Hoàn thiện công tác kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại cục thuế, tỉnh đăk lăk

1,572 26 0
  • Loading ...
1/1,572 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HUỲNH PHÚ ðT HỒN THIN CƠNG TÁC KIM SỐT THU GIÁ TR GIA TĂNG TI C C THU T NH ð KL K LU N VĂN THC SĨ K TOÁN ðÀ NNG - NĂM 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HUỲNH PHÚ ðT HOÀN THIN CƠNG TÁC KIM SỐT THU GIÁ TR GIA TĂNG TI C C THU T NH ð KL K Chuyên ngành: K toán Mã s: 60.34.03.01 LU N VĂN THC SĨ K TOÁN Ng i h ᄉ ng d ᄉ n khoa hc: PGS TS Trn ðình Khơi Ngun ðÀ NNG - NĂM 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Huỳnh Phú ð t M CL C M ðU 1 Tính cp thi tc năm 2011 - 2014 [5] C ᄂ c Thu t/nh ð k L k (2014), Báo cáo DN ñang hot ñng ñn 31/12/2014 [6] C ᄂ c Thu t/nh ð k L k (2014), Báo cáo kt qu tra, kim tra t năm 2011 ñn 2014; [7] C ᄂ c Thu t/nh ð k L k (2013), Báo cáo cơng tác đào to t 2011- 2014; [8] Nguyn Ngc Duy (2009), Hoàn thin tra kim tra thep ch t khai t np ca DN ña bàn tnh Phú Yên, Lun văn th c sH [9] Nguyn H#u Hip (2006), Hoàn thin kim sốt thu GTGT t DN đa bàn tnh ð ᄃ kL ᄃ k, Lun văn th c sH [10] Lut s 37/2005/QH11 quy đnh Lut Kim tốn nhà n "c, Quc H'i ban hành ngày 14 tháng năm 2005 [11] Lut s 78/2006/QH11 quy ñnh Lut Qun lý thu, Quc H'i ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2006 [14] Lut s 21/2012/QH13 quy ñnh s!a ñi, b sung mt s ñi-u ca Lut qun lý thu, Quc H'i ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2012 [15] Lê Th H%ng Lũy(2012) “Hồn thin kim sốt thu GTGT ti Cc Thu Bình ðnh“ [16] Ngh đnh s 209/2013/Nð-CP quy ñnh h "ng d(n thi hành mt s đi-u ca Lut thu GTGT, Chính ph ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2012 [17] Ngh ñnh s 85/2007/Nð-CP quy ñnh chi tit thi hành mt s đi-u ca Lut Qun lý thu, Chính ph ban hành ngày 25 tháng năm 2007 [18] Ngh ñnh s 123/2008/Nð-CP quy ñnh chi tit thi hành mt s ñi-u ca Lut thu GTGT, Chính Ph ban hành ngày 08 tháng 12 năm 2008 [19] Ngh ñnh s 121/2011/Nð-CP quy ñnh chi tit thi hành mt s ñi-u ca Lut thu GTGT, Chính Ph ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2011 [20] Ngh ñnh s 106/2010/Nð-CP s!a ñi, b sung Ngh đnh s 85/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007, Chính Ph ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2010 [21] Ngh ñnh s 51/2010/Nð-CP quy ñnh v- hóa ñ n bán hàng hóa, cung ng dch v, Chính Ph ban hành ngày 14 tháng năm 2010 [22] Ngh ñnh s 219/2013/Nð-CP Quy đnh v- x! pht vi phm hành v- thu c &ng ch thi hành quyt ñnh hành thu, Chính ph ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2013 [23] Phan Xuân Quang (2008), Hoàn thin kim sốt thu GTGT ti DN đa bàn Thành ph ðà N)ng, Lun văn th c sH [24] Quyt ñnh s 108/Qð-BTC quy ñnh c u t chc b máy ca Cc thu tnh, thành ph, B' Tài ban hành ngày 14 tháng 01 năm 2010 [25] Thông tư s 61/2007/TT-BTC h "ng d(n thi hành Ngh đnh s 98/2007/Nð-CP ngày 07/6/2007 ca Chính Ph, B' Tài ban hành ngày 14 tháng năm 2007 [26] Thông tư s 153/2010/TT-BTC h "ng d(n thi hành Ngh ñnh s 51/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 quy ñnh v- hóa đ n bán hàng hóa, cung ng dch v, B' Tài ban hành ngày 28 tháng năm 2010 [27] Thông tư s 28/2011/TT-BTC h "ng d(n thi hành mt s ñi-u ca Lut qun lý thu, B' Tài ban hành ngày 25 tháng 02 năm 2011 [28] Thông tư s 214/2012/TT-BTC v- vic ban hành chu*n mc k tốn Vit Nam VSA 315, B' Tài ban hành ngày 06 tháng 12 năm 2012 [29] Thông tư s 64/2010/TT-BTC h "ng d(n thi hành Ngh ñnh s 51/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 quy đnh v- hóa đ n bán hàng hóa, cung ng dch v, B' Tài ban hành ngày 15 tháng năm 2013 [30] Thông tư s 156/2013/TT-BTC h "ng d(n thi hành mt s ñi- u ca Lut Qun lý thu, Lut s!a ñi b sung mt s ñi- u ca Lut Qun lý thu Ngh đnh s 83/2013/Nð-CP ngày 22/7/2013 ca Chính Ph, B' Tài ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 [31] Tng C ᄂ c thu (2007), Ban hành Quyt ñnh s 502/Qð-TCT ngày 29/3/2010 quy ñnh chc nhim v ca Phòng thuc Cc thu, Hà N'i [32] Tng C ᄂ c thu (2007), Ban hành Quyt đnh s 118/Qð-TCT ngày 26/01/2011 quy trình tra, kim tra ni b ngành, Hà N'i ... 2.2.3 Công tác tra, kim tra thu GTGT 61 2.2.4 Công tác kim tra hoàn thu GTGT 68 2.2.5 Công tác qun lý n thu 71 2.3 ðÁNH GIÁ TH0C TRNG CƠNG TÁC...NH ð KL K LU N VĂN THC SĨ K TOÁN ðÀ NNG - NĂM 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HUỲNH PHÚ ðT HOÀN THIN CƠNG TÁC KIM SỐT THU GIÁ TR GIA TĂNG TI C C THU T NH ð KL K Chuyên ngành: K toán Mã s:... 2.3.1 Nh#ng ưu đim cơng tác kim sốt thu GTGT 72 2.3.2 Nh#ng h n ch cơng tác kim sốt thu GTGT 74 2.3.3 Nguyên nhân c a h n ch công tác kim soát thu GTGT
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại cục thuế, tỉnh đăk lăk , Hoàn thiện công tác kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại cục thuế, tỉnh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn