Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh đà nẵng

90 25 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRƯỜNG AN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂUCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : TàiNgân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Trường An MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái quát hoạt động cho vay NHTM 1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM.15 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 15 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Tác động rủi ro tín dụng 17 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 19 1.3.1 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM 19 1.3.2 Tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 23 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế RRTD 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂUCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 31 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CN ĐÀ NẴNG 31 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng 31 2.1.2 cấu mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng 32 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng 35 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CN ĐÀ NẴNG 42 2.2.1 Các biện pháp mà Ngân hàng triển khai để hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 42 2.2.2 Kết hạn chế RRTD cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng 51 2.2.3 Đánh giá chung cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂUCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 64 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HẠN CHẾ RRTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CN ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 64 3.1.1 Định hướng chung 64 3.1.2 Định hướng hạn chế RRTD CN 65 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHế RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CN ĐÀ NẴNG 66 3.2.1 Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng 66 3.2.2 Tăng cường khai thác thông tin, nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin 66 3.2.3 Tăng cường công tác giám sát khách hàng, giám sát khoản vay vấn đề, cơng tác xử lý nợ khó đòi 68 3.2.4 Thực biện pháp phân tán rủi ro, trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro 69 3.2.5 Tăng cường công tác tra kiểm soát nội 71 3.2.6 Hồn thiện cơng tác quản lý đào tạo đội ngũ nhân viên công tác quản trị rủi ro 72 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 73 3.3.1 Đối với ngân hàng Á Châu 73 3.3.2 Kiến nghị phủ 74 3.2.3 Kiến nghị ngân hàng Nhà Nước 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB ĐN : Ngân hàng Á Châu chi nhánh Đà Nẵng CN : Chi nhánh CSTD : Chính sách tín dụng DN : Doanh nghiệp KD : Kinh doanh KHCN : Khách hàng cá nhân KH : Khách hàng NVTD : Nhân viên tín dụng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại SXKD : Sản xuất kinh doanh TMCP : Thương mại cổ phần TCTD : Tổ chức tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 cấu nguồn vốn huy động ACB – CN Đà Nẵng 36 2.2 Dư nợ tín dụng ACB - Đà Nẵng 39 2.3 Kết hoạt động KD 41 2.4 Phân nhóm nợ cho vay tiêu dùng ACB ĐN 51 2.5 Tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm tín dụng tiêu dùng ACB Đà Nẵng 52 2.6 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng tiêu dùng ACB Đà Nẵng 53 2.7 Tỷ lệ trích lập dự phòng tín dụng tiêu dùng ACB Đà Nẵng 54 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ máy tổ chức ngân hàng ACB 32 2.2 Sơ đồ quy trình cho vay ngân hàng ACB 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế quốc gia, hệ thống ngân hàng đóng vai trò vơ quan trọng, hệ thống ngân hàng Thương mại đóng góp to lớn phát triển chung hệ thống ngân hàng Đối với hệ thống ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng, nên với hoạt động nhằm tăng lợi nhuận rủi ro tín dụng gia tăng Rủi ro tín dụng khơng thể loại trừ hẳn ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động ngân hàng Bài toán giảm thiểu rủi ro tín dụng đảm bảo mức lợi nhuận cao luôn khiến cho nhà quản trị ngân hàng phải tìm cách giải Đối với ngân hàng TMCP Á Châu cơng việc quản trị rủi ro tín dụng đặt hàng đầu Về mặt hệ thống ACB ln hoạt động tốt Tại ngân hàng Á Châu – CN Đà Nẵng, công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng ln đặt lên hàng đầu Các hoạt động kiểm sốt tín dụng trọng nhằm phát dấu hiệu rủi ro xử lý rủi ro kịp thời, tránh gây hậu đáng tiếc Mặc dù vậy, Chi nhánh khó tránh khỏi rủi ro tiến hành hoạt động cho vay Đối với hoạt động cho vay tiêu dùng chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn Các cá nhân vay tiêu dùng sử dụng vốn vay khơng mục đích gặp việc bất thường dẫn đến khả trả nợ giảm sút khơng khả trả nợ Tất điều làm cho ngân hàng ACB gặp rủi ro gây giảm sút lợi nhuận Từ thực tế đó, với mong muốn nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ACB đưa số giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ACB, định chọn đề tài: “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng Á Châu – CN Đà Nẵng” để làm luận văn tốt nghiệp cao học 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM - Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng thực tiễn công tác hạn chế RRTD ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung: Đề tài khơng nghiên cứu tồn q trình quản trị rủi ro tín dụng, mà tập trung nghiên cứu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng + Không gian: Đề tài nghiên cứu Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng + Về thời gian: Các liệu khảo sát, đánh giá thực trạng giới hạn liệu từ năm 2011 – 2013 Phương pháp nghiên cứu - Trong trình nghiên cứu, đề tài dựa phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng - sở lý luận: Kinh tế học vĩ mô, vi mơ, lý thuyết tài – tiền tệ, quản trị ngân hàng thương mại… - Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Quy nạp diễn dịch; logic lịch sử; phân tích tổng hợp; phương pháp thống kê… - Ngồi đề tài tham khảo thêm thơng tin từ sách, báo, tạp chí 68 - Thơng tin tín dụng phải lưu trữ sử dụng theo chế độ bảo mật Chỉ cán bộ, phận nghiệp vụ trách nhiệm liên quan đến hoạt động tín dụng quản trị RRTD NH truy cập, khai thác sử dụng Công tác lưu trữ phải khả cập nhật thơng tin loại bỏ thông tin lạc hậu nhằm mục đích giúp NH lượng thơng tin đầy đủ, kịp thời, đồng thời giảm chi phí cơng tác thu thập xử lý thông tin 3.2.3 Tăng cường công tác giám sát khách hàng, giám sát khoản vay vấn đề, cơng tác xử lý nợ khó đòi a Công tác giám sát khách hàng Để giảm thiểu RRTD từ phía khách hàng, ACB CN Đà Nẵng cần áp dụng giải pháp giám sát khách hàng hiệu Cụ thể là: - Quy định chặt chẽ yêu cầu NVTD phải tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm tra trước, đặc biệt sau cho vay, khoản vay khả xảy rủi ro Đặc biệt, NH phải trọng giám sát hoạt động KH sau cho vay, đảm bảo yêu cầu khách hàng sử dụng vốn thực tế mục đích phương án đưa - Tăng cường việc viếng thăm kiểm soát địa điểm hoạt động KD KH để thơng tin bổ ích thực trạng tổ chức SXKD, dự trữ tồn kho, chất lượng tài sản đảm bảo trì ý muốn trả nợ KH b Đối với khoản vay vấn đề Khi phát khoản vay vấn đề, NVTD phải kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ đảm bảo để đảm bảo tất hồ sơ NH lưu giữ hợp pháp, hợp lệ, tìm kiếm hội để bổ sung tài sản đảm bảo Sau đó, NH nên gặp gỡ KH để tìm kiếm giải pháp tư vấn cho KH tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất, ngăn chặn tình trạng dẫn đến phá sản để giảm thiểu RRTD 69 c Đối với khoản nợ khó đòi Đối với khoản nợ khó đòi, ACB CN Đà Nẵng cần tích cực xử lý theo hướng sau: Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay: Khi KH khả trả nợ dự kiến, NH cần tiến hành bán tài sản đảm bảo nợ vay nhận tài sản đảm bảo nợ vay để thay cho việc thực nghĩa vụ bảo đảm Trong trường hợp bên thứ ba nghĩa vụ trả tiền bán tài sản để trả nợ cho KH vay, NH cần nhận trực tiếp khoản tiền tài sản từ bên thứ ba Bán nợ: NH nên cố gắng tìm kiếm KH để bán lại khoản nợ vấn đề với tỉ lệ thích hợp thể bán cho cơng ty mua bán nợ Bộ Tài chính, bán cho cơng ty Quản lý nợ khai thác tài sản NHTM khác, bán cho tổ chức chức mua nợ khác Khởi kiện: NH nên chủ động tiến hành thủ tục khởi kiện tòa khoản vay khó đòi, khoản nợ tồn đọng sau áp dụng biện pháp tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp không thu hồi nợ, trường hợp KH dấu hiệu lừa đảo, cố ý chây lỳ việc trả nợ NH khởi kiện KH khác e sợ để khơng cố tình chây lười lừa dối Xử lý quỹ dự phòng rủi ro NH: Đây biện pháp cuối trình xử lý nợ NH Trong trường hợp cần thiết, ACB CN Đà Nẵng phải chủ động dùng nguồn để bù đắp rủi ro hoạt động KD, cho trình KD diễn mặt lợi Việc xử lý rủi ro nên thực quý lần Việc xem xét đối tượng hồ sơ xử lý rủi ro cần thực nghiêm chỉnh theo quy định ACB 3.2.4 Thực biện pháp phân tán rủi ro, trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro Về biện pháp phân tán rủi ro: Để hạn chế đến mức tối thiểu rủi 70 ro xảy ra, đồng thời đạt mục tiêu định trước, thời gian tới, ACB CN Đà Nẵng cần tích cực phân tán rủi ro Phân tán rủi ro việc thực ngun tắc kinh điển KD tài chính: “Khơng nên bỏ tất trứng vào rổ” ACB CN Đà Nẵng nên trọng giải pháp phân tán RRTD sau: - Đa dạng hóa đối tượng đầu tư: Đây biện pháp tốt nhất, chủ động để ACB CN Đà Nẵng phân tán rủi ro NH nên chia nguồn tiền vào nhiều loại hình đầu tư, nhiều ngành nghề khác nhiều KH địa bàn khác Cách làm vừa mở rộng phạm vi hoạt động tín dụng NH, vừa đạt mục đích phân tán rủi ro Để thực đa dạng hóa đối tượng đầu tư, chiến lược KD ACB CN Đà Nẵng cần xây dựng theo hướng: - Đa dạng hóa sản phẩm qua việc mở rộng sản phẩm dịch vụ thẻ toán phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội xu hướng hội nhập giới thẻ ATM, thẻ VISA, MASTER CARD nước quốc tế… - Đầu tư vào nhiều đối tượng SXKD nhiều loại hàng hóa khác nhau, tránh tập trung cho vay sản xuất số loại sản phẩm đặc biệt loại sản phẩm không thiết yếu mà Nhà nước không khuyến khích hay sản phẩm xuất nhiều thị trường - Tránh cho vay nhiều KH, đảm bảo tỷ lệ cho vay định tổng số vốn hoạt động KH để tránh ỷ lại rủi ro bất ngờ KH - Cho vay với nhiều loại thời hạn khác bảo đảm cân đối số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đảm bảo phát triển vững tránh RRTD thay đổi lãi suất thị trường - Bảo hiểm tín dụng: Đây biện pháp quan trọng nhằm san sẻ rủi ro Trong thời gian tới, ACB CN Đà Nẵng nên thực bảo hiểm tín dụng 71 hình thức sau: + Khuyến nghị KH vay vốn tín dụng tham gia mua bảo hiểm cho ngành, nghề mà họ KD, coi KH mua bảo hiểm KH ưu tiên KH không mua bảo hiểm + Yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tài sản đảm bảo tiền vay, coi điều kiện bắt buộc để vay tín dụng Về biện pháp trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro: Hiện ACB CN Đà Nẵng vào nhóm nợ phân loại hệ thống phần mềm TCBS để trích lập dự phòng rủi ro việc phân loại nợ chưa phản ánh hết nguy rủi ro xảy CN chưa thực việc phân loại nợ theo phương pháp định lượng kết hợp phương pháp định tính Để đánh giá chất lượng tín dụng, thời gian tới, ACB CN Đà Nẵng cần phân loại nợ vào nhóm thích hợp việc phải thực thời điểm phát sinh trạng thái nợ cách tự động Những khoản nợ rủi ro cần trích lập dự phòng hợp lý CN cần tăng cường đạo NVTD phát sớm khoản nợ vấn đề, đánh giá mức độ rủi ro khoản nợ chuyển sang nợ xấu làm sở cho việc trích dự phòng xử lý rủi ro 3.2.5 Tăng cường cơng tác tra kiểm sốt nội Để nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế RRTD, cần thực số biện pháp sau: - Bộ phận kiểm tra, kiểm toán chuyên trách thực chức kiểm tra, kiểm tốn định kỳ theo chương trình kế hoạch tháng, q, năm Đảm bảo năm CN phải kiểm tra lần tồn diện cơng tác tín dụng phận kiểm tốn hội sở, ngồi đợt kiểm tra đột xuất hay kiểm tra vụ việc - Kiểm tra, kiểm soát phải gắn với việc sửa sai, sau lần kiểm tra, tự kiểm tra phải kế hoạch chỉnh sửa cụ thể, quy định thời gian phải sửa sai, 72 người cụ thể trách nhiệm sửa sai Bộ phận kiểm tra phát hiện, kiến nghị chỉnh sửa mà khơng sửa sửa chữa mang tính hình thức cán liên quan lãnh đạo phận phải chịu trách nhiệm kể xử lý hình thức kỷ luật - Tại ACB CN Đà Nẵng nên thành lập phòng ban riêng thực chức quản lý RRTD, nhằm tạo tập trung công tác quản lý này, đồng thời hỗ trợ cho cơng tác kiểm tra, kiểm tốn Các phòng lập thêm bao gồm phòng Quản lý nợ vay, phòng Quản lý RRTD cá nhân 3.2.6 Hồn thiện cơng tác quản lý đào tạo đội ngũ nhân viên công tác quản trị rủi ro Trong thời gian tới, ACB CN Đà Nẵng nên trọng đến công tác đào tạo NH nên thường xuyên cử cán tham gia chương trình tập huấn, hội thảo ACB CN Đà Nẵng trung tâm đào tạo NH tổ chức…Tuy nhiên chương trình chưa thể đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng cán NH thời gian tập huấn ngắn nội dung đào tạo mang tính phổ cập, chưa thật chun sâu Do đó, CN cần tự tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng chuyên đề chuyên sâu quản trị RRTD, kiểm sốt cho cán Khóa đào tạo bồi dưỡng phải mời chuyên gia giỏi, chun gia nước ngồi, việc mời chun gia khơng nên sợ tốn kém, nội dung đào tạo phải cụ thể, cuối khóa đào tạo phải kiểm tra, kết kiểm tra phải gắn với chế độ thưởng phạt ràng Xây dựng triển khai hiệu khóa đào tạo lại: Nhiều cán NH đào tạo lâu, kiến thức học trường cũ, lạc hậu không phù hợp với thực tế Do NH cần phải xây dựng kế hoạch đào tạo lại cách số cán theo nhiều hình thức khác nhau, tốt tổ chức khóa ngắn hạn chỗ 73 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với ngân hàng Á Châu Mặc dù tỷ lệ nợ hạn khoản vay tiêu dùng ACB thấp, không lo ngại RRTD, để phòng tránh rủi ro cho vay, cần cẩn trọng việc định cho vay, KH mới, phải thẩm định kỹ lưỡng tư cách, lai lịch KH khả thực việc trả nợ Đồng thời thận trọng việc định giá tài sản bảo đảm, xử lý nhanh kiên với khoản nợ hạn để kịp thời thu hồi vốn KH khơng khả trả nợ nhằm tránh cho ACB lâm vào tình trạng khó khăn khủng hoảng bất động sản Không giải cho vay đầu tư vào dự án bất động sản Xu hướng mở rộng mạng lưới nhanh ACB, kèm theo lực trình độ cán quản lý, trình độ kinh nghiệm NVTD nơi tăng lên tương ứng Trong đó, mơi trường KD địa bàn mở CN tính cạnh tranh cao Các CN lại bị sức ép tiêu KD, giới hạn thời gian lỗ, việc làm lợi nhuận Mâu thuẫn dự báo dễ xảy RRTD, thời điểm chưa thấy xuất Như vây, việc mở rộng mạng lưới nên đôi với khả quản lý, quản lý RRTD Đồng thời, cần chuẩn bị đủ cán quản lý, tăng cường giáo dục, nhận thức, trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên Tăng cường quản lý RRTD, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác cán trực tiếp cho vay Thường xuyên rà soát sơ hở quy trình cho vay, bao gồm quy trình ban hành việc tuân thủ quy trình tất cấp NH Việc phân cấp tín dụng cần điều chỉnh định kỳ hay sát với thực tế dựa sở hiệu quả, lực, máy chất lượng hoạt động đơn vị sở Cần thiết lập phận chuyên nghiên cứu phân tích diễn biến, dự 74 báo kinh tế vĩ mô kể ngắn hạn trung dài hạn, với chuyên gia giàu kinh nghiệm Cần phận nghiên cứu riêng, độc lập dựa kênh thông tin đại chúng nguồn nghiên cứu dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lý RRTD, chiến lược KH chiến lược đầu tư vốn tín dụng 3.3.2 Kiến nghị phủ Hoạt động tín dụng NHTM vốn hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro Để hoạt động tín dụng thực cách xác, đảm bảo an tồn khách quan cho hoạt động NH đòi hỏi cần hệ thống văn pháp lý đầy đủ, đồng bộ, dễ hiểu Cần hoàn thiện quy định sở pháp lý vấn đề xử lý tài sản chấp: Quy định sở pháp lý, xử lý tài sản bảo đảm điều cần thiết NH nhằm hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Chính phủ cần sớm + Các quy định chi tiết vấn đề đấu giá tài sản, trình tự thủ tục, thời hạn bán tài sản chấp, cụ thể hóa quy trình khởi kiện việc xét xử xử lý tài sản chấp, cầm cố đảm bảo NH thu hồi nợ nhanh Ngoài Bộ tư pháp cần ban hành văn hướng dẫn phòng cơng chứng địa phương UBND cấp thực công chứng hợp đồng mua bán tài sản NH giao từ vụ án, qua NH nhanh chóng bán tài sản chấp để thu hồi nợ + Bên cạnh cần thiết thành lập thêm đưa vào hoạt động hiệu cơng ty mua bán, khai thác tài sản Hiện số cơng ty thực chức q so với nhu cầu nên NH gặp nhiều khó khăn việc xử lý tài sản đảm bảo + Chính phủ ngành đạo quyền cấp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 75 tổ chức kinh tế nhân dân; định kỳ hàng quý thông báo khung giá đất theo giá thị trường khu vực, địa phương tồn quốc để người vay NH định giá tài sản chấp quan hệ vay vốn với NH + Mở rộng nghiệp vụ mua bán nợ phát triển, xã hội hóa thị trường mua bán nợ Mua bán nợ biện pháp giải tình trạng bế tắc nợ nần, giúp KH chủ nợ thu hồi vốn để hoạt động Trên giới hoạt động phát triển sôi động, tạo điều kiện cho KH chủ nợ nhiều hội xử lý khoản nợ, tránh nợ nần dây dưa, kéo dài 3.2.3 Kiến nghị ngân hàng Nhà Nước a Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng Hoàn thiện luật Ngân hàng Nhà nước, luật Các tổ chức tín dụng, luật Bảo hiểm tiền gửi Luật giám sát an toàn hoạt động ngân hàng Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý hoạt động NH Phối hợp với quan việc ban hành quy định xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn thủ tục trình phát tài sản đảm bảo Nên bước hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm TCTD, quan Cơng an, quyền sở, Sở tài nguyên môi trường làm sở pháp lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi hành án Nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện quy định ngoại hối, phân loại nợ, bảo đảm an tồn phù hợp với thơng lệ, chuẩn mực quốc tế điều kiện thực tế Việt Nam b Chống cạnh tranh lành mạnh Với mở rộng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm NHTM, NHNN giải phóng tính sáng tạo chủ động NH hoạt động kinh doanh Tuy nhiên xuất tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn ngân hàng cho vay để hoàn trả 76 khoản vay ngân hàng khác, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn dẫn đến nguy rủi ro tín dụng tăng cao Do NHNN cần kiểm tra, kiểm sốt hiệu hoạt động kinh doanh NHTM, đảm bảo phát triển bền vững an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng c Nâng cao vai trò hiệu cơng tác tra Tiếp tục triển khai đổi công tác tra, giám sát NH Cần nâng cao chất lượng tra cách nắm bắt kịp thời nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ NH đại, áp dụng công nghệ nhằm giám sát liên tục NHTM hai hình thức tra chỗ giám sát từ xa Thanh tra chỗ nâng cao hiệu lực cho việc xử lý vi phạm dựa tài liệu chứng minh không tuân thủ quy định pháp luật nguyên nhân khách quan hay chủ quan làm sở để áp dụng chế tài cụ thể Giám sát từ xa giúp cảnh báo kịp thời sai phạm để NHTM biện pháp ngăn ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Triển khai tra, giám sát cách thống nhất, trọng tâm, trọng điểm TCTD Xử lý kiên quyết, kịp thời sai phạm phát qua tra Nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn pháp lý liên quan đến hoạt động tra, giám sát ngân hàng Chương trình tra cần xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin thu thập cần phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hình thức; nội dung tra phải cải tiến để đảm bảo kiểm sốt NHTM, thể vai trò cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro, khơng gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Ổn định máy tổ chức quan tra, giám sát ngân hàng Tăng cường số lượng, chất lượng cán làm công tác tra, giám sát ngân hàng Thực hiệu việc phân cơng cán tra theo dõi chịu trách nhiệm an toàn chi nhánh, đơn vị tổ chức tín dụng địa bàn Đồng thời, cần hoán đổi cán tra chi nhánh NHNN để đảm 77 bảo tính khách quan tạo môi trường hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi thêm nghiệp vụ, xử lý tình d Thiết lập kênh thông tin đáng tin cậy cho ngân hàng khách hàng Hoàn thiện hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng CIC NHNN, bao gồm : thơng tin tín dụng phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn KH TCTD, phải phân tích thơng tin tổng hợp khách hàng để lưu ý NHTM Bên cạnh đó, cần áp dụng cơng nghệ thơng tin NHTM dễ dàng thu thập khai thác triệt để thơng tin Ngồi ra, cần quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM chất lượng thông tin cung cấp, thời gian cung cấp bảo mật thông tin Tạo lập kênh thông tin liên thông quan chức Thuế, Hải quan, Tòa án, Cơng an, ngành …với NHNN để nắm bắt thơng tin cá nhân, tổ chức Trên sở đó, NHNN cảnh báo, lưu ý NHTM qua trung tâm CIC 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ sở lý luận RRTD hạn chế RRTD cho vay tiêu dùng NHTM chương phân tích, đánh giá công tác hạn chế RRTD NHTMCP Á Châu – CN Đà Nẵng chương 2, chương luận văn tập trung giải nội dung sau: - Nêu định hướng chung định hướng riêng sách tín dụng hạn chế RRTD NHTMCP Á Châu – CN Đà Nẵng thời gian tới - Từ thực trạng hoạt động thời gian qua mục tiêu phát triển thời gian tới NHTMCP Á Châu – CN Đà Nẵng, tác giả đưa giải pháp để tăng cường hạn chế RRTD cho vay tiêu dùng chi nhánh Đồng thời, tác giả nêu lên số kiến nghị Chính phủ, NHNN, Hội sở Ngân hàng TMCP Á Châu để thúc đẩy hoạt động kinh doanh NHTM, tạo điều kiện để NHTMCP Á Châu – CN Đà Nẵng nói riêng nâng cao chất lượng hạn chế RRTD, góp phần vào hiệu hoạt động kinh doanh chung NHTMCP Á Châu hệ thống Ngân hàng 79 KẾT LUẬN Cùng với khó khăn kinh tế khủng hoảng tài phạm vi tồn cầu, chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Á ChâuChi nhánh Đà Nẵng dấu hiệu giảm sút Do nâng cao chất lượng tín dụng thơng qua cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu Ngân hàng TMCP Á ChâuChi nhánh Đà Nẵng giai đoạn Trong khuôn khổ luận văn, tác giả tập trung giải số vấn đề chủ yếu sau: Hệ thống hoá sở lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng như: khái niệm RRTD, phân tích tác động RRTD nội dung hạn chế rủi ro tín dụng Luận văn đưa tiêu chí đánh giá kết hạn chế RRTD nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng Trên sở phân tích kết thực hoạt động tín dụng thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng đánh giá cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Á ChâuChi nhánh Đà Nẵng Bên cạnh luận văn hạn chế công tác chi nhánh Trên sở nguyên nhân, hạn chế, đồng thời xem xét đến mục tiêu phát triển hoạt động hạn chế RRTD Ngân hàng TMCP Á ChâuChi nhánh Đà Nẵng thời gian tới , tác giả mạnh dạn đưa số giải pháp tăng cường hạn chế RRTD cho vay tiêu dùng Ngoài ra, sở nghiên cứu học tập thực tiễn công tác, tác giả đưa số kiến nghị với Chính phủ, NHNN hội sở Ngân hàng TMCP Á Châu nhằm tạo điều kiện cho NHTM nói chung NH TMCP Á ChâuChi nhánh Đà Nẵng nói riêng nâng cao chất lượng dịch vụ hạn chế RRTD 80 Tác giả mong rằng, khuôn khổ định luận văn, giải pháp góp phần đưa Ngân hàng TMCP Á ChâuChi nhánh Đà Nẵng giảm tỷ lệ nợ xấu chi nhánh, nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh góp phần đem lại kết kinh doanh tốt cho chi nhánh toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu Mặc dù cố gắng để hoàn thành tốt luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, kinh nghiệm thực tiễn Rất mong nhận thơng cảm ý kiến đóng góp từ Q Thầy, bạn quan tâm đến lĩnh vực DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGS.TS Lâm Chí Dũng (2012), Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại , Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng [2] TS Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê, Hà Nội [3] Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐNHNN ngày 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng, Hà Nội [4] Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng (2010, 2011, 2012), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh [5] Trần Nam (2012), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) Daklak, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [6] Bùi Khắc Hồi Phương (2011), Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng CN NHTMCP Ngoại Thương Tỉnh Quảng Bình, Luận văn Thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng, Đại học Đà Nẵng [7] Nguyễn Xuân Quang (2012), Hạn chế nợ xấu hoạt động cho vay NH TMCP Việt ÁChi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [8] Nguyễn Hữu Sang (2012), Hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đơng Á – PGD Kon Tum, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [10] Nguyễn Thùy Trang (2012), Hạn chế rủi ro cho vay NHTMCP Ngoại thương CN Thừa Thiên Huế, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Websites [11] http://www.sbv.gov.vn [12] https://www.acb.com.vn ... quản lý rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ACB đưa số giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ACB, tơi định chọn đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng Á Châu. .. CN Đà Nẵng, từ đưa giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG... luận rủi ro, rủi ro tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng Trên sở đó, tiến hành phân tích thực trạng rủi ro tín dụng Chi nhánh NH nghiên cứu đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh đà nẵng , Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn