Đánh giá thành tích nhân viên tại văn phòng ủy ban nhân dán tỉnh đăk lăk

704 29 0
  • Loading ...
1/704 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN KIM HỒN ðÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI VĂN PHÒNG Y BAN NHÂN DÂN TNH ð K L K LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH ðà N ng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN KIM HOÀN ðÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI VĂN PHỊNG Y BAN NHÂN DÂN TNH ð K L K Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.01.02 LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng ᄉ i h ᄉ ng dn khoa hc: GS.TS VÕ XUÂN TIN ðà N ng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu phương án nêu lun văn trung th c chưa t ng ñ c công b b ᄂ t kỳ công trình khác Tác gi lun văn Nguyn Kim Hồn MC LC M ðU 1 Tính c p thit c añ tài M , NXB Lao ñ1ng Xã h1i [18] Võ Xuân Tin (2008), Bài gi ng Qu n tr ngu ᄂ n nhân l c, ði hc ðà N,ng [19] ðào Th Thu Trinh (2011), “ðánh giá thành tích nhân viên ti Ngân hàng Thương mi c phn Nam Viêt – Chi nhánh ðà N,ng”, ði hc ðà N,ng [20] Nguyn Thành Trung (2010), “Hồn thin cơng tác đánh giá thành tích ca cán b, cơng chc ti UBND qun H i Châu, ðà N,ng”, ði hc ðà N,ng [21] Lê ð ᄂ c Trí (2012), “Hồn thin cơng tác đánh giá thành tích nhân viên ti cơng ty c phân ðăng H i, thành ph ðà N,ng”, ði hc ðà N,ng [22] Tr:n Th Thúy (2008), “Công tác đánh giá cơng chc qua th c ti-n ti UBND huyn T Liêm [23] Nguyn Quc Tu n, TS ðồn Gia Dũng, ThS ðào H6u Hòa, ThS Nguyn Th Loan, ThS Nguyn Th Bích Thu, ThS Nguyn Phúc Nguyên (2006), Qu n tr ngu ᄂ n nhân l c, NXB Thng Kê [24] Tr:n Lương Vit (2013), “Hoàn thin cơng tác đánh giá thành tích nhân viên ti quan BHXH thành ph ðà N,ng”, ði hc ðà N,ng [25] Nguyn Th Yn (2011), “S tác ñng ca phương pháp qu n lý ñn tâm lý, ý thc ng i d i quyn”, Tp chí Phát trin nhân l0c, H7c vin cán b1 thành ph H Chí Minh Website [26] www.daklak.gov.vn [27] http://up.hanhchinh.com.vn [28] https://eduvietcorporation.wordpress.com [29] http://www.p5media.vn [30] http://ebook.net.vn PH LC B NG CÂU HFI KH O SÁT Kính g*i q Anh/ ch! Hin tơi nghiên c ᄂ u đ tài “ðánh giá thành tích nhân viên ti Văn phòng y ban nhân dân t.nh ð/k L/k” đ ph cv đ tài, tơi c:n kho sát m1t s n1i dung liên quan Kính mong quí Anh/ ch dành chút thi gian ñi n vào bng ph?ng v n sau ñây a Anh/ch theo quan ñim Xin chân thành cm ơn s0 giúp ñ; c a quý Anh/ ch! (ðánh d u X vào ô phù hp) 1/ Gi5i tính: Nam: N6: 2/ Tu ᄂ i ñi: D 5i 30 T@ 30 – d 5i 40 T@ 40 - d 5i 50 T@ 50 tr9 lên 3/ Trình đ1: Thc sĩ Cao đDng, TC ði h7c Khác 4/ Ch ᄂ c danh: Qun lý Nhân viên c 5/ Anh ch vui lòng cho bit mc đ phù hp ca yu t đánh giá thành tích ñang ñ c áp d ng công vic ca anh/ch 1: R t phù hp Ch p nhn ñ c 2: Phù hp Không phù hp N1i dung TT Tiêu chí đánh giá c th Tiêu chí đánh giá đo l ng đ c Tiêu chí đánh giá đ c thng nh t Tiêu chí Th0c hin đ c Tiêu chí có thi gian gi5i hn ði t ng đánh giá thành tích Phương pháp đánh giá thành tích Thi đim đánh giá thành tích 6/ Anh ch vui lòng cho bit mc đ phù h R t không phù hp p ca ñánh giá thành tích ti ni dung sau ñang ñ c áp d ng công vic ca anh/ch 3.Ch p nhn đ c 4.Khơng phù hp 1: R t phù hp 2: Phù hp TT N1i dung Khen th 9ng R t không phù hp Quy hoch cán b1 Min nhim, sa thi Nâng bc lương Xin cm ơn s0 c1ng tác c a anh (ch) ! ... THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái nim 1.1.2 Ý nghĩa c a đánh giá thành tích nhân viên 1.2 N I DUNG CA ðÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 11 1.2.1 Xác đnh m c tiêu ñánh giá. .. CHƯƠNG TH$C TRNG ðÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI VĂN PHÒNG UBND TNH ð K L K 31 2.1 ð(C ðI)M CƠ B N CA VĂN PHÒNG UBND T+NH ð,K L,K NH H "NG ð#N ðÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 31 2.1.1... S& GI I PHÁP HỒN THI'N ðÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI VĂN PHÒNG UBND TNH ð 3.1 CĂN C' ð) XÂY D3NG GI K L K 69 I PHÁP HỒN THI4N ðÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI VĂN PHÒNG UBND T+NH ð,K L,K69
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại văn phòng ủy ban nhân dán tỉnh đăk lăk , Đánh giá thành tích nhân viên tại văn phòng ủy ban nhân dán tỉnh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn