Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển – chi nhánh đăk nông

104 23 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĨNH HIẾU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH ĐAK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĨNH HIẾU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH ĐAK NÔNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Vĩnh Hiếu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TGTK CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm huy động vốn NHTM 1.1.2 Các hình thức huy động vốn NHTM 1.1.3 Vai trò hoạt động huy động vốn 11 1.2 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NHTM .14 1.2.1 Khái niệm Tiền gửi tiết kiệm 14 1.2.2 Phân loại Tiền gửi tiết kiệm 14 1.2.3 Đặc điểm Tiền gửi tiết kiệm 18 1.2.4 Rủi ro hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm 19 1.2.5 Mục tiêu hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm NHTM 21 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm NHTM 23 1.3 NỘI DUNG, TIÊU CHÍ, PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TGTK CỦA NHTM 31 1.3.1 Mục tiêu phân tích hoạt động huy động TGTK 31 1.3.2 Nội dung, tiêu chí phƣơng pháp phân tích hoạt động huy động TGTK NHTM theo nội dung 31 Kết luận Chƣơng 34 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÂU PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH ĐAK NÔNG 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 35 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đâu tƣ - CN Đak Nông 35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức máy quản lý Chi nhánh BIDV Đak Nông 37 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA BIDV ĐAK NÔNG 46 2.2.1 Bối cảnh bên đặc điểm nội NH có ảnh hƣởng lớn đến hoạt động huy động TGTK BIDV Đăk Nông 46 2.2.2 Phân tích hoạt động mà NH triển khai nhằm đạt mục tiêu hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm thời gian qua 48 2.2.3 Phân tích kết huy động tiền gửi tiết kiệm giai đoạn 20132015 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TGTK TẠI BIDV ĐAK NƠNG 63 2.3.1 Những mặt thành công 63 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 63 Kết luận Chƣơng 67 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI BIDV ĐAK NÔNG 68 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TGTK TẠI BIDV ĐAK NÔNG .68 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển BIDV đến 2020 .68 3.1.2 Định hƣớng hoạt động kinh doanh BIDV Đak Nông thời gian đến 70 3.1.3 Định hƣớng hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV Đak Nông giai đoạn tới .71 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI BIDV ĐĂK NÔNG 72 3.2.1 Triển khai biện pháp khắc phục hạn chế để tăng thị phần huy động tiết kiệm 72 3.2.2 Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm TGTK đơi với sốt tính hiệu sản phẩm, tăng tỷ trọng huy động TGTK có kỳ hạn 12 tháng 73 3.2.3 Cải thiện số mặt chất lƣợng dịch vụ, tăng cƣờng hoạt động chăm sóc khách hàng TGTK 76 3.2.4 Hoàn thiện hoạt động truyền thông, cổ động, củng cố hình ảnh thƣơng hiệu BIDV theo hƣớng phù hợp với đặc thù thị trƣờng mục tiêu 78 3.2.5 Tiến hành cơng tác kiểm sốt chi phí cách có kế hoạch 81 3.2.6 Tiếp tục áp dụng biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nhân lực làm cơng tác huy động TGTK, hồn thiện chế động lực 82 3.3 KIẾN NGHỊ 85 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 85 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 86 3.3.3 Đối với BIDV Việt Nam 87 Kết luận Chƣơng 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Kết huy động vốn BIDV CN Đăk Nông Trang 42 giai đoạn 2013 - 2015 2.2 Kết chủ yếu hoạt động cho vay BIDV Đăk 44 Nông từ 2013 - 2015 2.3 Kết qủa kinh doanh Chi nhánh qua năm 2013 46 2015 2.4 Quy mô huy động tiền gửi tiết kiệm 54 2.5 Thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV Đak Nông 55 địa bàn 2.6 Cơ cấu nguồn huy động tiền gửi tiết kiệm theo sản phẩm 57 2.7 Cơ cấu nguồn huy động tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn 58 2.8 Cơ cấu nguồn huy động tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền 59 2.9 Cơ cấu nguồn huy động tiền gửi tiết kiệm theo nhóm 60 khách hàng 2.10 Hiệu từ hoạt động HĐ TG tiết kiệm qua năm 62 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ Sơ đồ cấu tổ chức máy Trang 38 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ 2.1 Tên hình vẽ Thị phần HĐV TGTK Ngân hàng địa bàn năm 2015 Trang 56 79 phù hợp phân đoạn khách hàng Tăng cƣờng công tác quảng bá thông qua việc tổ chức thực chƣơng trình marketing, quảng bá sản phẩm / chiến dịch tới khách hàng đại chúng Tổ chức hoạt động kiện & PR kiện gắn với chƣơng trình huy động vốn dịp Lễ, Tết, ngày thành lập để tạo hiệu ứng lan tỏa Thực hoạt động tiếp thị trực tiếp (gửi thƣ, tờ rơi đến khách hàng, gửi lời giới thiệu ngân hàng sản phẩm dịch vụ huy động tiền gửi tới khách hàng, giải đáp truyền thanh, truyền hình, tổ chức hội nghị khách hàng Với nơi mà khơng có điều kiện để tiếp nhận đƣợc thông điệp mà NH truyền hình thức NH cho nhân viên tƣ vấn, tiếp thị Tăng cƣờng hoạt động xây dựng củng cố hình ảnh thƣơng hiệu BIDV gần gũi với khách hàng, có tính cộng đồng trách nhiệm xã hội cao, có độ an tồn cao hoạt động có hiệu quả, đồng hành khách hàng Tiến hành công tác quán triệt tới cán bộ, nhân viên toàn Chi nhánh ln có ý thức việc bảo vệ hình ảnh thƣơng hiệu BIDV Một sách marketing tốt phải đƣa chiến lƣợc quản lý khách hàng, thực phân khúc thị trƣờng, khách hàng mục tiêu hoach dịnh sách khách hàng thích hợp Củng cố hình ảnh NH dịch vụ thái độ phục vụ: bối cảnh thị trƣờng hoạt động dịch vụ ngân hàng cạnh tranh ngày gay gắt, ngân hàng có bí riêng nhằm mang lại hài lòng tối đa cho khách hàng Đó khơng vấn đề liên quan đến lãi suất mà chất lƣợng dịch vụ, thuận tiện, hình ảnh phòng giao dịch trách nhiệm, thái độ nhân viên khách hàng không phần quan trọng Những khách hàng đƣợc thỏa mãn quan tâm đến vấn đề lãi suất, họ gửi tiền theo cảm nhận chất lƣợng dịch vụ độ an tồn Từ đó, họ truyền miệng cho bạn b , ngƣời thân 80 “hữu xạ tự nhiên hƣơng”, ngân hàng ngày đƣợc nhiều ngƣời biết đến nhờ vậy, số lƣợng khách hàng gửi tiền ngày nhiều Mở rộng thay đổi phƣơng thức bán hàng theo hƣớng tập trung chuyên nghiệp hơn, phân đoạn cần có cách tiếp cận khác nhau, cụ thể: + Đối với khách hàng quan trọng: ƣu tiên tập trung tiếp thị trực tiếp tới khách hàng Thƣờng xuyên theo dõi tiền gửi lớn đến hạn để chủ động tiếp thị mời khách hàng gửi tiền + Đối với khách hàng phổ thông, thân thiết: tiếp thị quầy giao dịch khách hàng đến sử dụng dịch Sử dụng tờ rơi để tiếp thị cơng cụ tiếp thị có đặc điểm thật ngắn gọn, dễ nhớ Bên cạnh công tác tiếp thị trực tiếp khách hàng có nhu cầu gửi tiền gửi tiết kiệm, chi nhánh cần nghiên cứu xây dựng chƣơng trình khuyến mại cho ngƣời giới thiệu khách hàng gửi tiền để đẩy mạnh phát triển khách hàng Ngồi ra, chi nhánh khai thác tiếp thị khách hàng sản phẩm tiền gửi BIDV thơng qua hình thức bổ trợ nhƣ: + Tiếp cận khách hàng qua ngƣời thân từ quan hệ với khách hàng cũ + Thực liên kết với khách hàng doanh nghiệp cung cấp hàng tiêu dùng doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, có số lƣợng cán bộ, cơng nhân viên lớn để huy động vốn, phối hợp quảng bá sản phẩm qua hệ thống kênh phân phối khách hàng + Thuê cộng tác viên phát tờ rơi tƣ vấn sản phẩm/chƣơng trình khu vực tập trung nhiều đối tƣợng tiềm năng: tòa nhà văn phòng, trung tâm thƣơng mại… 81 3.2.5 Tiến hành cơng tác kiểm sốt chi phí cách có kế hoạch Định kỳ, tiến hành cơng tác phân tích, rà sốt chi phí huy động vốn đặc biệt chi phí ngồi lãi Để hổ trợ tốt cho công tác này, cần thiết phải hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí, xây dựng tiêu thức phƣơng pháp phân bổ chi phí, tổ chức theo dõi chi tiết khoản mục chi phí phát sinh Đồng thời, phải tiến hành tiêu chuẩn hóa phƣơng pháp quy trình phân tích chi phí Trọng tâm việc phân tích, rà sốt chi phí khoản mục chi phí ngồi lãi Bởi vì, khoản mục lãi kiểm soát dễ dàng phụ thuộc chủ yếu vào lãi suất thị trƣờng Trong trƣờng hợp này, chi phí lãi tổng thể phụ thuộc chủ yếu vào cấu tiền gửi huy động Trong đó, khoản mục chi phí ngồi lãi chịu tác động nhiều yếu tố nội NH mức độ kiểm sốt khó Áp dụng phƣơng pháp phân tích chi phí lợi ích để xem xét tƣơng quan khoản mục chi phí với lợi ích mang lại nhằm đánh giá hiệu khoản mục chi phí giải pháp cần vận dụng Phân tích tƣơng quan chi phí lợi ích phƣơng pháp đƣợc sử dụng phổ biến phân tích hiệu kinh tế - xã hội hiệu qủa kinh doanh Việc áp dụng phƣơng pháp phân tích chi phí huy động vốn NH có ích cho việc kiểm sốt chi phí tƣơng quan với hiệu thực khơng q khó Tuy nhiên, việc áp dụng phƣơng pháp ngân hàng đòi hỏi linh hoạt định, khơng thể đòi hỏi áp dụng mơ hình định lƣợng hồn hảo đƣợc mà tiến hành theo cách thức phù hợp với lực thu thập liệu có nhắm tới mục tiêu thực dụng, khơng q trọng hình thức Trên sở phân tích khoản mục chi phí để rà sốt loại bỏ cắt giảm khoản mục chi phí khơng hiệu Đây mục tiêu tối hậu việc quản trị chi phí huy động vốn nói chung, huy động tiền gửi tiết kiệm nói 82 riêng Vấn đề khơng phải cắt giảm chi phí mà quan trọng cần xem xét tƣơng quan với hiệu khoản mục để tiết kiệm chi phí mà khơng ảnh hƣởng đến hiệu qủa huy động Một biện pháp khác cần đƣợc thực nghiêm túc tiến hành lập kế hoạch dự tốn chi phí lãi chi phí ngồi lãi Dự tốn chi phí giúp lãnh đạo NH phận chủ động phƣơng diện tài chính, thực đồng hóa cân hoạt động khác ngân hàng Dự tốn chi phí q trình thảo luận, trao đổi phận, qua giúp sàng lọc khoản chi phí hiệu Ngồi ra, dự tốn chi phí để tiến hành giám sát sử dụng có hiệu Nghiên cứu áp dụng phƣơng pháp tính chi phí bình quân gia quyền khứ phƣơng pháp chi phí biên nhằm làm sở cho việc định giá Đây phƣơng pháp đƣợc xây dựng mặt lý thuyết dễ vận dụng Trong điều kiện NHTM Việt Nam nay, mà NH áp dụng phần mềm quản lý đại, việc vận dụng phƣơng pháp hoàn toàn thực đƣợc lợi ích mang lại lớn Nó cho phép NH phân tích để điều chỉnh cấu huy động vốn nói chung, cấu huy động tiền gửi nói riêng, điều chỉnh chi phí lãi chi phí ngồi lãi sở cân mục tiêu cạnh tranh, sinh lời hoạt động huy động vốn Nó sở cho việc vận dụng ácc sách định giá dịch vụ liên quan đến tiền gửi nhƣ dịch vụ cho vay NH 3.2.6 Tiếp tục áp dụng biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nhân lực làm cơng tác huy động TGTK, hồn thiện chế động lực Đối với nhân cho công tác huy động tiền gửi tiết kiệm, Chi nhánh cần xem trọng ba mặt: kiến thức, kỹ đạo đức Đối với tuyển dụng nhân liên quan trực tiếp đến công tác huy động cần ý kỹ có tính đặc thù nhân viên làm công tác huy động vốn, kể tiêu chuẩn ngoại hình 83 - Tổ chức cơng tác tập huấn thƣờng xuyên - Hoạt động huy động tiền gửi đòi hỏi yêu cầu ngƣời khác với cơng tác tín dụng Nhân viên làm cơng tác có yêu cầu cao kỹ bán hàng, nhƣ phong cách, thái độ giao tiếp Vì vậy, Chi nhánh cần có phân cơng, phân nhiệm phải xem xét điều chuyển vị trí - Coi trọng việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, xây dựng quy chế đạo đức tác nghiệp Mọi hoạt động ngân hàng thành công đội ngũ nhân không thƣờng xuyên đƣợc đào tạo, nâng cao chất lƣợng Công tác đào tạo phải đƣợc thực nhiều cấp độ khác phù hợp với định hƣớng chiến lƣợc ngân hàng thời kỳ Với thực trạng đội ngũ nhân NH nhƣ nay, cần tổ chức đào tạo nâng cao chất lƣợng theo hƣớng sau: - Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên từ tuyển dụng, trọng đào tạo chuyên môn đạo đức để xây dựng đƣợc đội ngũ cán có phẩm chất tốt, tinh thông nghề nghiệp Tổ chức học tập tôn NH Đầu tƣ PT Việt Nam để ngƣời hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ ngân hàng - Đào tạo chun sâu theo u cầu cơng việc, tích cực áp dụng công nghệ thông tin để đào tạo từ xa, tăng cƣờng huấn luyện đào tạo chỗ, khuyến khích tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên hƣớng tới mục tiêu xây dựng lực lƣợng lao động có kinh nghiệm trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngân hàng đại, tâm huyết với phát triển lên NH Đối với nhân viên làm công tác huy động vốn phải nắm rõ loại hình huy động vốn có BIDV (tính sản phẩm, lãi suất, thủ tục giao dịch,…) nhƣ dịch vụ mà NH cung cấp cho khách hàng 84 - Đầu tƣ đào tạo lại theo qui trình nghiệp vụ đƣợc xây dựng với việc ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin mới, đại Gắn kết đào tạo với việc bố trí sử dụng ngƣời, việc, phát huy sáng kiến, động viên sức lực, trí tuệ khả nhân viên nhằm tạo sức mạnh tổng hợp cho toàn hệ thống Hoàn thiện chế động lực hoạt động huy động TGTK Hiện nay, việc trả lƣơng NH bị hạn chế thang bảng lƣơng Nhà nƣớc quy định nên chƣa thực thúc đẩy tinh thần làm việc nhân viên, nhân viên giỏi, có lực Trong thời gian tới, NH nên tích cực gắn nghiên cứu việc giao tiêu kinh doanh cho phận trả lƣơng theo hiệu suất công việc, có sách đãi ngộ thỏa đáng cho nhân viên làm việc hiệu quả, vị trí chịu trách nhiệm cao cơng việc mang tính kỹ thuật cao để động viện tinh thần làm việc nhân viên Cần có quy định cụ thể áp dụng đầy đủ, công khai chế độ đánh giá định kỳ vị trí cơng tác để phận vị trí thực tốt cơng việc mình; phận cán phụ trách không thực tốt với mức độ cụ thể Hồn thiện cơng tác thi đua theo hƣớng gắn chặt với kết hoàn thành tiêu huy động vốn để tạo áp lực mạnh mẽ đến cán bộ, nhân viên, phận Đặc biệt, cần lƣu ý đánh giá chi tiêu huy động bình quân không tập trung xem xét tiêu huy động cuối kỳ Lãnh đạo chi nhánh phận nhƣ tổ chức đoàn thể cần nỗ lực xây dựng mơi trƣờng cơng tác đồn kết, tình thần thi đua lành mạnh, thành công chung đơn vị, nâng cao suất lao động xây dựng văn hoá doanh nghiệp hƣớng tới khách hàng Tất cán bộ, nhân viên NH từ cấp thấp phải có đƣợc tinh thần tận tụy thành cơng ngân hàng Văn hóa phong cách tồn ngân hàng nhƣ 85 thành viên nhằm tạo thỏa mãn cho khách hàng Mọi thành viên ngân hàng cần hiểu rõ nhu cầu mong muốn khách hàng bên (cán bộ, nhân viên) khách hàng bên ngồi, ln cố gắng tất hài lòng khách hàng Bên cạnh đó, cần thiết phải xây dựng mơi trƣờng làm việc tích cực Mọi ngƣời muốn đƣợc trả lƣơng cao, nhƣng họ thích thú nhiều đƣợc đối xử thái độ tôn trọng họ cảm nhận đƣợc giá trị Mức lƣơng cao đƣa nhân viên giỏi đến với ngân hàng, nhƣng môi trƣờng làm việc không nhƣ ý khiến họ Nếu đem so sánh, việc tuyển dụng nhân viên thấy nhiều kinh phí thời gian giữ chân nhân viên làm việc Vì vậy, Chi nhánh cần có sách tạo đƣợc động làm việc nhằm giữ chân nhân viên trung thành có lực nhƣ: tạo khơng khí làm việc thoải mái ngân hàng, khơng đặt đòi hỏi khơng rõ ràng đƣa nhiều qui định không cần thiết buộc nhân viên thực hiện; sử dụng lao động phải phù hợp với trình độ lực nhân viên; khuyến khích việc chịu trách nhiệm cá nhân, đồng thời tạo hội thăng tiến cho họ; đẩy mạnh việc giao lƣu hoạt động đội nhóm, cho phép nhân viên chủ động công việc; thiết lập mục tiêu nhiệm vụ mang tính thách thức cho tất nhân viên, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phản ánh đƣợc gia tăng hiệu hoạt động; không nhân nhƣợng cá nhân làm việc không hiệu quả… 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Mơi trƣờng kinh tế vĩ mơ ổn định yếu tố quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Do nhà nƣớc phải đƣa định hƣớng, chiến lƣợc phát triển kinh tế thời gian dài, tạo môi trƣờng kinh tế ổn định, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, thiểu phát, ổn định sức mua đồng tiền, 86 ổn định giá cả, khuyến khích đầu tƣ nƣớc Mở rộng quan hệ hợp tác với nƣớc giới, tranh thủ nguồn tài tổ chức tài tiền tệ giới Từ mở rộng quan hệ tín dụng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng thƣơng mại Từng bƣớc hoàn thiện củng cố môi trƣờng pháp lý lành mạnh, xây dựng đồng luật, đảm bảo quyền lợi đáng cho ngƣời đầu tƣ, cho doanh nghiệp ngân hàng, hƣớng dẫn tầng lớp dân cƣ tiêu dùng tiết kiệm, khuyến khích đầu tƣ nƣớc nƣớc, thực xử phạt nghiêm minh trƣờng hợp tham ơ, làm thất đến tài sản nhà nƣớc, nhân dân Nhà nƣớc quan tâm đến lợi ích ngân hàng, khuyến khích ngân hàng thƣơng mại huy động nguồn vốn trung dài hạn nguồn vốn quan trọng, tạo sở vật chất cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nƣớc, thực giảm thuế lợi tức cho ngân hàng thƣơng mại 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Xây dựng hệ thống ngân hàng tổ chức tín dụng đủ mạnh nguồn vốn, vững máy tổ chức, đại công nghệ, mạng lƣới hoạt động rộng khắp, tuyên truyền đến thành phần kinh tế luật ngân hàng nhà nƣớc, luật tổ chức tín dụng, bƣớc thực cải tiến mở rộng hình thức tốn, tun truyền vận động tầng lớp dân cƣ thực toán chi trả hàng hoá dịch vụ qua tài khoản tiền gửi ngân hàng, để nhân dân tin cậy thành tập quán sử dụng cơng cụ tốn qua ngân hàng Tạo lập củng cố uy tín hệ thống ngân hàng Hoàn thiện thị trƣờng tiền tệ, thiết lập củng cố mở rộng quan hệ tín dụng ngân hàng khách hàng, đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng đổi hoạt động, mở rộng nâng cao chất lƣợng hoạt động Mở rộng quan hệ đối ngoại với tổ chức tài nƣớc ngồi, tranh thủ giúp đỡ tài trợ nguồn vốn với lãi suất thấp, mở rộng quan hệ tín dụng, đa 87 dạng hoá hoạt động ngoại tệ, tham gia hoạt động thị trƣờng ngoại tệ liên ngân hàng, điều hành tỷ giá đồng Việt Nam cách linh hoạt phù hợp với tình hình hoạt động thị trƣờng Ngân hàng nhà nƣớc thực tốt chức quản lý nhà nƣớc, tăng cƣờng hoạt động tra, chấn chỉnh xử lý kịp thời hành vi, biểu sai trái làm thất thoát vốn nhà nƣớc, nhân dân, đƣa hoạt động ngân hàng thƣơng mại vào nề nếp , có hiệu quả, phục vụ tốt cho chƣơng trình, mục tiêu phát triển kinh tế đất nƣớc không ngừng nâng cao uy tín hệ thống ngân hàng kinh tế Kiện toàn lại hệ thống tra NHTW có chế đạo theo chiều dọc thống Lập tiêu chí tra giám sát với vai trò NHTW, với mục tiêu giữ vững an toàn hệ thống ngân hàng Hoàn thiện hệ thống tốn chế tín dụng để hội nhập phát triển, đẩy nhanh tiến độ cải tổ đổi mặt, ngành ngân hàng Việt Nam cần tập trung chỉnh sửa hạn chế vốn làm suy yếu hệ thống nhằm đuổi kịp hệ thống ngân hàng nƣớc phát triển khu vực giới.Hệ thống ngân hàng Việt Nam phải thực tăng chất lƣợng qui mô công tác tốn khơng dùng tiền mặt Nâng cao hiệu tác động nghiệp vụ thị trƣờng mở tới sách tiền tệ Kiềm chế đẩy lùi tƣợng đô la hoá Trƣớc hết, phải giữ vững ổn định giá trị VND mức lạm phát thấp với thời gian dài, gây lòng tin dân chúng doanh nghiệp vào tiền VND áp dụng chế lãi suất tiền gửi VND cao lãi suất tiền gửi USD để hƣớng ngƣời tích luỹ gửi vào NHTM VND 3.3.3 Đối với BIDV Việt Nam Phát triển sản phẩm đặc thù, gói sản phẩm Nghiên cứu triển khai riêng sản phẩm huy động vốn đặc thù BIDV chuẩn hóa, ổn định danh mục sản phẩm Trong danh mục tiền gửi triển khai, thƣờng xuyên trì 88 sản phẩm ổn định nhƣ tiền gửi tiết kiệm thông thƣờng, tiền gửi linh hoạt Bộ danh mục sản phẩm cần đảm bảo cho cán bán hàng dễ nhớ, dễ tiếp cận phân theo dòng sản phẩm đặc thù Phân loại khách hàng có BIDV theo độ tuổi để đƣa sản phẩm tiền gửi theo vòng đời khách hàng: sản phẩm tiền gửi trẻ em, tiền gửi sinh viên, tiền gửi cơng chức tiền gửi hƣu trí Nghiên cứu thiết kế sản phẩm theo giới tính Xây dựng sản phẩm theo hƣớng có ƣu tiên cho nhóm khách hàng chủ lực: thực phân loại khách hàng thành nhóm khách hàng có nhu cầu tƣơng đồng nhƣ nhóm khách hàng chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng lớn, theo hƣớng thiết kế gói sản phẩm kết hợp tiền gửi dịch vụ khác Nghiên cứu triển khai hình thức tiền gửi mang tính tích lũy nhƣ tiền gửi Tích lũy kết hợp với ƣu đãi điều kiện vay mua xe, mua nhà…, sản phẩm cho gia đình trẻ…; Định kỳ tháng lần hệ thống lại đặc điểm sản phẩm, có so sánh với sản phẩm loại thị trƣờng, chỉnh sửa cẩm nang sản phẩm công cụ tài liệu tiếp thị để cán quan hệ khách hàng dễ tƣ vấn, bán sản phẩm, đồng thời thu thập ý kiến phản hồi khách hàng để bổ sung tính năng, tiện ích đáp ứng nhu cầu khách hàng… Định kỳ tháng lần rà sốt tồn hệ thống mã sản phẩm tiền gửi triển khai, để cán dễ thao tác, tránh sai sót, nhầm lẫn q trình tác nghiệp Đầu tƣ công nghệ để phát triển quản lý sản phẩm Xây dựng chƣơng trình tích lũy điểm thƣởng theo khách hàng, theo sản phẩm để áp dụng sách theo khách hàng cụ thể Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình phần mềm quản lý gói sản phẩm để theo dõi đƣợc hiệu triển khai gói Nghiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá hiệu huy động vốn đến cán Tiếp tục vận hành hệ thống SIBS đảm bảo an toàn nghiên cứu 89 nâng cấp hệ thống SIBS, tạo thuận lợi cơng tác tác nghiệp, gia tăng tiện ích sản phẩm Khi có biến động lãi suất thị trƣờng, đề nghị BIDV VN sớm có điều chỉnh lãi suất, thực tế thời gian qua BIDV VN điều chỉnh lãi suất tăng chậm, hạ lãi suất nhanh ngân hàng địa bàn nên ảnh hƣởng đến công tác HĐV dân cƣ Chi nhánh Đồng thời thiết kế sản phẩm cần mang tính ổn định, tránh trƣờng hợp lúc cho thực hiện, lúc điều chỉnh, lúc tạm dừng (sản phẩm An Lợi) Đối với đề xuất Chi nhánh cần sớm giải quyết, tránh trƣờng hợp sau BIDV đồng ý khách hàng chuyển sang gửi Ngân hàng khác Hiện tài liệu, vật phẩm tiếp thị phục vụ cho công tác bán hàng chƣa phong phú chƣa đƣợc cập nhật kịp thời trình bán hàng Chi nhánh thƣờng thiết kế số tờ rơi, thƣ ngõ để phục vụ cho công tác bán hàng, để phục vụ tốt công tác bán hàng đề nghị nên cho phép chi nhánh chủ động định sử dụng tài liệu, vật phẩm tiếp thị phục vụ cho công tác bán hàng miễn phù hợp với quy định chung Hội sở Thƣờng xun triển khai chƣơng trình khuyến mại huy động vốn dân cƣ có quy mơ lớn với nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn, kết hợp nhiều hình thức khuyến mại chƣơng trình, phù hợp với tâm lý khách hàng thị trƣờng thời kỳ để tăng tính quảng bá thu hút khách hàng 90 Kết luận Chƣơng Trong chƣơng 3, luận văn giải số nhiệm vụ nghiên cứu trọng tâm sau: Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV Đak Nông Đề xuất số kiên nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi giải pháp 91 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, luận văn đạt đƣợc số kết nghiên cứu nhằm phục vụ mục tiêu nghiên cứu đề nhƣ sau: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động huy động vốn NHTM - Lý giải vấn đề nội dung hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm NHTM; nội dung, tiêu chí phƣơng pháp phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm - Phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm mà BIDV triển khai thời gian qua kết hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV Đak Nông thời gian năm 2013 2015 Trên sở đó, đánh giá khái qt mặt thành cơng, hạn chế, phân tích nguyên nhân hạn chế hoạt động huy động TGTK BIDV Đak Nông - Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV Đak Nông Các giải pháp đề xuất bao gồm: Triển khai biện pháp khắc phục hạn chế để tăng thị phần huy động tiết kiệm; Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm TGTK đơi với sốt tính hiệu sản phẩm, tăng tỷ trọng huy động TGTK có kỳ hạn 12 tháng; Cải thiện số mặt chất lƣợng dịch vụ, tăng cƣờng hoạt động chăm sóc khách hàng TGTK; Hồn thiện hoạt động truyền thơng, cổ động, củng cố hình ảnh thƣơng hiệu BIDV theo hƣớng phù hợp với đặc thù thị trƣờng mục tiêu; Tiến hành cơng tác kiểm sốt chi phí cách có kế hoạch; Tiếp tục áp dụng biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nhân lực làm cơng tác huy động TGTK, hồn thiện chế động lực Ngoài ra, luận văn đề xuất số kiên nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi giải pháp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh BIDV năm 2013, 2014, 2015 [2] Báo cáo tổng kết Ngân hàng nhà nƣớc Chi nhánh tỉnh Đak Nông [3] Bài báo khoa học “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trì khách hàng gửi tiết kiệm NHNo&PTNT chi nhánh Sóc Trăng” http://seba.ctu.edu.vn/ [4] Nguyễn Bạch Hồng, “Hồn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng” (2014), Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [5] Học viện ngân hàng (2001), Quản trị ngân hàng, NXB Thống kê [6] Học viện ngân hàng (2001), Quản trị ngân hàng, NXB Thống kê [7] TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê [8] TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê [9] Luật Tổ chức tín dụng (2010) [10] NHNN Việt Nam (2010), Thơng số 13/2010/TT-NHNN, ngày 20/5/2010 Qui định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng [11] Lƣơng Thị Quỳnh Nga, “Nâng cao hiệu huy động nguồn vốn tiền gửi Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam” (2011), Luận văn Thạc sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [12] Lê Thị Diễm Thúy, “Huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng” (2014), Luận avƣn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [13] Trần Võ Phi Yến, “Huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Đà Nẵng” (2014), Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĨNH HIẾU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH ĐAK NÔNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã... tiền gửi tiết kiệm phân tích hoạt động huy động TGTK NHTM Chƣơng 2: Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV Đak Nơng Chƣơng 3: Giải pháp hồn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm. .. huy động tiền gửi tiết kiệm 54 2.5 Thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV Đak Nông 55 địa bàn 2.6 Cơ cấu nguồn huy động tiền gửi tiết kiệm theo sản phẩm 57 2.7 Cơ cấu nguồn huy động tiền gửi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển – chi nhánh đăk nông , Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển – chi nhánh đăk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn