tác động biến sở hữu cổ đông lớn biến sở hữu cổ đơng nhỏ đến tính thơng tin giá cổ phiếu 47 3.9 Tác động biến sở hữu chung đến tính thơng tin giá cổ phiếu 50 Tác động biến sở hữu nhà đầu tư nước 3.10 biến sở hữu nhà đầu tư nước ngồi đến tính thơng tin giá cổ phiếu 52 Tác động biến sở hữu cổ đông lớn biến sở hữu 3.11 cổ đơng nhỏ đến tính thông tin giá cổ phiếu 55 So sánh dấu dự kiến kết hai mơ hình 3.12 hồi quy 58 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thị trường tài nơi diễn luân chuyển vốn từ người có vốn nhàn rỗi tới người thiếu vốn giúp cho q trình lưu thơng vốn diễn nhanh chóng, hiệu Mặt khác, thị trường tài coi hiệu đạt hiệu mặt thơng tin, hay nói cách khác, giá loại tài sản tài giao dịch phải phản ánh tất thông tin biết thị trường Là hạt nhân trung tâm thị trường tài chính, thị trường chứng khốn cầu nối bên nhà đầu tư với bên doanh nghiệp cần vốn kinh doanh, để dòng vốn đến nơi cần sử dụng vốn có hiệu giá cổ phiếu phải phản ánh xác kịp thời thơng tin liên quan đến giá trị cơng ty, để từ đó, nhà đầu tư định giao dịch cổ phiếu dựa thông tin cơng bố thị trường nói chung từ phân tích riêng nhà đầu tư giá trị cổ phiếu cơng ty q trình giúp chuyển hóa thơng tin vào giá cổ phiếu làm cho giá cổ phiếu mang tính thông tin (Informativeness) Trong kinh tế với bùng nổ thông tin nay, giá cổ phiếu chịu tác động mạnh từ thông tin thị trường, thơng tin khơng xác làm sai lệch giá trị thực cổ phiếu ảnh hưởng đến việc mua bán cổ phiếu nhà đầu tư Đặc biệt thị trường chứng khốn xuất tâm lý bầy đàn khiến cho giá cổ phiếu không phản ánh giá trị thực việc tăng hay giảm giá lại phụ thuộc vào cổ phiếu công ty khác, dẫn đến tượng giá cổ phiếu tăng giảm làm cho tính thơng tin giá cổ phiếu không đáng tin cậy nhà đầu tư Ở góc độ công ty, số nhà nghiên cứu giới thực nghiên cứu thực nghiệm nhằm kiểm tra vai trò mơi trường thơng tin cơng ty vấn đề quản trị công ty tác động đến tính thơng tin giá cổ phiếu họ cho rằng, công ty với chế quản trị tốt môi trường thông tin minh bạch nhà đầu tư bên ngồi dễ dàng thu thập thông tin liên quan đến giá trị công ty giao dịch cổ phiếu cơng ty dựa thơng tin đó, làm cho giá cổ phiếu mang tính thơng tin cao Cấu trúc sở hữu nhân tố hình thành nên hệ thống quản trị cơng ty ảnh hưởng tiềm tàng đến tính thơng tin giá cổ phiếu cơng ty Đã có nhiều nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ cấu trúc sở hữu tính thơng tin giá cổ phiếu Tuy nhiên, nghiên cứu phần lớn tập trung vào nước phát triển Việt Nam quốc gia phát triển với tiến trình hội nhập giới ngày mở rộng Song song với tiến trình đó, doanh nghiệp nước đón nhận dòng vốn nhiều với hình thức đầu tư khác Cơ chế pháp lý cho phép nhiều đối tượng sở hữu cổ phần cơng ty, đó, cấu trúc sở hữu gồm nhiều thành phần cổ đông khác khơng xa lạ với cơng ty nước, đặc biệt cơng ty niêm yết, cơng ty hoạt động theo hình thức cổ phần Bên cạnh đó, mơ hình quản trị công ty cổ phần Việt Nam giống với hầu hết kinh tế nổi, với đặc điểm tỷ lệ cổ đông nội lớn, thơng tin cơng bố hạn chế, chưa đầy đủ đơi cố tình làm sai lệch thơng tin, sách bảo vệ cổ đơng thiểu số yếu Từ đặc điểm theo nghiên cứu trước tính thơng tin giá cổ phiếu có xu hướng khơng phản ánh thông tin liên quan đến giá trị công ty, vấn đề nghiên cứu đặt liệu cấu trúc sở hữu tác động đến tính thơng tin giá cổ phiếu công ty niêm yết thị trường Việt Nam? để từ giúp nhà đầu tư việc phân tích thơng tin liên quan đến giá trị cơng ty có định hợp lý trình đầu tư vào cổ phiếu cơng ty xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả, mặt khác, giúp nhà hoạch định xây dựng sách làm gia tăng hiệu thị trường, để thị trường chứng khốn thực chức đảm bảo vốn phân bổ kinh tế cách có hiệu Cho đến nay, theo hiểu biết tác giả chưa có nghiên cứu thực nghiệm vấn đề thực Việt Nam Do đó, tác giả chọn đề tài “Tác động cấu trúc sở hữu đến tính thơng tin giá cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” giai đoạn từ năm 2007 đến 2014 để xem xét vấn đề Mục tiêu nghiên cứu + Hệ thống hóa nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm liên quan đến tính thơng tin giá cổ phiếu + Đánh giá tác động cấu trúc sở hữu công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam đến tính thơng tin giá cổ phiếu + Cung cấp hàm ý khuyến nghị dựa kết nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Dựa vào tảng nghiên cứu trước giới, đề tài nghiên cứu đánh giá tác động cấu trúc sở hữu đến tính thơng tin giá cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu: - Tính thơng tin giá cổ phiếu gì? Những nhân tố tác động đến tính thơng tin giá cổ phiếu? - Cấu trúc sở hữu tác động đến tính thơng tin giá cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam? Phụ lục : Kết mơ hình ảnh hưởng cố định (FEM) * Tác động biến sở hữu chung đến tính thơng tin giá cổ phiếu Linear regression, absorbing indicators Number of obs F( 9, = 314 600)= Prob > F = Rsquared = Adj R-squared = = Root MSE 132.2 0.000 0.370 0.367 1.787 (Std Err adjusted for 601 clusters in ticker) inf Robus t Coef Std Err ow 2880481 1561747 logta -.4005407 0303424 logmb 2626054 0692856 lev 3591135 2844884 roa 1.19703 5199131 turnover -6.524727 5137895 stdret 1.959085 5370046 ret12 318059 0442683 year 4452497 0202843 _cons -893.764 40.8289 t P>|t| [95% Conf Interval] 1.84 0.066 -.0186675 -13.20 5947636 0.000 -.460131 -.3409504 3.79 0.000 1265335 3986772 1.26 0.207 -.1996006 9178276 2.30 0.022 1759597 2.21810 -12.70 0.000 -7.533771 -5.515682 3.65 0.000 9044479 3.01372 7.18 0.000 2311193 4049986 21.95 0.000 4054128 4850867 -21.89 -813.579 0.000 -973.949 * Tác động biến sở hữu nhà đầu tư nước sở hữu nhà đầu tư nước ngồi đến tính thơng tin giá cổ phiếu Linear regression, absorbing indicators Number of obs = F( 10, Prob > F Rsquared 294 113.8 = 0.000 = 0.379 593) = 0.376 = 1.746 Adj R-squared = Root MSE (Std Err adjusted for 594 clusters in ticker) Robust inf Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] fo 6797172 3072422 2.21 0.027 0763019 5605327 2054426 2.73 0.007 1570491 logta -.4110033 0337386 logmb 2636819 0680296 1.28313 9640162 0.000 -.4772651 -.3447416 3.88 0.000 1300737 -12.18 lev 3932357 2810727 1.40 0.162 -.1587833 3972901 9452547 roa 1.274017 5132267 2.48 0.013 2660538 turnover -6.736822 5757171 stdret 1.895115 5583911 2.2819 0.000 -7.867515 3.39 0.001 7984508 -5.60613 ret12 3504267 0449966 7.79 0.000 2620546 year 4259077 022175 19.21 0.000 3823566 4387989 4694589 _cons -855.0728 44.60178 -11.70 -19.17 2.9917 0.000 -942.6695 -767.4761 * Tác động biến sở hữu cổ đông lớn biến sở hữu cổ đông nhỏ đến tính thơng tin giá cổ phiếu Linear regression, absorbing indicators = 227 Number of obs F( 10, 512)= Prob > F = Rsquared = Adj R-squared = Root MSE = 91.3 0.000 0.405 0.400 1.664 (Std Err adjusted for 513 clusters in ticker) Robust inf Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] block 0796186 0477777 1.67 0.096 -.0142459 n_block 0122417 0071099 1.72 0.086 -.0017265 logta -.4055181 0353337 -11.48 0.000 -.474935 logmb 320245 0764844 4.19 0.000 1699832 lev 2400606 269233 0.89 0.373 -.2888767 roa 9895073 5702309 1.74 0.083 -.130773 turnover -6.832726 6830258 stdret 1.667282 609279 ret12 3567372 0472854 -10.00 2.74 7.54 0.000 2638399 -17.55 -.336101 4705069 7689979 2.10978 0.000 -8.174604 -5.490848 2.86427 0.006 4702873 year 4222778 0239847 17.61 0.000 3751572 _cons -847.3345 48.27491 1734831 0262098 0.000 -942.1758 4496345 4693983 -752.4932 Kiểm định tính bền vững kết nghiên cứu (các biến độc lập đưa vào mơ hình với giá trị độ trễ lagged) Phụ lục 3: Kết mơ hình Pool-OLS * Tác động biến sở hữu chung đến tính thơng tin giá cổ phiếu (các biến độc lập đưa vào mơ hình với giá trị độ trễ lagged) Linear regression Number of obs =2778 F( 10, 149.3 = 0.000 = 0.361 = 1.826 585)= Prob > F Rsquared Root MSE (Std Err adjusted for 586 clusters in ticker) Robust inf Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] ow 5677118 1641858 3.46 0.001 2452463 8901772 logta -.4838608 0293914 -16.46 0.000 -.5415863 -.4261353 logmb 3315517 0701027 4.73 0.000 1938681 4692353 1.26353 7147473 lev 5791276 3484704 1.66 0.097 -.1052779 roa -.4193627 577441 -0.73 0.468 -1.553473 turnover -6.104343 4395962 -13.89 0.000 -6.967722 -5.240964 stdret -2.001532 5045007 -3.97 0.000 -2.992385 -1.010678 ret12 3909081 0416866 9.38 0.000 3090345 4727817 4609403 year 4181994 0217619 19.22 0.000 3754585 industry1 -.0383541 0188376 -2.04 0.042 -.0753517 -.0013565 _cons -838.8304 43.78803 -19.16 0.000 -924.8313 -752.8295 * Tác động biến sở hữu nhà đầu tư nước sở hữu nhà đầu tư nước ngồi đến tính thơng tin giá cổ phiếu (các biến độc lập đưa vào mơ hình với giá trị độ trễ lagged) Linear regression Number of obs = 2634 F( 11, 582)= 137.1 Prob > F = 0.000 R= 0.372 squared Root = 1.818 MSE (Std Err adjusted for 583 clusters in ticker) inf Coef Robust Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] fo 7413591 3518906 2.11 0.036 050229 5878267 2219735 2.65 0.008 15186 1.43248 1.02379 logta -.507876 0336881 -15.08 0.000 -.5740411 -.4417109 logmb 3241912 0712897 4.55 0.000 1841748 lev 6698404 3651975 1.83 0.067 -.0474251 roa -.4058731 5955036 -0.68 0.496 -1.575471 4642077 1.38710 7637248 turnover -6.020535 4587992 -13.12 0.000 -6.921639 -5.119431 stdret -1.717809 5270164 -3.26 0.001 -2.752895 -.682723 9.18 0.000 3005496 4641215 year 4548477 023384 19.45 0.000 4089203 500775 ret12 3823355 0416415 industry1 -.0406811 019583 -2.08 0.038 -.079143 -.0022191 _cons -912.6503 47.0507 -19.40 0.000 -1005.06 -820.2404 * Tác động biến sở hữu cổ đông lớn biến sở hữu cổ đơng nhỏ đến tính thơng tin giá cổ phiếu (các biến độc lập đưa vào mô hình với giá trị độ trễ lagged) Linear regression Number of obs F( 11, = 203 102.0 = 0.000 = 0.408 = 1.718 497)= Prob > F Rsquared Root MSE (Std Err adjusted for 498 clusters in ticker) Robust inf Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] block 1.091235 2774658 3.93 0.000 5460842 n_block -.4425546 2697754 -1.64 0.102 -.9725954 logta -.5239189 0353507 -14.82 0.000 -.5933742 logmb 3316032 0743375 4.46 0.000 1855487 lev 3569738 3229262 1.11 0.270 -.2774949 roa -.5993799 6621841 -0.91 0.366 -1.900405 turnover -5.703438 555141 -10.27 0.000 -6.79415 stdret -2.308492 5996588 -3.85 0.000 -3.48667 ret12 3045697 0473565 6.43 0.000 2115261 year 4495323 025762 17.45 0.000 3989165 industry1 -.0352432 0217933 -1.62 0.106 -.0780616 _cons -901.4561 51.83872 -17.39 0.000 -1003.306 1.63638 0874862 -.4544637 4776578 9914425 7016454 -4.612726 1.130313 3976133 5001481 0075753 -799.6061 Phụ lục : Kết mơ hình ảnh hưởng cố định (FEM) * Tác động biến sở hữu chung đến tính thơng tin giá cổ phiếu (các biến độc lập đưa vào mơ hình với giá trị độ trễ lagged) Linear regression, absorbing indicators Number of obs F( 9, = 277 585)= 148.2 Prob > F = 0.000 R= 0.365 squared Adj R-squared = 0.362 = 1.82 Root MSE (Std Err adjusted for 586 clusters in ticker) Robust inf Coef Std Err ow 4863227 1661392 logta -.4833412 0319045 logmb 3067019 0745002 t P>|t| [95% Conf Interval] 2.93 0.004 1600208 -15.15 4.12 0.000 -.5460025 -.4206798 0.000 1603815 lev 6824705 3392733 2.01 0.045 0161283 roa -.4082724 5848679 -0.70 0.485 turnover -6.066531 4327608 stdret -1.931471 499657 ret12 379815 0420934 8126245 4530223 1.34881 7404243 -1.556969 0.000 -6.916485 -5.216577 -3.87 0.000 -2.912811 -.9501312 9.02 0.000 2971423 -14.02 4624876 4642966 year 4206618 022217 18.93 0.000 3770269 _cons -843.9355 44.69964 -18.88 0.000 -931.7268 -756.1442 * Tác động biến sở hữu nhà đầu tư nước sở hữu nhà đầu tư nước đến tính thơng tin giá cổ phiếu (các biến độc lập đưa vào mơ hình với giá trị độ trễ lagged) Linear regression, absorbing indicators Number of obs 2634 = F( 10, 582) = Prob > F = Rsquared = Adj R-squared = 135.5 0.000 0.377 0.373 1.813 Root = MSE (Std Err adjusted for 583 clusters in ticker) inf Robus t Coef Std Err fo 5300918 3527298 4960945 2247989 logta -.5070003 0364674 logmb 2994412 0751321 lev 7671607 3554468 roa -.3824565 6008189 turnover -6.002956 4517765 stdret -1.675804 5200719 ret12 3735197 0421997 year 4564254 0238058 _cons -915.9593 47.8947 t P>|t| [95% Conf Interval] 1.50 0.133 -.1626866 1.2228 2.21 0.028 0545786 9376105 -13.90 0.000 -.5786241 -.4353765 3.99 0.000 1518782 4470042 2.16 0.031 069046 1.46527 -0.64 0.525 -1.562494 797581 -13.29 0.000 -6.890267 -5.115645 -3.22 0.001 -2.69725 -.6543572 8.85 0.000 2906375 4564019 19.17 0.000 4096698 5031811 -19.12 0.000 -1010.027 -821.8918 * Tác động biến sở hữu cổ đông lớn biến sở hữu cổ đông nhỏ đến tính thơng tin giá cổ phiếu (các biến độc lập đưa vào mơ hình với giá trị độ trễ lagged) Linear regression, absorbing indicators Number of obs F( 10, = 203 497)= Prob > F = Rsquared = Adj R-squared = Root MSE = 101.8 0.000 0.415 0.410 1.710 (Std Err adjusted for 498 clusters in ticker) Robust inf Coef Std Err block 9982609 2967434 n_block -.6155413 2690894 logta -.515568 0388488 logmb 3044541 080156 t P>|t| [95% Conf Interval] 3.36 0.001 4152348 -2.29 0.023 -1.144234 -.0868482 0.000 -.591896 -.4392399 3.80 0.000 1469677 -13.27 lev 5401509 3205883 1.68 0.093 -.0897244 roa -.6193947 6634558 -0.93 0.351 turnover -5.492013 5548393 stdret -2.274571 5935288 ret12 2927522 0472531 -1.922919 4619406 1.17002 6841291 -9.90 0.000 -6.582133 -4.401893 -3.83 0.000 -3.440706 -1.108436 6.20 0.000 1999117 year 454107 0261153 17.39 0.000 402797 _cons -910.7659 52.54998 1.58128 -17.33 0.000 -1014.013 3855927 5054171 -807.5184 Kiểm định tính bền vững kết nghiên cứu (kiểm soát thêm biến trễ tính thơng tin giá cổ phiếu mơ hình hồi quy) Phụ lục 5: Kết mơ hình Pool-OLS * Tác động biến sở hữu chung đến tính thơng tin giá cổ phiếu (kiểm sốt thêm biến trễ tính thơng tin giá cổ phiếu mơ hình hồi quy) Linear regression Number of obs = 2639 F( 11, 582)= 205.5 Prob > F = 0.000 R= 0.406 squared Root = 1.777 MSE (Std Err adjusted for 583 clusters in ticker) inf Robus t Coef Std Err ow 5952913 1444475 logta -.403998 0290711 logmb 2989523 0612366 lev 6025052 2854935 roa -.652979 5100484 turnover -4.471885 3705292 stdret -2.525785 4979479 ret12 2411713 0416867 year 3147167 0275047 industry1 -.0254816 0157315 L_INF 2576034 0373739 _cons -631.238 55.2925 t P>|t| [95% Conf Interval] 4.12 0.000 3115895 8789931 -13.90 0.000 -.461095 -.3469011 4.88 0.000 1786806 2.11 0.035 041782 -1.28 0.201 -1.654739 4192239 1.16322 3487808 -12.07 0.000 -5.199622 -3.744148 -5.07 0.000 -3.503779 -1.547791 5.79 0.000 1592966 11.44 0.000 2606962 -1.62 0.106 -.056379 6.89 0.000 1841993 3230461 3687372 0054158 3310075 -11.42 0.000 -739.8353 -522.6406 * Tác động biến sở hữu nhà đầu tư nước sở hữu nhà đầu tư nước ngồi đến tính thơng tin giá cổ phiếu (kiểm sốt thêm biến trễ tính thơng tin giá cổ phiếu mơ hình hồi quy) Linear regression Numb of obs =2543 er 579) = 182.9 F( 12, Pro >F = 0.000 b R= 0.410 squared Roo MS t E = 1.769 (Std Err adjusted for 580 clusters in ticker) Robust inf Coef Std Err fo 4665838 2900092 4102202 175591 logta -.4124704 0327551 logmb 2764901 0623794 lev 6311587 3031476 roa -.7723295 5138995 turnover -4.405028 3799744 stdret -2.43594 5110103 ret12 2711272 0428671 year 3210603 0295879 industry1 -.0302094 0164001 L_INF 2582052 0381903 _cons -643.8512 59.46213 t P>|t| [95% Conf Interval] 1.61 0.108 -.1030145 1.03618 2.34 0.020 0653473 7550931 -12.59 0.000 -.4768037 -.3481371 4.43 0.000 1539727 3990076 2.08 0.038 0357558 1.22656 -1.50 0.133 -1.781664 2370049 -11.59 0.000 -5.151324-3.658732 -4.77 0.000 -3.4396 -1.43228 6.32 0.000 1869332 3553212 10.85 0.000 2629476 3791729 -1.84 0.066 -.0624202 0020015 6.76 0.000 1831969 3332136 -10.83 0.000 -760.639-527.0634 * Tác động biến sở hữu cổ đông lớn biến sở hữu cổ đơng nhỏ đến tính thơng tin giá cổ phiếu (kiểm sốt thêm biến trễ tính thơng tin giá cổ phiếu mơ hình hồi quy) Linear regression Number of obs = 1963 F( 12, 495)= 118.7 Prob > F = 0.000 R= 0.429 squared Root = 1.690 MSE (Std Err adjusted for 496 clusters in ticker) Robust inf Coef Std Err t P>|t| block 7751872 2518044 3.08 0.002 [95% Conf Interval] 28045 n_block -.4773231 2439606 -1.96 0.051 -.9566491 1.26992 0020028 logta -.449026 033427 -13.43 0.000 -.5147023 -.3833496 logmb 2864915 0660997 4.33 0.000 156621 lev 3856842 2979763 1.29 0.196 -.1997702 roa -.8352555 6076313 -1.37 0.170 -2.02911 4163621 9711386 3585992 turnover -4.489047 5088735 -8.82 0.000 -5.488866 -3.489229 stdret -2.85538 5873707 -4.86 0.000 -4.009427 ret12 2166495 0491533 4.41 0.000 1200747 year 3530974 0255427 13.82 0.000 3029119 industry1 -.027392 0198385 -1.38 0.168 -.06637 L_INF 1939003 0302969 6.40 0.000 1343739 1.701332 3132243 4032829 011586 2534267 _cons -707.7468 51.38875 -13.77 0.000 -808.7137 -606.7798 Phụ lục 6: Kết mơ hình ảnh hưởng cố định (FEM) * Tác động biến sở hữu chung đến tính thơng tin giá cổ phiếu (kiểm sốt thêm biến trễ tính thơng tin giá cổ phiếu mơ hình hồi quy) Linear regression, absorbing indicators Number of obs =2639 Prob > F = Rsquared = F( 10, 196.0 0.000 0.409 0.405 1.77 582)= Adj R-squared = Root = MSE (Std Err adjusted for 583 clusters in ticker) Robust inf Coef Std Err ow 5510701 1487342 logta -.4006922 0301105 logmb 2849562 0643853 t P>|t| [95% Conf Interval] 3.71 0.000 2589489 -13.31 0.000 -.4598308 -.3415537 4.43 0.000 1585004 lev 6904275 2822698 2.45 0.015 136036 roa -.6494274 5166157 -1.26 0.209 -1.664086 turnover -4.481876 3653825 stdret -2.409003 4997545 ret12 2338829 041601 8431912 4114119 1.24481 3652308 0.000 -5.199505 -3.764247 -4.82 0.000 -3.390545 -1.427461 5.62 0.000 1521765 -12.27 year 3208118 0289382 11.09 0.000 2639759 L_INF 2510402 038455 6.53 0.000 1755128 _cons -643.6025 58.1733 -11.06 3155894 3776478 3265677 0.000 -757.8577 -529.3474 * Tác động biến sở hữu nhà đầu tư nước sở hữu nhà đầu tư nước đến tính thơng tin giá cổ phiếu (kiểm sốt thêm biến trễ tính thơng tin giá cổ phiếu mơ hình hồi quy) Linear regression, absorbing indicators Number of =2543 obs F( 11, 579)= 174.5 Prob > F = 0.000 Rsquared = 0.413 0.408 = 1.767 Adj R-squared = Root MSE (Std Err adjusted for 580 clusters in ticker) Robust inf Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] fo 3101316 2980356 1.04 0.299 -.2752311 352993 1807267 1.95 0.051 -.0019669 logta -.4128908 0333706 -12.37 0.000 -.478433 logmb 2623314 0651334 4.03 0.000 1344049 lev 7087412 3000773 2.36 0.019 1193684 roa -.742334 5217037 -1.42 0.155 -1.766996 turnover -4.440321 3736508 -11.88 0.000 -5.174197 stdret -2.347338 5125871 -4.58 0.000 -3.354095 ret12 2664171 0427564 6.23 0.000 1824405 year 3264322 031114 10.49 0.000 2653222 L_INF 2507736 0393677 6.37 0.000 1734527 _cons -654.7575 62.53284 -10.47 0.000 -777.5764 8954943 7079529 -.347348 3902579 1.29811 2823285 3.706445 1.340582 3503936 3875423 3280945 531.9387 * Tác động biến sở hữu cổ đông lớn biến sở hữu cổ đơng nhỏ đến tính thơng tin giá cổ phiếu (kiểm sốt thêm biến trễ tính thơng tin giá cổ phiếu mơ hình hồi quy) Linear regression, absorbing indicators Number of obs F( 11, = 495)= Prob > F = Rsquared = Adj R-squared = Root MSE = 196 113.3 0.000 0.434 0.429 1.686 (Std Err adjusted for 496 clusters in ticker) Robust inf Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] block 7112622 2695721 2.64 n_block -.6115855 logta -.443222 logmb 2664075 2447868 -1.092535 -.5147995 3.72 0.000 1257251 0364305 0716025 6116526 -2.50 0.013 -.1306361 -.3716444 0.071 -.0460335 -1.33 0.183 -2.01799 turnover -4.39083 512914 -8.56 stdret -2.756573 58411 -4.72 ret12 2095712 0489664 4.28 year 3634236 025936 1.24090 -12.17 0.000 lev 5445227 300573 1.81 roa -.8162341 0.009 1816155 0.000 -5.398587 0.000 -3.904214 0.000 1133636 14.01 0.000 3124654 L_INF 1833836 0305106 6.01 0.000 1234374 _cons -728.5965 52.17922 -13.96 0.000 -831.1166 4070898 1.13507 3855214 -3.383073 -1.608932 3057789 4143818 2433299 -626.0765 ... TRÊN THẾ GIỚI VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN TÍNH THƠNG TIN CỦA GIÁ CỔ PHIẾU 11 1.5 TỔNG HỢP KẾT QUẢ VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN TÍNH THƠNG TIN CỦA GIÁ CỔ PHIẾU ... HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN TÍNH THƠNG TIN CỦA GIÁ CỔ PHIẾU 34 3.2.1 Tác động biến sở hữu chung đến tính thơng tin giá cổ phiếu 34 3.2.2 Tác động biến sở hữu nhà đầu tư nước sở hữu nhà... sở hữu trên, cấu trúc sở hữu phân theo đối tượng sở hữu sở hữu nhà đầu tư cá nhân, sở hữu nhà đầu tư tổ chức, sở hữu nhà nước cấu trúc sở hữu phân thành hai loại sở hữu phân tán sở hữu tập trung…
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của cấu trúc sở hữu đến tính thông , Tác động của cấu trúc sở hữu đến tính thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn