Xây dựng chiến lược phát triển trường tiểu học tư thục văn lang thành phố buôn ma thuột giai đoạn 2015 2020

1,079 12 0
  • Loading ...
1/1,079 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HUỲNH ANH XÂY DNG CHIN LƯ C PHÁT TRIN TR NG TIU HC TH C VĂN LANG THÀNH PH BUÔN MA THU ᄂ T, GIAI ðON 2015 - 2020 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH ðà N ᄂ ng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HUỲNH ANH XÂY DNG CHIN LƯ C PHÁT TRIN TR NG TIU HC TH C VĂN LANG THÀNH PH BUÔN MA THU ᄂ T, GIAI ðON 2015 - 2020 Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh s: 60.34.01.02 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS NGUY-N THANH LIÊM ðà N ᄂ ng – Năm 2016 L I CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn HUỲNH ANH M CL [12] NguyBn ðăng Khôi ð-ng Th# Thanh Phương (2007), Qun tr chin l c, Nhà xut bn th ng kê [13] NguyBn H6u Lam (Ch ᄉ biên), ðinh Thái Hòang, Phm xuân Lan (1998), Qun tr chin l c - phát tri ᄂ n v th cnh tranh, Nhà xut bn giáo d c [14] Lê Văn Minh (2010), Xây dng chin l c phát tri ᄂ n ngân hàng INDONIVA, Lun văn thc sC th$c hin ti ði h c ðà NEng [15] Michel E Porter (2009), Chin l c cnh tranh (Competitive Strategy), Nhà xut bn Tr năm 2010 - 2015 [19] Niêm giám th ng kê t7nh ð8k L8kt> năm 2010 – 2015 [20] Tr ng ñi h c Nha Trang (2013), Chin l c phát trin tr ng ði h c Nha Trang ñn năm 2020 t9m nhìn đn năm 2030 ...C VĂN LANG THÀNH PH BUÔN MA THU ᄂ T, GIAI ðON 2015 - 2020 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH ðà N ᄂ ng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HUỲNH ANH TÚ XÂY DNG CHIN LƯ C PHÁT TRIN... 3.3.3 D$ kin phát trin s/ vt cht trang thit b# 73 3.3.4 M c tiêu c ᄉ a tr ng THTT Văn Lang (giai ñon 2015 – 2020) 76 3.4 XÂY D2NG CHIN L C PHÁT TRI(N TR 'NG TI(U H)C TƯ THC VĂN LANG ... truy n thơng marketing 55 2.2.5 Ma trn đánh giá mơi tr ng n0i b0 c ᄉ a tr ng (IFE) .55 CHƯƠNG XÂY DNG CHIN LƯ NGTIU HC TƯ TH C PHÁT TRIN TR C VĂN LANG GIAI ðON 2015 – 2020
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược phát triển trường tiểu học tư thục văn lang thành phố buôn ma thuột giai đoạn 2015 2020 , Xây dựng chiến lược phát triển trường tiểu học tư thục văn lang thành phố buôn ma thuột giai đoạn 2015 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn