Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 247 đà nẵng

142 23 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 247 ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Hoàng Yến MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Những đóng góp luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 CÁC KHÁI NIỆM BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa nguyên tắc phát triển nguồn nhân lực tổ chức 16 1.1.3 Tiến trình phát triển nguồn nhân lực 19 1.2 NỘI DUNG BẢN CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 20 1.2.1 Phát triển lực ngƣời lao động 20 1.2.2 Tạo lập môi trƣờng học tập cho ngƣời lao động 26 1.2.3 Sử dụng công cụ tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 29 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 34 1.3.1 Các nhân tố thuộc môi trƣờng bên 34 1.3.2 Các nhân tố thuộc môi trƣờng bên doanh nghiệp .36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 247 ĐÀ NẴNG 39 2.1 ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 39 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức 39 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực 41 2.1.3 Tình hình hoạt động cơng ty thời gian qua 44 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 247 ĐÀ NẴNG 46 2.2.1 Thực trạng công tác phát triển lực nguồn nhân lực 46 2.2.2 Thực trạng tạo lập môi trƣờng học tập cho ngƣời lao động 56 2.2.3 Thực trạng sử dụng công cụ tạo động làm việc cho ngƣời lao động 60 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC VẤN ĐỀ CÒN HẠN CHẾ 70 2.3.1 Đánh giá chung thực trạng 70 2.3.2 Nguyên nhân vấn đề hạn chế 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 73 CHƢƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 247 ĐÀ NẴNG 74 3.1 SỞ CỦA VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 247 ĐÀ NẴNG 74 3.1.1 Dự báo thay đổi yếu tố mơi trƣờng bên ngồi 74 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển công ty yêu cầu công tác phát triển nguồn nhân lực tƣơng lai 75 3.2 DỰ BÁO NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 247 ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 78 3.2.1 Dự báo quy mô cấu nguồn nhân lực 78 3.2.2 Dự báo lực nguồn nhân lực 82 3.2.3 Dự báo nhu cầu đào tạo 84 3.3 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 247 ĐÀ NẴNG 87 3.3.1 Thực hoạch định nguồn nhân lực 87 3.3.2 Hoàn thiện việc phát triển lực nguồn nhân lực 89 3.3.3 Hồn thiện việc tạo lập mơi trƣờng học tập cho ngƣời lao động 103 3.3.4 Nâng cao việc sử dụng công cụ tạo động làm việc cho ngƣời lao động 104 KẾT LUẬN CHƢƠNG 108 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Bảng mô tả tháp nhu cầu Maslow tổ chức 31 2.1 Quy mô cấu lao động Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2014 42 2.2 Nguồn lực tài Cơng ty Cổ phần 247 Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2014 43 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2014 44 2.4 Tỷ lệ lao động theo cấp bậc đào tạo qua năm 2012 – 2014 46 2.5 Tỷ lệ lao động qua đào tạo theo phận công tác giai đoạn 2012 – 2014 Công ty Cổ phần 247 Đà 47 Nẵng 2.6 Các khóa đào tạo kiến thức tổng quát công ty, tiêu chuẩn quản lý lƣu trữ hàng hóa (TAPA) 48 pháp luật qua năm 2012 – 2014 2.7 Kết khảo sát mức độ đáp ứng trình độ chun mơn ngƣời lao động Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng 50 2.8 Kết khảo sát mức độ đáp ứng kỹ nghề nghiệp ngƣời lao động Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng 52 2.9 Kết khảo sát mức độ đáp ứng thái độ làm việc ngƣời lao động Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng 55 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.10 Các khóa đào tạo năm 2012 – 2014 58 2.11 Mức độ hài lòng sách đào tạo nhân viên Cơng ty Cổ phần 247 Đà Nẵng 59 2.12 Các tiêu liên quan đến quỹ lƣơng Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2014 61 2.13 Ngân sách phúc lợi Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2014 65 2.14 Mức độ hài lòng sách lƣơng, thƣởng chế độ phúc lợi nhân viên Công ty Cổ phần 247 Đà 66 Nẵng 2.15 ức độ hài lòng mơi trƣờng làm việc nhân viên Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng 68 2.16 Mức độ hài lòng hội thăng tiến nhân viên Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng 70 3.1 Dự báo quy mô nguồn nhân lực Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2020 80 3.2 Dự báo cấu nguồn nhân lực Công ty Cổ phần 247 năm, giai đoạn 2015 – 2020 81 3.3 Các kiến thức cần ngƣời lao động Cơng ty Cổ phần 247 Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 82 3.4 Các kỹ cần ngƣời lao động Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 83 3.5 Dự báo nhu cầu đào tạo Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 85 Số hiệu bảng 3.6 3.7 Tên bảng Dự báo nội dung hình thức đào tạo Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2020 Nội dung phƣơng pháp đào tạo theo vị trí cơng việc Công ty Cổ phần 247 giai đoạn 2015 – Trang 86 90 2020 3.8 Phƣơng pháp nâng cao kiến thức chuyên môn cấp độ Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng giai 92 đoạn 2015 – 2020 3.9 Phƣơng pháp nâng cao kỹ làm việc cấp độ Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2020 96 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Các ngun tắc mơ hình phát triển nguồn nhân lực 12 1.2 Tiến trình phát triển nguồn nhân lực 19 1.3 Mơ hình KSA 21 1.4 Tháp nhu cầu Maslow 30 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng 41 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài câu hỏi nghiên cứu a Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với phát triển không ngừng khoa học kỹ thuật q trình tồn cầu hoá diễn mạnh mẽ, yếu tố cạnh tranh truyền thống doanh nghiệp nhƣ vốn, nguyên vật liệu, cơng nghệ,… dần trở nên bão hồ Thay vào đó, nguồn lực mới, yếu tố cạnh tranh xuất định tồn phát triển doanh nghiệp ngƣời - nguồn nhân lực Không giống nguồn lực khác, nguồn nhân lực góp phần tạo dựng đạo hƣớng phát triển doanh nghiệp Nguồn nhân lực hạt nhân quan trọng việc tạo dựng văn hóa kinh doanh doanh nghiệp, làm bật lên vị khác biệt doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh Nếu đƣợc sàng lọc kỹ quản lý tốt, nhân tố ngƣời doanh nghiệp chìa khóa cho thành cơng kinh doanh, khơng lại tiềm ẩn rủi ro lớn Chính lý mà nhiều doanh nghiệp trọng đến nguồn nhân lực công tác phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực việc làm cần thiết nhằm nâng cao chất lƣợng lao động, đảm bảo khả cạnh tranh lâu dài bền vững cho doanh nghiệp Công ty Cổ phần 247 công ty tham gia vào ngành bƣu – chuyển phát từ q trình mở cửa ngành Công ty trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực đạt đƣợc kết định Tuy nhiên so với yêu cầu tại, so với đối thủ cạnh tranh để kinh doanh thành công thị trƣờng, công ty cần phát triển nguồn nhân lực Đó lý tác giả chọn đề tài "Phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng" làm luận văn tốt nghiệp nhằm góp phần thiết thực cho việc phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng - Tiếng Anh giao tiếp - Thành thạo Tin học văn phòng Kỹ - Giao tiếp tốt - Giải vấn đề - Thƣơng lƣợng Trình độ học Tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc khối vấn ngành Kinh tế, Hành văn phòng Kinh nghiệm Khơng u cầu kinh nghiệm - kiến thức nghiệp vụ lễ tân, toán thống kê Nhân viên Kiến thức - Am hiểu dịch vụ cơng ty cung cấp quy trình cung cấp dịch vụ công ty Lễ tân - Am hiểu lĩnh vực kinh doanh công ty - Tiếng Anh giao tiếp - Thành thạo Tin học văn phòng Kỹ - Giao tiếp tốt - Giải vấn đề - Thƣơng lƣợng Trình độ học Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên vấn ngành Quản trị kinh doanh, Marketing Trƣởng Kinh nghiệm kinh nghiệm làm việc vị trí tƣơng đƣơng từ năm trở lên phận Kinh - kiến thức Sale marketing doanh - Am hiểu khách hàng dịch vụ công ty Kiến thức cung cấp - Am hiểu lĩnh vực kinh doanh công ty - kiến thức tốt thị trƣờng kinh tế - Tiếng Anh giao tiếp - Thành thạo Tin học văn phòng - Giao tiếp tốt Kỹ - Giải vấn đề - Thƣơng lƣợng - Phân tích, tổng hợp - Tổ chức, hoạch định - Làm việc nhóm quản lý thời gian Trình độ học Tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics, Công vấn nghệ thông tin kinh nghiệm làm việc vị trí tƣơng đƣơng Kinh nghiệm công ty chuyển phát nhanh từ năm trở lên - kiến thức logistics quy trình cung cấp dịch vụ cơng ty Nhân viên Điều phối - Am hiểu khách hàng dịch vụ công ty Kiến thức cung cấp - Am hiểu lĩnh vực kinh doanh công ty - kiến thức tốt quản lý, điều phối nhân - Thành thạo Tin học văn phòng - Giải vấn đề Kỹ - Phân tích - Tổ chức, hoạch định - Làm việc nhóm quản lý thời gian - Linh hoạt, nhạy bén Trình độ học vấn Tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc khối ngành Kinh tế Kinh nghiệm Không yêu cầu kinh nghiệm - kiến thức, hiểu biết sâu dịch vụ quy trình cung cấp dịch vụ công ty Kiến thức - Am hiểu lĩnh vực kinh doanh công ty - Am hiểu tâm lý khách hàng Nhân viên Kinh doanh - Am hiểu kiến thức kinh tế, văn hóa xã hội - Giao tiếp - Thƣơng lƣợng Kỹ - Giải vấn đề - Linh hoạt nhạy bén - Làm việc nhóm quản lý thời gian Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc chuyên Trình độ học ngành Ngoại thƣơng, Thƣơng mại, Quản trị vấn kinh doanh quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Luật kinh doanh quốc tế kinh nghiệm làm việc vị trí tƣơng đƣơng Nhân viên Chứng từ Kinh nghiệm công ty chuyển phát nhanh từ tháng trở lên - kiến thức cách thức lập chứng từ khai quan, kê khai thuế xuất nhập khẩu, đăng ký kiểm tra chất lƣợng hàng hóa xuất nhập - Am hiểu lĩnh vực kinh doanh công ty - Am hiểu kiến thức kinh tế, văn hóa xã hội - Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành tốt - Tin học văn phòng thành thạo - Giải vấn đề Kỹ - Quản lý thời gian - Thƣơng lƣợng - Nhanh nhẹn, linh hoạt - Đánh giá, phân tích tổng hợp Trình độ học Tốt nghiệp THPT trở lên vấn Kinh nghiệm Khơng u cầu kinh nghiệm - kiến thức cách thức kiểm tra, đóng gói, Nhân viên Kiến thức Giao nhận lƣu trữ vận chuyển hàng hóa, chứng từ, bƣu kiện - Am hiểu lĩnh vực kinh doanh công ty - Giao tiếp tốt Kỹ - Nhanh nhẹn, linh hoạt - Thông thạo hệ thống giao thơng Trình độ học Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành Ngoại thƣơng, Thƣơng mại, Quản trị vấn kinh doanh quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Luật Nhân viên Hiện Kinh nghiệm kinh nghiệm làm việc vị trí tƣơng đƣơng từ tháng trở lên - kiến thức thơng quan hàng hóa, trình trƣờng trạng vận đơn Kiến thức - Am hiểu lĩnh vực kinh doanh công ty - Am hiểu kiến thức Luật Hải quan thƣơng mại quốc tế - Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành tốt - Tin học văn phòng thành thạo - Sử dụng phần mềm FAST thành thạo Kỹ - Giải vấn đề - Quản lý thời gian - Thƣơng lƣợng - Nhanh nhẹn, linh hoạt - Đánh giá, phân tích tổng hợp (Nguồn: Bộ phận Hành Nhân Cơng ty Cổ phần 247 Đà Nẵng) Bảng cấp độ lực kiến thức ngƣời lao động Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng Cấp Nội dung độ Kiến thức tổng quát công ty bản: Hiểu biết rõ ngành nghề kinh doanh nội quy cơng ty Trung bình: Hiểu biết lịch sử hình thành phát triển cơng ty; mục tiêu, sứ mệnh, viễn cảnh cấu tổ chức công ty Nâng cao: Nhận thức đƣợc điểm mạnh, điểm yếu hiểu biết định hƣớng chiến lƣợc công ty Thành thạo: Giải thích phân tích đƣợc điểm mạnh, điểm yếu phù hợp định hƣớng chiến lƣợc với thời kỳ kinh doanh công ty; đề xuất ý kiến, giải pháp hợp lý Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế bản: Hiểu biết khái niệm, vai trò tầm quan trọng hội nhập kinh tế quốc tế doanh nghiệp Trung bình: Hiểu tác động hội nhập kinh tế đến kinh tế Nâng cao: Sàn lọc đƣợc khuynh hƣớng bật tác động chủ yếu đến hoạt động kinh doanh cơng ty Thành thạo: Giải thích đƣợc ảnh hƣởng hội nhập kinh tế công ty Đƣa kiến nghị, giải pháp đề xuất phù hợp Kiến thức luật pháp (Luật kinh doanh, Luật Lao động, Luật Bưu chính, Luật Hải quan, …) 1Cơ bản: Đọc hiểu đƣợc nội dung đƣợc quy định luật Trung bình: Nắm rõ điều khoản liên quan đến công việc hàng ngày công ty thân ngƣời lao động Nâng cao: Thực công việc, áp dụng phƣơng pháp làm việc giải vấn đề cho không vi phạm điều khoản luật Thành Thạo: Nắm vững vận dụng điều khoản luật để đƣa giải pháp giải vấn đề phát sinh công ty, nhƣ vấn đề phát sinh q trình kinh doanh cơng ty Kiến thức chun mơn (như: marketing, nguồn nhân lực, kế tốn,…) bản: Nắm đƣợc nội dung cốt lõi kiến thức chun mơn Trung bình: Am hiểu sâu sắc kiến thức chuyên môn, thƣờng xuyên cập nhật kiến thức Nâng cao: Nắm vững khả sàn lọc kiến thức, vận dụng kiến thức chuyên môn cách hợp lý hiệu vào công việc Thành thạo: Đề xuất ý kiến cải tiến, sáng kiến chun mơn đóng góp cho cơng việc, nhƣ q trình kinh doanh công ty Kiến thức tiêu chuẩn quản lý lưu trữ hàng hóa (TAPA) bản: Đọc hiểu biết khái niệm, tiêu chuẩn TAPA Trung bình: Hiểu rõ TAPA, phân biệt đƣợc hệ thống tiêu chuẩn Nâng cao: Thực theo tiêu chuẩn quy định áp dụng đƣợc tiêu chuẩn vào công việc Thành thạo: Đƣa cải tiến giúp cải thiện trình thực tiêu chuẩn kỹ thuật đƣợc tốt Bảng cấp độ lực kỹ cần ngƣời lao động Cơng ty Cổ phần 247 Đà Nẵng Cấp Nội dung độ Kỹ ngoại ngữ (Anh văn): mức độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh bốn kỹ : nghe, nói, đọc, viết bản: khả viết đọc hiểu câu vấn đề đơn giản Trung bình: khả nghe hiểu giao tiếp Nâng cao: Giao tiếp đƣợc với ngƣời nƣớc ngồi khả soạn thảo, đọc hiểu trả lời văn Thành thạo: Lƣu lốt bốn kỹ nghe – nói – đọc – viết Kỹ tin học: mức độ thành thạo cách thức sử dụng chương trình tin học hay thao tác với máy tính bản: Sử dụng đƣợc phần mềm phục vụ cho cơng việc Trung bình: Sử dụng công cụ giúp thực công việc hiệu Nâng cao: khả sửa chữa lỗi thƣờng gặp sử dụng Thành thạo: Sử dụng tốt biết cách khắc phục cố sử dụng phần mềm phần cứng máy tính Kỹ giao tiếp: tập hợp kỹ cho phép người truyền đạt thông tin để người tiếp nhận nhận hiểu rõ thơng tin Nó bao gồm tất hành vi phương tiện để giúp cho việc truyền đạt thông tin hiệu bản: khả sử dụng ngơn ngữ để trao đổi thông tin giải vấn đề hai cá nhân Trung bình: khả trao đổi thơng tin nhóm ngƣời, từ – ngƣời Nâng cao: khả sử dụng ngơn ngữ linh hoạt, nhạy bén để trao đổi thông tin, thuyết phục hay giải vấn để lƣợng lớn ngƣời Thành thạo: Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, kết hợp đƣợc với ngôn ngữ thể, ánh mắt, ám hiệu,… để trình giao tiếp thêm hiệu thuyết phục Kỹ chuyên môn (marketing, nguồn nhân lực, kế toán,…): khả sàn lọc vận dụng kiến thức chuyên ngành học vào trình làm việc để đạt hiệu cao bản: Áp dụng đƣợc kiến thức chuyên môn học vào công việc Trung bình: Áp dụng chọn lọc tìm tòi, cập nhật kiến thức Nâng cao: Vận dụng kiến thức chuyên môn cách sáng tạo, hợp lý hiệu vào cơng việc Thành thạo: ý kiến đề xuất cải tiến cách thức thực hành chun mơn, góp phần đem lại hiệu tích cực cho cơng việc cơng ty Kỹ thương lượng: kỹ giao dịch, trao đổi nhằm giải vấn đề, liên quan hai hay nhiều bên để đến thống hay thỏa thuận chung, mục tiêu hay điều kiện tiên giao dịch phải trí sở hai bên chấp nhận bản: Trao đổi, bàn bạc giải đƣợc vấn đề nảy sinh liên quan đến cá nhân Trung bình: khả đƣa dẫn chứng cho lập luận để thuyết phục ngƣời khác Nâng cao: khả thu thập sàn lọc thơng tin; chuẩn bị dẫn chứng, lập luận cần thiết xây dựng đƣợc phƣơng án thƣơng lƣợng Thành thạo: khả quan sát, phân tích đối tác, ứng biến linh hoạt sử dụng chiến thuật thƣơng lƣợng hợp lý Kỹ làm việc nhóm: tập hợp cách thức hợp tác, phối hợp giúp hai hay nhiều người thực tốt nhiệm vụ hướng đến mục tiêu chung : khả lắng nghe, cân cảm xúc hỗ trợ, hợp tác với ngƣời xung quanh Trung bình: khả tham gia tốt hoạt động mang tính tập thể nhóm Nâng cao: khả điều phối đảm nhận đƣợc vai trò nhóm Thành thạo: khả phát triển q trình làm việc nhóm, khai thác hiệu khả sức mạnh nhóm Kỹ hoạch định: khả phân tích, xác lập mục tiêu lựa chọn phương pháp, cách thức tốt để thực mục tiêu bản: khả tổ chức công việc lập kế hoạch làm việc cho thân Trung bình: khả lập kế hoạch ngắn hạn cho nhóm phận quản lý Nâng cao: khả lập kế hoạch dài hạn cho nhóm phận quản lý Thành thạo: khả lập chiến lƣợc kế hoạch ngắn hạn dài hạn cho công ty Kỹ giải vấn đề: khả cá nhân việc định lựa chọn phương án tối ưu hành động theo phương án chọn để giải vấn đề tình mà cá nhân gặp phải bản: khả xác định nhận diện đƣợc vấn đề Trung bình: Phân tích vấn đề mơ hình hóa đƣợc vấn đề Nâng cao: Xác định phân tích sâu nguyên nhân vấn đề Thành thạo: Đƣa giải pháp để giải vấn đề hiệu Kỹ quản lý thời gian: khả kiểm soát tốt cách thức sử dụng thời gian đưa định đắn cách sử dụng bản: Hồn thành cơng việc thời hạn Trung bình: Xác định việc cần làm xếp thời gian thực Nâng cao: Xác định cụ thể việc cần thực hiện, kế hoạch làm việc rõ ràng, tuân thủ kế hoạch Thành thạo: Xây dựng mục tiêu công việc, cân nhắc mức độ ƣu tiên công việc, ƣớc tính thời gian thực cơng việc kế hoạch thực dự phòng hợp lý PHIẾU KHẢO SÁT Chào Anh/Chị! Tôi học viên Cao học khóa K28, ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng Hiện thực đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng” cho luận văn tốt nghiệp Những thơng tin đánh giá từ nhân viên số vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực công ty giúp tơi nhìn sâu sắc xác hơn, mang tính chủ quan q trình hồn thành luận văn Tôi xin cam đoan thông tin mà Anh/Chị cung cấp phiếu khảo sát sử dụng cho mục đích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn hợp tác Anh/Chị! A THÔNG TIN VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ KHẢ NĂNG NHẬN THỨC Trong q trình làm việc cơng ty, Anh/Chị đánh giá nhƣ mức độ đáp ứng công việc thân dựa vào tiêu chí bảng sau, cách khoanh tròn số phù hợp với ý kiến Anh/Chị (Anh/Chị vui lòng chọn mức độ phù hợp với thân vị trí cơng việc đảm nhận tương ứng với câu hỏi, cách khoanh tròn vào chữ số Anh/Chị lựa chọn; đó: Chưa đáp ứng, Đáp ứng, Tốt, Rất tốt, Xuất sắc) Mức độ đáp ứng Tiêu chí đánh giá A1 Kiến thức tổng quát công ty A2 Kiến thức vĩ mô (xã hội, trị, pháp luật, hội nhập quốc tế,…) A3 Kiến thức pháp luật (Luật kinh doanh, Luật Lao động, Luật Bƣu chính, Luật Hải quan,…) A4 Kiến thức chun mơn (Marketing, nguồn nhân lực, kế tốn,….) A5 Kiến thức tiêu chuẩn TAPA A6 Kỹ sử dụng ngoại ngữ công việc A7 Kỹ sử dụng tin học công việc A8 Kỹ giao tiếp A9 Khả thực hành chuyên môn, nghiệp vụ A10 Kỹ thƣơng lƣợng A11 Kỹ làm việc nhóm A12 Kỹ hoạch định A13 Kỹ giải vấn đề A14 Kỹ quản lý thời gian A15 Kỹ tự triển khai đƣợc yêu cầu công việc từ cấp A16 Kỹ làm việc độc lập A17 Kỹ tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ A18 Kỹ tự kiểm tra đánh giá cơng việc A19 Kỹ tiếp thu, lắng nghe ý kiến góp ý A10 Kỹ bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân A21 Khả thích nghi điều chỉnh A22 Khả tham gia hoạt động xã hội A23 Khả chịu áp lực công việc A24 Nhiệt tình cơng việc A25 Thái độ tích cực đóng góp cho cơng ty A26 Tuân thủ nội quy, quy định công ty B THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC NÂNG CAO ĐỘNG THÚC ĐẨY Anh/Chị vui lòng cho biết nhận định mức độ ảnh hƣởng yếu tố sau đến động lực làm việc, cách khoanh tròn số phù hợp với ý kiến cho câu hỏi (1 Hồn tồn khơng hài lòng, Khơng hài lòng, Bình thường, Hài lòng, Hồn tồn hài lòng) Các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc B1 Mức độ đánh giá Về môi trƣờng làm việc B11 Khơng gian làm việc an tồn, thoải mái B12 Trang thiết bị, công cụ làm việc đầy đủ B13 Sự quan tâm công ty thông qua việc tổ chức tham quan, du lịch,… cho nhân viên B14 Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao B15 Tổ chức vui chơi cho nhân viên sau làm việc B16 Thời gian làm việc hợp lý B17 Văn hóa doanh nghiệp B18 Mối quan hệ tập thể B21 Cách thức trả lƣơng B22 Công thu nhập B23 Lƣơng so với thị trƣờng B24 Lƣơng so với đóng góp B25 Chế độ hình thức thƣởng đa dạng B2 Về lƣơng bổng phúc lợi B26 Tiền thƣởng công thỏa đáng B27 Các khoản phụ cấp B28 Chế độ phúc lợi B31 Nội dung đào tạo B32 Phƣơng pháp đào tạo B33 Sự phù hợp cấu trúc chƣơng trình với mục tiêu đào tạo B34 Cách thức đánh giá sau chƣơng trình đào tạo B4 hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp B3 Về chƣơng trình đào tạo C THÔNG TIN CÁ NHÂN : Giới tính:  Họ tên  Bộ phận công tác: Trình độ văn hóa:  Email : Điện thoại: Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp thời gian Anh/Chị trả lời phiếu khảo sát này! ... lý luận phát triển nguồn nhân lực Chƣơng 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng Chƣơng 3: Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng Kết... lƣờng công tác phát triển nguồn nhân lực dựa vào tiêu chí nào? Những yếu tố ảnh hƣởng đến công tác phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần 247? Làm để phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần 247? ... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 247 ĐÀ NẴNG 74 3.1 CƠ SỞ CỦA VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 247 ĐÀ NẴNG 74 3.1.1 Dự báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 247 đà nẵng , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 247 đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn