Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện eahleo, tỉnh đắk lắk

486 29 0
  • Loading ...
1/486 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ QUANG CHÂU PHÁT TRIN CÂY H TIÊU TRÊN ðA BÀN HUYN EAH’LEO, T NH ðK LK LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà N ᄂ ng, năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ QUANG CHÂU PHÁT TRIN CÂY H TIÊU TRÊN ðA BÀN HUYN EAH’LEO, T NH ðK LK Chuyên ngành: Kinh t phát trin Mã s: 60.31.01.05 LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Ng ᄂ i h ng dn khoa hc: TS NGUYN PHÚC NGUYÊN ðà N ᄂ ng, năm 2016 LI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kì cơng trình khác Tác gi Lê Quang Châu MC LC M ðU 1 Tính cp thit ca ñ tài M c tiêu nghiên c u ð i t ᄂ ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c 107 K T LU N Cây công nghip dài ngày có m#t vai trò rt quan trng vic phát trin kinh t t xã h#i, tr ca t1nh ðăk Lăk nói chung huyn EaH’leo nói riêng Chúng ta ñu bit, t1nh ðăk Lăk ña s ngư i dân t#c thiu s , v'i t ᄂ p quán sn xut ch yu d$a vào nông nghip Vì v ᄂ y, h tiêu có m#t ý nghĩa vơ quan trng vic n đnh tr ti phương Tim phát trin h tiêu ca huyn EaH’leo rt l'n, nu đ ᄂ c ñ-u tư ñúng m c, ngành h tiêu ca huyn s\ phát trin ñáp ng ñ ᄂ c nhu c-u đ;t ra, nh_m gii quyt cơng ăn vic làm cho nhân dân huyn nhà, ñm bo an sinh xã h#i, tăng thu nh ᄂ p cho ngư i nơng dân, đ! y nhanh t c đ# xóa đói gim nghèo, hồn thành s$ nghip phát trin nơng thôn th i gian t'i Lu ᄂ n văn ñã khái quát khái nim phát trin sn xut h tiêu, gi'i thiu v ñ;c ñim kinh t k& thu ᄂ t, vai trò, giá tr kinh t ca h tiêu ý nghĩa ca phát trin sn xut h tiêu N#i dung tiêu chí đánh nh4ng nhân t nh h "ng ñn phát trin sn xut h tiêu Nghiên c u th$c trng phát trin sn xut h tiêu ña bàn Huyn EaH’Leo t1nh ðăk Lăk Tng kt nh4ng kt qu ñt ñ ᄂ c nh4ng tn ti hn ch s$ phát trin sn xut h tiêu ti Huyn như: trình ñ# lao ñ#ng sn xut h tiêu yu, s" v ᄂ t cht h t-ng lc h ᄂ u, thiu s$ liên kt gi4a tác nhân chudi sn xut, áp d ng khoa hc k& thu ᄂ t sn xut v v Cây h tiêu ñã th$c s$ tr" thành ch l$c thúc ñ!y phát trin kinh t ña bàn huyn EaH’leo năm qua, góp ph-n xố đói gim nghèo, nâng cao ñ i s ng ca ngư i dân Qua c-n có sách, gii pháp phù h ᄂ p ñ nâng cao hiu qu kinh t ca trng này, cng c thương hiu h tiêu EaH’leo th trư ng n 'c th gi'i./ DANH MC TÀI LIU THAM KH#O [1] Bùi Quang Bình (2010), Kinh T Vĩ Mơ, Nhà Xut bn Giáo d c Vit Nam, Hà N#i [2] Bùi Quang Bình (2012), Kinh t phát tri ᄉ n, Nhà Xut bn Thông tin truyn thông, Hà N#i [3].B# Nông nghip Phát trin Nông thôn (2012), Báo cáo hin trng sn xu t, gii pháp phát tri ᄉ n trng tái canh h tiêu thi gian ti, Hà N#i [4] Bùi Quang Bình “ Vn ng i thu nhp ca h ᄉ sn xu t cà phê Tây Ngun”, Tp chí khoa hc cơng ngh ði hc ðà Njng năm 2008 [5] Hoàng Th Chính, ð ᄉ nơng nghip phát tri ᄉ n bn vng, Tp chí phát trin kinh t s 6-2010 [6] C c Trng trt (2014), ð án phát tri ᄉ n h tiêu bn vng ñn năm 2020, Hà N#i [7] C c Thông kê huyn EaH’leo (2014), Niên Giám Th ng kê huyn EaH’Leo năm 2010, EaH’Leo [8] C c Thông kê huyn EaH’leo (2014), Niên Giám Th ng kê huyn EaH’Leo năm 2011, EaH’Leo [9] C c Thông kê huyn EaH’leo (2014), Niên Giám Th ng kê huyn EaH’Leo năm 2012, EaH’Leo [10] C c Thông kê huyn EaH’leo (2014), Niên Giám Th ng kê huyn EaH’Leo năm 2013, EaH’Leo [11] C c Thông kê huyn EaH’leo (2014), Niên Giám Th ng kê huyn EaH’Leo năm 2014, EaH’Leo [12] C c trng trt b# NN PTNT (2010) [13].Nguy^n Văn Hóa, Tr-n ðình Lý (2012), “Nghiên cu kh cnh tranh ca h tiêu tnh ðăk Lăk th tr ng h ᄉ i nhp’, Tp chí khoa hc ðai hc Hu, 72B(3), tr 121-132 [14] ðinh Phi H, Kinh t nông nghip, NXB th ng kê [15] Nguy^n Trí Ngc - C c tr "ng C c Trng trt,“ðánh giá hin trng sn xu t h tiêu ñnh h ng phát tri ᄉ n thi gian ti”,B# NN PTNT) [16] Phm Kim Phúc Nguy^n Văn A, “Hi ñáp v kinh nghim trng tiêu ñt su t cao”, NXB ðà Njng năm 2000 [17].ð;ng kim Sơn (2008), Phát tri ᄉ n nông nghip, nông thơn q trình CNH, NXB Tri th c 2008 [18] Võ Xn Tin (2013), Chính sách Cơng, Nhà Xut Khoa hc Xã h#i, Hà N#i [19] Võ Xuân Tin (2012),Kinh t Nông nghip, Trư ng ði hc Kinh t ðà Njng, ðà Njng [20] ðinh Th Tuân (2008), V n đ nơng nghip, nơng dân nơng thơn Vit Nam, NXB Tri Th c 2008 [21] 7y ban nhân dân t1nh ðăk Lăk (2008), ð án phát tri ᄉ n h tiêu bn vng ñn năm 2015 ñnh h ng ñn năm 2020, ðăk Lăk [22] 7y ban nhân dân t1nh ðăk Lăk (2014), Báo cáo t-ng kt niên v h tiêu 2013-2014 k hoch niên v h tiêu năm 2014-2015, ðăk Lăk [23].7y ban nhân dân huyn EaH’Leo, ð án“Xây dng nông thôn mi huyn Ea H’Leo giai ñon 2011-2015 ñnh h ng ñn năm 2020”, EaH’Leo [24].Vin quy hoch nông nghip B# NN PTNT [25] Vin Quy hoch Nông nghip B# NN PTNT ... LU N PHÁT TRIN CÂY H TIÊU 1.1 TNG QUAN V PHÁT TRIN CÂY H TIÊU 1.1.1 ðăc ñim h tiêu 1.1.2 Phân loi h tiêu 11 1.1.3.T-m quan trng ca phát trin h tiêu. .. 1.4.3 Kinh nghim phát trin h tiêu ti huyn Phú Qu c 39 CHƯƠNG 2.TH C TRNG PHÁT TRIN CÂY H TIÊU TRÊN ðA BÀN HUYN EAH’LEO 42 2.1 TH2C TRNG PHÁT TRIN CÂY H TIÊU TI HUY-N... trin h tiêu ña bàn huyn EaH’Leo th i gian t'i 82 3.2 M T S( GI)I PHÁP PHÁT TRIN CÂY H TIÊU TRÊN ð.A BÀN HUY-N EAH’LEO 86 3.2.1 Hồn thin quy hoch din tích đt trng h tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện eahleo, tỉnh đắk lắk , Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện eahleo, tỉnh đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn