Phát triển đội ngũ giảng viên tại trường đại học buôn ma thuột

102 34 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƢU TRỌNG HIẾU PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƢU TRỌNG HIẾU PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ NHƢ LIÊM Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ “ Phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Bn Ma Thuột ” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn LƢU TRỌNG HIẾU MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC .7 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Nguyên tắc phát triển nguồn nhân lực 11 1.1.3 Vai trò việc phát triển nguồn nhân lực 12 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC 13 1.2.1 Nâng cao kiến thức chuyên môn(Knowledges) 15 1.2.2 Nâng cao kỹ nghề nghiệp(Skills) 19 1.2.3 Nâng cao trình độ nhận thức(Attitude) 21 1.3.NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC 24 1.3.1 Các nhân tố thuộc bên tổ chức 24 1.3.2 Các nhân tố thuộc bên tổ chức 27 1.4 ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG CÁC TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 29 1.4.1 Giáo dục đại học đặc điểm phát triển .29 1.4.2 Giảng viên đại học phát triển giảng viên đại học .31 1.4.3 Phát triển đội ngũ giảng viên đại học 34 1.4.4 Đặc trƣng phát triển đội ngũ giảng viên ngành Y Dƣợc 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG .37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT 38 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT HIỆN NAY 38 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức .38 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực trƣờng .41 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT TRONG THỜI GIAN QUA 47 2.2.1 Thực trạng nâng cao trình độ chuyên môn .47 2.2.2 Thực trạng kỹ nghề nghiệp 54 2.2.3 Thực trạng trình độ nhận thức 59 2.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT TRONG THỜI GIAN QUA 62 2.3.1 Những kết đạt đƣợc .62 2.3.2 Những hạn chế, tồn 62 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế .63 KẾT LUẬN CHƢƠNG .65 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT 66 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 66 3.1.1 Tác động nhân tố môi trƣờng 66 3.1.2.Định hƣớng phát triển hệ thống trƣờng đại học địa bàn tỉnh Đắk Lắk 70 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 72 3.2.1 Hồn thiện cơng tác đánh giá lực giảng viên .72 3.2.2 Nâng cao kiến thức chuyên môn 78 3.2.3 Nâng cao kỹ nghề nghiệp .81 3.2.4 Nâng cao trình độ nhận thức 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG .88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 So sánh đào tạo phát triển 10 1.2 Các mục tiêu cần đạt đƣợc phát triển kiến thức 17 1.3 Các mục tiêu cần đạt đƣợc phát triển kỹ 20 1.4 Các mục tiêu cần đạt đƣợc phát triển thái độ 22 2.1 Tốc độ gia tăng nhân lực 42 2.2 Số lƣợng đội ngũ giảng viên qua năm 42 2.3 Cơ cấu giảng viên theo giới tính 43 2.4 Tình hình tài 44 2.5 Tình hình sở vật chất 46 2.6 Trình độ chun mơn nghiệp vụ ĐNGV 49 2.7 Cơ cấu giảng viên theo độ tuổi 50 2.8 Kết khảo sát mức độ đáp ứng kiến thức chuyên môn 51 2.9 Tình hình đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên 53 2.10 Thực trạng ĐNGV theo thâm niên công tác 56 2.11 Kết khảo sát kỹ nghề nghiệp ĐNGV 57 2.12 Kết điều tra trình độ nhận thức ĐNGV 61 3.1 Mẫu bảng tiêu chuẩn lực giảng viên đề xuất 74 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Sơ đồ, Tên bảng Trang biểu đồ Hình 1.1 Mô tả cấu trúc lực 15 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ hệ thống tổ chức trƣờng Đại học Bn Ma Thuột 39 Biểu đồ 2.1 Tình hình biến động tài sản 45 Biểu đồ 2.2 Tình hình biến động nguồn vốn 45 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu học hàm, học vị đội ngũ giảng viên 50 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ cấu độ tuổi đội ngũ giảng viên 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thành công tổ chức phụ thuộc chủ yếu vào chất lƣợng nguồn nhân lực tổ chức Chất lƣợng nguồn nhân lực lại đƣợc xây dựng sở hiệu công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua hoạt động nhƣ huấn luyện, đào tạo, phát triển nghề nghiệp Do đó, cơng tác phát triển nguồn nhân lực chức quan trọng quản trị nguồn nhân lực Đại Học Buôn Ma Thuột(ĐHBMT) đƣợc thành lập nằm mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm y tế - giáo dục vùng Tây Nguyên theo định số 1194, ngày 22-7-2014 Thủ tƣớng Chính phủ Hơn nữa, đặc thù hoạt động lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực đƣợc nhà nƣớc đặt lên vị trí quan tâm hàng đầu nên công tác phát triển đội ngũ giảng viên(ĐNGV) trƣờng Đại Học Buôn Ma Thuột có ý nghĩa quan trọng Tuy nhiên, cơng tác phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ giảng viên Đại Học Buôn Ma Thuột chƣa tƣơng xứng với mục tiêu chiến lƣợc phát triển Nhà trƣờng Vì vậy, việc chăm lo phát triển đội ngũ giảng viên đầy đủ số lƣợng, phù hợp cấu, có trình độ chun mơn, lực giảng dạy thời gian đến cần thiết Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: “Phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại Học Buôn Ma Thuột” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp với mong muốn góp phần nhỏ nhằm hồn thiện cơng tác phát triển đội ngũ giảng viên Nhà trƣờng 2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu, hệ thống hóa vấn đề lý luận nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực - Phân tích thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại Học Buôn Ma Thuột - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại Học Buôn Ma Thuột Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại Học Buôn Ma Thuột b Phạm vi nghiên cứu - Về mặt nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu việc phát triển nguồn nhân lực cho khối cán giảng dạy - Về mặt không gian: Các nội dung đƣợc tiến hành nghiên cứu trƣờng Đại Học Buôn Ma Thuột - Về mặt thời gian: Nghiên cứu đƣợc thực năm 2014 - 2015 giải pháp đƣợc đề xuất luận văn có ý nghĩa năm trƣớc mắt Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn sử dụng phƣơng pháp sau: Phân tích, tổng hợp tài liệu để làm sở lý luận cho vấn đề cần nghiên cứu, phƣơng pháp điều tra thu thập thông tin qua phiếu khảo sát, phƣơng pháp thống kê, phân tích tổng hợp 80 Bên cạnh đó, nhà trƣờng trì thƣờng xun phong trào thi đua tự học tự bồi dƣỡng đội ngũ cán công chức nhà trƣờng Các khoa tổ môn quan tâm phát hiện, bồi dƣỡng giảng viên dạy giỏi, có nhiều kinh nghiệm để nhân điển hình tạo điều kiện để họ tiếp tục học tập nâng cao trình độ chun mơn Xây dựng thực chế độ, sách hỗ trợ hợp lý nhằm khuyến khích nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên yên tâm học tập, bồi dƣỡng nâng cao trình độ nhƣ tăng cƣờng hỗ trợ kinh phí đào tạo cho giảng viên, giảm số tiết dạy cho giảng viên học cao học làm nghiên cứu sinh thời gian học tham gia công tác giảng dạy Đối với giảng viên trẻ, nhận công tác trƣờng, giảng viên trẻ cần đƣợc khoa chủ động phân công giảng viên có kinh nghiệm hƣớng dẫn mặt chun mơn Ngồi buổi dự theo kế hoạch nhà trƣờng, giảng viên trẻ cần tăng cƣờng buổi dự giảng viên có kinh nghiệm nhà trƣờng Đồng thời nhà trƣờng cần thƣờng xuyên mở buổi hội thảo trao đổi phƣơng pháp giảng dạy, đặc biệt phƣơng pháp giảng dạy mới, lựa chọn phƣơng pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tƣợng khác Qua giảng viên trẻ khơng thu nhận đƣợc kiến thức mặt lý thuyết mà giúp cho giảng viên có đƣợc hội học tập phƣơng pháp giảng dạy xử lý tình xảy q trình giảng dạy thân sau Ngồi ra, để nâng cao kiến thức thực tiễn sâu rộng, nhà trƣờng nên tạo điều kiện cho giảng viên trẻ thâm nhập thực tế địa bàn, từ giúp họ tự tin kiến thức chun mơn, giảng có chiều sâu Đối với giảng viên có kinh nghiệm, nhà trƣờng cần tạo điều kiện để giảng viên tham gia công tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực chuyên môn, cơng trình có tính thực tiễn cao 81 3.2.3 Nâng cao kỹ nghề nghiệp Vai trò yếu tố kỹ quan trọng, phát triển kỹ cho ĐNGV việc làm cần thiết nhà trƣờng cần có biện pháp nhằm nâng cao kỹ cho ĐNGV Trong tập trung nâng cao kỹ chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn nhà trƣờng:  Tăng cường kỹ tự học, tự nghiên cứu Sự phát triển nhanh chóng cơng nghệ thông tin, hội tiếp cận kiến thức ngƣời bình đẳng với Tuy nhiên, khả tiếp cận, phát giải vấn đề cá nhân khơng giống nhau, phụ thuộc vào khả tự học ngƣời Trong bối cảnh đổi giáo dục nay, có quan niệm đổi phƣơng pháp dạy học đòi hỏi giảng viên cần phải tự học, tự nghiên cứu để nâng cao kỹ nghề nghiệp thân, từ giúp giảng viên nắm vững kiến thức, kỹ kỹ xảo phát triển nghề nghiệp tƣơng lai, khơng muốn trở thành ngƣời ngồi vận động phát triển giáo dục nhà trƣờng Tự học giúp giảng viên hồn thiện thêm vốn hiểu biết mình, giúp họ tránh đƣợc lạc hậu trƣớc biến đổi không ngừng khoa học công nghệ thời đại ngày Tự học thƣờng xuyên, tích cực, tự giác, độc lập không giúp giảng viên mở rộng đào sâu kiến thức mà hình thành đƣợc phẩm chất trí tuệ rèn luyện nhân cách Tạo cho họ có nếp sống làm việc khoa học, rèn luyện ý chí phấn đấu, đức tính kiên trì, óc phê phán, hứng thú học tập lòng say mê nghiên cứu khoa học Về phía thân giảng viên, để nâng cao lực tự học đòi hỏi giảng viên cần: - Tích cực rèn luyện để hình thành cho kỹ năng: kỹ xây dựng kế hoạch tự học; kỹ chọn lọc, sử dụng vốn kiến thức cũ để tiếp thu 82 kiến thức mới, kỹ nghe ghi tóm lƣợc cách chọn lọc, kỹ đọc sách, kỹ nghiên cứu giải vấn đề - Cần phải quán triệt tinh thần “tự lực cánh sinh”, cố gắng tự suy nghĩ mày mò nghiên cứu trƣớc tìm kiếm giúp đỡ từ bên ngồi Bởi lẽ ngƣời biết dựa vào sức chính, lực ngƣời nhanh chóng phát triển, thành công vững Điều quan trọng bậc độc lập suy nghĩ, làm việc khiến kiến thức tiếp thu đƣợc sâu sắc, dễ vận dụng - Cần hiểu rõ mục đích xác định động nghiên cứu đắn Tất tinh thần vừa học tập kiến thức khoa học vừa thông qua mà tự giác rèn luyện ngƣời Nó chống lại việc lo nhồi nhét kiến thức mà không lo rèn luyện ngƣời - Trên sở phân tích thấu đáo nhiệm vụ chuyên môn mà giảng viên đảm nhận, với việc trao đổi kinh nghiệm nhóm chun mơn, dự giảng viên nâng cao đƣợc khả tự học nghiên cứu Về phía nhà trƣờng, cần thực tốt biện pháp để khuyến khích giảng viên tự học, tự nghiên cứu nhƣ: - Cán quản lý cấp trƣờng trƣớc hết phải ngƣời đầu việc tự học để nâng cao trình độ, lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý - Xây dựng kế hoạch tự học, tự nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên, kế hoạch phải đƣợc lập cách dân chủ, xuất phát từ nhu cầu giảng viên, tránh chạy theo thành tích Xác định nâng cao chất lƣợng giáo dục nhiều giải pháp, đó, phải lấy tự học sinh viên làm trọng - Thay đổi hiệu chung chung hiệu đề cao tự học, tự nghiên cứu, tạo điều kiện để giảng viên sinh viên nghiên cứu khoa học 83 -Xây dựng tủ sách tự học chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học giáo dục, khoa học tâm lý, tin học, ngoại ngữ -Có chế độ khen thƣởng thích hợp, kịp thời giảng viên có nhiều thành tích tự học, tự nghiên cứu  Bồi dưỡng giảng viên kỹ sư phạm cho giảng viên trẻ Kỹ sƣ phạm khả “tác nghiệp” ngƣời giảng viên với sinh viên giảng viên với giảng viên nhằm tạo sản phẩm đặc biệt nhân cách học sinh Khả “tác nghiệp” đƣợc đúc kết từ kiến thức, kỹ chuyên môn, thái độ nghề dạy học ngƣời giảng viên giúp ngƣời giảng viên biết cách xây dựng kế hoạch, tổ chức thực kiểm sốt có hiệu q trình giáo dục theo yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ Giảng viên khơng có kiến thức khoa học chun mơn mà cần phải có kiến thức kỹ nghiệp vụ sƣ phạm để thực tốt phƣơng pháp giảng dạy nâng cao hiệu hoạt động giảng dạy Một số đề xuất phía nhà trƣờng phòng ban việc cải thiện kỹ sƣ phạm cho ĐNGV trẻ: - Nhà trƣờng cần xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng giảng viên kỹ sƣ phạm, xác định mục tiêu giảng, tiết giảng, lựa chọn phƣơng pháp hình thức giảng dạy để thu hút ngƣời học, cách thức giải vấn đề… tiết giảng để từ nâng cao kỹ giảng dạy Tăng cƣờng tổ chức tham gia buổi giảng đánh giá bổ sung cho kỹ thiếu, cần phát triển -Thành lập ban tƣ vấn kỹ giảng dạy cho giảng viên, thực theo dõi đánh giá định kỳ -Cử giảng viên tham gia khóa đào tạo liên quan đến giảng dạy tổ chức có uy tín nƣớc quốc tế, tiếp cận phƣơng pháp giảng dạy tích cực 84 -Tổ chức hội thảo, chuyên đề kỹ giảng dạy, mời chuyên gia bên giảng dạy chia sẻ kinh nghiệm -Tổ chức tập huấn kỹ giảng dạy lồng ghép vào chun mơn cho giảng viên trẻ; Tổ chức khóa học kỹ chuyên sâu tập trung vào kỹ nhƣ: xây dựng kế hoạch giảng (kịch bản); thiết kế câu hỏi tình giảng dạy; xây dựng tiêu chí đánh giá; viết giảng Ngồi ra, nhằm đảm bảo việc nâng cao kỹ sƣ phạm đội ngũ giảng viên cần tham gia khoa, tổ môn: -Tổ chức hội thảo/chuyên đề kỹ giảng dạy chuyên sâu, mời giảng viên chun mơn có kinh nghiệm trao đổi, chia sẻ giảng viên trẻ kinh nghiệm giảng dạy thân - Phối hợp với nhà trƣờng phòng ban việc tổ chức, thực hiện, theo dõi đánh giá hoạt động hội thảo, chuyên đề nâng cao kỹ giảng dạy -Tạo hội cho giảng viên trẻ tham gia dự án nƣớc quốc tế nhằm nâng cao lực chuyên môn gắn với nghiên cứu khoa học tiếp cận phƣơng pháp giảng dạy tích cực  Nâng cao khả ứng dụng công nghệ thông tin Việc ứng dụng công nghệ thông tin(ƢDCNTT) vào dạy học giúp thay đổi phƣơng pháp dạy, phƣơng pháp học, kích thích hứng thú học tập sinh viên, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo Hầu hết giảng viên có kỹ sử dụng máy tính, máy chiếu có ƢDCNTT vào dạy học Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin nhà trƣờng vào giảng dạy chƣa đem lại hiệu cao Theo tác giả, nguyên nhân số giảng viên nhận thức nhƣng chƣa đầy đủ việc ƢDCNTT vào hoạt động dạy học nên nhiều chƣa ứng dụng lúc, 85 chỗ lạm dụng cơng nghệ thơng tin giảng dạy phần dẫn đến thực trạng nêu Thực tế cho thấy có giảng viên thiết kế giáo án đƣa tất nội dung giảng lên slide chiếu cho HSSV ghi chép, việc giảng viên khai thác thông tin mạng Internet để vận dụng vào học hạn chế Do vậy, việc trọng bồi dƣỡng kỹ cho đội ngũ giảng viên nhà trƣờng cần thiết Để nâng cao hiệu ƢDCNTT vào hoạt động giảng dạy, thời gian tới nhà trƣờng nên thực số biện pháp sau: - Đẩy mạnh việc cải thiện sở vật chất nhà trƣờng Bởi lẽ sở vật chất điều kiện cần để đội ngũ giảng viên ƢDCNTT vào giảng dạy Trong thời gian qua, nhà trƣờng có quan tâm đến việc tu sửa sở vật chất nhƣ trang bị thêm số máy chiếu, máy tính cho phòng học, khoa; sửa chữa nâng cấp đƣờng truyền internet đồng thời cho lắp đặt thêm nguồn wifi nhƣng chất lƣợng đƣờng truyền internet chƣa tốt, không đáp ứng kịp thời nhu cầu truy cập tìm kiếm thơng tin phục vụ việc giảng dạy học tập giảng viên sinh viên -Tổ chức lớp bồi dƣỡng kỹ sử dụng máy tính, máy chiếu phần mềm tin học cho giảng viên trung tâm Ngoại ngữ - tin học giảng viên có kỹ tốt ƢDCNTT nhà trƣờng phụ trách Trong đó, tập trung chủ yếu vào kỹ mà giảng viên cần sử dụng trình soạn giảng hàng ngày nhƣ lấy thông tin, cách sử dụng phần mềm thông dụng, cách sử dụng máy chiếu, trình bày giảng… - Các khoa, tổ tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm ƢDCNTT giảng dạy để rút kinh nghiệm nhân rộng phƣơng pháp ứng dụng có hiệu thực tế đội ngũ giảng viên nhà trƣờng 86 Đối với đội ngũ giảng viên, ngƣời trực tiếp ƢDCNTT vào công tác giảng dạy, để nâng cao chất lƣợng hoạt động cần: -Tích cực, chủ động sáng tạo việc đổi phƣơng pháp giảng dạy, chủ động trang bị cho đầy đủ kiến thức ƢDCNTT hoạt động dạy học để phát huy tốt vai trò hỗ trợ công nghệ thông tin đổi phƣơng pháp nâng cao chất lƣợng giảng dạy -Tham gia nhiệt tình, nghiêm túc lớp bồi dƣỡng kỹ sử dụng máy tính, máy chiếu phần mềm tin học nhà trƣờng tổ chức 3.2.4 Nâng cao trình độ nhận thức Thái độ nghề nghiệp ngƣời giảng viên lĩnh vực giáo dục vấn đề cấp thiết quan trọng, hoạt động ngành giáo dục liên quan đến việc hình thành đến trình độ chun mơn nhận thức lực lƣợng lao động tƣơng lai xã hội Trình độ nhận thức, giá trị thân nghề nghiệp đội ngũ giảng viên chịu ảnh hƣởng tác động nhiều nhân tố: Chủ trƣơng, sách Đảng, Nhà nƣớc giáo dục, tác động đời sống xã hội trực tiếp ngƣời quản lý Để hoàn nâng cao trình độ nhận thức giảng viên nhà trƣờng cần thực biện pháp sau: -Đƣa quy chế làm việc rõ ràng có biện pháp, sách khuyến khích giảng viên tuân thủ kỷ luật lao động, nhiệt tình cơng việc Muốn làm đƣợc nhƣ nhà trƣờng cần có quy định rõ ràng hệ số trách nhiệm, quy chế thƣởng phạt công việc để nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm thân cá nhân Bởi lẽ ngƣời lao động có ý thức có trách nhiệm hồn thành công việc nhận đƣợc hồn thành tốt khơng hồn thành đƣợc công việc - Thƣờng xuyên bồi dƣỡng số vấn đề chủ nghĩa Mác – Lê nin tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, nghị Đảng, văn bản, đƣờng lối, chủ 87 trƣơng, sách Nhà nƣớc, chủ trƣơng ngành nhằm nâng cao nhận thức, tƣ tƣởng cho cán bộ, nhân viên giảng viên trƣờng, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ giảng viên trẻ - Xây dựng định hƣớng văn hóa nhà trƣờng mang sắc riêng nhà trƣờng, hệ thống lại giá trị chung truyền đạt đến giảng viên thông qua sổ tay văn hóa, kênh truyền thơng nội - Nhà trƣờng nên tổ chức thêm nhiều gặp gỡ, trao đổi, giao lƣu văn hóa văn nghệ, hoạt động thể thao, qua giúp ngƣời xích lại gần Khi có hội tiếp xúc với nhiều lẩn, mối quan hệ giảng viên với thêm gắn bó, thân thiết Đây tiền đề quan trọng để thúc đẩy giảng viên làm việc hƣng phấn hơn, nâng cao đƣợc chất lƣợng làm việc -Khuyến khích giảng viên phát huy khả sáng tạo, đóng góp ý tƣởng để cải thiện cách thức làm việc, môi trƣờng làm việc để họ cảm thấy vừa lòng suy nghĩ đƣợc cấp đồng nghiệp tiếp nhận Từ giúp giảng viên gắn bó với cơng việc, tinh thần làm việc trở nên phấn chấn hứng khởi -Xây dựng môi trƣờng làm việc thân thiện, cởi mở Nhà trƣờng nên tăng cƣờng đầu tƣ sở vật chất, xây dựng công sở văn minh, đại, xây dựng bầu khơng khí dân chủ tƣơng trợ lẫn để tạo động lực thúc đẩy hăng hái, nhiệt tình giảng viên Bản thân giảng viên đƣợc làm việc môi trƣờng văn minh, sở vật chất, phƣơng tiện đại tự có ý thức học tập vƣơn lên đề làm chủ khoa học, công nghệ, đồng thời rèn luyện tác phong làm việc cho phủ hợp 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở lý luận chƣơng thực tiễn công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Buôn Ma Thuột chƣơng 2, tác giả đề xuất số biện pháp giúp hoàn thiện công tác phát triển đội ngũ giảng viên nhà trƣờng khắc phục hạn chế tồn Các biện pháp đƣợc chia làm nhóm chính: - Hồn thiện cơng tác đánh giá lực giảng viên - Nâng cao kiến thức chuyên môn - Nâng cao kỹ nghề nghiệp - Nâng cao thái độ nghề nghiệp Các biện pháp quan hệ chặt chẽ với Nếu thực đồng biện pháp đó, đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Buôn Ma Thuột phát triển đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác đào tạo thời gian tới 89 KẾT LUẬN Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực bƣớc thiếu chiến lƣợc phát triển lâu dài tổ chức Trong thời gian qua, Trƣờng Đại Học Bn Ma Thuột ln coi trọng có đầu tƣ thích đáng cơng tác phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ giảng viên nhƣng hạn chế cần khắc phục Dựa việc hệ thống hóa sở lý luận phát triển nguồn nhân lực phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Trƣờng Đại học Buôn Ma Thuột cấu, trình độ chun mơn, kỹ nghề nghiệp, trình độ nhận thức giảng viên nhƣ động lực thúc đẩy cán bộ, giảng viên làm việc Từ đó, luận văn đề xuất số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực trƣờng thời gian tới Với kết nghiên cứu nhƣ trên, tác giả hi vọng giúp cho cấp lãnh đạo Nhà trƣờng làm để có sách hợp lý để phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Buôn Ma Thuột thời gian đến Tuy nhiên, hạn chế thời gian khả nghiên cứu, luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích, đƣa giải pháp, kiến nghị nội dung phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Buôn Ma Thuột không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả mong muốn nhận đƣợc đóng góp q báu thầy ngƣời đọc TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Phan Thuỷ Chi (2008), “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trường đại học khối Kinh tế Việt Nam thơng qua chương trình hợp tác đào tạo quốc tế”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại Học kinh tế Quốc Dân [2] Vũ Thùy Dƣơng Hồng Văn Hải (2008), “Giáo trình quản trị nhân lực”, Nhà xuất thống kê [3] Nguyễn Thị Thu Hƣơng (2012), Phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng cao đẳng xây dựng cơng trình thị - xây dựng: thực trạng giải pháp, “Tạp chí khoa học công nghệ, Đại Học Đà Nẵng”, số 6(41).2010 [4] Nguyễn Thị Thu Hƣơng(2012), Xây dựng đội ngũ giảng viên trƣờng đại học: thực trạng giải pháp, “Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học”, 28 (2012), 110‐116 [5] Lê Thị Mỹ Linh(2009), “Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa việt nam trình hội nhập kinh tế”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại Học kinh tế Quốc Dân [6] Nguyễn Mỹ Loan(2014), “Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long”, Viện Khoa Học Giáo Dục Việt Nam [7] Ngô Văn Nam (2011), “Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao Đẳng Giao thông vận tải II thời gian đến”, Luận văn Thạc sĩ , Đại học Đà Nẵng [8] Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Vân Điềm (2011), Giáo trình Quản Trị Nhân Lực, Nhà xuất Đại Học kinh tế Quốc Dân [9] Quốc Hội (2009), Luật số: 44/2009/QH12 - Luật giáo dục 2009 [10] Võ Xuân Tiến(2010), Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực, “Tạp Chí Khoa Học Và Cơng Nghệ , Đại Học Đà Nẵng”, Số 5(40).2010 [11] Võ Xuân Tiến (2014), “Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực”, lớp Cao học QTKD K28, ĐH Kinh Tế Đà Nẵng [12] Phạm Đức Việt(2015), Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Lƣơng Thế Vinh Tiếng Anh [13] Dessler, G (2013), “Human Resource Managerment, 13rd Edition”, South-Western Cengage Learning [14] Swanson R A & Holton III, E F (2009), “Foundations of Human Resource Development”, Berrett-Koehler Publishers [15] Werner, J M (2012), “Human Resource Development, 6th Edition”, South-Western Cengage Learning [16] Perreault, N cộng (2013), “Leading Sustainable Talent Development in Higher Education”, http://www.chairacademy.com/conference/2013/_papers/Leading%20 sustainable%20talent.pdf [17] Hirschey K D (2014) “Session 8, Human Resource Development Lecture”, Twin Cities Human Resources Association SHRM Certification Preparation Course - Spring 2014 http://c.ymcdn.com/sites/www.tchra.org/resource/resmgr/Docs/S8HRD-Materials-Spring2014.pdf [18] Mathis, R L.và Jackson, J H (2010), “Human Resource Management, 13rd Edition”, South-Western Cengage Learning [19] Kerka, S (1998), Competency-based education and training, ERIC Clearinghouse on Adult, Career and Vocational Education, Columbus, OHIO.http://www.calpro-online.org/eric/textonly/docgen.asp? tbl=mr&ID=65 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Kính chào Thầy/Cơ ! Tôi tên Lƣu Trọng Hiếu, học viên cao học khóa 28, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại Học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Hiện nghiên cứu thực đề tài “Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Buôn Ma Thuột” cho luận văn tốt nghiệp Mọi thơng tin thu đƣợc sử dụng vào mục đích nghiên cứu đƣợc bảo mật tuyệt đối Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Thầy/Cô !  …………… …………… A MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CƠNG VIỆC CỦA BẢN THÂN A1 Thầy/Cơ tự đánh giá kiến thức chuyên môn thân so với yêu cầu nhiệm vụ thang mức ? (Đánh dấu x vào ô phù hợp : mức độ thấp mức cao nhất) Tiêu chí Đánh giá A1.1 Kiến thức chuyên môn sâu lĩnh vực giảng dạy A1.2 Kiến thức kinh tế xã hội A1.3 A1.4 Kiến thức chƣơng trình đào tạo lĩnh vực giảng dạy Kiến thức khoa học giáo dục đại học A1.5 Kiến thức quản lý lớp học A1.6 Kiến thức sƣ phạm A2 Thầy/Cô tự đánh giá kỹ nghiệp vụ thân so với yêu cầu nhiệm vụ thang mức ? (Đánh dấu x vào ô phù hợp : mức độ thấp mức cao nhất) Tiêu chí Đánh giá A2.1 Kỹ tự học, tự nghiên cứu phát triển A2.2 Kỹ lập kế hoạch đào tạo A2.3 Kỹ tổ chức điều khiển lớp học A2.4 Kỹ hƣớng dẫn thực hành A2.5 Kỹ giảng dạy lý thuyết A2.6 Kỹ kích thích hứng thú học tập SV A2.7 Kỹ xử lý tình sƣ phạm A2.8 Kỹ sử dụng ngoại ngữ chuyên môn Kỹ ứng dụng công nghệ thông tin, phƣơng tiện đại dạy học A3 Thầy/Cô tự đánh giá thái độ làm việc thân mức thang mức ? (Đánh dấu x vào ô phù hợp : mức độ thấp mức cao nhất) Tiêu chí Đánh giá A2.9 A3.1 Ý thức chấp hành nội quy quy chế trƣờng A3.2 Có tính sáng tạo, động, khả thích ứng A3.3 Ý thức cao, nhiệt tình công việc đƣợc giao A3.4 Luôn giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp cơng việc A3.5 Có tinh thần học hỏi để tự hoàn thiện thân A3.6 Cam kết gắn bó lâu dài với nhà trƣờng B THƠNG TIN CÁ NHÂN B1 Giới tính ? (Đánh dấu x vào ô phù hợp)   Nam Nữ B2 Độ tuổi? (Ghi số vào ô)  B3 Thâm niên công tác? (Ghi số vào ô)  Tuổi Năm B4 Trình độ học vấn/học hàm, học vị? (Đánh dấu x vào ô phù hợp)  Cử nhân  Thạc sĩ  Tiến sĩ  PGS.TS  GS.TS  Khác : ……………  …………… Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Thầy/Cô ! ... CHỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 29 1.4.1 Giáo dục đại học đặc điểm phát triển .29 1.4.2 Giảng viên đại học phát triển giảng viên đại học .31 1.4.3 Phát triển đội ngũ giảng viên đại học 34... lý luận phát triển nguồn nhân lực Chƣơng 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Buôn Ma Thuột Chƣơng 3: Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Buôn Ma Thuột. .. nên công tác phát triển đội ngũ giảng viên( ĐNGV) trƣờng Đại Học Buôn Ma Thuột có ý nghĩa quan trọng Tuy nhiên, cơng tác phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ giảng viên Đại Học Buôn Ma Thuột chƣa
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giảng viên tại trường đại học buôn ma thuột , Phát triển đội ngũ giảng viên tại trường đại học buôn ma thuột

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn