Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng TMCP sài gòn chị nhánh đăk lăk

1,042 19 0
  • Loading ...
1/1,042 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

B GIÁO DC VÀ ðÀO TAO ðI HC ðÀ NNG PHM BÁ HỊA QUN TR RI RO TÍN DNG TRONG CHO VAY H SN XUT NÔNG NGHI P TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒNCHI NHÁNH ð KL K LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH ðÀ NNG- NĂM 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TAO ðI HC ðÀ NNG PHM BÁ HÒA QUN TR RI RO TÍN DNG TRONG CHO VAY H SN XUT NƠNG NGHI P TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒNCHI NHÁNH ð KL K Chuyên ngành: Qun Tr Kinh Doanh Mã s: 60.34.01.02 LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng ᄉ i h ᄉ ng dn khoa hc: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH ðÀ NNG- NĂM 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa tùng ñ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Ng ᄂ i thc hin Phm Bá Hòa MC LC M ðU 1 Tính cp thit ca đ tài M c tiêu nghiên cu ð it ng, ph m vi nghiên cu Phương pháp nghiên cu B c c ñ tài Tng quan tài liu nghiên cu CHƯƠNG LÝ LU N CƠ BN V- QUN TR RI RO TÍN DNG 1.1 QUN TR R ᄉ I RO TÍN DNG 1.1.1 Khái nim, b ᄉ n cht ca tín d ng ri ro tín d ng 1.1.2 Khái nim, m c đích ca qu ᄉ n tr ri ro tín d ng 13 1.2 N I DUNG C ᄉ A QUN TR R ᄉ I RO TÍN DNG TRONG HOT ð NG C ᄉ A NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 15 1.2.1 Nhn din ri ro 16 1.2.2 ðo l ng ri ro 19 1.2.3 Kim soát ri ro 25 1.2.4 Tài tr ri ro tín d ng 26 1.2.5 Các ch tiêu đánh giá kt qu ᄉ cơng tác qu ᄉ n tr ri ro tín d ng 27 1.2.6 Các nhân t ᄉ nh h -ng ñn qu ᄉ n tr ri ro tín d ng 30 KT LU N CHƯƠNG 33 CHƯƠNG THC TRNG QUN TR RI RO TÍN DNG TRONG CHO VAY H SN XUT NÔNG NGHI P TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN CHI NHÁNH ð n bè đ đ tài đ c hồn i v)i cơng tác phòng ng2a h chnh n-a ñ n ch ri ro ho t ñ(ng cho vay DANH MC TÀI LI U THAM KHO Ting vit [1] Phan Hùng An-NHNTVN, Kim toán n(i b( NHTM b i c ᄉ nh h(i nhp kinh t qu c t, “Tp chí ngân hàng”, s chuyên ñ năm 2005 [2] Lê Văn Dũng (2006), Qu ᄉ n tr ri ro tín d ng ca NHTM trình h(i nhp qu c t, “Tp chí ngân hàng”, s tháng 4/2007 [3] TS Tr3n Huy Hoàng (2004), H n ch nguy ri ro ho t đ(ng tín d ng ca NHTM Vit Nam, “Tp chí Kinh t phát tri"n” [4] Nguy>n Thanh H5ng-HV ngân hang, M(t s ñ v kim toán n(i b( nghip v cho vay t i NHTM, “Tp chí Khoa hc đào to ngân hàng”, s (2004) [5] Ths.Ph m H-u H5ng Thái, Nâng cao hiu qu ᄉ qu ᄉ n tr ri ro tín d ng ho t đ(ng kinh doanh ngân hang, “Tp chí Kinh t phát tri"n”, tháng 4/2004 [6] Tr3n Văn Hân-NH NN&PTNT-Gia Lâm Hà N(i, Biu hin mt an tòan cho vay ca NHTM, “Tp chí Ngân hàng”, s chuyên ñ năm 2005 [7] Joel Bessic (2011), Qun tr ri ro ngân hàng, NXB Lao ñ(ng – Xã h(i [8] TS.Nguy>n Vân Khánh (2009), “Tăng c ᄂ ng qun lý ri ro tín d ᄂ ng ti Ngân hàng ðu tư phát tri"n Vit Nam” [9] Ths Lưu Thúy Mai-Thanh tra NHNN, “Nâng cao lc qun tr ri ro tín d ᄂ ng ca NHTM Vit Nam”, K< yu h(i th ᄉ o khoa h=c [10] Phan H5ng Quang-NH ðT&PTVN, Nhân t ch yu kin t o l#c c nh tranh ca NHTM h(i nhp kinh t qu c t, “Tp chí ngân hàng”, s tháng 4/2007 [11] Ths Nghiêm Xuân Thành, Gi ᄉ i pháp nh?m gi ᄉ m thiu ri ro ho t ñ(ng kinh doanh ca NHTM Vit Nam b i c ᄉ nh h(i nhp qu c t, “Tp chí ngân hàng”, s 21 tháng 11/2006 [12] Nguy>n H-u Th$ng-PGð Ban k ho ch Phát trin NHðT&PTVN, “ðánh giá công tác qun tr ri ro ti NHTM Vit Nam chu*n mc Basel qun lý ri ro” [13] ThS Phan Th Hoàng Yn, Cơ h(i thách thc ca NHTM h(i nhp kinh c t, t “Tp chí Khoa Hc 55 tháng 12/2006 Website [14] Website: http://www.Scb.com.vn [15] Website: http://www.vapcf.org.vn [16] Website: http://www.tailieu.vn [17] Website: http://www.tailieuhoctap.vn qu ðào To Ngân hang”, s [18] Website: http://www.doc.edu.vn ... KT LU N CHƯƠNG 33 CHƯƠNG THC TRNG QUN TR RI RO TÍN DNG TRONG CHO VAY H SN XUT NÔNG NGHI P TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH ð KL K 34 2.1 LCH S! HÌNH THÀNH... trin ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn 34 2.1.2 Tng quan v Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh ð$k L$k35 2.2 ðÁNH GIÁ CHUNG V% TÌNH HÌNH HOT ð NG KINH DOANH C ᄉ A SCB ð&K L&K TRONG 03... 2.2.2 Tình hình cho vay thu n ñ i v)i h( s ᄉ n xut Nông nghip t i SCB ð$k L$k 46 2.3 TH*C TRNG QUN TR R ᄉ I RO TÍN DNG TRONG CHO VAY H SN XU+T NÔNG NGHI,P TI NGÂN HÀNG SCB ð&K L&K
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng TMCP sài gòn chị nhánh đăk lăk , Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng TMCP sài gòn chị nhánh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn