Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk

1,621 19 0
  • Loading ...
1/1,621 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:47

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH THANH DI P QUN V N ðU XÂY D NG BN TRÊN ðA BÀN THÀNH PH BUÔN MA THU T, T ᄂ NH ðK LK LUN VĂN THC SĨ KINH T ᄂ PHÁT TRI ᄂ N ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH THANH DI P QUN V N ðU XÂY D NG BN TRÊN ðA BÀN THÀNH PH BUÔN MA THU T, T ᄂ NH ðK LK Chuyên ngành: Kinh t phát trin s: 60.31.01.05 LUN VĂN THC SĨ KINH T ᄂ PHÁT TRI ᄂ N Ng i h ng d-n khoa hc: PGS TS TRN ðÌNH KHƠI NGUN ðà Nng – Năm 2016 L I CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi, đ c thc hi n s nghiên cu thuyt, kin thc, nghiên cu kh o sát tình hình thc ti nt iđ a phương Các s ᄂ li u, kt qu nêu lun văn trung thc chưa tng đ c cơng b ᄂ bt kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Nguyn Th Thanh Dip M!C L!C M" ð U 1 Tính c p thi DANH M!C TÀI LI U THAM KHO [1] Ban so ᄂ n tho Lut ð"u công (2010), D th o Lut ðu cơng, Hà N6i [2] B6 Tài Chính (2007), Ch đ tài v" qu n đu xây dng I, NXB Tài chính, Hà N6i [3] B6 Tài (2002), Lut Ngân sách Nhà n c văn b n h ng d)n thc hi n, NXB Tài chính, Hà N6i [4] Thái Bá C%n (2009), Giáo trình Phân tích qu n d án ñu tư, NXB Giáo dc, Hà N6i [5] Chính Ph (2005), Ngh ñ nh 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 v" qu n d án đu xây dng cơng trình, Hà N6i [6] Chính Ph (2006), Ngh đ nh s ᄂ 84/2006/Nð-CP ngày 18/8/2006 quy ñ nh v" bi th #ng thi th i, x k lut, x ph t vi ph m hành thc hành tit ki m ch ᄂ ng lãng phí, Hà N6i [7] Chính Ph (2009), Ngh ñ nh 12/2009/Nð-CP ngày 12/02/2009 v" qu n d án đu xây dng cơng trình, Hà N6i [8] Chính Ph (2009), Ngh đ nh s ᄂ 112/2009/Nð-CP ngày 14/12/2009 v" qu n chi phí đu xây dng cơng trình, Hà N6i [9] Chính Ph (2009), Ngh ñ nh s ᄂ 85/2009/Nð-CP ngày 15/10/2009 h ng d)n thi hành Lut ðu thu la ch$n nhà thu xây dng theo Lut Xây dng, Hà N6i [10] Chi cc thng kê thành ph, Niên giám th ᄂ ng kê 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Buôn Ma Thu6t [11] Kho b ᄂ c Nhà n !c Buôn Ma Thu6t (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tình hình kim sốt tốn v ᄂ n đu tư, Buôn Ma Thu6t [12] Phan Công Nghĩa (2002), Giáo trình th ᄂ ng kê đu xây dng, NXB Thng kê, Hà N6i [13] Quc h6i n !c C6ng hòa xã h6i ch nghĩa Vit Nam khóa XI, kỳ h&p th (2004), Lut Xây dng, NXB Xây d$ng, Hà N6i [14] Quc h6i n !c C6ng hòa xã h6i ch nghĩa Vit Nam khóa XI, kỳ h&p th (2006), Lut ðu tư, NXB Chính tr quc gia, Hà N6i [15] Quc h6i n !c C6ng hòa xã h6i ch nghĩa Vit Nam khóa XI, kỳ h&p th (2006), Lut ðu thu, NXB Chính tr quc gia, Hà N6i [16] UBND thành ph Buôn Ma Thu6t (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tình hình kinh t - xã hi, an ninh qu ᄂ c phòng đ a bàn thành ph ᄂ, Bn Ma Thu6t [17] UBND thành ph Buôn Ma Thu6t (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tình hình thu – chi ngân sách, Buôn Ma Thu6t [18] UBND thành ph Buôn Ma Thu6t (2015), Quy ho ch tng th phát trin Kinh t - Xã hi thành ph ᄂ Buôn Ma Thut, giai ño n 2016 2020 Các trang web: http://www.vnexpress.net/: Báo đin t( Vnexpress http://www.mpi.gov.vn/: Cng thơng tin đin t( B6 K ho ᄂ ch ð"u ... ðU TƯ XDCB TRÊN ð-A BÀN THÀNH PH BUÔN MA THU T 33 2.1.1 ð5c ñi'm t$ nhiên, kinh t - xã h6i thành ph Buôn Ma Thu6t 33 2.1.2 Ho ᄂ t ñ6ng ñ"u tư XDCB b#ng ngu n ngân sách nhà n !c ñ a bàn thành. .. HỒN THI N CƠNG TÁC QUN LÝ V N ðU TƯ XDCB B$NG NGU%N V N NGÂN SÁCH NHÀ N &C TRÊN ðA BÀN THÀNH PH BUÔN MA THUT 86 3.1 CƠ S) TIN ð CHO VI+C ð XU7T GII PHÁP 86 3.1.1 Cơ s8 pháp lý ... 2.4 Vn ñ"u tư XDCB ñ a bàn thành ph Buôn Ma Thu6t qua năm 40 2.5 Thu – chi ngân sách thành ph Buôn Ma Thu6t qua năm 2012 41 2.6 Tình hình lp giao k ho ᄂ ch ñ"u tư XDCB thành ph Bn Ma Thu6t, giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk , Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn