Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần kim khí miền trung

110 34 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH THỊ THÙY GIANG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG Chun ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng, Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Đinh Thị Thùy Giang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 1.1.2 Ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực 1.2 NỘI DUNG CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 10 1.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo 10 1.2.2 Xác định nội dung kiến thức cần đào tạo 12 1.2.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo 13 1.2.4 Lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 17 1.2.5 Kinh phí đào tạo 20 1.2.6 Đánh giá kết đào tạo 21 1.2.7 Chính sách ngƣời đƣợc đào tạo 24 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 25 1.3.1 Nhân tố thuộc môi trƣờng 25 1.3.2 Nhân tố thuộc thân doanh nghiệp 27 1.3.3 Nhân tố thuộc thân ngƣời lao động 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 31 THỜI GIAN QUA 31 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CƠNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 31 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức 31 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực 34 2.1.3 Tình hình hoạt động cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung thời gian qua 41 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG THỜI GIAN QUA 43 2.2.1 Thực trạng việc xác định mục tiêu đào tạo 44 2.2.2 Thực trạng việc xác định nội dung kiến thức đào tạo 45 2.2.3 Kế hoạch đào tạo công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung thời gian qua 48 2.2.4 Các phƣơng pháp đào tạo đƣợc cơng ty Cổ Phần Kim khí Miền Trung lựa chọn 52 2.2.5 Kinh phí phục vụ cho cơng tác đào tạo cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung 54 2.2.6 Thực trạng đánh giá kết đào tạo cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung thời gian qua 57 2.2.7 Chính sách ngƣời đƣợc đào 59 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG 60 2.3.1 Thành công hạn chế 60 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 61 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG THỜI GIAN ĐẾN 63 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 63 3.1.1 Căn vào biến động yếu tố môi trƣờng 63 3.1.2 Định hƣớng công tác đào tạo Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung 64 3.1.3 Quan điểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp 65 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG 66 3.2.1 Hoàn thiện xác định mục tiêu đào tạo 66 3.2.2 Lựa chọn nội dung kiến thức đào tạo 70 3.2.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo 71 3.2.4 Lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 77 3.2.5 Hồn thiện sử dụng kinh phí đào tạo 80 3.2.6 Hồn thiện cơng tác đánh giá kết đào tạo 82 3.2.7 Hồn thiện sách sau đào tạo 86 3.3 CÁC GIẢI PHÁP BỔ TRỢ 87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 Mơ hình đánh giá hiệu đào tạo tiến sĩ Donald Kir Patrick Trang 23 2.1 Số lƣợng cấu lao động theo tính chất cơng việc 35 2.2 Nguồn nhân lực cơng ty phân theo độ tuổi giới tính 37 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Nguồn nhân lực cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung phân theo trình độ học vấn Bảng tóm tắt tài sản – nguồn vốn cơng ty Cổ Phần Kim khí Miền Trung Bảng kết kinh doanh công ty Cổ Phần Kim khí Miền Trung qua năm Bảng kết kinh doanh công ty Cổ Phần Kim khí Miền Trung qua năm Nội dung kiến thức đào tạo ngƣời lao động năm qua Mức độ phù hợp kiến thức đào tạo với trình độ học viên Mức độ phù hợp kiến thức đào tạo với mục đích u cầu khóa học Số lƣợng lao động đƣợc đào tạo phân theo thời gian đào tạo Đào tạo ngồi cơng việc cho nhân viên, công nhân kĩ thuật 39 40 42 43 46 47 47 48 53 2.12 2.13 2.14 2.15 3.1 3.2 3.3 Đào tạo ngồi cơng việc cho chun viên, cán quản lí qua năm Ngân sách đào tạo cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung qua năm Thực trạng kinh phí đào tạo cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Kết khảo sát công tác đánh giá kết đào tạo cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Xác định mục tiêu đào tạo cơng ty CP Kim khí Miền Trung Xác định mục tiêu cần đào tạo lao động quản lí Xác định, mục tiêu cần đào tạo lao động trực tiếp sản xuất 54 55 56 58 67 68 69 3.4 Mẫu kế hoạch đào tạo NNL năm… 71 3.5 Tiến trình phân tích cơng việc 72 3.6 Bảng mơ tả cơng việc mẫu 73 3.7 Xác định nhu cầu đào tạo đơn vị 73 3.8 Xác định nhu cầu đào tạo công ty năm… 74 3.9 3.10 Xác định nhu cầu đào tạo cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Môi trƣờng học tập truyền thống kết hợp internet công nghệ đại 75 80 3.11 Bảng dự kiến mức hỗ trợ học phí đào tạo 81 3.12 Phiếu đánh giá nhân viên chƣơng trình đào tạo 83 3.13 Báo cáo kết đào tạo 84 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Phƣơng pháp xác định mục tiêu đào tạo 11 2.1 Sơ đồ máy tổ chức công ty 34 2.2 Số lƣợng cấu lao động theo tính chất cơng việc 36 2.3 Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính 38 2.4 Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi 38 2.5 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ học vấn 40 2.6 Kết khảo sát việc đánh giá kết đào tạo cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung 58 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực tài sản quý báu nhất, yếu tố quan trọng phát triển doanh nghiệp Chất lƣợng nguồn nhân lực định thành bại cạnh tranh Điều trở nên bách bối cảnh Việt nam gia nhập WTO chủ động trình hội nhập quốc tế Chính vậy, doanh nghiệp ln muốn đào tạo, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực để đảm bảo đứng vững tiếp tục phát triển Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung công ty chuyên kinh doanh mặt hàng: Kim khí loại, vật liệu xây dựng, vật tƣ tổng hợp, khai thác phế liệu,… Hơn 30 năm hoạt động ngành thép, cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nhận thức “Chất lƣợng sản phẩm dịch vụ uy tín, định đến ổn định phát triển bền vững công ty” Do đó, cơng ty ln cố gắng tạo cho đội ngũ cán quản lí, đội ngũ kĩ sƣ, kĩ thuật viên công nhân lành nghề đƣợc đào tạo bản, có kinh nghệm lĩnh vực sản xuất-kinh doanh thép Vì vậy, năm qua cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung trọng công tác đào tạo, nhiên so với yêu cầu công việc tiềm thực tế ngƣời lao động cơng tác đào tạo nhìn chung nhiều hạn chế, chậm đổi tồn nhiều bất cập Xuất phát từ thực tiến đó, chọn đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung” cho luận văn tốt nghiệp Hi vọng kết nghiên cứu tìm đƣợc nguyên nhân giải pháp nhằm giúp cơng ty có đƣợc nguồn nhân lực đầy đủ, đảm bảo chất lƣợng để phuc vụ cho q trình phát triển cơng ty Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lí luận liên quan đến việc đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp - Phân tích thực trạng việc đào tạo nguồn nhân lực công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung thời gian qua - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu vấn đề lí luận thực tiễn cơng tác đào tạo nguồn nhân lực công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt nội dung: nghiên cứu vấn đề chủ yếu, có tính khả thi hiệu cơng tác đào tạo nguồn nhân lực + Về mặt không gian: nghiên cứu nội dung công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung + Về mặt thời gian: giải pháp đƣợc đề xuất luận văn có ý nghĩa từ đến năm 2025 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực đƣợc mục tiêu nghiên cứu nói trên, luận văn sử dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu sau: - Phƣơng pháp phân tích thực chứng, phƣơng pháp chuẩn tắc - Phƣơng pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia - Phƣơng pháp thống kê, phân tích, khái qt hóa Bố cục đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chƣơng: Chƣơng 1: Một số vấn đề lí luận đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung thời gian qua Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung thời gian đến 88 cƣờng trách nhiệm cá nhân, kỉ luật lao động sản xuất nhƣ việc tham gia đào tạo phục vụ yêu cầu phát triển doanh nghiệp d Tăng cường phối hợp chặt chẽ với sở đào tạo bên để phục vụ cho mục đích đào tạo phát triển nguồn nhân lực e Kiện tồn máy tổ chức làm cơng tác đào tạo Để thuận lợi cho việc tổ chức thực giải pháp trên, trƣớc tiên công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung cần phải kiện tồn máy tổ chức làm công tác đào tạo, cụ thể thành lập Tiểu ban đào tạo Giám đốc/Phó giám đốc làm Trƣởng tiểu ban, Chủ tịch Cơng đồn làm Phó tiểu ban chuyên viên phụ trách tham mƣu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chức nhiệm vụ Tiểu ban/ Hội đồng theo dõi, phân tích, tổng hợp để giúp cho cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung xác định nhu cầu đào tạo năm đơn vị mình; đồng thời chủ động tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng, tập huấn số nghiệp vụ năm Chủ động tổ chức lớp đào tạo cho đội ngũ nhân viên lao động theo nhu cầu thực tế công ty, đồng thời lập kế hoạch nhân cách dài hạn f Quan tâm đến đời sống người lao động Phối hợp với tổ chức Cơng đồn chi nhánh động viên ngƣời lao động phát huy lực, thực tốt việc chăm sóc sức khỏe, đời sống vât chất tinh thần ngƣời lao động Giáo dục động viên ngƣời lao động phát huy lực Tạo niềm tin cho ngƣời lao động tính ổn định hoạt động kinh doanh nhƣ triển vọng phát triển công ty 89 KẾT LUẬN Ngày nay, nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng định thành công doanh nghiệp Vì vậy, doanh nghiệp tìm cách phát triển nguồn nhân lực, cách phát triển nguồn nhân lực hiệu bền vững cơng tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung công ty hoạt động ngành sản xuất, gia công kim loại, sắt thép, ngành có đặc thù trọng phát triển nhanh công nghệ Do nhu cầu sử dụng lao động có tay nghề, trình độ cao đƣợc bổ sung kiến thức, kĩ lớn Chính vậy, năm qua, cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung quan tâm tới cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Tuy nhiên, cơng tác thòi gian qua chậm đổi mới, tồn bất cập hạn chế đinh, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, nhiệm vụ mới, mối quan hệ đào tạo phát triển mờ nhạt Vì vậy, việc nghiên cứu để đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung cần thiết Trên sở vận dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu, Luận văn “Đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung” đạt đƣợc kết sau: - Đã hệ thống hóa vấn đề lí luận đào tạo nguồn nhân lực Luận văn xác định đào tạo nguồn nhân lực yếu tố định thành công doanh nghiệp/tổ chức giai đoạn - Đã phân tích đƣợc thực trạng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung thời gian qua Rút đƣợc nhận xét, đánh giá thành công nhƣ tồn công tác nguyên nhân hạn chế 90 - Thơng qua lí luận thực trạng, luận văn đề xuất số định hƣớng, giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung thời gian tới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có chất lƣợng, đap ứng nhu cầu phát triển Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Trần Xuân Cầu – PGS TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại Học Kinh tế Quốc dân [2] Trần Kim Dung (2005), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê [3] Đoàn Gia Dũng (2006), “Các nhân tố tác động tới khuynh hướng thay đổi nguồn nhân lực”, Tạp chí khoa học, Đà Nẵng [4] Phạm Minh Hạc (2001), Vấn đề người Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [5] Nguyễn Thanh Hội (2002), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội [6] Hƣơng Huy dịch (2007), Quản trị nguồn nhân lực – Tập 2, NXB Giao Thông Vận Tải, Hà Nội [7] George T.Milkovich John W.Boudreau (2002), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội [8] Phạm Ngọc Linh – TS.Nguyễn Thị Kim Dung (2008), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Đại học Kinh tế quốc dân [9] Nguyễn Hữu Thân (2004), Quản trị nhân sự, NXB THống Kê, Hà Nội [10] Nguyễn Tấn Thịnh (2003), Quản trị nhân lực doanh nghiệp, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [11] Ngơ Trƣơng Hồng Thy, Zohn Mckenzie, Trần Phƣơng Trình (2006), “Đào tạo nguồn nhân lực để khỏi ném tiền qua cửa sổ”, NXB Trẻ [12] Võ Xuân Tiến (2008), Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho số ngành kinh tế - kỹ thuật ngành công nghệ cao địa bàn thành phố Đà Nẵng, Báo cáo khoa học [13] Võ Xuân Tiến (2008), Quản trị nguồn nhân lực, Tập giảng [14] Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng – Số [15] Võ Xuân Tiến (2013), “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số (67) [16] Võ Xuân Tiến (2013), “Đào tạo sử dụng nguồn nhân lực Đà Nẵng”, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 194 [17] Nguyễn Quốc Tuấn (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê [18] Treitin Hilb (2003), Quản trị nhân tổng thể, NXB Thống kê Tiếng Anh [19] Carell, Elbert & Hatfield (1995), Human resource management Global strategies for managing a diverse workforce, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey [20] Raymond Noe (1998), Employee Training and Development, McGrawHill/Irwin, New York [21] Stephen R Covey (1989), The Habits of Highly Effective People, Free Press Website [22]http://www.doanhnhan360.com/Kienthuc360/Kienthuc/Daotaovaphattrien nguonnhanluc/, Ngô Thị Minh Hằng, Đào tạo phát triển NNL công ty nhà nước thời kì hội nhập [23]http://www.cemd.ueh.edu.vn/Documents/Training/QTNNL/Training&De velopment-ment.pdf, Nguyễn Hữu Lam, Quản trị nguồn nhân lực PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN Kính chào anh/chị! Hiện nghiên cứu thực đề tài liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Xin anh/chị vui lòng dành thời gian trả lời số câu hỏi sau để giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Rất mong hợp tác, giúp đỡ anh/chị Xin chân thành cảm ơn! Anh/chị đánh dấu chéo vào câu trả lời thích hợp Anh/chị làm việc Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung bao lâu? [ ] Dƣới năm [ ] Từ - năm [ ] Từ – 10 năm [ ] Trên 10 năm [ ] Từ - năm Yếu tố làm cho anh/chị gắn bó làm việc Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung? [ ] Công việc [ ] Cơ hội đào tạo, thăng tiến [ ] Thu nhập [ ] Môi trƣờng làm việc [ ] Khác Theo anh/chị, sách trả lương Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nào? [ ] Chƣa thực công [ ] Rất công [ ] Công [ ] Khơng cơng [ ] Hồn tồn khơng cơng Anh/chị có quan tâm đến phát triển nghề nghiệp, thăng tiến công việc không? [ ] Rất quan tâm [ ] Quan tâm [ ] Trung lập [ ] Chƣa quan tâm [ ] Không muốn quan tâm Từ vào làm việc Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung đến nay, anh/chị có cử tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Chi nhánh Đà Nẵng không? [ ] Khơng Nếu chọn khơng vấn dừng [ ] Có Nếu chọn có xin vui lòng trả lời tiếp câu hỏi sau Mức độ phù hợp kiến thức đào tạo với trình độ anh/chị [ ] Rất phù hợp [ ] Khá phù hợp [ ] Ít phù hợp [ ] Không phù hợp [ ] Phù hợp Mức độ phù hợp kiến thức với mục đích yêu cầu khóa đào tạo? [ ] Rất phù hợp [ ] Khá phù hợp [ ] Ít phù hợp [ ] Không phù hợp [ ] Phù hợp Mức độ thiết thực khóa đào tạo cơng việc anh/chị? [ ] Rất thiết thực [ ] Khá thiết thực [ ] Ít thiết thực [ ] Không thiết thực [ ] Thiết thực Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá sau đào tạo công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung? [ ] Thƣờng xuyên [ ] Thỉnh thoảng [ ] Rất [ ] Khơng có [ ] Ít Xin anh/chị cho biết vài thông tin cá nhân Họ tên:…………………………………………………………………… Bộ phận cơng tác:…………………………………………………………… Trình độ: …………………………………………………………………… Giới tính: [ ] Nam, [ ] Nữ Tuổi đời: ………… tuổi Phụ lục 2: Phiếu đánh giá kết thực công việc nhân viên PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Họ tên:…………………………… Năm sinh:………………… Chức danh công việc………………… Bộ phận:………………… Thời điểm đánh giá: Từ ngày ………/……… /……… Đến ngày…… /……… /………… Số TT Nội dung đánh giá I Hiệu công việc Thực cơng việc xác, kĩ lƣỡng, triệt để Số lƣợng tính hiệu việc thực công việc thời gian định Cộng II Kiến thức Trình độ chun mơn Ngoại ngữ, vi tính Học tập, cập nhật kiến thức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Cộng III Kĩ nghiệp vụ Khả lập thực kế hoạch công tác Sáng tạo công việc Trọng Điểm số chuẩn Thực tế (1-10) Ghi Kĩ phân tích, nghiên cứu Kĩ làm việc nhóm Kĩ xử lí tình Sự động, linh hoạt Khả đàm phán, thuyết phục Khả làm việc độc lập Khả giao tiếp, diễn đạt Cộng IV Ý thức thái độ làm việc Tinh thần trách nhiệm Ý thức tổ chức kỉ luật, chấp hành nội quy lao động Đạo đức nghề nghiệp Tuân thủ đạo cấp Tinh thần hợp tác Ý thức tiết kiệm bảo vệ tài sản công ty Ý thức xây dựng tập thể Tác phong làm việc Trật tự, ngăn nắp công việc Cộng Tổng cộng PHẦN DÀNH CHO PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN I Nhận xét chung nhân viên đƣợc đánh giá II Các đề nghị nhân viên đƣợc đánh giá - Đào tạo thêm………………………… - Để bạt vào vị trí……………………… - Thuyên chuyển sang vị trí…………… - Xét nâng mức lƣơng từ mức………………sang mức……………… - Xét thƣởng mức…………………… - Gia hạn hợp đồng từ ngày……………… đến ngày………………… - Chấm dứt hợp đồng III Đề nghị khác (nếu có) Nhân viên tự Phụ trách Bộ Ban Tổ chức đánh giá phận Nhân Ngày …/…/… Ngày …/…/… Ngày …/…/… Tổng Giám đốc Ngày …/…/… Cách cho điểm hồn thành cơng việc - Xuất sắc : 10-9 điểm - Giỏi : 9-8 điểm - Khá : 8-7 điểm - Cần cải thiện - Yếu : 7-6 điểm :
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần kim khí miền trung , Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần kim khí miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn