Phát triển nông nghiệp huyện kon plông, tỉnh kon tum

104 19 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THANH PHONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THANH PHONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HỊA Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Thanh Phong MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn .3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM 1.1 NÔNG NGHIỆPPHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò nơng nghiệp 1.1.2 Phát triển nông nghiệp 1.1.3 Ý nghĩa PTNN kinh tế quốc dân 10 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN NƠNGNGHIỆP 11 1.2.1 Phát triển mặt quy mô 11 1.2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý 12 1.2.3 Tổ chức sản xuất nông nghiệp 14 1.2.4 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực 15 1.2.5 Mở rộng thị trường, liên kết sản xuất nông nghiệp .17 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PTNN .18 1.3.1 Môi trường thể chế 18 1.3.2 Điều kiện tự nhiên 19 1.3.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 19 1.4 KINH NGHIỆM PTNN CỦA TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI 21 1.4.1 Kinh nghiệm nước .21 1.4.2 Kinh nghiệm nước .27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN KON PLÔNG .33 2.1 CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN KON PLÔNG THỜI GIAN QUA 33 2.1.1 Đặc điểm môi trường thể chế 33 2.1.2 Điều kiện tự nhiên 33 2.1.3 Điều kiện kinh tế xã hội 37 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KON PLÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 44 2.2.1 Phát triển quy mô: 44 2.2.2 Chuyển dịch cấu nông nghiệp 52 2.2.3 Tổ chức sản xuất nông nghiệp 54 2.2.4 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực 56 2.2.5 Mở rộng thị trường, liên kết sản xuất nông nghiệp .63 2.3 NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN .64 2.3.1 Những thành công đạt 64 2.3.2 Hạn chế 65 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 66 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN KON PLÔNG TRONG TƯƠNG LAI 68 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 68 3.1.1 Dự báo biến động môi trường PTNN huyện Kon Plông 68 3.1.2 Phương hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Kon Tum, huyện Kon Plông đến năm 2020 72 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN KON PLÔNG TRONG TƯƠNG LAI 75 3.2.1 Nhóm giải pháp phát triển mặt quy mơ 75 3.2.2 Nhóm giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu NN 77 3.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện tổ chức sản xuất NN 78 3.2.4 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực nông nghiệp 80 3.2.5 Nhóm giải pháp nhằm mở rộng thị trường đẩy mạnh liên kết 85 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ .86 3.3.1 Đối với Chính phủ 86 3.3.2 Đối với tỉnh 87 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt GDP Nghĩa Tổng sản phẩm quốc nội GTSX Giá trị sản xuất UBND Ủy ban nhân dân PTNN Phát triển nông nghiệp CTCP Công ty cổ phần TNHH trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên NN NNCNC NN&PTNT SXNN Nông nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao Nông nghiệp phát triển nông thôn Sản xuất nông nghiệp GO Giá trị sản xuất VĐT Vốn đầu tư DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Kon Plông 35 2.2 Giá trị sản xuất huyện Kon Plông giai đoạn 2011 - 2015 38 2.3 Dân số - lao động huyện Kon Plông giai đoạn 2011 - 2015 42 2.4 Cơ cấu lao động làm việc khu vực (%) 42 2.5 Vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho nơng nghiệp 43 2.6 Diện tích gieo trồng giai đoạn 2011 - 2015 huyện Kon Plông 45 2.7 Sản lượng, suất số trồng chủ yếu 47 2.8 Chăn nuôi gia súc giai đoạn 2011 - 2015 48 2.9 Tình hình ni trồng thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 51 2.10 Giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 51 2.11 Hệ số đóng góp nơng nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 52 2.12 Cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo thành phần kinh tế 53 2.13 Cơ cấu sản xuất nội ngành nông nghiệp 2011 - 2015 54 2.14 Thực trạng tổ chức sản xuất giai đoạn 2011 - 2015 55 2.15 Biến động cấu hình thức tổ chức sản xuất 55 2.16 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp 2011 - 2015 (ha) 56 2.17 Thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp 2011 - 2015 (ha) 57 2.18 Thực trạng sử dụng đất nuôi trồng thủy sản 2011 - 2015 57 2.19 Thực trạng sử dụng lao động 2011 - 2015 58 2.20 Giá trị sản phẩm 01 trồng trọt 60 2.21 Giá trị sản phẩm 01 nuôi thủy sản (triệu đồng) 61 2.22 Năng suất lao động khu vực nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 62 2.23 Hiệu sử dụng VĐT cho nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 62 DANH MỤC ĐỒ THỊ Số hiệu Tên đồ thị Trang 2.1 Tăng trưởng kinh tế huyện Kon Plông giai đoạn 2011 2015 38 2.2 Cơ cấu kinh tế huyện Kon Plông giai đoạn 2011- 2015 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất giữ vai trò to lớn việc phát triển kinh tế hầu hết nước, nước phát triển Tuy nhiên, nước có cơng nghiệp phát triển cao, tỷ trọng GDP nông nghiệp không lớn, khối lượng nông sản nước lớn không ngừng tăng lên, cung cấp đủ cho đời sống người sản phẩm tối cần thiết lương thực, thực phẩm Những sản phẩm cho dù trình độ khoa học - cơng nghệ phát triển nay, chưa có ngành thay Nơng nghiệp Việt Nam đóng góp khoảng 20% GDP quốc gia, với kim ngạch xuất 30 tỷ USD/năm [18], với 10 sản phẩm chủ lực có giá trị từ tỷ USD trở lên như: tôm, cà phê, gạo, điều, cao su, cá tra, rau quả, tiêu, sắn, gỗ sản phẩm từ gỗ Nông nghiệp giải công ăn việc làm cho khoảng 50% lực lượng lao động nước nơi sinh sống 70% dân số Chính nơng nghiệp, nơng dân nông thôn quan tâm hàng đầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Trong gia đoạn nay, trình hội nhập sâu rộng nước ta với giới, việc tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững nhu cầu cấp bách Kon Tum tỉnh nằm khu vực Bắc Tây Nguyên, thời gian qua nhìn chung nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng, đóng góp khoảng 35% giá trị tổng sản phẩm, giải cho khoảng 60% lao động tỉnh Giai đoạn 2011 - 2015 ngành nơng nghiệp có mức tăng trưởng bình qn đạt khoảng 7%/năm; diện tích cà phê, sâm Ngọc Linh tiếp tục mở rộng, tạo vùng chuyên canh cho chế biến, phát triển sản phẩm chủ lực bước đầu có kết … có đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng 81 cần có sách cho phép khuyến khích việc chuyển đổi sử dụng đất cách linh hoạt tạo điều kiện cho đối tượng sản xuất dựa vào tín hiệu thị trường Thực rà sốt lại diện tích đất lâm nghiệp giao cho cơng ty lâm nghiệp nhà nước quản lý, diện tích rừng sản xuất giao nhiều mà khơng hiệu quả, đánh giá trạng cho tổ chức, cá nhân thuê với phương án sản xuất hợp lý sở cân đối kinh tế với mơi trường Hoặc tái cấu lại mơ hình hoạt động, cơng ty lâm nghiệp có để tăng hiệu hoạt động, tránh để lãng phí tài nguyên đất Đối với hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nơng nghiệp, quyền ngồi thực sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP Chính phủ nêu, cần có biện pháp ưu tiên cho dự án nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường để hướng tới phát triển bền vững, ví dụ như: lúc có nhiều dự án muốn đầu tư sản xuất vào vị trí quy hoạch, dự án có cơng nghệ tiên tiến dự án sẵn sàng ứng vốn để đầu tư hạ tầng kết nối, trả tiền thuê đất cao hơn… lựa chọn + Đối với nông hộ, đơn vị sử dụng đất không hiệu quả, giá trị kinh tế đơn vị diện tích khơng cao (ví dụ trồng mỳ, ngơ 01 vụ…) quyền đứng kết nối với doanh nghiệp có nhu cầu phát triển nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thuê đất người dân để sản xuất, liên kết với người có đất để hợp đồng sản xuất theo tiêu chuẩn định bao tiêu sản phẩm Những dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư, chậm làm thủ tục đầu tư, giao cho thuê đất không thực đầu tư quy định Luật Đầu tư, Luật Đất đai kiên thu hồi để giải cho dự án có hiệu Tiếp tục rà sốt hộ thiếu đất sản xuất để có phương án bố trí hợp lý 82 Đồng thời rà sốt diện tích chồng lấn đất cơng ty lâm nghiệp quản lý với đất người dân sinh sống lâu đời trước canh tác theo phương thức xoay vòng đám rẫy, từ cấp chứng nhận cho nhân dân để yên tâm làm ăn cần thiết làm điều kiện để vay vốn phát triển sản xuất b Nâng cao hiệu sử dụng vốn Để giải vấn đề tiếp cận với nguồn vốn tín dụng cho chủ thể sản xuất nơng nghiệp, nhà nước cần khuyến khích Ngân hàng mở chi nhánh địa bàn huyện để tăng kênh tiếp cận cho chủ thể sản xuất nông nghiệp cần vay vốn Tiếp tục rà sốt để đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nghiên cứu hình thức cho vay phù hợp với yêu cầu phát triển chăn nuôi, trồng trọt tăng cường tính liên kết sở chế biến vùng nguyên liệu Tăng cường kiểm tra, giám sát khoản cho vay bảo đảm mục đích, hiệu quả; Tăng cường phối hợp với tổ chức trị - xã hội việc bảo lãnh cho vay tín chấp cho thành viên vay vốn ngân hàng với tổ chức tín dụng đưa vốn đến tay nông dân, kết hợp với hỗ trợ khoa học kỹ thuật, khuyến nông sản xuất nông nghiệp Nhằm tăng cường, đa dạng kênh đầu tư, cần tiếp tục khuyến khích nhà đầu tư nước tham gia thị trường tài nơng thơn dạng thích hợp, mở chi nhánh hay lập liên doanh ngân hàng, liên doanh mở quỹ tín dụng nơng nghiệp, đầu tư liên doanh, mua cổ phần doanh nghiệp có, đầu tư dự án mới…; Nhà nước cần thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để phát triển doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp đầu tư vào NNCNC, áp dụng theo hình thức quỹ đầu tư mạo hiểm nhiều nước giới áp dụng Ngoài nhà nước cần có sách định hướng cho quỹ, ngân hàng hỗ trợ, đầu tư cho vay sở doanh nghiệp làm ăn phải có hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, tham gia sâu vào thị trường giới 83 Bên cạnh tăng cường kênh tiếp cận vốn cho chủ thể sản xuất nông nghiệp, vấn đề quan trọng hàng đầu để doanh nghiệp mạnh dạn vay vốn phát triển sản xuất hay khơng lãi suất Với đặc thù nơng nghiệp nói phần đầu có tính rủi ro cao, để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp cơng nghệ cao có thời gian thu hồi vốn dài, nhà nước cần phải có sách tiếp tục giảm lãi suất Qua trực tiếp trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp làm thủ tục đầu tư vào địa bàn huyện, nhiều doanh nghiệp đề xuất nên áp dụng mức lãi suất từ đến 4%/năm Do đặc điểm sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên gặp rủi ro thiên tai, đặc biệt việc cung cầu hàng hóa nơng sản co giãn so với biến động giá chế thị trường Như để đảm bảo sản phẩm phục vụ nhu cầu đời sống xã hội, phát triển sản xuất nông nghiệp, việc hỗ trợ nhằm vào ổn định giá đầu cần thiết Việc hỗ trợ sử dụng phương thức như: bảo hiểm nông nghiệp; trợ giá, trợ cước cho sản phẩm đầu vào, đầu sản xuất nông nghiệp, huyện Kon Plông thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo quy định Chính phủ Với sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nông nghiệp chi tiết nêu cụ thể phần Phụ lục, ta thấy không thiết phải đặt vấn đề giảm thuế, tiền sử dụng đất nữa, địa bàn huyện áp dụng mức thấp nhất, ưu đãi Vấn đề cần đầu tư hạ tầng đồng để doanh nghiệp bắt tay đầu tư Do tỉnh, huyện cần phải xác định đắn phương hướng đầu tư vốn ngân sách nhà nước, tăng cường hỗ trợ hạ tầng cho vùng quy hoạch Trên sở định hướng phát triển ngành nông nghiệp lựa chọn thứ tự chương trình, dự án ưu tiên để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải kéo dài Theo thực tế địa bàn huyện, nhu cầu cấp thiết hạ tầng cho sản xuất, thủy lợi, 84 điện, đường phục vụ cho vùng quy hoạch rau hoa xứ lạnh vùng sản xuất khác Để thực tốt, cần nâng cao trách nhiệm quan quản lý nhà nước từ khâu khảo sát, lập dự án, đầu tư xây dựng, giám sát…, tất bước cơng việc cần có tham gia chủ thể hưởng lợi c Nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp Thực biện pháp nâng cao trình độ văn hố, trình độ kỹ thuật cho người lao động Để thực biện pháp cần cấu lại Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Khuyến nông - khuyến lâm dịch vụ nông nghiệp huyện; tổ chức khoá đào tạo ngắn hạn, đào tạo nghề theo chương trình nhà nước hỗ trợ; Tăng cường công tác dạy nghề cho nông dân theo phương pháp “cầm tay việc” Phòng Lao động - Thương binh Xã hội, Phòng Nơng nghiệp Phát triển Nông cần phối hợp chặt chẽ việc tổ chức lớp dạy nghề cho nông dân sở nhu cầu mà sở sản xuất nông nghiệp cần Song song với đào tạo nghề cho người lao động, vấn đề cần quan tâm đào tạo, bổ sung kiến thức quản lý kinh tế (tính tốn cân đối thu chi), phương pháp tổ chức sản xuất, bảo quản sau thu hoạch, sơ chế sản phẩm nông sản,… để thực điều giao cho quan chức năng, đồn thể trị - xã hội từ tỉnh, huyện xuống tổ chức xã, thôn giao cho trung tâm học tập cộng đồng xã có cho đối tượng cụ thể cho cán xã, thôn người dân Khuyến khích doanh nghiệp nước ngồi, nước đầu tư vào địa bàn có kết hợp đào tạo người lao động địa phương, cử người lao động làm “thực tập sinh” doanh nghiệp công nghệ cao để phục vụ địa phương Đối với vùng quy hoạch nơng nghiệp cơng nghệ cao, ngồi thu hút doanh nghiệp có lực, cần tính tốn, có sách để thu hút cư dân có trình độ cao cơng nghệ, nơng nghiệp, … nhằm thực tốt 85 định hướng đề Không thu hút lao động có trình độ chun mơn cao vào lĩnh vực sản xuất mà cần thu hút lao động có trình độ chun mơn cao quan quản lý nhà nước, sở khuyến nơng cơng lập, chí phải tuyển cho cấp xã Thực tế lao động có trình độ chun mơn cao quan quản lý nhà nước cấp huyện thiếu, không thiếu lực hoạch định phát triển nơng nghiệp, mà thiếu lực đạo sản xuất thực tiễn, mà điều cần thiết cấp xã Để cải thiện điều cần phải có chế độ đãi ngộ thu nhập tốt, điều kiện làm việc phù hợp 3.2.5 Nhóm giải pháp nhằm mở rộng thị trường đẩy mạnh liên kết Cần thuê tổ chức có uy tín lực để thực việc nghiên cứu thị trường vùng, nước thị trường quốc tế sản phẩm nông nghiệp Từ nhu cầu thị trường quốc tế nước kết hợp với đặc điểm tự nhiên, lợi so sánh địa phương định hướng huyện Kon Plơng sản xuất gì, quy mơ Trên sở sản phẩm có nông nghiệp Kon Plông, cần thúc đẩy để phát triển công việc sơ chế công nghiệp chế biến Để triển khai công tác sơ chế việc trước mắt cần hướng dẫn cho người dân tận dụng nguyên vật liệu dùng chỗ, đồng thời phải phù hợp với tập quán sống canh tác, ví dụ lò sấy nơng sản đắp đất,…; Để phát triển công nghiệp chế biến cần vận động, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thủ tục kiểm, cấp chứng nhận đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ sản phẩm đặc trưng Măng Đen (chính quyền làm, sau chuyển cho doanh nghiệp khai thác miễn phí) từ làm sở để sản xuất sản phẩm, quảng bá rộng rãi thông qua phương tiện thông tin đại chúng, trưng bày giới thiệu sản phẩm nhà hàng khách sạn 86 huyện, tỉnh, tỉnh; tham gia hội chợ thương mại, du lịch nước quốc tế (nếu có điều kiện phù hợp) Chính quyền cần đứng tổ chức kết nối doanh nghiệp, nông dân, tạo điều kiện để đối tác có khả sản xuất nguyên liệu - chế biến tiêu thụ; đồng thời thúc đẩy việc liên kết nhà nông - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp, huyện cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn liên kết với trung tâm khuyến nông huyện trung tâm ứng dụng cơng nghệ tỉnh đặt huyện, quyền tập trung hỗ trợ hướng dẫn sở sản xuất tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng quản lý chất lượng nông sản hàng hóa, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký bảo vệ thương hiệu hàng hóa… Hiện nay, hầu hết sản phẩm huyện chưa đủ điều kiện xuất khẩu, khuyến khích tư thương thu gom, phân loại đưa tiêu thụ hàng hóa nhân dân sản xuất Để tập cho người dân quen việc mua bán thơng qua hình thức họp chợ, cần tiếp tục trì hoạt động chợ phiên kết hợp với đợt đưa hàng nông thôn ngành cơng thương; nhiên quyền xã cần vận động tuyên truyền để người dân đưa sản phẩm sản xuất để đem bán trao đổi hàng Để đẩy mạnh việc bán hàng dân thơng qua phiên chợ, trước cần có người đứng để tổng hợp mặt hàng dân có để báo cho ngành cơng thương huyện biết để thông tin cho đơn vị, cá nhân có nhu cầu để họ trao đổi, ngành cơng thương huyện đứng làm trung gian hỗ trợ khâu thông tin vận chuyển để tập dần việc mua bán nhân dân, hỗ trợ dần để hình thành hợp tác xã, nhóm hợp tác, doanh nghiệp nhỏ tương lai năm, mười năm tới 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Tiếp tục hồn thiện sách đất đai, tài ngun nước, khống sản, 87 mơi trường đưa quy định pháp luật vào sống nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, hạn chế tiến tới ngăn chặn tối đa mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thối mơi trường, bảo vệ đa dạng sinh học Xác định đất đai hàng hố, cơng bố quy hoạch vùng sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực đến tỉnh, huyện Thiết lập phát triển hệ thống nghiên cứu, phân tích đánh giá, dự báo, cung cấp thông tin giao dịch thị trường đại, hệ thống phân tích, dự báo thị trường trung dài hạn, thị trường xuất mặt hàng nông sản chủ lực, thị trường thị trường tiềm để phục vụ việc hoạch định sách vĩ mô quy hoạch phát triển nông nghiệp hàng hóa Nghiên cứu, ban hành chế, sách đặc thù để giải tồn đọng, bất cập để bảo đảm thực Nghị số 30-NQ/TW Bộ Chính trị Nghị định số 118/2014/NĐ-CP Chính phủ xếp, đổi phát triển, nâng cao hiệu hoạt động công ty lâm nghiệp Xem xét, bổ sung Kon Plông, tỉnh Kon Tum vào Quy hoạch tổng thể khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 để làm sở thu hút đầu tư, triển khai bước Bố trí vốn đầu tư nâng cấp Quốc lộ 24 đoạn từ Măng Đen Quảng Ngãi để tăng cường kết nối với Quảng Ngãi tỉnh Duyên hải Miền Trung 3.3.2 Đối với tỉnh Trên sở quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, cần đặt hàng nghiên cứu thị trường nơng sản để từ cung cấp thơng tin, định hướng sở sản xuất sản xuất mà khơng có thơng tin thị trường mức độ rủi ro lớn, tỉnh Kon Tum đa phần doanh nghiệp nhỏ nơng dân khơng đủ khả để thực nghiên cứu thị trường Tích cực đạo quan chun mơn tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư vào Kon Plông, đặc biệt nông nghiệp công nghệ cao Đồng 88 thời tăng cường thực cải cách môi trường đầu tư, tăng vị trí bảng xếp hạng số lực cạnh tranh cấp tỉnh Sớm hỗ trợ huyện Kon Plơng vốn đầu tư có mục tiêu hạ tầng vùng quy hoạch rau hoa xứ lạnh, mà quan trọng hệ thống thủy lợi 89 KẾT LUẬN Luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau đây: Hệ thống hóa sở lý luận phát triển nơng nghiệp; làm rõ nội dung, tiêu chí đánh giá phát triển nông nghiệp; nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp; nghiên cứu kinh nghiệm phát triển nông nghiệp giới địa phương nước Bằng số liệu thu thập phân tích, luận văn thành cơng đạt lợi bất lợi huyện Kon Plông phát triển nông nghiệp Đánh giá thành cơng hạn chế q trình phát triển nơng nghiệp huyện Kon Plông giai đoạn 2011 - 2015 Nghiên cứu cho thấy: Nông nghiệp phận chủ yếu cấu kinh tế huyện Kon Plông Những năm qua, nơng nghiệp huyện có bước phát triển mạnh mẽ, giá trị sản xuất nông nghiệp có mức tăng (bình qn 20,1%/năm), góp phần quan trọng giải việc làm, tạo thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân Cơ cấu nơng nghiệp huyện có chuyển dịch theo hướng nơng nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản; chuyển dịch cấu loại trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất địa phương mang lại giá trị kinh tế cao, suất, sản lượng loại trồng, vật nuôi tăng lên; mô hình sản xuất tiến hồn thiện phát triển Tuy nhiên mức tăng giá trị sản xuất nông nghiệp thấp mức tăng giá trị sản xuất bình qn tồn huyện; Các tiềm sản xuất nông nghiệp chưa khai thác hết, điều kiện hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp huyện thấp kém, trình độ sản xuất, kỹ thuật canh tác nhiều hạn chế Luận văn đề xuất nhóm giải pháp quan trọng để phát triển nơng nghiệp huyện Kon Plông thời gian đến DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu [1] Ban Chấp hành Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị số 26-NQTW nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hà Nội [2] Ban Chấp hành Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Kết luận số 97-KL/TW, số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực nghị Trung ương khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn, Hà Nội [3] Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Thơng tin Truyền thơng, Hà Nội [4] Bùi Quang Bình (2006), “Mơ hình tổ chức sản xuất nơng nghiệp Tây Âu tổ chức sản xuất nông nghiệp Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu Châu Âu số 1(67), Đà Nẵng [5] Bùi Quang Bình (2007), “Phát triển ngành sản xuất cà phê bền vững Tây Nguyên” Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng Số 5(19), Đà Nẵng [6] Nguyễn Sinh Cúc (2003), Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới, NXB Thống kê Hà Nội, Hà Nội [7] Nguyễn Bá Cầu (2011), Phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [8] Chi cục thống kê huyện Kon Plông (2016), Niên giám thống kê huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Kon Plông [9] Huyện ủy Kon Plông, (2015) Văn kiện Đại hội Đảng huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kon Plông [10] Trần Đức Hồn, (2011), Phát triển nơng nghiệp địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [11] Nguyễn Thị Minh Phượng PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hiền (2012), “Đặc điểm công nghiệp chế biến nông sản chuỗi giá trị ngành hàng nơng sản” Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 367 [12] Võ Xn Tiến (2015), Giáo trình Kinh tế nơng nghiệp (dùng cho lớp cao học kinh tế phát triển khóa 29 Kon Tum), Kon Tum [13] Tỉnh ủy Kon Tum, (2015) Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kon Tum [14] Tỉnh ủy Kon Tum, (2016) Nghị số 02-NQ/TU ngày 30/6/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến địa bàn tỉnh, Kon Tum [15] Vũ Đình Thắng (2006), Giáo trình Kinh tế nơng nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [16] Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (2013), Quyết định phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Kon Plông đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, Kon Tum [17] Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông (2016), Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Kon Plông giai đoạn 2016 đến 2020, Kon Plông Website [18] Báo Nhân dân điện tử, “Xuất nông nghiệp năm 2015 đạt 30,14 tỷ USD”, http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/28385202-xuatkhau-nong-nghiep-nam-2015-dat-30-14-ty-usd.html [19] Báo Nhân dân điện tử, “Liên kết sản xuất nông nghiệp bền vững”, http://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/26746002-lien-ketsan-xuat-nong-nghiep-ben-vung.html [20] Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, (2013), “Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam” http://xttm.mard.gov.vn/Site/vi-vn/76/tapchi/69/107/7665/ [21] Đỗ Kim Chung Kim Thị Dung (2015), “Nông nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững”, http://www.tapchicongsan.org.vn/ Home/Viet-nam-tren-duong-doi-moi/2015/32131/Nong-nghiep-Viet-Namhuong-toi-phat-trien-ben-vung.aspx [22] GS.TSKH Vũ Huy Từ (2003), “Mô hình liên kết nhà nơng nghiệp”, http://dddn.com.vn/36102cat89/mo-hinh-lien-ket-4-nhatrong-nong-nghiep.htm [23] GS.TS Nguyễn Trần Trọng, “Phát triển nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nongnghiep-nong-thon/2012/16540/Phat-trien-nong-nghiep-Viet-Namgiai-doan-2011-2012.aspx [24] Mai Thị Thanh Xuân, Đặng Thị Thu Hiền “Phát triển kinh tế hộ gia đình Việt Nam”, http://repository.vnu.edu.vn [25] GS.TS Võ Tòng Xn (2010), “Nơng dân nơng nghiệp Việt Nam nhìn từ sản xuất thị trường”, Tạp chí Cộng sản số điện tử số 12 (204) [26] GS.TS Võ Tòng Xuân, “Nông nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững”, http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/giao-su-tien-si-vo-tong-xuandau-tu-vao-nong-nghiep-dat-nuoc-giau-nhanh-hon2014030508091684013.chn PHỤ LỤC Ma trận sách khuyến khích phát triển nơng nghiệp địa bàn Kon Plơng Chính sách ưu đãi Lĩnh vực, nội dung Nội dung ưu đãi Kết đầu tư hỗ trợ sách đạt - Thuế thu nhập - Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp ưu tiên Những vấn đề tồn tại, hạn chế + Thuế suất 10%, 15 năm + Miễn thuế năm, giảm 50% số thuế phải nộp năm Ngun nhân Khơng có Chưa có Chưa có doanh nghiệp - Thuế nhập - Nghị định số 87/2010/NĐ-CP - Thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp (i) Hàng hóa nhập để tạo tài sản cố định dự án khuyến khích đầu tư Miễn không nộp Tất dự án Miễn khơng nộp Chưa có doanh - Th đất, mặt nước (i) Tất dự án Miễn không nộp - Đào tạo nghề nước (i) Tất dự án Hỗ trợ tối đa 70% chi phí - Quảng cáo cho sản phẩm doanh nghiệp (i) Từ phương tiện nước Hỗ trợ tối đa 50% chi phí - Tiếp cận thơng tin thị trường, giá dịch vụ (i) Từ quan xúc tiến thương mại nhà nước Hỗ trợ tối đa 50% chi phí nghiệp hỗ trợ từ 2011 đến 2015 từ sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư Khơng có Chưa có doanh nghiệp đủ điều kiện Chính sách ưu đãi Lĩnh vực, nội dung Nội dung ưu đãi Kết đầu tư hỗ trợ sách đạt - Thực đề tài nghiên cứu tạo công nghệ (i) Dự án đầu tư Hỗ trợ tối đa 70% chi phí - Sản xuất thử nghiệm (i) - Hỗ trợ đổi công nghệ (i) Dự án đầu tư Tất dự án - Hỗ trợ vận chuyển sản phẩm (i) Dự án đầu tư Hỗ trợ 30% chi phí Không tỷ đồng 1.500 đ/tấn/km, theo công suất thực tế, vòng năm - Hỗ trợ chi phí xử lý chất thải (i) Dự án quy mơ lớn, đầu tư Khơng q 70% chi phí - Nhà xưởng, thiết bị … - Không 60% chi phí khơng q tỷ/1 dự án - Khơng q 70% chi phí khơng q tỷ/1 dự án - Hỗ trợ đầu tư hạ tầng (i) hàng rào nhà máy - Đường, điện, cấp thoát nước đến hàng rào nhà máy Những vấn đề tồn tại, hạn chế Nguyên nhân Chưa có doanh nghiệp hỗ trợ từ 2011 đến 2015 từ sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư Chưa có Ghi chú: - Đối tượng tác động sách: Là tổ chức, cá nhân kinh doanh theo quy định pháp luật - (i) Nghị định 210/2013/NĐ-CP, thay Nghị định 61/2010/NĐ-CP Chính phủ Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Các đơn vị chuyên môn: Chi cục Thuế, Tài - Kế hoạch Khơng có doanh nghiệp đủ điều kiện ... đề lý luận phát triển nông nghiệp điều kiện Việt Nam - Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum - Chương 3: Giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Kon Plông tương... quan đến phát triển nông nghiệp điều kiện Việt Nam, làm rõ thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp. .. lý thuyết, thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum thời gian qua, từ đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp, gắn với phát triển kinh tế xã hội huyện thời gian đến 7
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp huyện kon plông, tỉnh kon tum , Phát triển nông nghiệp huyện kon plông, tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn