Phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc tỉnh kon tum

1,620 31 0
  • Loading ...
1/1,620 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG PHM VĂN THNG PHÁT TRI N SN PH M TH CÔNG M NGH CA ð NG BÀO DÂN T C T ᄂ NH KON TUM LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG PHM VĂN THNG PHÁT TRI N SN PH M TH CÔNG M NGH CA ð NG BÀO DÂN T C T ᄂ NH KON TUM Chuyên ngành: Kinh t ᄂ phát trin Mã s: 60.31.01.05 LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS ðng Văn M- ðà Nng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc, có ngu n gc rõ ràng chưa t ng ñ c công b b ᄂ t c mt công trình khoa hc khác Tác gi lu!n văn Ph"m Văn Th#ng M$C L$C M% ð&U 1 Tính cp thit c añ tài Mc đích nghiên c uc a ð tài 3 ð it Xây dng 06 tr ᄂ m ch bin cà phê t: Quy mơ: 2.000- Tồn t3nh -nt- 15.000 3.000 tn /năm; Huyn ðăk Hà -nt- 25.000 Xây dng nhà máy ch bin TP Kon Tum -nt- 10.000 11 Xây dng nhà máy ch bin TP.Kon Tum; súc s#n: Quy mô: 2.000 tn/năm -nt- 35.000 12 Xây dng nhà máy ch bin TP Kon Tum 5.000 thuJ s#n Quy mô: : tn/năm; -nt- 12.000 13 Xây dng nhà máy ch bin g; xut kh%u quy mô: 200.000 s#n ph %m/năm; huyn Ngc H2i -nt- 20.000 14 Xây dng nhà máy ch bin g; xut kh%u Quy mô: 150.000 s#n ph %m/năm; TP Kon Tum -nt- 15.000 15 Xây dng nhà máy s#n xut TP Kon Tum ván nhân t ᄂ o: Quy mô:5.000 m3/năm -nt- 7.000 16 Xây dng nhà máy s#n xut Huyn Kon Plong ván nhân t ᄂ o Quy mô: 3.000 m3/năm -nt- 5.000 17 Xây dng nhà máy s#n xut Huyn Sa Th9y ván nhân t ᄂ o Quy mô: 3.000 m3/năm -nt- 5.000 18 Xây dng nhà máy s#n xut Huyn ð?k Glei ván nhân t ᄂ o Quy mô: 3.000 m3/năm -nt- 5.000 19 ð9u tư 50-60 s6 s#n xut ñ2 m'c m& ngh cht l ng cao Quy mơ: 30.000 s#n ph %m/năm; Tồn t3nh -nt- 30.000 20 Xây dng nhà máy s#n xut phân vi sinh Quy mô:5.000 tn/năm H.ðăk Hà -nt- 5.000 21 Xây dng nhà máy s#n xut Huyn ðăk Hà -nt- 12.000 Xây dng nhà máy ch bin cà phê b't: Quy mô: 10.000 tn /năm 10 d c liu th c ăn gia súc Quy mô: 10.000 tn/năm 22 Xây dng nhà máy khí phc v nơng nghip, nơng thơn: Quy mô: 1000-2000 SP/năm TP Kon Tum -nt- 15.000 23 Xây dng s6 d-ch v khí s"a ch"a thit b- nơng nghip t ᄂ i huyn Tồn t3nh -nt- 5.000 24 Xây dng nâng cp m't s nhà máy g ᄂ ch Tuy nen TP Kon Tum -nt- 100.000 25 Xây dng s6 s#n xut Tồn t3nh g ᄂ ch, ngói khơng nung: Quy mô: triu viên/năm; -nt- 5.000 26 Xây dng m.i 10 s6 khai thác đá xây dng: Quy mơ: 200.000 m3/năm Toàn t3nh -nt- 25.000 27 Nâng cp s6 khai thác Tồn t3nh cát, s@i: Quy mơ: 150.000 m3/năm -nt- 8.000 28 Xây dng nhà máy s#n xut đá Granit: Quy mơ:200.000 m2/năm Huyn Sa Th9y -nt- 20.000 29 Xây dng nhà máy s#n xut ñá Granit: Quy mô:100.000 m2/năm Huyn Kon Plong -nt- 10.000 30 Nâng cp, m.i cơng ngh Huyn Sa Th9y nhà máy s#n xut ñá Granit ñ ᄂ t tiêu chu%n xut kh%u: Quy mô: 200.000 m2/năm; -nt- 25.000 31 Xây dng nhà máy s#n xut đá đen: Quy mơ: 200.000 m2/năm Toàn t3nh -nt- 25.000 32 Xây dng nhà máy s#n xut đá p lát: Quy mơ:200.000 m2/năm Huyn Kon RCy -nt- 20.000 Các d: án chương trình đ4 xu2t xây d:ng m i 2.1 Danh mc d án ñ xut xây d ng m-i Các d án ñ TT ð-a ñi$m th5i gian thc hin Tên d án DA ñ9u tư phát tri n ngh ñ2 g; – m'c gia dng DA ñ9u tư xut xây dng m.i giai ño ᄂ n t< ñn năm 2020 g2m: tri$n ngh Các huyn, thành ph; 2011 - 2020 TP Kon Tum, ðăk Hà, Ngc th H2i, Kon Plong; phát dt c%m 2011 - 2015 Mc tiêu c a d án D kin Triu ñ2ng Phát tri$n ngh ñ2 g; – m'c gia dng, t ᄂ o vic làm, tăng thu nh ᄂ p, di d5i s6 phân tán ñn khu t ᄂ p trung 5.000 B#o t2n phát tri$n ngh dt c c%m truy n thng, h; tr nhà trưng bày s#n ph t ᄂ o vic %m, làm, tăng thu nh ᄂ p cho 5.000 ñ2ng bào dân t'c DA phát tri$n vùng nguyên liu th#o d c Kon Plong, Tu Mơ Rông; 2016 - 2020 T ᄂ o vùng nguyên liu n ñ-nh cho ngh ch bin th#o d c 6.000 DA ñ9u tư Kon Plong, Tu H; tr công ngh, thit b-, xây dng nhà x 6ng, t ᄂ ovic làm, tăng thu nh ᄂ p 5.000 phát tri$n ngh ch bin th#o d c DA ñ9u tư phát tri$n ngh tr2ng TP Kon Tum, Kon Plong; Ưu tiên, h; tr m>t b=ng xây dng nhà x 6ng, nhà trưng bày s#n ph %m H; tr cung ng nguyên liu 4.000 hoa, c#nh 2011 - 2020 DA phát tri$n ngh Các huyn, thành ph; 2011 - 2020 H; tr tín dng đ9u tư máy móc, thit b-, cơng ngh 10.000 Các huyn, thành ph; 2011 - 2020 H; tr ñ9u tư máy móc, thit b-, cơng ngh, tìm kim th- tr 5ng 8.000 sơ ch nông s#n DA phát tri$n ngh Mơ Rông; 2016 - 2020 ch bin lâm s#n Tng c'ng: 43.000 2.2 Danh m c chương trình tr ng m Các chương trình trng đi$m nh=m h; tr thúc đ%y phát tri$n ngành ngh nơng thơn t3nh Kon Tum giai đo ᄂ n t< ñn năm 2020 g2m: TT Tên d án ð-a ñi$m th5i gian thc hin D kin Triu ñ2ng Mc tiêu c a d án Xây dng thí đi$m mơ hình làng TP Kon Tum, Dak T ᄂ o ti n ñ c9n thit ngh làng ngh cho phát tri$n ngành Hà, Ngc H2i, g?n v.i du l-ch, ngh nông thôn c Kon Plong; a gian c Tính th5i 2011 - 2015 ng c hình thành cm NNNT t.i chun mơn hóa Chương trình khuyn khích h; tr s6 NNNT phát tri$n đa d ᄂ ng hóa s#n ph%m, xây T3nh Kon Tum; 2011 – 2020, t ch c hàng năm H; tr đ9u tư máy móc, thit b-, tìm kim th- tr 5ng, t ᄂ o vic làm, tăng thu nh ᄂ p 8.000 000 dng thương hiu Chương trình nghiên c u thtr 5ng cho s#n ph%m ch lc c a NNNT T3nh Kon Tum; Chương trình nghiên c u khoa hc cơng ngh, thay ñi công ngh T3nh Kon Tum 2011 – 2015; 2016-2020 2011 – 2015; 2016-2020 T3nh Kon Tum; Chương trình xúc tin thương m ᄂ i Chương trình đào t ᄂ o ngh ng?n h ᄂ n 2011 – 2020, t ch c hàng năm Các huyn, thành ph; 2011 – 2020, H; tr tìm tr 5ng tiêu th s#n ph%m, kim th4.000 trng th- tr 5ng XK H; tr nâng cao sut, gi#m giá thành 12.000 s#n ph%m H; tr tìm kim thtr 5ng tiêu th s#n ph%m, trng th- tr 5ng XK Nâng cao tay ngh , t ᄂ o vic làm, tăng thêm 6.000 12.000 + L2ng ghép vào t ch c hàng năm thu nh ᄂp chương trình 135 1956 Tng c'ng: 50.000 B ng s n ph?m mu mã c3a ngh4 d-t may th< c?m S#n ph%m Hình #nh minh Giá tham kh#o Trang phc áo, g2m: váy (ñi v.i n"), áo, Áo, kh nam cI l.n 500.000-900.000 (dt tay) kh (ñi v.i nam) 350.000-500.000(dt máy) Áo váy n" 450.000-1.000.000 (dt tay) 250.000-600.000 (dt máy) ð2 trA em 250.000-500.000 (dt tay) 100.000-250.000 (dt máy) Tm d2 Túi ví Giá s#n ph%m: 350.000 đ2ng xách, 100.000- Túi xách n" 200.000 Ví n" 90.000 Ví nam 70.000 V@ gi Giá: 30.000 đ2ng/ v@ gi Giá: Th#m 1.400.000 ñn 2.500.000 ñ2ng ð2ng h2 th c%m tranh c%m th Tuỳ thu'c vào kích cI màu s?c mà giá c a s#n ph%m sE khác M c giá dao ñ'ng kho#ng: 100.000-500.000 ñ2ng B ng s n ph?m mu mã c3a ngh4 mây, tre, đan lát S#n Hình #nh Giá tham kh#o ph%m R/ rá tròn Giá bán: 39.000 đ2ng H'p mên tròn Giá bán: 72.000 ñ2ng R/ rá xu2ng có chân ðèn ng Giá bán: 45.000 ñ2ng Giá bán: 50.000 ñ2ng ... NG BÀO DÂN T C T ᄂ NH KON TUM LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG PHM VĂN THNG PHÁT TRI N SN PH M TH CÔNG M NGH CA ð NG BÀO DÂN T C T ᄂ NH KON TUM. .. ð2ng bào dân t'c ñ-a bàn t3nh 39 2.2 TH,C TRNG PHÁT TRI!N NGÀNH TH- CÔNG M NGH TRÊN ð4A BÀN T1NH 41 2.2.1 Khái quát s phát tri$n ngành ngh công m& ngh c a T3nh th Kon Tum. .. ngh c a ñ2ng bào dân t'c 52 2.3 TH,C TRNG PHÁT TRI!N SN PHM TH- CÔNG M NGH C-A ð7NG BÀO DÂN T C TRÊN ð4A BÀN T1NH 57 2.3.1 Thc tr ᄂ ng phát tri$n v s#n ph%m th công m& ngh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc tỉnh kon tum , Phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn