Quản trị kênh phân phối sản phẩm phân bón tại công ty TNHH MTV minh tân trên thị trường miền trung tây nguyên

1,364 36 0
  • Loading ...
1/1,364 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ PHAN NHT NGUYÊN QUN TR KÊNH PHÂN PHI SN PH M PHÂN BĨN TI CƠNG TY TNHH MTV MINH TÂN TRÊN TH TR NG MI N TRUNG TÂY NGUYÊN LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH ðà N ᄂ ng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ PHAN NHT NGUYÊN QUN TR KÊNH PHÂN PHI SN PH M PHÂN BÓN TI CÔNG TY TNHH MTV MINH TÂN TRÊN TH TR NG MI N TRUNG TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.01.02 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng ᄂ i h ng dn khoa hc: PGS.TS LÊ VĂN HUY ðà N ᄂ ng - Năm 2016 L I CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Lê Phan Nht Nguyên MC LC M ðU 1 Tính c p thit c a ñ tài M c tiêu nghiên c u ð i t ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u B c tiêu khu v"c mi n Trung - Tây Nguyên Tăng c *ng hồn thi ᄉ n cơng tác kim tra, qun lý hàng hố Cơng ty tin hành th *ng xuyên công tác kim tra giám sát, nhiên c n xác ñnh c th trách nhi ᄉ m c a t1ng cá nhân b phn có liên quan • Trong u hành cán b r t quan tr#ng đ cơng tác qun lý, i v2i hot đng tiêu th sn ph)m c a cơng ty Hi ᄉ u qu c a vi ᄉ c tiêu th sn ph)m có tăng hay khơng nh* vào s" nhanh nhy c a cán b qun lý V2i t ᄉ ch c cán b r t c n thit, b trí nhân l"c ng *i, vi ᄉ c, chun mơn đ phát huy l"c c a m=i ng *i công ty Phi có sách đãi ng th?a đáng, nh t cán b tài v sách thu nhp, h#c tp, nh6m g9n ng *i lao đng v2i cơng ty, tránh tình trng chy máu ch t xám • Công ty c n phi b ᄉ sung thêm ngu&n kinh phí đ h= tr cơng tác đào to, nâng cao trình đ cơng c nghi ᄉ p v nhân viên v chuyên môn l;n nghi ᄉ p v kinh t ð u tư nghiên c u cho công tác tìm kim, nghiên c u ngu&n nguyên vt li ᄉ u đ u vào t1 h 2ng vào sn xu t phân bón mang thương hi ᄉ u riêng c a Cơng ty đ ph n có th hn ch vi ᄉ c nhp kh)u t1 n 2c ngồi, tit ki ᄉ m b2t chi phí kinh doanh tăng thêm li nhun DANH MC TÀI LIU THAM KHO [1] Trương ðình Chin (2002), “Qu n tr kênh phân phi” , Nhà xu t bn Th ng Kê [2] Lê Th Gi2i, Nguy7n Xuân Lãn, Võ Quang Trí, ðinh Th L ᄉ Trâm, Phm Ng#c Ái (2012), “Qu n tr marketing - ñnh h ng phát tri-n” , Nhà xu t bn Lao ðng Xã Hi [3] Nguy7n ð c Hin (2012), “Hoàn thin kênh phân phi ti cơng ty xăng d ᄉ u Bình ðnh” [4] Philip Kotler, Vũ Tr#ng Hùng dch, Phan Thăng hi ᄉ u đính (2000), “Qu n tr marketing”, Nhà xu t bn Th ng Kê [5] Võ Kim K> (2012), "Qu n tr kênh phân phi ñi vi s n phm r u Vodka ca Công ty c ph ᄉ n cn r u Hà Ni ti khu vc mi ᄉ n Trung - Tây Nguyên" [6] Nguy7n Th Vân Nga (2014), "Qu n tr kênh phân phi gas cho khách hàng cá nhân th tr ng ðà Nng ca cơng ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lng Mi ᄉ n Trung" [7].ð= ð c Phú (2009), “Qu n tr kênh phân phi ti công ty xăng d ᄉ u khu vc V” [8] Tr n Th Ng#c Trang, “Qu n tr kênh phân phi”, Tr *ng ñi h#c Marketing, Nhà xu t bn Th ng Kê [9] Nguy7n Th Vũ (2013), “Qu n tr kênh phân phi s n phm bia ti th tr ng Bình ðnh ca Cơng ty c ph ᄉ n bia Sài Gòn - Mi ᄉ n Trung” Website [10].https://vi.wikipedia.org/wiki/chin_l c_phân_ph i_(Marketingh=nhp); [11] http://dpm.vn/; [12] http://binhdien.com/; [13] https//www.google.com.vn/; [14] http://voer.edu.vn/ m/lua-chon-va-quan-tri-kenh-phan-phoi/a1b6d871; [15].http://www.itgvietnam.com/thiet-ke-quan-ly-phat-trien-he-thong-kenhphan-phoi/; [16].http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thong-ke-va-du-bao-gia-ca/201501-18/thi-truong-phan-bon-nam-2015-cau-cao-gia-giam-17258.aspx; [17].http://iasvn.org/homepage/Thi-truong-phan-bon-nam-2015-va-du-bao2016-7947.html; [18].http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoC ao/Nganhphanbon_0615_FPTS.pdf; [19].http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoC ao/PhanBon_181113_PNS.pdf; [20] https://voer.edu.vn/m/cac-van-de-co-ban-ve-phan-phoi/f98467b0; [21] https://voer.edu.vn/m/ban-chat-cua-kenh-phan-phoi/cf08ed2b; [22].https://voer.edu.vn/m/phan-phoi-va-vai-tro-cua-chinh-sach-phan-phoitrong-hoat-dong-marketing-cua-doanh-nghiep/2c6a1933; [23].https://voer.edu.vn/c/vai-tro-va-chuc-nang-cua-kenhphan-phoi/022e4f84/f4237852; ... TRUNG TÂY NGUYÊN LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH ðà N ᄂ ng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ PHAN NHT NGUYÊN QUN TR KÊNH PHÂN PHI SN PH M PHÂN BĨN TI CƠNG TY TNHH MTV MINH TÂN TRÊN... ch$nh kênh phân ph i 27 Kt lun Chương 28 CHƯƠNG THC TRNG HOT ð-NG QUN TR KÊNH PHÂN PHI SN PH M PHÂN BĨN TI CƠNG TY TNHH MTV MINH TÂN TRÊN TH TR NG MI N TRUNG - TÂY... TRUNG - TÂY NGUYÊN 29 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG V% CÔNG TY TNHH MTV MINH TÂN 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát trin c a Công ty 29 2.1.2 Cơ c u qun lý b máy c a Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị kênh phân phối sản phẩm phân bón tại công ty TNHH MTV minh tân trên thị trường miền trung tây nguyên , Quản trị kênh phân phối sản phẩm phân bón tại công ty TNHH MTV minh tân trên thị trường miền trung tây nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn