Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đắk lắk

300 33 0
  • Loading ...
1/300 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:47

B GIÁO DC ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG H TUN VINH QUN TR R I RO TÍN DNG TRONG CHO VAY SN XUT KINH DOANH TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH Nð U PHÁT TRI ᄂ N VIT NAM - CHI NHÁNH ðÔNG ðK LK LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ðÀ NNG – NĂM 2016 B GIÁO DC ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG H TUN VINH QUN TR R I RO TÍN DNG TRONG CHO VAY SN XUT KINH DOANH TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH Nð U PHÁT TRI ᄂ N VIT NAM - CHI NHÁNH ðƠNG ðK LK Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã s ᄂ: 60.34.02.01 LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS Hoàng Tùng ðÀ NNG – NĂM 2016 MC LC Mð U 1 Tính cp thit ca đ tài Mc tiêu nghiên c u Câu h i nghiên c u ð i t ᄂ ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u Ý nghĩa khoa hc th ᄂ c ti ᄂ n ca ñ tài B cc ca lun văn Tng quan v u tài liu nghiên c CHƯƠNG CƠ S LÝ LUN V QUN TR R I RO TÍN DNG TRONG CHO VAY SN XUT KINH DOANH C A NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1 KHÁI NIM, ðC ðIM, PHÂN LOI QUN TR- RUI RO TÍN DNG TRONG CHO VAY SN XUT KINH DOANH 1.1.1 Tín dng 1.1.2 Khái nim, ñ c ñi!m cho vay s"n xut kinh doanh 11 1.1.3 Ri ro tín dng cho vay s"n xut kinh doanh 12 1.2 QUN TR- R#I RO TÍN DNG TRONG CHO VAY SN XUT KINH DOANH C#A NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 21 Kt lun Chương 46 CHƯƠNG THC TRNG QUN TR R I RO TÍN DNG TRONG CHO VAY SN XUT KINH DOANH TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH Nð n nông thôn Ea Sup, ðăk Lăk”,Lun văn thc s6, ði hc ðà N@ng, [3] H+i ñ3ng qu"n tr) ngân hàng TMCP ð,u phát tri!n Vit Nam (2012), Ngh quyt s ᄉ 0379/NQ-HðQT v* vi c phê t phương án tái cu BIDV giai ñon 2011-2015 ñnh h ng ñn năm 2020, Hà N+i [4] Bùi Quang Lun (2014), “Qu n tr ri ro tín dng ti Ngân hàng thương mi c phn ñu phát tri n Vi t NamChi nhánh Bc ðăkLăk”,Lun văn thc s6, ði hc ðà N@ng, [5] Ngân hàng TMCP ð,u phát tri!n Vit Nam (2011), Quyt ñnh s ᄉ 0379/QðQLTD1 v* vi c ban hành quy ñnh cho vay khách hàng doanh nghi p, Hà N+i [6] Ngân hàng Nhà n 2c Vit Nam (2013 -2014), Thơng s ᄉ 02/2013/TTNHNN quy đnh v* phân loi tài s n có, m$c trích, phương pháp trích lp d phòng ri ro vi c s dng d phòng đ x lý ri ro hot đng ca t ch$c tín dng, chi nhánh ngân hàng n c ngồi Thơng s ᄉ 09/2014/TT-NHNN sa đ i, b sung Thông s ᄉ 02/2013/TT-NHNN, Hà N+i [7] Ngân hàng TMCP ð,u phát tri!n Vit Nam (2011), Quyt ñnh s ᄉ 1138/Qð-HðQT v* vi c ban hành sách cp tín dng đ ᄉ i vi khách hàng doanh nghi p, Hà N+i [8] Ngân hàng TMCP ð,u phát tri!n Vit Nam (2014), Quyt đnh s ᄉ 6959/Qð-HNBL v* cp tín dng bán l., Hà N+i [9] Ngân hàng TMCP ð,u Phát tri!n Vit Nam- Chi nhánh ðông ðăklăk (2014), Công văn h 2ng d=n s 6961/CV-NHBL ngày 03/11/2014 v h 2ng d=n cho vay s"n xut kinh doanh ñ i v2i khách hàng bán lB, Hà N+i [10] Ngân hàng TMCP ð,u Phát tri!n Vit Nam- Chi nhánh ðông ðăklăk (2014), Báo cáo t ng kt hot ñng kinh doanh năm 2013-20142015 ñnh h ng phát tri n hot ñng kinh doanh ñn năm 2020, ðăklăk [11] Qu c h+i (2010), Lut t ch$c tín dng, Hà N+i Tr,n Th) Băng Tâm (2007), “Mt s ᄉ gi i pháp nâng cao hi u qu qu n [12] tr ri ro tín dng theo chu-n mc thông l ngân hàng qu ᄉ c t”, Lun văn thc s6, ði hc ðà N@ng [13] Nguy ᄂ n Văn Tin (2010), “Qu n tr ri ro kinh doanh ngân hàng”, NXB Th ng Kê Website http://thoibaonganhang.vn http://www.bidv.com.vn PH LC Ph+ l+c Các ch? tiêu phân tích tài TT CH@ TIÊU TÀI CƠNG TH=C TÍNH MC ðÍCH CHÍNH I Ch? tiêu kho!n (thanh tốn) A Nhóm ch? tiêu theo ð9nh h/ng tín d+ng n;i b;: Kh" toán hin hành = Tài s"n ng7n hn/ N ᄂ ng7n hn ChA tiêu cho bit kh" doanh nghip có th! đáp ng kho"n n ᄂ ng7n hn b
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đắk lắk , Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn