Tạo động lực làm việc đối với cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân huyện krông nô, tỉnh đăk nông

1,535 38 0
  • Loading ...
1/1,535 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGƠ DỖN LCH TO ðNG L C LÀM VIC ð I VI CÁN B, CÔNG CH C TI Y BAN NHÂN DÂN HUYN KRÔNG NÔ, T NH ðĂK NÔNG LU ᄂ N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH ðà Nng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGƠ DỖN LCH TO ðNG L C LÀM VIC ð I VI CÁN B, CÔNG CH C TI Y BAN NHÂN DÂN HUYN KRÔNG NÔ, T NH ðĂK NÔNG Chuyên ngành: Qu ᄂ n tr ᄂ kinh doanh Mã s: 60.34.01.02 LU ᄂ N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS LÊ VĂN HUY ðà Nng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Ngơ Dỗn Lch MC LC M- ðU Tính cp thi t ca đ tài 1 M c tiêu nghiên cu ð ᄂ i t ng phm vi nghiên cu Phương pháp nghiên cu Ý nghĩa khoa h ᄂ c thc tin ca ñ tài B ᄂ c c ca lun văn Tng quan tài liu nghiên cu CHƯƠNG CƠ S- LÝ LU ᄂ N CHUNG V" TO ðNG L C LÀM VIC 1.1 CÁC KHÁI NIM CƠ BN 1.1.1 Nhu cu 1.1.2 ð-ng 10 1.1.3 ð-ng Lc 11 1.2 TO ð NG LC LÀM VIC VÀ CÁC V N ð! CĨ LIÊN QUAN 13 1.2.1 Khái nim to đ-ng lc làm vic 13 1.2.2 Vai trò ca to đ-ng lc làm vic 14 1.2.3 Ý nghĩa ca to ñ-ng lc làm vic 15 1.2.4 S cn thi t phi to ñ-ng lc làm vic cho ng "i lao ñ-ng quan hành nhà n #c 1.2.5 S khác v ñ-ng lc làm vic gi$a quan nhà n #c v#i 16 khu vc tư nhân 17 1.3 M T S% H&C THUY'T V! TO ð NG LC LÀM VIC 1.3.1 H ᄂ c thuy t phân cp nhu cu ca Abraham Maslow (1908 – 18 1979) 18 1.3.2 H ᄂ c thuy t hai nhân t ᄂ ca Herzberg (1909 - 1999) 20 1.3.3 H ᄂ c thuy t công b(ng ca J Stacy Adams 21 1.3.4 H ᄂ c thuy t kỳ v ᄂ ng ca Vitor Vroom 22 1.3.5 H ᄂ c thuy t tăng c "ng tích cc ca B F Skinner (1904-1990) 22 1.4 CÁC CÔNG C TO ð NG LC CHO NG +I LAO ð NG 24 1.4.1 Công tác thù lao 24 1.4.2 Thi t k cơng vic mang tính thúc đ,y 28 1.4.3 ðánh giá thành tích 29 1.4.4 ðào to phát tri-n ng "i lao ñ-ng 30 1.4.5 Cơ h-i thăng ti n 31 1.4.6 To lp môi tr "ng làm vic 32 K t lun Chương 33 CHƯƠNG TH C TRNG CÔNG TÁC TO ðNG L C LÀM VICð I VI CÁN B, CÔNG CH C TI UBND HUYN KRÔNG 34 2.1 T.NG QUAN V! HUYN KRÔNG 34 2.1.1 ð/c ñi-m ñ0a lý, kinh t , xã h-i 34 2.1.2 Ch PH LC MT S CH TIÊU PHÁT TRIGN KINH T%- Xà HI CH Y%U CA HUYN KRƠNG NƠ ð nvᄂ STT ChH tiêu tính Th7c hi,n giai ño5n 2011-2015 Th7c K) ho5ch giai ño5n 2016-2020 hi,n cTH KH KH KH KH 2016 2017 2018 2019 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 11 12 13 14 15 TI ñJng 2.982,75 3.368,10 3.719,34 4.308,39 4.663,19 5.257,04 5.820,05 6.440,10 7.457,80 8.443,85 9.223,92 - Nơng, lâm, ngư nghip T: đ9ng 1.882,94 2.358,46 2.457,34 2.545,39 2.752,43 3.085,45 3.366,90 3.645,80 4.151,90 4.467,30 4.738,60 - Cơng nghip, xây dng T: đ9ng 598,80 495,70 649,40 961,77 883,14 988,69 1.099,15 1.232,30 1.451,90 1.810,55 1.989,32 Trong đó: Cơng Nghip T: đ9ng 200,93 200,70 288,40 395,46 572,96 611,89 656,95 709,60 859,32 1.176,00 1.295,00 - Thương mi-d0ch v T: ñ9ng 501,01 513,94 612,60 801,23 1.027,62 1.182,90 1.354,00 1.562,00 1.854,00 2.166,00 2.496,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2010 I Ch> tiêu v kinh t Giá tr ᄂ s ᄂ n xu.t (Giá hi,n hành) 2015 KH 2020 Trong Cơ c.u giá tr ᄂ gia tăng theo ngành kinh t) ( giá HH) - Nông, lâm, ngư nghip % 63,13 70,02 66,23 59,08 59,02 58,69 58,00 57,00 56,00 53,00 51,00 - Công nghip, xây dng % 20,07 14,72 17,38 22,32 18,94 18,81 19,00 19,00 19,00 21,00 22,00 - Thương mi-d0ch v % 16,80 15,26 16,39 18,60 22,04 22,50 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 TI ñJng 477,94 495,52 589,03 773,21 998,50 1.144,10 1.303,00 1.501,30 1.776,70 2.066,60 2.376,00 - Tng din tích gieo tr9ng 1.000 41,103 51,550 51,583 51,359 51,940 51,531 51,304 51,142 51,007 50,884 50,678 - Tng din tích canh tác 1.000 31,728 43,062 43,087 43,087 43,715 41,932 42,627 42,327 42,027 41,727 41,427 - Sn l ng lương thc có ht 1.000 tn T:ng m3c hàng hóa bán lK ñ ᄂ a bàn ChH tiêu v1 nông nghi,p - Giá tr0 sn xut 1ha canh tác - H s ᄂ sB d 126,898 125,648 122,191 120,957 130,157 129,429 131,028 133,336 134,554 136,525 136,929 Triu ñ9ng 48,4 50 54 54 56 59 60 66 69 71 73 ln 1,12 1,18 1,21 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ng ñt canh tác hàng năm - H s ᄂ sB d ng ñt canh tác ñ ᄂ i v#i hàng năm ln 1,5 1,5 1,73 1,67 1,64 1,68 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 - Tng din tích có nhu cu cn t #i 1.000 26,932 27,372 27,899 28,686 28,678 29,022 29,022 29,918 29,684 29,575 29,357 - Tng din tích ch đ-ng t #i 1.000 11,71 13,259 15,15 15,073 17,577 17,772 17,772 18,972 19,107 19,727 21,041 - Ngu9n n #c ñáp ng nhu cu S tr9ng cn t #i % 43 48 54 53 61 61 61 63 64 67 72 17,00 25,18 27,48 27,66 30,75 31,50 34,00 37,00 41,00 45,00 50,00 45,86 51,23 57,77 59,81 86,48 82,00 65,00 68,00 71,00 74,00 76,00 Thu nh9p bình qn đ;u ng i Tri,u ñJng Thu ngân sách ñ ᄂ a bàn TI ñJng Chi ngân sách ñ ᄂ a phương 177,10 239,12 345,84 331,02 342,54 310,82 428,00 470,00 517,00 568,00 624,00 a Chi ñu tư phát tri-n ñ0a phương qun lý TI ñJng 23,25 20,97 40,2 63,19 45,15 27,94 85 95 105 115 130 b Chi th "ng xuyên, d phòng, Ql qua NS TI đJng 153,85 218,15 305,64 267,83 297,39 282,88 343 375 412 453 494 T:ng ñ;u tư ñ ᄂ a bàn 297,90 79,59 119,58 160,06 98,51 97,94 185,00 205,00 225,00 250,00 275,00 T: ñ9ng 274,65 58,62 79,38 96,87 53,36 70,00 100,00 110,00 120,00 135,00 145,00 T: ñ9ng 23,25 20,97 40,20 63,19 45,15 27,94 85,00 95,00 105,00 115,00 130,00 - Vn ñ-ng nhân dân phn đu BT hóa đ "ng GTNT km 23,60 30,71 47,01 41,75 5,06 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 - Nha hóa đ "ng huyn phn đu km 2,00 6,00 15,00 5,00 5,00 3,00 2,00 3,00 - T: l Bon, bn có 1-2 km đ "ng nha % 45,50 50,00 68,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10 C.p gi.y ch3ng nh9n quy1n sM d2ng ñ.t 1.070 496 370 1.267 533 600 850 900 1.000 1.100 1150 II ChH tiêu xã hnh qun lý - ð0a phương qun lý Phát tri@n sL h5 t;ng 65.021 65.721 67.298 69.006 70.583 72.083 73.527 74.884 76.307 77.729 79.052 - T: l tăng dân s ᄂ t nhiên % 1,65 1,60 1,53 1,35 1,35 1,31 1,29 1,28 1,27 1,25 1,20 - T: l gim sinh % 1,00 1,08 1,20 2,80 0,60 0,70 0,50 0,60 0,80 0,50 0,40 - Tui th ᄂ trung bình Tui Giáo d2c - T: l s ᄂ tr "ng ñt chu,n qu ᄂ c gia % 16,0 17 19,5 22 26,8 42,6 44,2 46,5 48,8 50 50 - Huy ñ-ng trF em ñ- tui ñi h ᄂ c m?u giáo % 76,0 75,4 81,5 79,9 85,4 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 - T: l h ᄂ c sinh h ᄂ c ti-u h ᄂ c % 96,0 96,0 96,0 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Y t) - T: l xã, th0 trn có trm y t - S ᄂ gi "ng bnh/vn dân Gi "ng 10,10 11,40 11,90 11,50 12,70 12,50 19,00 20,00 20,30 20,50 20,80 - S ᄂ bác sA/ dân Bác sA 2,20 3,90 4,01 5,07 5,07 5,10 5,30 5,30 5,40 5,50 6,00 - T: l trm y t có bác sA ( khơng k- BS điu d Gng) % 8,30 31,66 33,30 41,60 66,60 83,30 - T: l tiêm chng m; r-ng cho trF em % 96,00 92,00 95,90 92,40 70,80 80,00 83,30 > 90 100,00 > 90 100,00 > 90 100,00 > 90 100,00 > 90 - T: l suy dinh dương ca trF em d #i tui % - T: l xã ñt chu,n qu ᄂ c gia v y t % - T: l ng "i dân tham gia bo hi-m y t % 56,00 62,00 - S ᄂ lao đ-ng có vic làm nghìn ng "i 34,30 - S ᄂ lao ñ-ng thi u vic làm ; nơng thơn nghìn ng "i - S ᄂ lao ñ-ng ñ c ñào to năm 22,30 21,80 21,30 20,80 20,30 19,50 19,00 18,00 8,30 16,60 25,00 33,30 41,60 58,30 66,00 75,00 67,00 63,00 68,40 71,20 72,00 73,80 75,00 77,00 80,00 34,44 35,38 36,64 38,88 39,18 39,21 40,36 41,56 42,71 43,81 1,20 1,42 1,49 1,50 1,51 1,52 1,05 0,95 0,89 0,81 0,71 H- 266,00 296,00 230,00 363,00 404,00 445,00 454,00 504,00 554,00 605,00 655,00 Ng "i 1.478,00 1.569,00 1.739,00 1.835,00 2.127,00 2.209,00 2.065,00 2.251,00 2.448,00 2.650,00 2.888,00 - T: l xã có đài truyn s; % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - T: l gia đình ñt danh hiu văn hóa % 62,77 63,40 64,60 72,30 79,00 82,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 - T: l thơn, bon, bn, t dân ph ᄂ văn hóa % 65,35 62,40 59,80 60,00 82,00 82,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 - T: l xã, th0 trn văn hóa % 8,30 16,70 16,67 25,00 25,00 33,33 33,33 - T: l quan văn hóa % 96,19 85,50 77,60 78,90 79,00 82,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 - T: l bon, bn có nhà văn hóa c-ng đ9ng % 90,90 90,90 90,90 90,90 90,90 90,90 90,90 90,90 90,90 90,90 90,90 - Ph sóng truyn hình bon, bn % 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - S ᄂ thuê bao ñin thoi/100 dân Thuê bao 12 85 87 89 91 93 94 95 96 97 98 - S ᄂ thuê bao internet băng thông r-ng / 100 dân Thuê bao 9,65 9,89 10,50 14,10 15,19 18,25 14,34 15,35 15,35 20,70 25,40 - T: l h- nghèo theo chu,n qu ᄂ c gia % 24,70 23,00 18,46 15,88 12,57 10,52 8,67 7,44 6,52 5,89 5,28 Trong đó: h ñ-ng bào dân tc thi u s % 38,38 36,90 32,07 28,06 23,03 20,26 17,78 15,74 13,80 12,25 10,77 - T: l h- sB d ng ñin % 95,0 95,0 96,1 96,2 98,0 98,5 98,5 99,0 99,0 99,0 99,0 - T: l thơn, bn, bon có đin l #i qu ᄂ c gia % 97,0 97,0 97,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % 73,00 74,40 73,00 73,40 78,10 90,00 91,00 92,20 93,00 93,70 94,00 90,00 90,00 90,00 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 56,15 58,09 61,20 65,64 66,64 10,15 78,28 83,50 86,55 88,00 Gi m nghèo TI l, ñư4c sM d2ng ñi,n TI l, h< ñư4c sM d2ng nư c h4p v, sinh ChH tiêu môi trư ng - T: l cht thi r
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc đối với cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân huyện krông nô, tỉnh đăk nông , Tạo động lực làm việc đối với cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân huyện krông nô, tỉnh đăk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn