Ảnh hưởng của các nhân tố nội sinh đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) của các ngân hàng thương mại việt nam

96 31 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NỘI SINH ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN (NIM) CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NỘI SINH ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN (NIM) CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Người hướng dẫn: TS ĐẶNG TÙNG LÂM Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đặng Thị Bích Ngọc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài .4 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN (NIM)CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NIM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN (NIM) 1.1.1 Khái niệm tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 1.1.2 Ý nghĩa tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VỀ TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN 10 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 28 2.1 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 28 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 28 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 31 2.4 GIẢ THUYẾT VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP MẪU NGHIÊN CỨU CHƯA LOẠI BỎ CÁC NHTM THỰC HIỆN SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, MUA LẠI VÀ CHUYỂN GIAO 36 3.1.1 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên trung bình NHTM Việt Nam 2005-2014 36 3.1.2 Thống kê mô tả 38 3.1.3 Sự tương quan biến 41 3.1.4 Ảnh hưởng nhân tố nội sinh đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam 44 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP MẪU NGHIÊN CỨU ĐÃ LOẠI BỎ CÁC NHTM THỰC HIỆN SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, MUA LẠI VÀ CHUYỂN GIAO 49 3.2.1 Thống kê mô tả 50 3.2.2 Sự tương quan biến 52 3.2.3 Ảnh hưởng nhân tố nội sinh đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG HÀM Ý VÀ KHUYẾN NGHỊ TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 64 4.1 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊNCÁC NHÂN TỐ NỘI SINH ẢNH HƯỞNG ĐẾN NIM CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 64 4.2 CÁC HÀM Ý VÀ KHUYẾN NGHỊ TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 67 4.2.1 Hàm ý từ kết nghiên cứu 67 4.2.2 Khuyến nghị từ hàm ý kết nghiên cứu 68 4.3 CÁC ĐÓNG GÓP VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 73 4.3.1 Các đóng góp đề tài 73 4.3.2 Hạn chế đề tài 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên CR Rủi ro tín dụng MRV Mức ngại rủi ro IP Chi phí trả lãi ngầm MQU Chất lượng quản lý MPO Vị ngân hàng SIZE Quy mô hoạt động cho vay FO Sở hữu nước ngồi POOLED – OLS Mơ hình hồi quy tuyến tính thơng thường FEM Mơ hình ảnh hưởng cố định REM Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Đo lường biến nghiên cứu 29 2.2 Giả thuyết ảnh hưởng nhân tố đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam 34 3.1 Kết thống kê mô tả biến 39 3.2 Sự tương quan biến 42 3.3 Phân tích hồi quy mơ hình Pooled – OLS 44 3.4 Phân tích hồi quy mơ hình FEM 47 3.5 Kết thống kê mô tả biến sau loại bỏ ngân hàng thực sáp nhập, hợp nhất, mua lại chuyển 50 giao 3.6 3.7 Sự tương quan biến sau loại bỏ ngân hàng thực sáp nhập, hợp nhất, mua lại chuyển giao Phân tích hồi quy mơ hình Pooled – OLS sau loại bỏ ngân hàng thực sáp nhập, hợp nhất, mua lại 52 54 chuyển giao 3.8 Phân tích hồi quy mơ hình FEM sau loại bỏ ngân hàng thực sáp nhập, hợp nhất, mua lại chuyển giao 57 3.9 Tổng hợp kỳ vọng kết hồi quy mơ hình 61 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thương mại hình thành, tồn phát triển hàng trăm năm gắn liền với phát triển kinh tế hàng hoá Ngày nay, kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại đóng vai trò ngày quan trọng Ngân hàng thương mại xem huyết mạch, hệ tuần hoàn vốn, cán cân định thành bại kinh tế Nó cầu nối chủ thể kinh tế, làm cho chủ thể gắn bó, phụ thuộc lẫn nhau, tăng cường liên kết động toàn kinh tế Nền kinh tế phát triển có hệ thống ngân hàng vững mạnh Bởi vậy, hoạt động ngân hàng thương mại cần phải thông suốt, hiệu an tồn để trì vận hành trơi chảy hoạt động kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đủ sức cạnh tranh môi trường hội nhập quốc tế Hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi kinh tế để hình thành nên quỹ cho vay ngân hàng sử dụng để đáp ứng nhu cầu vay vốn chủ thể kinh tế Với chức ngân hàng thương mại “cầu nối người thừa vốn người thiếu vốn” Ngân hàng thương mại đóng vai trò vừa người vay, vừa người cho vay hưởng lợi nhuận khoản chênh lệch lãi suất nhận gửi lãi suất cho vay Nghiệp vụ tạo lợi nhuận cho ngân hàng đồng thời tạo tiện ích cho khách hàng để đơi bên có lợi Cũng giống doanh nghiệp, mục tiêu chủ yếu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại tối đa hóa lợi nhuận hay nói tối đa hóa giá trị tài sản ngân hàng Vì vậy, ngân hàng thương mại cần thực hoạt động với chi phí thấp để thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (Net Interest Margin – NIM) thước đo hiệu khả sinh lời Nó cho ta thấy lực ngân hàng việc trì tăng trưởng nguồn thu so với mức tăng chi phí Thơng qua tỷ lệ này, ngân hàng kiểm sốt tài sản đánh giá nguồn vốn có chi phí thấp Việc tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam cần thiết Kết nghiên cứu sở khoa học để nhà quản trị ngân hàng Việt Nam đưa định hợp lý, đắn, mang lại hiệu cao cho ngân hàng thúc đẩy kinh tế phát triển Chính vậy, tác giả chọn đề tài “Ảnh hưởng nhân tố nội sinh đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) ngân hàng thương mại Việt Nam.” Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực nhằm xác định nhân tố nội sinh ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) ngân hàng thương mại Việt Nam với mục tiêu sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận tỷ lệ thu nhập lãi cận biên nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại - Trên sở kế thừa kết nghiên cứu lý thuyết thực tiễn trước đây, xây dựng mơ hình nghiên cứu xác định nhân tố nội sinh ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2005 – 2014 - Đề xuất khuyến nghị từ hàm ý kết nghiên cứu * Câu hỏi nghiên cứu: - Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) gì? 74 - Nghiên cứu ứng dụng mơ hình hồi quy Pooled-OLS mơ hình ảnh hưởng cố định - FEM với liệu bảng để nghiên cứu tỷ lệ thu nhập lãi cận biên nhân tố ảnh hưởng tới tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại - Từ hàm ý kết nghiên cứu, tác giả đưa số kiến nghị nhằm tăng tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam 4.3.2 Hạn chế đề tài Ngồi đóng góp mà nghiên cứu đạt được, bên cạnh có nghiên cứu có hạn chế sau: - Nghiên cứu tập trung vào nhân tố nội sinh ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngồi có yếu tố khác ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên chưa đề cập như: lực nhà quản trị, quy mô hội đồng quản trị, GDP, lạm phát… - Mẫu nghiên cứu xem xét phạm vi ngân hàng thương mại Việt Nam Vì vậy, tương lai tác giả mở rộng phạm vi nghiên cứu tỷ lệ thu nhập lãi cận biên nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngành khác - Số liệu thu thập từ báo cáo tài NHTM Tuy nhiên báo cáo chưa phản ánh hết thông tin ngân hàng Vẫn chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan chủ quan minh bạch thông tin, phương pháp kế toán khác nhau…dẫn đến số liệu chưa phản ánh hết thực tế, ảnh hưởng đến kết nghiên cứu thực tế so với kỳ vọng nghiên cứu 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương tác giả thảo luận kết nghiên cứu tỷ lệ thu nhập lãi cận biên nhân tố nội sinh ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Từ đó, rút hàm ý đưa khuyến nghị ngân hàng thương mại Việt Nam, ngân hàng Nhà nước nhà đầu tư nhằm tăng tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam Bên cạnh đó, tác giả nêu đóng góp hạn chế đề tài nghiên cứu 76 KẾT LUẬN Nghiên cứu hệ thống hóa lý luận tỷ lệ thu nhập lãi cận biên nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Trên sở kế thừa kết nghiên cứu lý thuyết thực tiễn trước đây, xây dựng mơ hình nghiên cứu xác định nhân tố nội sinh ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2005 - 2014 Nghiên cứa lựa chọn mơ hình ảnh hưởng cố định - FEM để phân tích ảnh hưởng nhân tố rủi ro tín dụng, mức ngại rủi ro, chi phí trả lãi ngầm, chất lượng quản lý, vị ngân hàng, quy mô hoạt động cho vay sở hữu nước đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam khoảng thời gian 2005 - 2014 Kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy nhân tố mức ngại rủi ro, chi phí trả lãi ngầm, quy mơ hoạt động cho vay có mối quan hệ tỉ lệ thuận với tỷ lệ thu nhập lãi cận biên, chất lượng quản lý tác động tỉ lệ nghịch đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam Nhân tố rủi ro tín dụng sở hữu nước ngồi khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình Nghiên cứu góp phần giải thích rõ nhân tố nội sinh ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Cuối cùng, tác giả đưa số khuyến nghị từ hàm ý kết nghiên cứu để giúp ngân hàng thương mại Việt Nam tăng tỷ lệ thu nhập lãi cận biên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt 1) Phạm Hoàng Ân, Nguyễn Thị Ngọc Hương (2013), “Tác động loại hình sở hữu đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí khoa học, (1), 31-37 2) Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2013), Giáo trình kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 3) Nguyễn Minh Kiều (2012), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Lao động – Xã hội 4) Nguyễn Thị Mùi, Trần Cảnh Tồn (2011), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 5) Nguyễn Kim Thu, Đỗ Thị Thanh Tuyền (2014), “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, 30(4), 55-65 6) Bùi Minh Trí (2006), Giáo trình Kinh tế lượng, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Tiếng Anh 7) Allen, L (1988), “The determinants of bank interest margins: a note”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23(2), 231-235 8) Angbazo, L (1997), “Commercial bank net interest margins, default risk, interest rate risk and off-balance sheet banking”, Journal of banking and Finance, 21(1), 55-87 9) Brock, P.L., & Suarez, L.R (2000), “Understanding the behavior of bank spreads in Latin America”, Journal of Development Economics, (63), 113-134 10) Bryman, A and Cramer, D (2001), Quantitative Data Analysis with SPSS Release 10 for Windows: A Guide for Social Scientists, London: Routledge 11) Carbo-Valverde,S., Rodriguez-Fernandez, F (2007), “The determinants of bank margins in European banking”, Journal of Banking and Finance, (31), 2043–2063 12) Claeys, S., and R Vander Vennet (2008), “Determinants of Bank Interest Margins in Central and Eastern Europe: A Comparison with the West”, Economic Systems, (32), 197–216 13) Demirguc-Kunt, A., Huizinga, H (1999), “Determinants of commercial bank interest margins and profitability: some international evidence”, World Bank Economic Review ,(13), 379–408 14) Doliente, J S (2005), “Determinants of bank net interest margins in Southeast Asia”, Applied Financial Economic Letters, (1), 53-57 15) Fungacova, Z., & Poghosyan, T (2011), “Determinants of bank interest margins in Russia: Does bank ownership matter ?”, Economic Systems, (35), 481–495 16) Garza-Garcia, J.G (2010), “What influences net interest rate margins? Developed versus developing countries”, Banks and Bank Systems, 4(5), 32-41 17) Gelos, G (2006), “Banking spreads in Latin America”, Economic Inquiry ,(47), 796–814 18) Golin, J (2001), The bank credit analysis handbook: a guide for analysts, bankers and investors, John Wiley & Sons (Asia) Pre Ltd 19) Gounder, N., & Sharma, P (2012), “Determinants of bank net interest margins in Fiji, a small island developing state”, Applied Financial Economics, (22), 1647-1654 20) Hamadi, H., & Awdeh, A (2012), “The determinants of bank net interest margin: Evidence from the Lebanese banking sector”, Journal of Money Investment and Banking, (3), 85-98 21) Hawtrey, K., & Liang, H (2008), “Bank interest margins in OECD countries”, North American Journal of Economics and Finance, (19), 249-260 22) Ho, T.S., & Saunders, A (1981), “The determinants of bank interest margins: theory and empirical evidence”, Financial Quantitative Analysis, 16(4), 581-600 23) IMF (2006), Financial soundness indicators compilation guide 24) Kasman, A., & Tunc, G., & Vardar, G., & Okan, B (2010), “Consolidation and commercial bank net interest margins: Evidence from the old and new European Union members and candidate countries”, Economic Modelling, (27), 648-655 25) Lepetit, L., Nys, E., Rous, P., Tarazi, A (2008), “The expansion of services in European banking: implications for loan pricing and interest margins”, Journal of Banking and Finance, 32(11), 23252335 26) Maudos, J., & Fernandez de Guevara, J (2004), “Factors explaining the interest margin in the banking sectors of the European Union”, Journal of Banking and Finance, 2259-2281 27) Maudos, J., & Solis, L (2009), “The determinants of net interest income in the Mexican banking system: an integrated model”, Journal of Banking and Finance, (33), 1920-1931 28) Martinez, M.S., Mody, A (2004), “How foreign participation and market concentration impact bank spreads: evidence from Latin America”, Journal of Money Credit and Banking, 36(3), 511-537 29) McShane, R., Sharpe, I (1985), “A time series/cross section analysis of the determinants of Australian Trading bank loan/deposit interest margins: 1962–1981”, Journal of Banking & Finance, (9), 115-136 30) Poghosyan, T., Poghosyan, A (2010), “Foreign bank entry, bank efficiency and market power in Central and Eastern European Countries”, Economics of Transition, (18), 571-598 31) Pyle, D H (1971), “On the Theory of Financial Intermediation”, Journal of Finance, (28), 737 32) Rose, Peter S (1999), Commercial bank management, Boston, Mass: Irwin/McGraw-Hil 33) Rudra, S., & Ghost, S (2004), “Net interest margin: Does ownership matter?”, VIKALPA, 29(1), 41-47 34) Saunders, A., & Schumacher, L (2000), “The determinants of bank interest margins: An international study”, Journal of International Money and Finance, (19), 813-832 35) Ugur Ahmet & Erkus Hakan (2010), “Determinants of the net interest margins of banks in Turkey”, Journal of Economic and Social Research, 12(2), 101-118 36) Williams,B (2007), “Factors determining net interest margins in Australia: domestic and foreign banks”, Financial Markets, Institutions and Instruments, (16), 145-165 37) Wooldridge, J (2002), Econometric analysis of cross section and panel data, Cambridge, MA 38) Zhou, K., & Wong, M.C.S (2008) “The determinants of net interest margins of commercial banks in Mainland China”, Emerging Markets Finance & Trade, 44(5), 41-53 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết phân tích hồi quy mơ hình Pooled – OLS (bỏ SIZE) Phụ lục 2: Kết phân tích hồi quy Pooled – OLS (bỏ MPO) Phụ lục 3: Kết phân tích hồi quy mơ hình FEM (bỏ SIZE) Phụ lục 4: Kết phân tích hồi quy mơ hình FEM (bỏ MPO) Phụ lục 5: Kết phân tích hồi quy mơ hình Pooled – OLS (bỏ SIZE) sau loại bỏ ngân hàng sáp nhập, hợp nhất, mua lại chuyển giao Phụ lục 6: Kết phân tích hồi quy mơ hình Pooled – OLS (bỏ MPO) sau loại bỏ ngân hàng sáp nhập, hợp nhất, mua lại chuyển giao Phụ lục 7: Kết phân tích hồi quy Fixed Effect Model (bỏ SIZE) sau loại bỏ ngân hàng sáp nhập, hợp nhất, mua lại chuyển giao Phụ lục 8: Kết phân tích hồi quy Fixed Effect Model (bỏ MPO) sau loại bỏ ngân hàng sáp nhập, hợp nhất, mua lại chuyển giao ... cứu: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) nhân tố nội sinh ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Ảnh hưởng nhân tố nội sinh đến tỷ lệ thu. .. VỀ TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN (NIM) VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NIM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN (NIM) 1.1.1 Khái niệm tỷ lệ thu nhập lãi cận biên. .. Ảnh hưởng nhân tố nội sinh đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) ngân hàng thương mại Việt Nam. ” Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực nhằm xác định nhân tố nội sinh ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của các nhân tố nội sinh đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) của các ngân hàng thương mại việt nam , Ảnh hưởng của các nhân tố nội sinh đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) của các ngân hàng thương mại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn