Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương gia lai

1,546 28 0
  • Loading ...
1/1,546 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG T QUANG BÌNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H SN XUT NÔNG NGHIP TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG GIA LAI LU N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðà N ng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG T QUANG BÌNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H SN XUT NÔNG NGHIP TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG GIA LAI Chun ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s: 60.34.02.01 LU N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ng i h ng d ᄉ n khoa h ᄉ c: PGS.TS ðNG VĂN M ðà N ng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây ñ tài nghiên cu ca riêng Các s liu kt qu nên lu n văn trung th c chưa t ng ñ c công b b ᄂ t kỳ công trình khác Tác gi lun văn T Quang Bình MC LC M ð-U 1 Tính cp thit ca ð tài M c đích nghiên c u ca ð tài 3 ð it ng, ph ᄂ m vi nghiên c u ca ð tài Phương pháp nghiên c u Ý nghĩa khoa hc thc ti ᄂ n ca ð tài Kt cu Lu ᄂ n văn Tng quan tài liu nghiên c u CHƯƠNG CƠ S LÝ LU N CHO VAY H SN XUT NƠNG NGHIP VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H SN XUT NÔNG NGHIP 1.1 H SN XUT VÀ VAI TRÒ H SN XUT ðI VI NN KINH T- 1.1.1 Nhng khái nim chung 1.1.2 ð c ñi!m ca h" s#n xut 1.1.3 Vai trò ca h" s#n xut ñ i vi nn kinh t ñ$a phương 1.2 TÍN DNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRỊ C%A TÍN DNG ðI V&I H SN XUT 12 1.2.1 Khái nim ngân hàng thương m ᄂ i 12 1.2.2 ð c trưng ca tín d ng ngân hàng 13 1.2.3 Vai trò ca tín d ng ngân hàng đ ng tín d ng HSX Tuy v ᄂ y, nhng gi#i pháp có tính kh# thi Nó sA phát huy tác d ng nu có s n= lc phn đu ca b#n thân VietinBank Gia lai s ph i kt h p ñ(ng b" gia cp ngành liên quan trình thc hin Quá trình nghiên c u ca b#n thân, vi hi!u bit h ᄂ n ch, Khóa lu ᄂ n khơng tránh kh8i nhng h ᄂ n ch thiu sót Vì v ᄂ y rt mong đ c s góp ý ca giáo viên h ng d>n, th0y h"i đ(ng, nhà khoa hc ñ"c gi# quan tâm ñn ñ đ! Khóa lu ᄂ n đ c hồn thin TÀI LIU THAM KHO [1] Báo cáo tng kt Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Gia Lai 2013-2015 [2] Báo cáo tình hình cho vay tiêu dùng t ᄂ i Ngân hàng TMCP Công Thương 2013-2015 [3] Các văn b#n hin hành liên quan đn cơng tác tín d ng h th ng Ngân hàng TMCP Cơng Thương 2013-2015 [4] Giáo trình ngân hàng thương m ᄂ i - ð ᄂ i hc Kinh t qu c dân – NXB Th ng kê [5] Hc vin Ngân hàng (2001), Giáo trình Tín dng ngân hàng, Nxb Th ng kê, Hà N"i [6] ð ng Th$ Thanh Hoài (2005) ð tài: “M" rng cho vay h sn xu ᄂ t t ᄂ i Ngân hàng Nông nghip Phát trin nơng thơn Chi nhánh Thanh Trì - Hà Ni” [7] Perter S ROSE (2001) – Qun tr ᄂ Ngân hàng thương m ᄂ i – NXB Tài [8] Quyt đ$nh s 493/2005/Qð-NHNN ngày 22/4/2005 ca Th ng ñ c Ngân hàng Nhà n c [9] Lu ᄂ t t ch c tín d ng s 47/2010/QH12 [10] Ngh$ đ$nh 41/2010/Nð-CP ca Th t ng Chính ph [11] T ᄂ p chí Ngân hàng [12] T ᄂ p chí khác Website [13] Th)i báo kinh t Vit Nam (www.vneconomy.com.vn) Website : http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/index.html ... dung phân tích tình hình cho vay h" s#n xut ca Ngân hàng 22 1.5 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHO VAY H SN XUT 31 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H SN XUT NÔNG NGHIP TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG... NƠNG NGHI,P C%A CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG GIA LAI 47 2.2.1 Nhng ñ chung v cho vay h" s#n xut nông nghip 47 2.2.2 Phân tích tình hình cho vay h" s#n xut nông nghip ca Chi nhánh ... BÌNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H SN XUT NƠNG NGHIP TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG GIA LAI Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s: 60.34.02.01 LU N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương gia lai , Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn