Phát triển tiểu thủ công nghiệp tại huyện krông ana, tỉnh đắk lắk

503 23 0
  • Loading ...
1/503 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðỒN NGUYN THO ANH PHÁT TRIN TIU TH CƠNG NGHI P TI HUY N KRÔNG ANA, TNH ðĂK LĂK LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà N ᄂ ng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðOÀN NGUYN THO ANH PHÁT TRIN TIU TH CÔNG NGHI P TI HUY N KRÔNG ANA, TNH ðĂK LĂK Chuyên ngành: Kinh t phát trin Mã s: 60.31.01.05 LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Ng ᄂ i h ng dn khoa hc: GS TS NGUYN TR NG SƠN ðà N ᄂ ng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan rng s liu kt qu nghiên cu lun văn trung thc chưa ñ cs d ng ñ ᄂ bo v mt hc v Mi s giúp ñ cho vic thc hin nghiên cu ñã đ c cm ơn thơng tin trích d ᄂ n lun văn ñu ñ c thng kê Krông Ana (2012), Niên giám thng kê huyn Krông Ana năm 2012, Krông Ana [14] Chi c c thng kê Krông Ana (2013), Niên giám thng kê huyn Krông Ana năm 2013, Krông Ana [15] Chi c c thng kê Krông Ana (2014), Niên giám thng kê huyn Krông Ana năm 2014, Krông Ana [16] Chi c c thng kê Krông Ana (2015), Niên giám thng kê huyn Krông Ana năm 2015, Krơng Ana [17].Chính Ph (2000), Quyt đnh s 132/2000/Qð-TTg ngày 24/11/2000 ca Th tư ng Chính Ph v mt s sách khuyn khích phát tri ᄂ n ngành ngh nơng thơn Chính Ph (2001), Ngh đnh s 90/2001/Nð-CP ca Chính Ph ngày 23/11/2001 v tr [18] giúp phát tri ᄂ n doanh nghip v-a nh%, ñnh nghĩa doanh nghip v-a nh% [19] Chính Ph (2004), Ngh ñnh s 134/2004/Nð-CP ngày 09 tháng năm 2004 v khuyn khích phát tri ᄂ n cơng nghip nơng thơn [20] Chính Ph (2006), Ngh đnh s 66/Nð-CP ca Chính Ph ngày 07/7/2006 v phát tri ᄂ n ngành ngh nơng thơn [21] ðồn Th" Bích ðào (2011), Phát tri ᄂ n cơng nghip đa bàn thành ph Tam Kỳ, tnh Qung Nam, Lun văn thc sĩ, Trư$ng ði hc kinh t, ðà NGng [22] Giáo trình Phân tích hot đng kinh doanh (2000), Trư$ng ði hc kinh t, ðà NGng [23] Nguyn H.ng G m, Lun án tin sC v , “Xác ñnh sn ph'm ch lc phát tri ᄂ n sn ph'm ch lc ðng bng sơng C u Long đn năm 2020” [24] Phm Th" H.ng Hnh, Lun văn thc sĩ kinh t, Phát tri ᄂ n công nghip nông thôn tnh Quãng Ngãi”, 2011 [25] TS Bùi Th" Minh H
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển tiểu thủ công nghiệp tại huyện krông ana, tỉnh đắk lắk , Phát triển tiểu thủ công nghiệp tại huyện krông ana, tỉnh đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn