Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế khu vực công tỉnh đắk nông

811 33 0
  • Loading ...
1/811 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG VÕ ANH TUN PHÁT TRIN NGU N NHÂN LC NGÀNH Y T KHU VC CÔNG TNH ð K NÔNG LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà N ᄂ ng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG VÕ ANH TUN PHÁT TRIN NGU N NHÂN LC NGÀNH Y T KHU VC CÔNG TNH ð K NÔNG Chuyên ngành: Kinh t phát trin Mã s: 60.31.01.05 LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Ng ᄂ i h ng dn khoa hc: GS.TS VÕ XUÂN TI N ðà N ᄂ ng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kì cơng trình khác Tác gi Võ Anh Tun MC LC M ðU 1 Tính cp thi t ca ñ tài M c tiêu nghiên c u ð i t ᄂ ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c ng cho ng Bi dân ngày t t Tơi ti n hành đ ᄂ t kho sát nhMm thu th=p nhEng ý ki n đóng góp t? bn đ! hồn thành t t m c tiêu ð cuc kho sát thành công, rt mong ñ ᄂ c s# h ᄂ p tác tích c#c ca Q Anh (Ch&) Tơi xin chân thành cm ơn! NI DUNG 1.1 Tinh thAn ph cv , vui vK, nhit tình, khơng cáu g4t T t Khá t t Trung bình Y u, 1.2 Ph cv ng Bi bnh t=n tình, chu đáo T t Khá t t Trung bình Y u, 1.3 Tơn trFng riêng tư l&ch s# ñ i v8i ng Bi bnh T t Khá t t Trung bình Y u, 1.4 Không lm d ng ngh nghip gây phin hà cho ng Bi bnh T t Khá t t Trung bình Y u, 1.5 Cp c u ng Bi bnh kh(n trương, h t lòng c u chEa tr Bng h ᄂ p bnh n ng ñ n T t Khá t t Trung bình Y u, H 8ng dGn ni quy bnh vin, quyn l ᄂ i, nghĩa v ng Bi bnh ñ i v8i bnh vin ñAy ñ, rõ ràng 1.6 T t Khá t t Trung bình Y u, 1.7 ðm bo cơng bMng chăm sóc ph cv ng Bi bnh, không phân bit giàu nghèo, ch cv thân quen T t Khá t t Trung bình Y u, 1.8 Khơng có hành vi sách nhiNu, g ᄂ i ý b"i d Dng, nh=n quà, ti n bi u, thu phí ngAm tr 8c lúc ng Bi bnh ñ n thăm khám ñiu tr& ti bnh vin T t Khá t t Trung bình Y u, 1.9 M c đ hài lòng ca bnh nhân ñ i v8i cán b, nhân viên y t T t Khá t t Trung bình Y u, Tôi xin chân thành cm ơn s# cung cp thơng tin ca Q Anh (Ch&) ð! hồn thành phi u kho sát Anh (Ch&) vui lòng đin đAy đ phAn thơng tin cá nhân d 8i đây: HF tên: Nam / NE Email: S ñin thoi: PHI U KH"O SÁT 2: Chào Quý Anh (Ch&)! NhMm th#c hin lu=n văn:“Phát tri ᄂ n ngu ᄂ n nhân lc ngành y t t#nh ð$k Nông” ti n hành cuc kho sát v ch ñ tin lương nhMm thu th=p nhEng ý ki n đóng góp t? bn đ! có th! hồn thành t t m c tiêu ð! cuc kho sát ñ ᄂ c thành cơng, rt mong đ ᄂ c s# h ᄂ p tác tích c#c ca Q Anh(Ch&).Tơi xin chân thành cm ơn! N I DUNG ð tr l i câu hi bn vui lòng đánh d u X vào tr ᄉ ng bên cnh đáp án mà bn la ch(n I V1 Chính sách ti1n lương: Mc lương ti thi ᄂ u ca bn hin là: Trên 10 triu T? triu– 10 triu T? triu - triu D 8i triu Mc lương ñã ñ ñ mb o mc sng ti thi ᄂ u cho bn chưa? ð chi tiêu bn có tích ly V?a ñ chi tiêu bn Không ñ chi tiêu bn Chính sách tin lương hin cho CBYT có h p lý hay khơng? Hồn tồn h ᄂ p lý H ᄂ p lý Tm chp nh=n Khơng h ᄂ p lý Hồn tồn khơng h ᄂ p lý Các kho n ph( c p ñi vi CBYT có h p lý, thõa đáng hay khơng? Hoàn toàn h ᄂ p lý H ᄂ p lý Tm chp nh=n Khơng h ᄂ p lý Hồn tồn khơng h ᄂ p lý Tin th ng vi CBYT có h p lý, thõa đáng hay khơng? Hoàn toàn h ᄂ p lý H ᄂ p lý Tm chp nh=n Khơng h ᄂ p lý Hồn tồn khơng h ᄂ p lý Phúc l i vi CBYT có h p lý hay khơng? Hồn tồn h ᄂ p lý H ᄂ p lý Tm chp nh=n Khơng h ᄂ p lý Hồn tồn khơng h ᄂ p lý Mc đ hài lòng v sách tin lương ca CBYT ? Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình th Bng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng II V1 đ ᄂ i sng tinh thMn 1.Chính sách thi đua, khen th ng Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình th Bng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng 2.Mc khen th ng Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình th Bng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng 3.S quan tâm vic t chc tham quan, du l!ch Hoàn toàn hài lòng Hài lòng Bình thưBng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng 4.Phong trào văn ngh, th ᄂ d(c th ᄂ thao Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình thưBng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng Không gian vui chơi cho nhân viên sau gi làm vic Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình thưBng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng III V1 ði1u ki,n, môi trư ng làm vi,c 1.Không gian làm vic an tồn tho i mái Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình thưBng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng 2.Ngu ᄂ n thơng tin Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình thưBng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng 3.Trang thit b! ph(c v( cơng viêc Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình thưBng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng 4.Thi gian làm vic Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình th Bng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng IV V1 Cơ h=i thăng tin phát trin ngh1 nghi,p Chính sách đ bt, b nhim Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình th Bng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng Cơ hi phát tri ᄂ n chuyên mơn, nghip v( Hồn tồn hài lòng Hài lòng Bình th Bng Khơng hài lòng Hồn tồn khơng hài lòng Tôi xin chân thành cm ơn s# cung cp thông tin ca Quý Anh (Ch&) ð! hoàn thành phi u kho sát Anh (Ch&) vui lòng đin đAy đ phAn thơng tin cá nhân d 8i đây: HF tên: Nam / NE Email: S ñin thoi: Ngh nghip: ... CHUNG V PHÁT TRIN NGUN NHÂN L-C NGÀNH Y T- T0NH ð1K NÔNG TRONG TH2I GIAN QUA 87 2.3.1 Thành công hn ch v phát tri!n ngu"n nhân l#c y t t3nh ð4k Nông 87 2.3.2 Nguyên nhân ... VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà N ᄂ ng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG VÕ ANH TUN PHÁT TRIN NGU N NHÂN LC NGÀNH Y T KHU VC CÔNG TNH ð K NÔNG Chuyên ngành: Kinh t phát trin Mã s: 60.31.01.05... NNL y t t3nh ð4k Nông theo ngành ngh qua năm 56 2.11 T c ñ phát tri!n NNL y t t3nh ð4k Nông thBi gian qua 58 2.12 Cơ cu NNL y t theo ngành ngh ñào to ca t3nh ð4k 59 Nông qua năm 2.13 TC l CBYT
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế khu vực công tỉnh đắk nông , Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế khu vực công tỉnh đắk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn