Tạo lập quan hệ lao động tích cực tại các doanh nghiệp trong KCN hòa phú, tỉnh đắk lắk

736 27 0
  • Loading ...
1/736 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH TUY T HÒA TO LP QUAN H LAO ðNG TÍCH C C TI CÁC DOANH NGHI P TRONG KHU CƠNG NGHI P HỊA PHÚ – T NH ð KL K LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH ðÀ NNG - NĂM 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH TUY T HÒA TO LP QUAN H C LAO ðNG TÍCH C TI CÁC DOANH NGHI P TRONG KHU CƠNG NGHI P HỊA PHÚ - T NH ð KL K Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.01.02 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: GS.TS NGUYN TR NG SƠN ðÀ NNG - NĂM 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Nguyn Th Tuyt Hòa M!C L!C M" ð#U 1 Tính c p thit M c tiêu nghiên c u Câu h i nghiên c u ð ᄂ i t ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u Kt c u ñ ᄂ tài Tng quan tài liu nghiên c u CHƯƠNG CƠ S" LÝ LUN V$ TO LP QUAN H LAO ðNG TÍCH C C TRONG DOANH NGHI P 1.1 M T S KHÁI NIM 1.1.1 Quan h lao ñng 1.1.2 Các ch th ca quan h lao ñng 10 1.1.3 Các ch quan h lao ñng 12 1.2 BN CH-T CA QUAN H LAO ð NG 14 1.2.1 Bn ch t kinh t ca quan h lao ñng 14 1.2.2 Bn ch t xã hi ca quan h lao ñng 15 1.2.3 Bn ch t v a th ᄂ ng nh t v a mâu thu!n ca quan h lao ñng 16 1.2.4 Bn ch t v a bình đ"ng, v a khơng bình đ"ng ca QHLð 16 1.2.5 Bn ch t cá nhân th ca quan h lao ñng 16 1.3 QUAN H LAO ð NG TRONG DOANH NGHIP 17 1.3.1 Bn ch t quan h lao ñng doanh nghip 17 c gii quyt b t bình mt cơng nhân b ng 8i qun lý tr%c tip trù dp khơng: Khơng Có khơng ban hành văn bn Có văn bn Có văn bn công khai nơi làm vic 18 Nguyên nhân hn ch kh xy tranh ch p v ᄂ quy ᄂ n li gi&a NLð ch doanh nghip: Chính sách ca doanh nghip r t rõ ràng Ng 8i lao đng r t hài lòng v5i cơng vic hin ti NLð khơng có kh tranh ch p 19 Hin nay, nguy cao nh t d\n đn b t bình ca NLð / doanh nghip là: Ti ᄂ n lương Th8i gian làm vic Hp ñ:ng lao ñng K> lut lao ñng An toàn lao ñng ðóng bo him Cm ơn anh ch ñã giúp tơi hồn thành bng câu h i này, s% đóng góp th%c s% có ý nghĩa đ ᄂ i v5i nghiên c u ca tơi xin t đn anh ch ng 8i thân! ñ c g9i l8i chúc t ᄂ t ñ`p nh MMU S7 3: PHI U ðI$U TRA V$ QUAN H LAO ðNG (Dành cho cán b8 cơng đồn doanh nghi(p) ði ᄂ u tra nh;m nghiên c u tình hình chung v ᄂ quan h lao đng ti doanh nghip Khu cơng nghip Hòa Phú Thơng tin ᄂ u tra ch6 ñ c s9 d ng ñ làm Lun văn thc s_ thơng tin ca t ng phiu ᄂ u tra s] đ c gi& bí mt t mong R anh/ch cung c p thông tin nêu phiu ñi ᄂ u tra Ng 8i tr l8i ñi ᄂ n thông tin vào ch@ tr ᄂ ng u “X” vào Gi5i tính: Nam đánh tr l8i d ñúng t N& Tên doanh nghip ñang làm: S ᄂ lao ñng doanh nghip là: < 50 ng 8i Ch cv ≥ 50 ng 8i nh cơng đồn: Thâm niên cơng tác cơng đồn: V trí đm nhim ti doanh nghip là: Ng 8i qun lý Cơng nhân Trình ñ h
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo lập quan hệ lao động tích cực tại các doanh nghiệp trong KCN hòa phú, tỉnh đắk lắk , Tạo lập quan hệ lao động tích cực tại các doanh nghiệp trong KCN hòa phú, tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn