Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MTV hưng vượng

133 26 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THANH HIỆU TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI C NG T TR CH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HƢNG VƢỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THANH HIỆU TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI C NG T TR CH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HƢNG VƢỢNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH N n n o PGS.TS PHẠM THỊ LAN HƢƠNG Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Phan Thanh Hiệu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu nội dung đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1 ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa việc tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 10 1.2 CÁC HỌC THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 11 1.2.1 Học thuyết hệ thống nhu cầu Maslow 11 1.2.2 Học thuyết hai nhóm nhân tố Frederic Herzberg 14 1.2.3 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 16 1.2.4 Học thuyết tăng cƣờng tích cực B.F.Skinner 17 1.2.5 Học thuyết công Stacy Adams 19 1.2.6 Tổng hợp học thuyết tạo động lực 20 1.3 CÁC PHƢƠNG HƢỚNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 21 1.3.1 Tạo động lực làm việc công cụ tiền lƣơng 21 1.3.2 Tạo động lực làm việc công cụ tiền thƣởng 24 1.3.3 Tạo động lực làm việc công cụ phúc lợi dịch vụ .24 1.3.4 Tạo động lực làm việc cải thiện điều kiện môi trƣờng làm việc 26 1.3.5 Tạo động lực làm việc đánh giá thực công việc .26 1.3.6 Tạo động lực làm việc công tác đào tạo nguồn nhân lực .27 1.3.7 Tạo động lực làm việc thăng tiến công việc 28 T M TẮT CHƢƠNG 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG C NG T C TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI C NG T TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƢNG VƢỢNG 31 2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƢỞNG TỚI CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 31 2.1.1 Đặc điểm trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực 34 2.1.3 Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh 44 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 46 2.2.1 Tạo động lực làm việc công cụ tiền lƣơng 47 2.2.2 Tạo động lực làm việc công cụ tiền thƣởng 52 2.2.3 Tạo động lực làm việc công cụ phúc lợi dịch vụ .54 2.2.4 Tạo động lực làm việc cải thiện điều kiên môi trƣờng làm việc 57 2.2.5 Tạo động lực làm việc đánh giá thực công việc 59 2.2.6 Tạo động lực làm việc công tác đào tạo nguồn nhân lực .63 2.2.7 Tạo động lực làm việc công cụ thăng tiến 66 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 67 2.3.1 Những thành công 68 2.3.2 Một số tồn 68 2.3.3 Nguyên nhân tồn 69 T M TẮT CHƢƠNG 71 CHƢƠNG GIẢI PH P N NG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI C NG T TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƢNG VƢỢNG 72 3.1 CÁC CĂN CỨ CHO VIỆC VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 72 3.1.1 Các học thuyết tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động .72 3.1.2 Mục tiêu chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực công ty 73 3.1.3 Định hƣớng phát triển công ty tƣơng lai 74 3.1.4 Một số nguyên tắc xây dựng giải pháp tạo động lực làm việc 74 3.1.5 Thách thức từ đối thủ cạnh tranh 75 3.1.6 Căn kết nghiên cứu công tác tạo động lực thúc đẩy làm việc công ty 76 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 77 3.2.1 Hồn thiện cơng cụ tiền lƣơng 77 3.2.2 Hoàn thiện công cụ khen thƣởng 83 3.2.3 Hồn thiện cơng cụ phúc lợi dịch vụ 84 3.2.4 Cải thiện điều kiện môi trƣờng làm việc 86 3.2.5 Hồn thiện hệ thống đánh giá thực cơng việc 87 3.2.6 Hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực 94 3.2.7 Hồn thiện cơng tác thăng tiến 97 T M TẮT CHƢƠNG 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QU ẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT C C KÝ HIỆU % & : Phần trăm : Và Ltg : Lƣơng thời gian Lsp : Lƣơng sản phẩm CHỮ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn MTV : Một thành viên P : Phó LV : Làm việc ĐVT : Đơn vị tính VNĐ : Đồng Việt Nam TSCĐ : Tài sản cố định XD CBDD : Xây dựng dở dang TNDN : Thu nhập doanh nghiệp BH : Bán hàng ROE : Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROA : Tỷ suất lợi nhuận tài sản KCN : Khu cơng nghiệp KPCĐ : Kinh phí cơng đoàn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu lao động công ty TNHH Hƣng Vƣợng 2012-2014 34 2.2 Tình hình tài công ty giai đoạn 20122014 40 2.3 Giá trị tài sản cố định công ty giai đoạn 2012-2014 43 2.5 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2012-2014 44 2.6 Tỷ suất lợi nhuận ROE, ROA giai đoạn 20122014 45 2.7 Đánh giá ngƣời lao động công tác tiền lƣơng 47 2.8 Quy mô tiền lƣơng Hƣng Vƣợng giai đoạn 2012-2014 50 2.9 Đánh giá ngƣời lao động công tác tiền thƣởng 52 2.10 Đánh giá ngƣời lao động công cụ phúc lợi dịch vụ 54 2.11 Phúc lợi bắt buộc trích theo quy định Nhà nƣớc 55 2.12 Phúc lợi tự nguyện công ty Hƣng Vƣợng 56 2.13 Đánh giá ngƣời lao động điều kiện môi trƣờng làm việc 57 2.14 Đánh giá ngƣời lao động đánh giá thực công việc 60 2.15 Tiêu chí đánh giá thực cơng việc cho ngƣời lao động 61 2.16 Đánh giá ngƣời lao động công tác đào tạo nhân lực 63 2.17 Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2012-2014 65 2.18 Đánh giá ngƣời lao động công cụ thăng tiến 66 3.1 Bảng hệ số đánh giá xếp loại lao động công ty 79 3.2 Cách tính đơn giá lƣơng m3 bê tông cho lao động trực tiếp 81 3.3 Bảng đơn giá áp dụng cho mức sản lƣợng 82 3.4 Bản mô tả công việc mẫu 90 3.5 Bảng yêu cầu chuyên môn công việc mẫu 91 3.6 Bảng tiêu chuẩn thực công việc 92 3.7 Bảng đánh giá kết thực công việc nhân viên 93 3.8 Mẫu quy hoạch nhân công ty Hƣng Vƣợng 98 3.9 Mẫu đánh giá lực cán công ty Hƣng Vƣợng 99 Phụ lục 02 Phân phối m u Kết cấu theo giới tính tính chất lao động Tổng CBNV Tỷ lệ lao động Cộng Nội dung Nữ Nam trực tiếp/gián tiếp (%) Lao động trực tiếp (ngƣời) 26 141 167 83.5 Lao động gián tiếp (ngƣời) 28 33 16.5 31 169 200 100 15.35 84.65 100 Tổng cộng (ngƣời) Tỷ lệ theo giới tính (%) Kết cấu theo giới tính trình độ Giới tính Cộng Tỷ lệ theo trình độ (%) Trình độ Nữ Sau đại học (ngƣời) Nam Đại học (ngƣời) 36 42 21.03 Cao đẳng (ngƣời) 11 5.56 Trung cấp (ngƣời) 20 108 128 63.84 14 17 8.53 31 169 200 100.0 15.35 84.65 100 PTTH/THCS(ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ lệ theo giới tính (%) 1.04 Kết cấu theo giới tính chức danh Giới tính Chức danh Nữ Cộng Tỷ lệ theo chức danh (%) Nam Quản lý (ngƣời) 3.65 Chuyên viên (ngƣời) 13 16 7.65 Lao động phổ thông (ngƣời) 27 150 177 88.70 Cộng (ngƣời) 31 169 200 100 15.35 84.65 100 Tỷ lệ theo giới tính (%) Kết cấu theo giới tính nhóm tuổi Tổng CBNV Nhóm tuổi Nữ Nam Cộng Tỷ lệ theo nhóm tuổi (%) Dƣới 25 tuổi 17 94 111 55.39 Từ 26-35 11 62 73 36.44 Từ 36-45 11 14 6.79 Từ 46 tuổi trở lên 1.38 31 169 200 100 15.35 84.65 100 Cộng (ngƣời) Tỷ lệ theo giới tính (%) Phụ lục 03 Kết khảo sát tạo động lực làm việc cơng ty Hƣng Vƣợng Hình thức trả lƣơng phù hợp Chức danh Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Chức danh Hồn Khơng tồn khơng hài lòng hài lòng 16 Hồn Cộng Khơng ý kiến Hài lòng tồn hài lòng 78 15 48 157 21 33 21 99 16 54 190 11.3 52.1 8.2 28.4 100 Mối quan hệ tiền lƣơng mức độ hồn thành cơng việc hợp lý Hồn Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) 26 111 157 Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) 10 33 12 34 11 121 12 190 Tỷ trọng (%) 6.2 18.1 5.9 63.7 6.1 100 Mức lƣơng đảm bảo cơng nhân viên Hồn Hồn Chức danh Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng tồn hài lòng Cộng 31 14 111 157 4 22 33 35 18 133 190 2.1 18.2 9.8 69.9 100 Hoàn Cộng Lƣơng đƣợc trả hạn Chức danh Hồn tồn khơng hài lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Không Không hài ý kiến lòng Hài lòng tồn hài lòng 29 35 90 157 19 33 33 43 109 190 17.2 22.7 2.8 57.3 100 Tiêu chí thƣởng rõ ràng, minh bạch Chức danh Hồn Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hài lòng tồn hài lòng Cộng 21 52 75 157 20 33 24 60 11 95 190 12.5 31.3 50.2 100 Luôn thƣởng kịp thời cho nhân viên xuất sắc Chức danh Hồn Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hài lòng tồn hài lòng Cộng 36 58 22 39 157 13 33 41 66 25 52 190 21.5 35.0 13.1 27.3 3.1 100 Mức tiền thƣởng hấp d n, có tác dụng khuyến khích làm việc Chức danh Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hoàn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hồn Hài lòng Cộng tồn hài lòng 50 68 33 157 14 12 33 55 82 45 190 29.3 43 4.1 23.6 100 Hồn Cộng Hình thức khen thƣởng đa dạng Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hài lòng tồn hài lòng 18 47 14 78 157 11 18 33 21 58 15 96 190 10.9 30.7 8.1 50.3 100 Có chế độ phúc lợi bắt buộc đảm bảo Chức danh Hoàn Hoàn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hài lòng tồn hài lòng Cộng 130 13 157 22 33 11 152 19 190 1.1 3.0 6.0 80.0 9.9 100 Chế độ phúc lợi tự nguyện đa dạng Chức danh Hồn Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hài lòng tồn hài lòng Cộng 13 131 157 21 33 17 152 13 190 1.2 8.7 80 7.1 100 Các dịch vụ khác đa dạng Chức danh Hồn tồn khơng hài lòng Hồn Khơng Khơng hài ý kiến lòng Hài lòng tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) 36 22 95 157 19 33 45 25 114 190 Tỷ trọng (%) 23.7 13.2 60 1.1 100 Tiêu thức đánh giá cụ thể, hợp lý Chức danh Hồn Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hài lòng tồn hài lòng Cộng 35 33 78 157 21 33 36 40 11 99 190 19.0 21.1 5.7 52.2 2.0 100 Chức danh Hệ thống đánh giá khách quan, khoa học, công Hồn Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hài lòng tồn hài lòng Cộng 32 32 79 157 15 33 37 40 94 10 190 19.5 21.0 4.7 49.8 5.0 100 Sự phản hồi thơng tin đánh giá hiệu Chức danh Hồn Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hài lòng tồn hài lòng Cộng 33 32 79 157 18 33 36 39 97 10 190 19.0 21.0 4.2 50.8 5.0 100 Kế hoạch đào tạo rõ ràng hợp lý Chức danh Hoàn Hoàn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hài lòng tồn hài lòng Cộng 19 28 88 19 157 20 33 21 36 108 21 190 10.8 19.1 56.9 11.2 100 Hồn Cộng Hình thức đào phù hợp Chức danh Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng tồn hài lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) 16 27 10 93 11 157 22 33 17 32 12 115 14 190 Tỷ trọng (%) 8.8 17.0 6.2 60.6 7.4 100 Đối tƣợng cử đào tạo phù hợp với nhu cầu công việc Chức danh Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hồn Hài lòng tồn hài lòng Cộng 20 36 98 157 23 33 21 42 121 190 11.0 22.3 2.0 63.5 1.2 100 Công ty tạo điều kiện để học tập phát triển Chức danh Hoàn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hồn Hài lòng tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) 13 15 106 20 157 23 33 15 19 129 23 190 Tỷ trọng (%) 8.0 10.0 2.0 68.0 12.0 100 Có nhiều hội thăng tiến cơng ty Chức danh Hồn Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) 17 28 104 157 24 33 18 34 128 190 Tỷ trọng (%) 9.5 18 3.2 67.2 2.1 100 Chính sách thăng tiến rõ ràng, minh bạch Chức danh Hồn Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) 13 40 10 88 157 19 33 14 48 11 107 10 190 Tỷ trọng (%) 7.5 25.2 6.0 56.3 5.0 100 Sự thăng tiến dựa sở lao động thành công công việc Chức danh Hồn Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hài lòng tồn hài lòng Cộng 28 38 81 157 21 33 29 42 11 102 190 15.5 23.3 5.6 53.8 1.8 100 Môi trƣờng làm việc sẽ, thống mát Chức danh Hồn Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hài lòng tồn hài lòng Cộng 22 26 102 157 21 33 23 32 123 190 12.3 17.0 3.1 64.6 3.0 100 Điều kiện làm việc tiện nghi an toàn Chức danh Hoàn Hoàn toàn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Hài lòng tồn hài lòng Cộng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) 15 19 95 19 157 21 33 17 24 11 116 22 190 Tỷ trọng (%) 9.2 12.6 6.0 60.7 11.5 100 Thời gian làm việc ổn định hợp lý Chức danh Hồn Hồn tồn Khơng Khơng khơng hài ý kiến hài lòng lòng Lao động trực tiếp (ngƣời) Lao động gián tiếp (ngƣời) Tổng cộng (ngƣời) Tỷ trọng (%) Hài lòng tồn hài lòng Cộng 19 37 92 157 22 33 21 43 114 190 11.2 22.4 2.0 60.0 4.4 100 STT Nhu cầu Điểm trung bình Tiền lƣơng 2.68 Tiền thƣởng 2.82 Phúc lợi dịch vụ 3.50 Điều kiện môi trƣờng làm việc 3.70 Đƣợc ghi nhận thành tích công việc 3.80 Cơ hội thăng tiến công việc 5.30 Cơ hội đƣợc đào tạo phát triển 5.97 ... 26 1.3.5 Tạo động lực làm việc đánh giá thực công việc .26 1.3.6 Tạo động lực làm việc công tác đào tạo nguồn nhân lực .27 1.3.7 Tạo động lực làm việc thăng tiến công việc 28 T M TẮT... 2.2.5 Tạo động lực làm việc đánh giá thực công việc 59 2.2.6 Tạo động lực làm việc công tác đào tạo nguồn nhân lực .63 2.2.7 Tạo động lực làm việc công cụ thăng tiến 66 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG... động làm việc hiệu Kết cấu nội dung đề tài - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động - Chƣơng 2: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MTV hưng vượng , Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MTV hưng vượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn