Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện đắk song, tỉnh đắk nông

1,212 24 0
  • Loading ...
1/1,212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðNG TH HI U PHÁT TRI N CÂY H TIÊU TRÊN ð A BÀN HUYN ðĂK SONG, T NH ð K NÔNG LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðNG TH HI U PHÁT TRI N CÂY H TIÊU TRÊN ð A BÀN HUYN ðĂK SONG, T NH ð K NÔNG Chuyên ngành: Kinh t phát trin Mã s ᄉ: 60.31.01.05 LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS Bùi Quang Bình ðà Nng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi ðng Th Hiu MC LC M ðU 1 Tính c p thi t ca đ ng kê năm 2003 [5] Hồng Th0 Chính (2010), ð nơng nghip phát trin b$n v'ng, Tp chí Phát trin kinh t s tháng 6-2010 [6] Tr n ðc (1998), Kinh t trang tri vùng ñi núi, NXB Th ng Kê 1998 [7] ðinh Phi H (2003), Kinh t Nông Nghip, NXB Th ng Kê [8] Mác Ang ghen: Toàn t*p - t*p 24, NXB S Th*t 1963 [9] Nguyn Th Nhã, Kinh t nông nghip, NXB Th ng Kê, 2002 [10] Niên giám th ng kê huyn ðăk Song năm 2010 [11] Niên giám th ng kê huyn ðăk Song năm 2011 [12] Niên giám th ng kê huyn ðăk Song năm 2012 [13] Niên giám th ng kê huyn ðăk Song năm 2013 [14] Niên giám th ng kê huyn ðăk Song năm 2014 [15] Niên giám th ng kê t7nh ðăk Nông năm 2014 [16] Park S,S, (1992) Tăng trư ng Phát trin (b n d#ch), Vin qu n lý kinh t Trung ương, Trung tâm thông tin tư liu, Hà n!i [17] ðng Kim Sơn (2008), Phát trin nơng nghip, nơng thơn q trình CNH, NXB Tri thc 2008 [18] ðng Kim Sơn, Công nghip hóa t nơng nghip – lý lun thc ti(n trin vng áp dng Vit Nam, NXB Nông nghip năm 2001 [19] ðào Th Tn (2008), V n đ$ nơng nghip, nông dân nông thôn Vit Nam, NXB Tri Thc 2008 [20] Vin Quy hoch nông nghip B! NN PTNT [21] UBND huyn ðăk Song (2014), Báo cáo tình hình Kinh t - xã hi năm 2014, ð9k Song http://skhcn.daknong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-khcn-cua-tinh http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Xay-dung-thuong-hieu-Ho-tieu-DakSong/186030118/113/ http://www.giatieu.com/dak-nong-o-at-mo-rong-dien-tich-ho-tieu-o-daksong-thach-thuc-tren-lo-trinh-phat-trien-ben-vung/6876/ http://www.giatieu.com/dak-nong-tiep-tu%CC%A3c-len-con-sot-trong- tieu/6885/ ... N CÂY H TIÊU PHÁT TRI 1.1 NHNG VN ð CHUNG V PHÁT TRIN CÂY H- TIÊU 1.1.1 Khái nim ñc ñim h tiêu 1.1.2 Khái nim t m quan tr ᄃ ng ca phát trin h tiêu 1.2 N I DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT... K NÔNG LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG ðNG TH HI U PHÁT TRI N CÂY H TIÊU TRÊN ð A BÀN HUYN ðĂK SONG, T NH ð K NÔNG Chuyên ngành: Kinh t phát. .. TIÊU CHÍ PHÁT TRIN CÂY H- TIÊU 10 1.2.1 N!i dung phát trin h tiêu 10 1.2.2 Tiêu chí phát trin h tiêu 18 1.3 CÁC NHÂN T" #NH H %NG ð&N S' PHÁT TRIN C(A CÂY HTIÊU
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện đắk song, tỉnh đắk nông , Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện đắk song, tỉnh đắk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn