Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng đăk lăk

983 21 0
  • Loading ...
1/983 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG PHM THO VY ðÀO TO NGUN NHÂN L C TI CÔNG TY C PH N XÂY D NG ðK LK LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH ðà N ᄉ ng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG PHM THO VY ðÀO TO NGUN NHÂN L C TI CÔNG TY C PH N XÂY D NG ðK LK Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.01.02 LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: TS Nguyn Quc Tun ðà N ᄉ ng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan đ tài “ðào to ngun nhân l c ti Công ty c ph n xây d ng ðk Lk” công trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu n văn hoàn toàn trung th c chưa t k t qu nêu lu ng ñ ᄂ c cơng b bt kỳ cơng trình nghiên cu khác Tác gi Phm Tho Vy MC LC M- ð U 1 Tính c p thi tc a ñ ᄂ tài Mc tiêu nghiên cu ði t ᄂ ng phm vi nghiên cu Phương pháp nghiên cu Ý nghĩa khoa hc th c tin c a ñ ᄂ tài B cc ñ ᄂ tài Tng quan tài liu nghiên cu CHƯƠNG CƠ S- LÝ LU N V! ðÀO TO NGUN NHÂN L C 1.1 TNG QUAN V ðÀO TO NGUN NHÂN LC 1.1.1 M-t s khái nim bn 1.1.2 Vai trò c a cơng tác đào to ngun nhân l c 1.1.3 Ý nghĩa c a cơng tác đào to ngun nhân l c 11 1.2 N I DUNG C A CÔNG TÁC ðÀO TO NGUN NHÂN LC 11 1.2.1 ðánh giá nhu c u ñào to l a chn ñi t ᄂ ng ñào to 11 1.2.2 Xác ñ!nh mc tiêu ñào to 14 1.2.3 Xác ñ!nh n-i dung ñào to 15 1.2.4 L a chn phương pháp ñào to 16 1.2.5 Xác ñ!nh phương tin, thi t b! cho công tác ñào to 20 1.2.6 Xây d ng k!ch bn ñào to 20 1.2.7 D tính kinh phí đào to 21 1.2.8 Th c hin chương trình đào to 22 1.2.9 ðánh giá k t qu ñào to 23 1.3 NH"NG ð#C ðI$M C A NGÀNH XÂY DNG %NH H 'NG ð(N CÔNG TÁC ðÀO TO NGUN NHÂN LC 24 1.3.1 Ngành ñang phát tri)n 24 1.3.2 Công ngh xây d ng ti hoch, lAp ngân ….đi)m 15 K@ s+ dng cơng ngh, ….đi)m sách Phân b, th c hin cơng ….đi)m 16 Th c hin cam k thit b! máy móc t trách ….ñi)m vic B5 nhim v6i t chc Tho luAn, xem p nhAn mong mun c a nhân viên ñ ᄂ c ñánh giá kh sGn sàng ñ ᄂ c thăng ti xét ch n công vic So sánh tho luAn v ᄂ bn t ñánh giá ph n A5 (m-t s ng 7i khơng mong mun đ ᄂ c thăng ti n, s khác li có kh năng, vAy s đóng góp ti n b- cơng vic c n ñ t c nhân viên, không ch; nh1ng ng 7i mun thăng ti ᄂ c ñánh giá cho t n) Ghi t c nh1ng mc tiêu phát tri)n ñã ñ li t ᄂ c hai bên xác ñ!nh thng nh t B6 Tho p nhAn nh1ng kĩ năng, l c kinh nghim c n thi luAn ch t v! trí hin ti ñ) chuFn b! cho kỳ ñánh giá ti p theo B7 Tho luAn ch p nhAn nh1ng mc tiêu c th) cho phép nhân viên ñ ᄂ c đánh giá có th) hồn thành cơng vic đáp ng ñ ᄂ c nh1ng yêu c u c th) c a cơng vic, n u có th) lAp k hoch, ngun ngân sách, mc tiêu cho năm ti p theo ñ) giúp nhân viên ñ ᄂ c ñánh giá ti p tc n u, ñt ñ ᄂ c nh1ng thành tích yêu c u phát tri)n c a bn thân B8 Tho luAn ch p nhAn chương trình hE tr ᄂ đào to phát tri)n đ) giúp nhân viên ñ ᄂ c ñánh giá ñt ñ ᄂ c nh1ng mc tiêu nêu B9 Nh1ng v n ñ ᄂ khác/ñ ᄂ xu t khác ph ñ Ph6 l6c 5: Thi-t b thi công lJn thu=c sP hGu c.a cơng ty tính đ-n năm 2015 STT Loi mã hi(u S l 9ng Năm sn xut N Jc sn xut I Ơ tơ loi 47 Ô tô KRAZ 3256b 12 2005 Nga Ô tô KAMAZ- 57133 02 2004 Nga Ơ tơ MAZ- 5598 04 2009 TQ Ơ tơ IFA- W50 02 2007 ðc Ơ tơ téc GA3- 53 01 2006 Nga Ơ tơ ch= bê tơng KAMAZ 08 2009 Nga Ơ tơ ch= bê tơng HUYNDAI 07 2010 HQ Ơ tơ G.phóng CA3102K2- 11 2008 TQ II Máy xúc, ñào loi 10 Máy xúc d u bánh lp- ZL70B 01 2007 TQ Máy xúc SAMSUNG 04 2006 HQ Máy xúc HITACHI 01 2010 NhAt Máy đào bánh xích CAT- 360B 01 2011 Mĩ Máy đào bánh xích EO- 5243 01 2006 Nga Máy ñào bánh lp ROBEX- 220W- 02 2008 HQ Máy i, san d4m, lu 26 Máy i KOMMATSU 05 2009 NhAt Máy san tư hành KOMMATSU GD 711A- GD621A 03 2008 NhAt Máy i T170M; T130; DT77 10 2007 Nga Máy ñ m rung SD- 180 01 2009 Mĩ Máy ñ m rung BITELLI- C100 AL 02 2007 Ytaly Máy lu bánh lp- RG- 248 01 2008 Ytaly Máy lu bánh thép loi 03 2010 Nga Máy lu rung SD- 175 D 01 2007 Mĩ III IV C4n tr6c loi 10 C n trc lp loi 05 2005 Nga C n trc xích DEK 251 01 2010 Nga C n cFu tháp KB 403; 308 03 2009 TQ CFu giàn KMS 2008 TQ V Máy công c6 52 Máy tin 02 2009 Nga Máy khoan BMK- 03 2007 TQ Máy khoan CBY- 100H 01 2010 TQ Máy ép khí loi 02 2009 TQ Máy phát ñin POLYMA 03 2008 ðc Máy phát ñin KOPUTA 01 2008 NhAt Máy bơm n 6c loi 07 2006 TQ Máy đóng cc 01 2005 Nga Máy tr-n bê tông 18 2008 HQ 10 Máy di nh a ñ 7ng BITILLI- BB670 02 2009 Ytaly 11 Máy đào xúc bánh xích KOBELCO 02 2009 NhAt 12 Máy ñào bánh lp HITACHI 02 2010 NhAt 13 Máy xúc SUMITOMO 02 2007 NhAt 14 Máy san GD 37 KOMATSU 02 2006 NhAt 15 Máy i KOMATSU 02 2007 NhAt 11 Máy di BT astphan MITSIMOTO 01 2009 NhAt Ngun: Phòng K ho ᄂ ch K% thu t ... s+ dng nhân l c ngành xây d ng 25 CHƯƠNG TH C TRNG CÔNG TÁC ðÀO TO NGUN NHÂN L C TI CÔNG TY C PH NG ðK LK N XÂY D 28 2.1 GI,I THI-U CHUNG V CÔNG TY C PH.N XÂY DNG ð/K L/K ... th c hin v6i cán b- nhân viên Công ty 88 DANH MC CÁC HÌNH V, S hi(u hình Tên hình Trang 2.1 T chc b- máy qun lý c a Công ty c ph n xây d ng ðk Lk 34 2.2 Quy trình đào to ngun nhân l cc a DACONCO... NGUN NHÂN LC TI CÔNG TY 64 2.4.1 Ưu ñi)m 64 2.4.2 Nh1ng tn ti c n khc phc 66 CHƯƠNG GII PHÁP HỒN THI"N CƠNG TÁC ðÀO TO NGUN NHÂN L C TI CÔNG TY C PH N XÂY
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng đăk lăk , Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn