Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh kon tum

1,795 41 0
  • Loading ...
1/1,795 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HOÀNG THU THY PHÁT TRIN BO HIM HI T NGUYN TRÊN ð A BÀN T NH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà Nng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HOÀNG THU THY PHÁT TRIN BO HIM HI T NGUYN TRÊN ð A BÀN T NH KON TUM Chuyên ngành: Kinh t phát tri ᄉ n Mã s ᄉ: 60.31.01.05 LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN H ng dn khoa hc: PGS.TS ðng Văn M ðà Nng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tôi, không chép t ngun tài liu khác ngồi nhng ngun trích dn N u có sai sót tơi xin hồn tồn chu trách nhim Tác gi Hoàng Thu Th-y MC LC M ð!U 1 Tính cp thit ca ñ tài nghiên cu M c tiêu nghiên cu 3 ð it ng ph ᄂ m vi nghiên cu 4 Phương pháp nghiên cu Ý nghĩa khoa hc thc ti ᄂ n ca ñ tài Kt cu lu ᄂ n văn Tng quan tài liu nghiên cu CHƯƠNG CƠ S LÝ LU N V$ PHÁT TRIN BO HIM HI T NGUYN 1.1 KHÁI QUÁT V PHÁT TRIN BO HIM H I T NGUYN 1.1.1 M-t s khái nim 1.1.2 Bn cht, vai trò ca bo hi m h-i t nguyn 12 1.1.3 Nguyên t!c ca bo hi m h-i t nguyn 14 1.1.4 ð it tñ i v"i ñ tài nghiên cu rt mong ñ c s h< tr ca anh, ch# vic tr l)i n-i dung kho sát d "i ñây Ý kin ca anh, ch# sC s5 giúp tơi hồn thành đ tài Tơi xin cam kt thơng tin cung cp sC đ c gi3 bí m ᄂ t ch0 dùng cho ñ tài nghiên cu Anh, ch# vui lòng cho bit thơng tin d "i đây, b9ng cách đánh du (X) vào nh3ng ô mà anh, ch# la chn H tên:……………………… … Nam N3 Năm sinh ……… Ch< hin nay:………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Trình đ- hc ca anh, ch#: a T t nghip ti u hc tr5 xu ng b T t nghip trung hc sơ s5 c T t nghip ph thông trung hc d T t nghip sơ cp/trung hc chuyên nghip/ñ ᄂ i hc tr5 lên Ngh nghip ca anh, ch# hin t ᄂ i: a Nơng dân b Lao đ-ng t c Cơng nhân d Cán b- hành s nghip e Khác Thu nh ᄂ p hàng tháng ca anh, ch#: a D "i triu (ñ8ng/tháng) b T: - d "i triu (ñ8ng/tháng) c T: - d "i triu (ñ8ng/tháng) d Trên triu (ñ8ng/tháng) Anh, ch# ñã tham gia lo ᄂ i hình bo hi m sau đây: a Bo hi m h-i b!t bu-c b Bo hi m h-i t nguyn c Các lo ᄂ i bo hi m thương m ᄂ i khác Anh, ch# có bit v sách BHXH t nguyn hay khơng? a Bit ñ2y ñ b Bit chưa ñ2y ñ c Khơng bit Nu anh, ch# chn đáp án c, vui lòng b= qua câu chuy n tip đn câu Ngu8n thông tin hi u bit v sách BHXH t nguyn a B ᄂ n bè gi"i thiu b Báo, t ᄂ p chí, t) rơi c Các l"p t ᄂ p hun d ðài phát thanh, đài truy n hình e Ngu8n thơng tin khác Anh, ch# có nhu c2u tham gia BHXH t nguyn hay không? Lý mà anh, ch# chưa tham gia BHXH t nguyn a Do khơng bit có sách b Th t c r )m rà, khó khăn đăng ký đóng c Khơng có kh v tài d Do mc đóng cao e Các ch ñ- ñ c h 5ng chưa hp dDn f Khơng có nhu c2u tham gia Khi có nhu c2u tham gia anh, ch# mong mu nñ c h 5ng ch ñ- d "i ñây (có th chn hoAc c ch ñ- ñ ñánh du nu có nhu c2u): a Ch ñ- hưu trí b Ch đ- t7 tut c Ch đ- tai n ᄂ n lao ñ-ng, bnh ngh nghip d Ch ñ- m ñau e Ch ñ- thai sn Xin chân thành cm ơn s ng h- ca anh ch#./ ………… , ngày……tháng năm 2016 NGƯmI ðƯ-C ðI U TRA ...NH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà Nng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HOÀNG THU THY PHÁT TRIN BO HIM Xà HI T NGUYN TRÊN ð A BÀN T NH KON TUM Chuyên ngành: Kinh t phát. .. 33 CHƯƠNG TH C TRNG PHÁT TRIN BO HIM Xà HI T NGUYN TRÊN ð A BÀN T NH KON TUM GIAI ðON 2010 - 2015 34 2.1 GI,I THIU SƠ LƯ-C V ð.C ðIM KINH T( - Xà H I C/A T$NH KON TUM 34 2.1.1... 39 2.2 ðÁNH GIÁ S PHÁT TRIN BO HIM Xà H I T NGUYN TRÊN ð1A BÀN T$NH KON TUM GIAI ðON 2010-2015 40 2.2.1 Thc tr ᄂ ng phát tri n ñ it ng tham gia bo hi m xã h-i t nguyn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh kon tum , Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn