Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý tại đơn vị thuộc sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng

112 32 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THANH THẢO ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG THƠNG TIN KẾ TỐN CHO NHU CẦU QUẢN LÝ TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THANH THẢO ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO NHU CẦU QUẢN LÝ TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUN Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý đơn vị thuộc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng” hoàn toàn kết nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Các kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn đều trích dẫn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Lê Thị Thanh Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đối tƣợng Phạm vi nghiên cứu Tổng quan tài liệu Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 10 1.1 THƠNG TIN KẾ TỐN VÀ NHU CẦU THƠNG TIN KẾ TỐN 10 1.1.1 Thơng tin kế tốn đặc trƣng thơng tin kế toán 10 1.1.2 Lý thuyết ngữ cảnh ảnh hƣởng đến tổ chức thông tin kế toán phục vụ nhu cầu quản lý 15 1.1.3 Nhu cầu thơng tin kế tốn phục vụ cho quản lý đơn vị nghiệp giáo dục công lập 19 1.2 ĐÁP ỨNG NHU CẦU THƠNG TIN KẾ TỐN 22 1.2.1 Đo lƣờng mức độ đáp ứng nhu cầu thơng tin kế tốn 22 1.2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin cho quản lý 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 26 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 27 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG 27 2.1.1 Đặc điểm cấu tổ chức quản lý 27 2.1.2 Đặc điểm hoạt động chuyên môn 29 2.1.3 Đặc điểm hoạt động tài 30 2.1.4 Đặc điểm công tác kế toán 31 2.1.5 Những đặc điểm hoạt động khác liên quan đến nhu cầu quản lý 32 2.2 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 33 2.3 THIẾT KẾ ĐO LƢỜNG VỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO QUẢN LÝ 35 2.3.1 Nhu cầu thông tin kế toán phục vụ quản lý qua báo cáo kế toán: 35 2.3.2 Mức độ đáp ứng thơng tin kế tốn cho nhu cầu quản lý 37 2.3.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý 39 2.4 CHỌN MẪU VÀ PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 43 2.4.1 Chọn mẫu 43 2.4.2 Về phƣơng pháp thu thập liệu 43 2.4.3 Về phƣơng pháp xử lý số liệu 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÌNH LUẬN 46 3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 46 3.2 NHU CẦU THƠNG TIN KẾ TỐN CHO QUẢN LÝ 46 3.2.1 Phân tích nhu cầu thơng tin kế tốn cho quản lý đơn vị thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Tp Đà Nẵng 46 3.3.2 Đánh giá khác biệt nhu cầu thơng tin kế tốn cho quản lý cấp học thâm niên công tác ngƣời quản lý 55 3.3.3 Kết khảo sát mở nhu cầu thông tin khác 59 3.4 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO QUẢN LÝ 61 3.4.1 Thực trạng mức độ đáp ứng thơng tin kế tốn cho nhu cầu quản lý 61 3.4.2 Kiểm định khác biệt mức độ đáp ứng nhu cầu thơng tin kế tốn phục vụ quản lý 64 3.5 YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG THƠNG TIN KẾ TỐN CHO NHU CẦU QUẢN LÝ 68 3.5.1 Yếu tố đặc trƣng định tính báo cáo kế toán 68 3.5.2 Yếu tố đặc trƣng đội ngũ kế toán 70 3.5.3 Yếu tố nhận thức cá nhân việc sử dụng thông tin kế toán 72 3.5.4 Yếu tố hỗ trợ kế toán 73 3.5.5 Đánh giá khác biệt đánh giá mức độ ảnh hƣởng nhân tố cấp học 75 3.6 HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 CHƢƠNG KẾT LUẬN, MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 80 4.1 CÁC KẾT LUẬN TỪ NGHIÊN CỨU 80 4.2 CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 81 4.2.1 Hàm ý sách nhu cầu thơng tin kế toán 81 4.2.2 Hàm ý đổi quản lý để đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý83 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 83 4.3.1 Kiến nghị sở giáo dục thuộc Sở Giáo dục đào tạo thành phố Đà Nẵng 83 4.3.2 Kiến nghị cấp 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Các báo cáo liên quan đến nhu cầu thông tin kế toán 36 2.2 Các báo cáo kế toán cần nghiên cứu mức độ đáp 38 ứng nhu cầu thơng tin kế tốn 2.3 Các mục liên quan đặc trƣng định tính báo cáo 40 kế tốn 2.4 Các mục liên quan đặc trƣng đội ngũ kế 41 toán 2.5 Các mục liên quan đến yếu tố nhận thức cá nhân 42 ngƣời quản lý việc sử dụng thơng tin kế tốn 2.6 Các mục liên quan đến yếu tố hỗ trợ cơng tác kế 42 tốn 3.1 Phân bổ mẫu theo cấp học thâm niên công tác 46 3.2 Thống kê mô tả thực trạng Nhu cầu thông tin kế 47 toán phục vụ quản lý Báo cáo ngân sách 3.3 Đánh giá nhu cầu quản lý báo cáo thực 52 3.4 Phân tích ANOVA yếu tố trung bình nhu cầu 56 báo cáo ngân sách (giữa nhóm cấp học) 3.5 Phân tích ANOVA yếu tố trung bình nhu cầu 58 báo cáo thực 3.6 Phân tích ANOVA yếu tố 59 3.7 Thống kê mô tả mức độ đáp ứng nhu cầu báo 62 cáo ngân sách 3.8 Thống kê mô tả mức độ đáp ứng nhu cầu báo 63 cáo thực 3.9 Phân tích ANOVA yếu tố 65 3.10 Phân tích ANOVA yếu tố 66 3.11 Thống kê mơ tả Yếu tố đặc trƣng định tính báo cáo 69 kế tốn 3.12 Thống kê mơ tả Yếu tố đặc trƣng đội ngũ kế toán 71 3.13 Thống kê mô tả Yếu tố Nhận thức cá nhân 72 việc sử dụng thơng tin kế tốn 3.14 Thống kê mô tả Yếu tố hỗ trợ công tác kế tốn 74 3.15 Phân tích Anova khác biệt đánh giá mức 75 độ ảnh hƣởng nhân tố đáp ứng thông tin cấp học DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Quan hệ chất lƣợng dịch vụ hài lòng khách 22 hàng 2.1 Cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục Đào tạo 28 2.2 Sơ đồ quy trình nghiên cứu 34 3.1 Báo cáo kế hoạch ngân sách năm 49 3.2 Báo cáo tổng hợp tình hình tốn kinh phí 50 3.3 Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tổ chức vai trò kế toán quan trọng chức thiếu hoạt động quản lý tổ chức Tuy nhiên, từ trƣớc đến quan niệm kế toán ngƣời thực việc lập chứng từ ghi sổ sách, làm thủ tục giấy tờ, báo cáo cần thiết để đáp ứng theo yêu cầu Luật pháp, quan thuế quan nhà nƣớc khác Tuy nhiên, xét khía cạnh khác, kế tốn ngồi việc thực báo cáo phục vụ đối tƣợng bên ngồi bên tổ chức đóng vai trò quan trọng đầu mối xử lý cung cấp thơng tin tình hình việc sử dụng nguồn lực đơn vị Vì chức kế toán phản ánh ghi lại nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị, kế tốn có vai trò quan trọng cơng tác kiểm sốt nội nhƣ quản trị tổ chức Với vai trò cung cấp thơng tin nguồn lực kế tốn hỗ trợ giúp ngƣời quản lý bộphận chức khác thực tốt cơng việc Tuy nhiên, hoạt động cung cấp thơng tin phận kế tốn thông tin mà phận khác đơn vị thực cần có gặp hay khơng câu hỏi, cơng việc kế tốn nhiều tổ chức tách biệt xa lạ phận khác, phận họ phải đối phó nơi họ tìm đƣợc hỗ trợ Thực tiễn đơn vị nghiệp cơng lập nói chung đơn vị trƣờng học nói riêng vậy, kế tốn từ trƣớc đến chủ yếu thực chức thu, chi xử lý chứng từ Tuy nhiên, chủ trƣơng nhà nƣớc ngày có xu hƣơng giao quyền tự chủ tài nhƣ tổ chức cho đơn vị nghiệp công lập ngày nhiều Thể qua việc ban hành nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 nghị định 16/2015/NĐ- TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2006), Giáo trình kế tốn tài chính, Đà Nẵng [2] Cao Xuân Hợp (2015), Làm rõ vai trò thơng tin kế tốn phục vụ nhu cầu quản lý, website Trung ƣơng hội kế toán kiểm toán Việt Nam, http://hoiketoankiemtoan.vn/tabid/452/newsid/3473/Lam-ro-vai-trocua-thong-tin-ke-toan phuc-vu-cong-tac-quan-ly.aspx (07/07/2015) [3] Quý Lâm, Kim Phƣơng (2015), Cẩm nang công tác quản lý dnàh cho hiệu trƣởng trƣờng học, Nhà xuất Lao Động, TP Hồ Chí Minh [4] Nguyễn Bích Liên (2012), “Xác định kiểm soát nhân tố ảnh hƣởng chất lƣợng thơng tin kế tốn mơi trƣờng ứng dụng hệ thông hoạch định nguồn lực doanh nghệp (ERP) doanh nghiệp Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh [5] Sở Giáo dục Đào tạo TP Đà Nẵng (2015), Báo cáo số liệu thống kê năm học 2014 – 2015, Đà Nẵng [6] Trần Thị Phƣớc Thịnh (2014), “Nghiên cứu việc sử dụng thông tin kế tốn phục vụ định cơng ty cổ phần Trường Giang”, Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học kinh tế Đà Nẵng, Đà Nẵng Tiếng Anh [1] Esskandari Esmaiel (2014), “Invesstigating underlying factors for improving information quality of accounting information system”, Internatonal Journal of Scientific Management and Development [2] Fardinal (2013), “The quality of accounting information and the accounting information system through the internal control systems: A study on Ministry and State agencies of the Republic of Indonesia”, Research journal of Finance and accounting [3] Hofstede GH (1967), “The game of budget control” [4] Jame A Hall (2011), “Accounting Information System 7th ed”, SouthWestern Publishing Co [5] Jesmin Islam and Hui Hu (2012), “A review of literature on contingency theory in managerial accounting”, African Journal of Business Management [6] Kenton B Walker (2012), “Measuring management accounting service quality”, Management accounting Quarterly, 12(3), page 15-27 [7] Kenton B Walker (2006), “Delivering quality accounting service”, Management accounting Quarterly, 7(3), page 9-17 [8] Kieso (2012), “Intermediate accounting 14th edition”, John Wiley & Sons Inc., USA [9] Leyland F.Pitt, Richard T Watson, Bruce Kavan (1995), “Service quality: A measure of information system effectiveness”, MIS Quarterly/June 1995 [10] Mamoud Al-Eqab and Noor Azizi Ismail (2011, “Contingency Factors and Accounting Information system design in Jordanian Companies”, IBIMA Business Review [11] Manirath Wongsim and Jing Gao (2011), “Exploring Informaton Quality in Accounting Information Systems Adoption”, IBIMA Publishing, [12] Marsh, Mannari (1981), “Technology and size as detenninants off the organizational structure of Japanese factories” [13] Mirela Camelia Baba (2009), “Quality management of the accounting services”, Bulletin of the Transilvana University of Brosov, 2(51), page 59-66 [14] Parasuraman, “SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of service Quality”, Journal of Retailing, Spring 1988, p.41-50 [15] Rapina (2014), “Factors influencing the quality of accounting information system and its implication on the quality of accounting information”, Research Journal of Fiance and Accounting [16] Van de Ven, Darzin (1985), “The concept of fit in contingency theory Res Organ Behav” PHỤ LỤC PHỤ LỤC Xây dựng bảng hỏi Trên sở báo phân tích, thiết kế thang đo, tác giả xây dựng phiếu khảo sát Mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán phục vụ quản Cấu trúc tổng quát đƣợc trình bày Bảng dƣới CẤU TRÚC BẢNG HỎI I Thông tin cá nhân Gồm câu hỏi đơn vị công tác thâm niên làm công tác quản lý II Khảo sát nhu cầu thông tin kế toán phục vụ quản lý mức độ đáp ứng nhu cầu thơng tin kế tốn phục vụ quản lý Nhu cầu thơng tin kế tốn cho quản lý Gồm 18 câu hỏi theo thang đo: Khơng có nhu cầu, Có nhu cầu thấp, bình thƣờng, Nhu cầu cao, Nhu cầu cao Mức độ đáp ứng nhu cầu thơng tin kế tốn phục vụ quản lý Gồm 18 câu hỏi theo thang đo: Không đáp ứng, đáp ứng phần, Đáp ứng Câu hỏi mở nhu cầu thơng tin kế tốn phục vụ quản lý khác mức độ đáp ứng Các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ đáp ứng nhu cầu thơng tin kế tốn phục vụ quản lý Gồm 24 câu hỏi theo thang đo: Rất không đồng ý, không đồng ý, bình thƣờng, đồng ý, đồng ý - Yếu tố đặc tính báo cáo: gồm câu hỏi - Yếu tố đặc tính nhân viên kế tốn: gồm câu hỏi - Nhận thức ngƣời quản lý: gồm câu hỏi - Yếu tố hỗ trợ kế toán: gồm câu hỏi Và cuối câu hỏi mở việc nâng cao mức độ đáp ứng nhu cầu thơng tin kế tốn phục vụ quản lý PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào anh/chị ! Tôi học viên cao học ngành kế toán trƣờng Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Hiện thực nghiên cứu “Đánh giá mức độ đáp ứng thơng tin kế tốn cho nhu cầu quản lý đơn vị thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Đà Nẵng” Nghiên cứu phục vụ cho đề tài luận văn tốt nghiệp cao học.Tôi cam kết số liệu thông tin đƣợc cung cấp anh/chị đƣợc ứng dụng phạm vi nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình anh/chị! I Thơng tin khảo sát chung Xin anh chị vui lòng cho biết thông tin cá nhân sau: (mỗi câu hỏi có lựa chọn, đánh dấu  vào lựa chọn phù hợp với anh/chị) Trƣờng anh/chị công tác:  Trƣờng Mầm non  Trƣờng Tiểu học Trƣờng THPT Trung tâm GDTX, KTTH - HN&DN Trƣờng THCS Thâm niên công tác anh/chị vị trí quản lý năm:  Dƣới năm 5 – 10 năm Trên 10 năm II Khảo sát mức độ đáp ứng thơng tin kế tốn phục vụ nhu cầu quản lý:  Anh/chị đánh giá nhu cầu anh chị loại thơng tin kế tốn dƣới cơng tác quản lý đơn vị anh (chị) (Xin khoanh tròn vào tương ứng lựa chọn đây): Nhu cầu thấp Nhu cầu thấp Bình thƣờng Nhu cầu cao Nhu cầu cao Báo cáo ngân sách Kế hoạch dự toán ngân sách năm      Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh  phí sử dụng     Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động      Bảng cân đối tài khoản      Thuyết minh báo cáo tài      Báo cáo tình hình tăng giảm, kiểm kê tài sản cố định,  công cụ dụng cụ     Báo kiểm kê, tình hình tăng giảm sách thƣ viện (về  số lƣợng)               10 Đối chiếu tình hính tạm ứng, sử dụng ngân sách Kho  bạc nhà nƣớc     Báo cáo thực Báo cáo tình hình tạm ứng (các đối tƣợng đơn vị) quỹ Báo cáo tình hình sử dụng tiền mặt, tiền gửi, kiểm kê 11 Báo cáo tình hình thu học phí      12 Báo cáo tình hình miễn giảm, học phí      13 Báo cáo chi tiết chi hoạt động (nguồn học phí, ngân  sách, vệ sinh, khác….)     14 Báo cáo thu chi hoạt động nghiệp      15 Báo cáo tình hình chi quỹ      16 Báo cáo tình hình thu, chi kinh phí phục vụ bán trú      17 Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (hoạt  động liên kết đào tạo, cung ứng dịch vụ…)     Báo cáo kết thực chế tự chủ (theo NĐ 43)     18   Xin vui lòng đánh giá mức độ đáp ứngcủa báo cáo dƣới phục vụ nhu cầu quản lý đơn vị anh (chị) (Xin khoanh tròn vào tương ứng lựa chọn đây): Không đáp ứng Đáp ứng phần Đáp ứng I Báo cáo ngân sách Kế hoạch dự toán ngân sách năm dụng Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử    Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động Bảng cân đối tài khoản Thuyết minh báo cáo tài II Báo cáo thực cụ Báo cáo tình hình tăng giảm, kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng    Báo kiểm kê, tình hình tăng giảm sách thƣ viện (về số lƣợng) Báo cáo tình hình tạm ứng (các đối tƣợng đơn vị) Báo cáo tình hình sử dụng tiền mặt, tiền gửi, kiểm kê quỹ                      Đối chiếu tình hính tạm ứng, sử dụng ngân sách Kho bạc nhà    nƣớc    Báo cáo tình hình thu học phí Báo cáo tình hình miễn giảm, học phí    Báo cáo chi tiết chi hoạt động (nguồn học phí, ngân sách, vệ sinh,    khác….)    Báo cáo thu chi hoạt động nghiệp 10 Báo cáo tình hình chi quỹ 11 Báo cáo tình hình thu, chi kinh phí phục vụ bán trú       12 Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (hoạt động liên kết    đào tạo, cung ứng dịch vụ…)    13 Báo cáo kết thực chế tự chủ (theo NĐ 43) 14  Ngồi loại thơng tin kế tốn báo cáo nêu trên, anh (chị) có nhu cầu khác để phục vụ cơng tác quản lý hay không? Xin liệt kê đánh giá mức độ nhu cầu anh (chị) thông tin theo thang điểm từ 1-5 tƣơng tự nhƣ câu 1:                     Những thơng tin đƣợc kế tốn cung cấp cho anh (chị) hay chƣa?  Có  Khơng Nếu có xin đánh giá mức độ phù hợp thông tin đƣợc cung cấp so với nhu cầu anh chị theo thang điểm từ 1-3 tƣơng tự nhƣ câu 2:              Anh(chị) cho biết ý kiến anh (chị) các yếu tố sau có ảnh hƣởng đến việc cải thiện mức độ đáp ứng thơng tin kế tốn phục vụ nhu cầu quản lý (Xin vui lòng khoanh tròn vào ô tương ứng với ý kiến anh chị): Ảnh hƣơng Ảnh hƣởng Bình thƣờng Ảnh hƣởng Ảnh hƣởng đáng kể nhiều I Những đặc trƣng định tính báo cáo kế toán lý Các báo cáo kế toán đƣợc lập kịp thời với nhu cầu quản Các báo cáo kế tốn trình bày dễ hiểu           Nội dung báo cáo kế toán phù hợp với nhu cầu thông tin phục vụ quản lý      Thông tin báo cáo xác, phản ánh đƣợc tình hình tài thực tế đơn vị                          Kế tốn viên có lực, có khả cung cấp báo cáo với thời hạn yêu cầu      Kế tốn viên ln cập nhật văn để cung cấp thông tin có tính thời cho u cầu quản lý           Kế tốn viên có đủ lực, hiểu rõ chế độ sách để giải cơng việc      Kế tốn viên hiểu tích cực tìm hiểu nhu cầu thơng tin ngƣời quản lý để thực báo cáo phù hợp      Khi có vấn đề kế toán viên quan tâm giải tinh thần hợp tình hợp lý      Thơng tin so sánh đƣợc kỳ kế tốn (thống cách trình bày, đơn vị tính, phƣơng pháp tính tốn) Nội dung báo cáo hình hình tăng, giảm, có loại tài sản (tiền mặt, TSCĐ, CCDC, …) phù hợp với nhu cầu Nội dung báo cáo chi tiết chi hoạt động nguồn ngân sách, báo cáo thu chi hoạt động nghiệp, cung ứng dịch vụ phù hợp với nhu cầu Nội dung báo cáo tình hình sử dụng quỹ, kết thực chế tự chủ phù hợp với nhu cầu quản lý II Đặc trƣng đội ngũ kế toán Kế tốn viên có khả giải thích thắc mắc, vấn đề liên quan đến nghiệp vụ giúp ngƣời quản lý hiểu rõ để giải vấn đề           Các báo cáo kế toán cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho quản lý      Việc trao đổi, lắng nghe nhân viên kế toán giúp cải thiện việc tiếp nhận thơng tin kế tốn cho nhu cầu quản lý           Phần mềm kế toán đƣợc lãnh đạo đơn vị quan tâm cải tiến, đầu tƣ để đáp ứng yêu cầu quản lý      Phần mềm kế toán đƣợc trƣởng phận kế toán quan tâm cải tiến, đầu tƣ để đáp ứng yêu cầu quản lý      Cấp quan tâm nâng cao lực kế toán viên để đáp ứng yêu cầu quản lý tài đơn vị      Kế toán viên cung cấp báo cáo số liệu trung thực Kế tốn viên thực tốt vai trò giám sát nhƣ ngƣời đại diện cho nhà nƣớc việc sử dụng kinh phí III Mức độ nhận thức cá nhân việc sử dụng thông tin kế toán Tham gia lớp bồi dƣỡng kiến thức tài cần thiết để cải thiện việc tiếp nhận thơng tin kế tốn cho nhu cầu quản lý IV Những yếu tố hỗ trợ cho công tác kế tốn Anh chị có ý kiến để giúp nâng cao việc kế tốn cung cấp thơng tin phục vụ nhu cầu quản lý tốt hơn? ………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………… ………………… Trân trọng cảm ơn hỗ trợ anh/chị./ PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BẰNG SPSS Phân tích ANOVA yếu tố Nhu cầu thơng tin kế toán theo cấp học ANOVA Sum of Squares df Mean F Sig Square Between Groups 712 178 Within Groups 17.414 70 249 Total 18.126 74 mean Between Groups 5.695 1.424 NCT Within Groups 10.385 70 148 H Total 16.080 74 Between Groups 3.161 790 Within Groups 19.559 70 279 Total 22.720 74 Between Groups 869 217 Within Groups 21.878 70 313 Total 22.747 74 Between Groups 1.233 308 Within Groups 29.113 70 416 Total 30.347 74 Between Groups 1.307 327 Within Groups 26.080 70 373 Total 27.387 74 Between Groups 2.204 551 Within Groups 41.183 70 588 Total 43.387 74 Between Groups 855 214 Within Groups 27.331 70 390 Total 28.187 74 Between Groups 1.312 328 Within Groups 41.435 70 592 Total 42.747 74 Between Groups 3.610 902 Within Groups 31.377 70 448 Total 34.987 74 mean NCNS NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 NC7 NC8 716 584 9.597 000 2.828 031 695 598 741 567 877 482 936 448 548 701 554 697 2.013 102 Sum of Squares df Mean F Sig Square NC9 Between Groups 2.037 509 Within Groups 20.150 70 288 Total 22.187 74 Between Groups 1.921 480 31.866 70 455 Total 33.787 74 Between Groups 116.875 29.219 41.791 70 597 Total 158.667 74 Between Groups 120.424 30.106 28.856 70 412 Total 149.280 74 Between Groups 281 070 28.066 70 401 Total 28.347 74 Between Groups 469 117 27.531 70 393 Total 28.000 74 Between Groups 739 185 27.848 70 398 Total 28.587 74 Between Groups 137.001 34.250 29.186 70 417 Total 166.187 74 Between Groups 24.115 6.029 31.885 70 455 Total 56.000 74 Between Groups 1.894 474 31.492 70 450 33.387 74 NC10 Within Groups NC11 Within Groups NC12 Within Groups NC13 Within Groups NC14 Within Groups NC15 Within Groups NC16 Within Groups NC17 Within Groups NC18 Within Groups Total 1.769 145 1.055 385 48.941 000 73.032 000 175 950 298 878 464 762 82.145 000 13.236 000 1.053 387 Phân tích ANOVA yếu tố Mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán theo cấp học ANOVA Sum of Squares meanDUNS DU1 DU2 DU3 DU4 DU5 meanDUTH DU6 DU7 DU8 DU9 DU10 df Mean F Square Between Groups 476 119 Within Groups 11.905 70 170 Total 12.381 74 Between Groups 081 020 Within Groups 25.599 70 366 Total 25.680 74 Between Groups 601 150 Within Groups 16.065 70 230 Total 16.667 74 Between Groups 1.482 370 Within Groups 16.865 70 241 Total 18.347 74 Between Groups 060 015 Within Groups 18.606 70 266 Total 18.667 74 Between Groups 2.023 506 Within Groups 16.564 70 237 Total 18.587 74 Between Groups 1.623 406 Within Groups 7.507 70 107 Total 9.130 74 Between Groups 1.188 297 Within Groups 16.999 70 243 Total 18.187 74 Between Groups 355 089 Within Groups 19.645 70 281 Total 20.000 74 Between Groups 428 107 Within Groups 24.559 70 351 Total 24.987 74 Between Groups 293 073 Within Groups 15.654 70 224 Total 15.947 74 Between Groups 1.231 308 Sig .700 595 056 994 655 625 1.538 201 057 994 2.137 085 3.784 008 1.223 309 317 866 305 874 327 859 1.428 234 Sum of Squares DU11 DU12 DU13 DU14 DU15 DU16 DU17 DU18 df Mean F Square Within Groups 15.089 70 Total 16.320 74 Between Groups 24.849 6.212 Within Groups 16.697 70 239 Total 41.547 74 Between Groups 19.826 4.956 Within Groups 17.561 70 251 Total 37.387 74 Between Groups 1.283 321 Within Groups 17.464 70 249 Total 18.747 74 Between Groups 248 062 Within Groups 16.739 70 239 Total 16.987 74 Between Groups 862 216 Within Groups 17.858 70 255 Total 18.720 74 Between Groups 21.874 5.469 Within Groups 22.792 70 326 Total 44.667 74 Between Groups 14.529 3.632 Within Groups 22.617 70 323 Total 37.147 74 Between Groups 1.893 473 Within Groups 15.654 70 224 Total 17.547 74 Sig .216 26.044 000 19.757 000 1.285 284 259 903 845 502 16.795 000 11.242 000 2.116 088 Phân tích ANOVA yếu tố Các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ đáp ứng thơng tin kế tốn phục vụ quản lý N MEANYT1 Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Mam non 22 4.0909 57111 12176 3.8377 4.3441 Tieu hoc 18 4.4097 46929 11061 4.1764 4.6431 Trung hoc co so 14 3.9286 61573 16456 3.5731 4.2841 15 4.3750 47009 12138 4.1147 4.6353 Trung hoc thong MEANYT2 Trung tam 4.5625 33307 13598 4.2130 4.9120 Total 75 4.2317 55053 06357 4.1050 4.3583 Mam non 22 4.2557 49020 10451 4.0383 4.4730 Tieu hoc 18 4.4167 55240 13020 4.1420 4.6914 Trung hoc co so 14 4.2321 57982 15496 3.8974 4.5669 15 4.3750 58630 15138 4.0503 4.6997 Trung tam 4.4167 31292 12775 4.0883 4.7451 Total 75 4.3267 52468 06059 4.2059 4.4474 Mam non 22 4.1515 68024 14503 3.8499 4.4531 Tieu hoc 18 4.4444 42779 10083 4.2317 4.6572 Trung hoc co so 14 4.0238 75633 20214 3.5871 4.4605 15 4.4222 44484 11486 4.1759 4.6686 Trung tam 4.4444 50185 20488 3.9178 4.9711 Total 75 4.2756 59873 06914 4.1378 4.4133 Mam non 22 4.2121 55915 11921 3.9642 4.4600 Tieu hoc 18 4.3889 44648 10524 4.1669 4.6109 Trung hoc co so 14 4.0952 61919 16549 3.7377 4.4527 15 4.4000 44006 11362 4.1563 4.6437 Trung tam 4.2222 40369 16480 3.7986 4.6459 Total 75 4.2711 51317 05926 4.1530 4.3892 Trung hoc thong MEANYT3 Trung hoc thong MEANYT4 Trung hoc thong ANOVA Sum of Squares df Mean F Sig 2.974 025 409 801 1.608 182 969 430 Square MEANYT1 MEANYT2 MEANYT3 MEANYT4 Between Groups 3.258 814 Within Groups 19.170 70 274 Total 22.428 74 Between Groups 465 116 Within Groups 19.906 70 284 Total 20.372 74 Between Groups 2.233 558 Within Groups 24.294 70 347 Total 26.527 74 Between Groups 1.023 256 Within Groups 18.465 70 264 Total 19.487 74 ... nội dung nhu cầu thông tin kế toán đƣợc tổng hợp chung cho đơn vị nhiều cấp học Tuy nhiên tùy đơn vị khác mà nhu cầu loại thông tin khác nhau, nội dung thơng tin có nội dung cần thiết cho cơng... NHU CẦU THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO QUẢN LÝ 46 3.2.1 Phân tích nhu cầu thơng tin kế tốn cho quản lý đơn vị thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Tp Đà Nẵng 46 3.3.2 Đánh giá khác biệt nhu cầu thơng tin. .. 1.1.3 Nhu cầu thơng tin kế tốn phục vụ cho quản lý đơn vị nghiệp giáo dục công lập 19 1.2 ĐÁP ỨNG NHU CẦU THÔNG TIN KẾ TOÁN 22 1.2.1 Đo lƣờng mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý tại đơn vị thuộc sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng , Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý tại đơn vị thuộc sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn