Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh đà nẵng

103 28 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ THẢO UYÊN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng - Năm 2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NHTM 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro hoạt động NHTM 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động NHTM 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.2 Vai trò quản trị RRTD ngân hàng 18 1.2.3 Nguyên tắc quản trị RRTD 19 1.2.4 Nội dung quản trị RRTD ngân hàng 20 1.2.5 Tiêu chí đánh giá kết quản trị RRTD NHTM 33 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị RRTD: 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG 41 2.1 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (AGRIBANK CN ĐÀ NẴNG) 41 2.1.1 Quá trình phát triển đặc điểm hoạt động 41 2.1.2 Chức nhiệm vụ AGRIBANK ĐÀ NẴNG 42 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 45 2.2 PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .51 2.2.1 Thực trạng nhận dạng rủi ro tín dụng: 52 2.2.2 Thực trạng đánh giá rủi ro tín dụng 55 2.2.3 Thực trạng kiểm soát RRTD 60 2.2.4 Thực trạng tài trợ rủi ro tín dụng 62 2.2.5 Các biện pháp xử lý nợ có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng 63 2.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI AGRIBANK CN ĐÀ NẴNG 66 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 70 2.4.1 Những kết đạt 70 2.4.2 Tồn hạn chế 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 CHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 75 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 75 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 76 3.2.1 Xây dựng thực sách tín dụng thích hợp 76 3.2.2 Hồn thiện tn thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 78 3.2.3 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 82 3.2.4 Giải pháp nhân 86 3.2.5 Giải pháp bù đắp tổn thất rủi ro xảy 87 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 88 3.3.1 Kiến nghị với phủ 88 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 89 3.3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Các yếu tố xem xét chấm điểm tín dụng FICO 26 1.2 Kết chấm điểm xếp loại tín dụng theo hệ thang chấm điểm FICO 27 1.3 Thang điểm để xếp hạng tín dụng FICO 27 2.1 Tình hình huy động vốn Agribank Chi nhánh Đà Nẵng 46 2.2 Tình hình dư nợ Agribank CN Đà Nẵng 48 2.3 Kết tài 50 2.4 Phân loại nợ theo xếp hạng tín dụng 56 2.5 Cấp tín dụng giám sát sau cho vay với nhóm khách hàng doanh nghiệp 58 2.6 Cấp tín dụng với hạng khách hàng 60 2.7 Tình hình trích lập dự phòng XLRRTD Agribank CN Đà Nẵng từ 2013-2015 63 2.8 Tình hình nợ xấu Agribank CN Đà Nẵng 2013- 2015 66 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Trang 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng kinh tế Việt Nam vào kinh tế giới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tài nước ta, thị trường ngân hàng có nhiều khởi sắc, đánh dấu bước phát triển chất lẫn lượng hệ thống ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên, với đặc thù lĩnh vực kinh doanh đầy nhạy cảm, chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố trực tiếp gián tiếp, rủi ro ngân hàng lớn yếu tố tránh khỏi có khả trở thành nguy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển bền vững ngân hàng nói riêng, thị trường tài kinh tế nói chung Trong hoạt động ngân hàng, nói hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng bậc nhất, mang lại nguồn thu chủ yếu ngân hàng thương mại Thơng qua hoạt động cho vay mình, ngân hàng góp phần cung ứng vốn cho doanh nghiệp, giúp hệ tuần hoàn kinh tế hoạt động cách nhuần nhuyễn hiệu quả… Mặc dù vậy, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng lĩnh vực tín dụng mang rủi ro lớn quy luật kinh tế chứng minh rằng, lợi nhuận cao rủi ro lớn Rủi ro tín dụng không khiến ngân hàng phải gia tăng chi phí, chậm thu lãi chí thất vốn vay, làm xấu tình hình tài chính, làm tổn hại đến uy tín vị thế, chí ảnh hưởng đến tồn phát triển họ, mà tác động ảnh hưởng lớn đến hệ thống ngân hàng toàn kinh tế Tuy nhiên, lại rủi ro tất yếu hoạt động tín dụng, khơng thể loại bỏ hồn tồn mà áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro tín dụng xảy ra.Vì việc quản trị rủi ro tín dụng cần thiết.Qua thời gian công tác Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Agribank), em chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” để nghiên cứu cho chuyên đề Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lại vấn đề mang tính lý luận rủi ro tín dụng ngân hàng phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng - Nghiên cứu thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng - Đề tài đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng Công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Thời gian nghiên cứu: Năm 2013, 2014, 2015 - Không gian nghiên cứu: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu chủ yếu dựa vào lý thuyết rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, quy định đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng NHNN Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích hoạt động kinh tế, toán học, thống kê, so sánh đối chiếu kinh nghiệm nhà nghiên cứu tài chính, tiền tệ Ngồi ra, hệ thống sở liệu thứ cấp sử dụng có chọn lọc nhằm giúp đề tài phân tích đánh giá vấn đề cách khách quan Dữ liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo thường niên NHNN, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng qua năm Bên cạnh nguồn số liệu thu thập từ tạp chí chuyên ngành tạp chí kinh tế phát triển, tạp chí cơng nghệ ngân hàng website NHNN, tổng cục thống kê… sử dụng làm liệu thứ cấp cho đề tài Bố cục đề tài Ngoài mục lục, tài liệu tham khảo, danh mục chữ viết, danh mục bảng, biểu đồ, sơ đồ, kết luận bố cục luận văn bao gồm nội dung sau: Chương 1: Tổng quan quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trên thực tế rủi ro tín dụng rủi ro đặc trưng loại hình kinh doanh Và đề phòng, hạn chế khơng thể loại trừ Do vậy, việc tìm giải pháp nhằm hạn chể rủi ro ln trở thành mang tính sống còn, mối qua tâm hàng đầu ngân hàng Xuất phát từ lý có nhiều tác giả sâu nghiên cứu đưa giải pháp nhằm hạn chế RRTD với mục đích nâng cao chất lượng tín dụng nhằm hạn chế rủi ro đến mức thấp Qua thu thập nội dung nghiên cứu luận văn trước có liên quan đến đề tài tham khảo số đề tài nghiên cứu khoa học liên quan hạn chế RRTD hạn chế nợ xấu như: - Luận văn Thạc sĩ – Đại học Đà nẵng tác giả Nguyễn Thị Kim Sơn: “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh BIDV Đà nẵng.” Đối với luận văn này, chương tác giả làm rõ khái niệm RRTD NHTM, nguyên nhân RRTD, tiêu chí đo lường RRTD Những đặc điểm DN để thấy rủi ro cho vay khách hàng đề cập đến vấn đề hạn chế RRTD cho vay DN Qua đó, tơi tham khảo sâu vấn đề Tuy nhiên, đề tài chưa làm rõ nội dung hạn chế RRTD, chưa nêu tiêu chí đánh giá kết hạn chế RRTD nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế RRTD cho vay doanh nghiệp NHTM Bên cạnh đó, đề tài tham khảo số luận văn khác có liên quan luận văn cao học – Đại học Đà nẵng tác giả: Võ Lê Anh Huy với đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp VP Bank chi nhánh Đà Nẵng.”; Luận văn cao học - Đại học Kinh tế TP Đà Nẵng tác giả Phạm Thị Vân Bình (2012) “Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng đầu tư pháp triển chi nhánh Hải Vân”; Luận văn thạc sĩ - Đại học Kinh tế TP Đà Nẵng tác giả Nguyễn Thị Tường Vy (2012) “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Đà Nẵng.” Với đề tài tác giả sử dụng biện pháp vật biện chứng , vật lịch sử, kết hợp với phương pháp thống kê, phương pháp so sánh tổng hợp để nghiên cứu: Trong chương tác giả đưa số vấn đề quản lý RRTD như: Khái niệm RRTD, quản trị RRTD hạn chế RRTD, nhân tố tác động đến RRTD Qua tìm hiểu đề tài này, tơi 83 với phân tích định tính như: mơi trường nội doanh nghiệp, lịch sử quan hệ tín dụng khách hàng với ngân hàng… Trên sở giới hạn tín dụng phê duyệt, lần cấp tín dụng chủ yếu tập trung phân tích rủi ro phương án vay để giảm bớt thời gian xử lý giao dịch Trong phân tích này, cần tập trung đến tính pháp lý phương án vay, khả tiêu thụ… Đồng thời đưa rủi ro dự kiến, khả kiểm soát ngân hàng phương án xử lý tình xấu xảy Cần phối hợp chặt chẽ điều kiện tín dụng hợp đồng tín dụng lãi suất, tỷ lệ vốn tự có tham gia phương án/ dự án, tài sản bảo đảm… nhằm đảm bảo lợi ích thu phải tương xứng với mức độ rủi ro Cùng với việc thẩm định hồ sơ trước giải ngân việc thẩm định lại trình cho vay giúp ngân hàng xác định mức độ tổn thất rủi ro vỡ nợ sảy để ngăn ngừa dùng quỹ dự phòng trích lập dự phòng, xử lý trước Đối với khoản vay khơng có đảm bảo, việc đánh giá mức độ tổn thất phụ thuộc vào giá trị hiệu ròng bảng cân đối kế tốn khách hàng, tỷ trọng tín dụng khơng đảm bảo/ tổng giá trị tín dụng Đối với khoản vay có đảm bảo, việc xác định mức độ tổn thất vỡ nợ tiến hành theo hai khâu: Một xác định giá trị khách hàng, xem xét tài sản khách hàng bán để thu hồi nợ hay khơng Hai tài sản lý cách độc lập hay không, khách hàng phá sản lại gì? Việc thẩm định rủi ro tín dụng, xác định mức độ thiệt hại vỡ nợ xảy hậu việc không trả nợ để xác định mức độ tổn thất ước tính nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến mức dự phòng rủi ro mà ngân hàng đặt Hoạt động ngân hàng phân bổ nguồn vốn kinh tế dựa mức độ tổn thất ước tính cần ý tính tốn khoản vay cho có 84 thể bù đắp tổn thất dự kiến tổn thất dự kiến, tức phải tính đến yếu tố khả vỡ nợ, mức độ tổn thất thực tế vỡ nợ tổn thất thông thường vỡ nợ Vì cơng tác cần đặc biệt quan tâm trọng hoạt động tín dụng ngân hàng b Tăng cường vai trò cơng tác kiểm sốt nội ngân hàng Cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng cơng cụ vơ quan trọng, thơng qua hoạt động kiểm sốt phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót q trình thực nghiệp vụ tín dụng.Kiểm soát nội xem xét, đối chiếu đánh giá tính tuân thủ hoạt động, nghiệp vụ, định, sách… so với luật quy định quan nhà nước Tại ngân hàng tổ chức tín dụng khác, kiểm sốt nội tổng thể hệ thống quy định ngân hàng, chế kiểm soát cài đặt tất nghiệp vụ, hệ thống thông tin báo cáo thuộc hệ điều hành ngân hàng Để nâng cao vai trò cơng tác kiểm sốt nội nhằm hạn chế rủi ro nên thực số biện pháp sau: - Tăng cường cán trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng để bổ sung cho phòng kiểm sốt Tiêu chuẩn cho người làm cơng tác kiểm sốt nội là: có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật quản trị kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng, có khả thu thập, phân tích, đánh giá tổng hợp thơng tin, có kiến thức kỹ kinh nghiệm cơng tác kiểm sốt nội - Trong q trình kiểm tra hoạt động tín dụng, tăng cường cán làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản lý tín dụng phối hợp kiểm tra - Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán phòng kiểm sốt 85 - Cần quy định trách nhiệm cán kiểm soát, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm soát - Khơng ngừng hồn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra - Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát nội cần thường xuyên tự đánh giá việc có tác dụng đến phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý rủi ro ngân hàng c Chú trọng phân tích dự báo vĩ mơ Như trình bày nội dung trước, phần lớn rủi ro hoạt động tín dụng xuất phát từ việc thiếu thông tin tiếp nhận thông tin không xác từ khách hàng xử lý thơng tin thị trường sơ sài Để tránh rủi ro Chi nhánh nên trọng phân tích dự báo kinh tế vĩ mô nhằm định hướng cho hoạt động tín dụng Ngân hàng cần tính đến thay đổi tương lai điều kiện kinh tế đánh giá khoản tín dụng danh mục đầu tư tín dụng, phải đánh giá mức độ rủi ro tín dụng điều kiện phức tạp Một yếu tố quan trọng quản lý rủi ro tín dụng liên quan đến việc thảo luận vấn đề sảy với khoản tín dụng danh mục đầu tư, đồng thời đưa thông tin phân tích mức độ đầy đủ vấn để liên quan đến vốn dự phòng Cần xem xét mối liên hệ nhóm rủi ro khác có khả phát sinh Việc kiểm định điều kiện phức tạp cần phát kiện sảy hay thay đổi tương lai ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng đánh giá khả chịu đựng ngân hàng trước thay đổi Ba lĩnh vực mà ngân hàng kiểm tra là: suy thối 86 kinh tế, kiện rủi ro thị trường, điều kiện khoản Việc phân tích cần tiến hành sở toàn hệ thống Dù sử dụng phương pháp để kiểm định, số liệu đầu kiểm định cần xem xét định kỳ Ban tổng giám đốc thực hành động phù hợp trường hợp kết vượt mức độ chịu đựng 3.2.4 Giải pháp nhân Cán bộ, nhân viên khâu định hiệu kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Kết phụ thuộc lớn vào trình độ chun mơn, nghiệp vụ, tính động sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ khách hàng, vấn đề mà khách hàng phàn nàn nhiều Do vậy, để góp phần nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng tạo hình ảnh thân thiện mắt khách hàng việc nâng chất lượng đội ngũ cán công nhân viên giải pháp quan trọng giai đoạn phát triển ngân hàng Ngân hàng cần phải đề tiêu chuẩn cấp, kinh nghiệm, trình độ ngoại ngữ khả giao tiếp làm sở lựa chọn cán Thường xun tổ chức khóa học để nâng cao trình độ nhân viên, đồng thời khuyến khích cán cũ Ngân hàng không ngừng tự bồi dưỡng trau dồi kiến thức nằng lực Lãnh đạo ngân hàng nên thường xuyên theo sát hoạt động nhân viên để đánh giá xác lực họ từ cân nhắc để bố trí nhân hợp lý, phát huy mạnh hạn chế nhược điểm nhân viên Ngoài ngân hàng khơng thể bỏ qua việc xây dựng sách đãi ngộ nhân sự, thực chế tài thơng thống nhằm thu hút nhân tài trì đủ nhân lực chất lượng để đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng Vì việc tăng trưởng tín dụng hàng ngày khơng đồng với số lượng chất lượng cán tín dụng dễ dẫn đến rủi ro tiềm tàng 87 hoạt động tín dụng Do việc xây dựng sách đãi ngộ vấn đề cần thiết với ngân hàng 3.2.5 Giải pháp bù đắp tổn thất rủi ro xảy Đối với khoản vay chuyển nợ q hạn khách hàng gặp khó khăn tài chính, Ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với khách hàng khách hàng đưa phương án kinh doanh hợp lý, có khả thay đổi tình hình để tái cấu lại nợ cho khách hàng Đối với khoản vay có tài sản đảm bảo: Ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo biện pháp thu hồi tài sản, cho thuê tài sản, liên doanh góp vốn tài sản để trừ nợ, bán nợ cho công ty mua bán nợ Đối với khách hàng cố ý chây ỳ sử dụng phương pháp kiện tòa để xử lý Ngân hàng nên sử dụng công cụ đảm bảo bảo hiểm tiền gửi: Bảo hiểm tiền gửi biện pháp phòng ngừa rủi ro nhiều ngân hàng thực nhằm bảo vệ khoản tiền gửi khách hàng trường hợp ngân hàng khơng có đủ khả trả nợ cho khách hàng Trên giới, hầu hết hệ thống bảo hiểm tiền gửi phủ thành lập phận ngân hàng trung ương Do đó, tổ chức bảo hiểm tiền gửi định chế an tồn, tạo lập trì niềm tin người gửi tiền thời điểm khó khăn Ngồi việc bảo vệ người gửi tiền, bảo hiểm tiền gửi cũn cú mục đích ngăn ngừa vụ hỏa hoạn ngân hàng, đảm bảo an tồn, ổn định hoạt động hệ thống tài - ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế Ngoải ra, ngân hàng cần thực nghiêm túc quy trình phân loại nợ trích lập dự phong rủi ro tín dụng theo quy định Ngân hàng nhà nước 88 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với phủ - Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách hợp lý mục tiêu phát triển kinh tế với ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại - Tiếp tục hoàn chỉnh quy định pháp luật đòi hỏi cấp bách Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục đổi hoàn thiện mơ hình kinh tế Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật cần nắm bắt nhanh kịp thời diễn biến kinh tế xã hội, thu thập ý kiến cách đầy đủ khách quan từ quan ban ngành, doanh nghiệp tầng lớp dân cư để đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả, cơng phù hợp với điều kiện thực tế - Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến bảo đảm tiền vay, quy định cầm cố chấp tài sản cho vay Cần tạo điều kiện cho ngân hàng toàn quyền sử lý nợ việc lý tài sản nhận làm đảm bảo để thu hồi nợ cách thuận tiện hơn, giảm bớt khó khăn quy trình thủ tục thời gian xử lý - Thúc đẩy thị trường tài chính, trước hết thị trường liên ngân hàng thị trường tiền tệ nhằm xác định khuôn khổ hoạt động thụ trường liên ngân hàng, nhằm tạo nhiều hội đầu tư, phân tán rủi ro nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngồi phủ cần có quy định cụ thể liên quan đến công bố thông tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm toán, quy định chặt chẽ điều kiện thành lập trách nhiệm công ty kiểm tốn kiểm tốn viên có liên quan nhằm đảm bảo nguồn thông tin đưa cách trung thực xác 89 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành: NHNN cần thường xun tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định dự báo cách khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt hoạt động tín dụng để tư vấn giúp cho ngân hàng thương mại có sở hoạch định sách tín dụng nhằm đảm bảo phát triển hợp lý phòng ngừa đươc rủi ro Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở an tồn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM Quy định chặt chẽ trách nhiệm ngân hàng việc tuân thủ quy chế cho vay đảm bảo tiền vay, hạn chế bớt thủ tục rườm rà, phức tạp NHNN cần phối hợp với ngành có liên quan công tác xử lý nợ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thủ tục phát mại tài sản Nên có hướng dẫn cụ thể vê trình tự, thủ tục, trách nhiệm tổ chức tín dụng quan có liên quan đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc q trình thi hành Thống phương pháp, nội dung quản lý chất lượng tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro toàn hệ thống TCTD sở đánh giá khả trả nợ khách hàng Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để ngân hàng thương mại áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng như: bảo hiểm tiền gửi, hợp đồng quyền chọn chứng khoán phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ để giỳp cỏc ngân hàng thương mại vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phòng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng Tiếp thu kinh nghiêm nước khác quản trị ngân hàng nói 90 chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng để nâng cao chất lượng toàn hệ thống ngân hàng - Tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt: Thực thường xun cơng tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng ngân hàng vào quỹ đạo Cần xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuyên nghiệp nghiệp vụ ngân hàng, có phẩm chất đạo đức tốt Xây dựng phương án bổ sung hốn đổi vi trí cán tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo tính khách quan tạo mơi trường hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra chau dồi nghiệp vụ Ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu ( Nguyên tắc giám sát ngân hàng Ủy ban Basel) thực thi chức quan quản lý nhà nước giám sát thị trường, hoàn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội tổ chức tín dụng hướng tới chuẩn mực quốc tế Hệ thống giám sát ngân hàng hồn thiện theo hướng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động kinh doanh nói chung cấp tín dụng nói riêng, thực cảnh báo sớm cho ngân hàng thương mại, đảm bảo thị trường phát triển bền vững Chống cạnh tranh lành mạnh: Với mở rộng tính tự chủ tự chịu tránh nhiệm ngân hàng thương mại, NHNN giải phóng tính sáng tạo chủ động ngân hàng hoạt động kinh doanh Tuy nhiên xuất tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn ngân hàng cho vay để hoàn trả khoản vay ngân hàng khác, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn nguy rủi ro tín dung tăng cao Vì vậy, NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu 91 hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo pháp triển bền vững an toàn Cần u cầu thực minh bạch cơng khai hóa thông tin NHTM Việc minh bạch công khai thông tin không thực NHTM với NHNN mà phải thực nội ngân hàng Đõy chớnh sở, động lực để nâng cao chất lượng quản trị nói chung, quản tri rủi ro tín dụng nói riêng - Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC): Hiện ngân hàng liệu CIC chưa đầy đủ thông tin đơn điệu, chưa cập nhật xử lý kịp thời Vì CIC cần cung cấp thơng tin khách hàng phong phú đa dạng hơn, thơng tin phải mang độ xác tính pháp lý cao, cập nhập thường xuyên Ngoài việc cung cấp báo cáo tài chính, tình trạng nợ hạn, dư nợ tổ chức tài chính,… cần cung cấp thêm thơng tin tình hình cơng ty mẹ, tình hình ngành nghề,… để giúp NHTM thẩm định trước cấp tín dụng phân loại nợ tốt 3.3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam - Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Mơ hình xếp hạng tín dụng ngân hàng công cụ tối ưu quản lý rủi ro trình thẩm định chấm điểm tín dụng Mơ hình xếp hạng tín dụng Agribank xây dựng theo trình tự, tiêu chí tương đối nghiêm ngặt chặt chẽ Tuy nhiên mơ hình lưu ý số tiêu chí như: - Khi chấm điểm theo quy mô doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn kinh doanh, số lượng lao động, doanh thu nộp ngân sách lớn mức độ rủi ro thấp Quan niệm khơng hẳn lúc Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động lại không ổn định chí phá sản, nhiều doanh nghiệp có quy mơ nhỏ 92 ngày phát triển tạo uy tín - Việc cho điểm với tiêu kinh nghiệm quản lý: không hẳn thời gian điều hành ban quản lý lớn tốt Trên thực tế, có nhà lãnh đạo lâu năm dễ đưa doanh nghiệp vào lối mòn thiếu sáng tạo khơng kịp với xu hướng phát triển Vì vậy, đánh giá kinh nghiệm ban quản lý, cần bổ sung thêm số yếu tố trình độ học vấn, trình cơng tác, vị trí nắm giữ cơng việc,… - Ngồi ra, mơ hình xếp hạng tín dụng ngân hàng cần lưu ý thêm số tiêu chí ví dụ như: uy tín Agribank lần giao dịch trước hay sở pháp lý liên quan đến việc thành lập ngành nghề kinh doanh khách hàng… - Đẩy mạnh công nghệ ngân hàng Cơng nghệ " đòn bẩy " cho đột phá hoạt động kinh doanh Do vậy, đại hóa cơng nghệ ngân hàng yêu cầu tất yếu bối cảnh Theo kinh nghiệm ngân hàng nước ngồi, cơng nghệ ngân hàng đại giúp giảm tới 75% chi phí Trong vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng, ngân hàng sử dụng cơng nghệ đại có chất lượng việc đánh giá khách hàng, dự án đầu tư dựa vào tiêu chuẩn, tiêu, số nhanh chóng xác Đồng thời, thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng lưu trữ phân tích phục vụ cho công tác đánh giá chia sẻ thông tin với chi nhánh khác hệ thống Agribank cần xác định tảng công nghệ đại, đảm bảo yêu cầu quản lý nội ngân hàng, quản lý rủi ro, quản lý khoản, có khả kết nối cách thuận tiện với ngân hàng khác Bên cạnh đó, Ngân hàng cần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ ngân hàng đại 93 - Các thơng tin Trung tâm thơng tin tín dụng Agribank (CIH) cần cập nhật thường xuyên đa dạng Tại CIH, thông tin phục vụ cho hoạt động tín dụng có hạn chế định Các thông tin chủ yếu lưu trữ thông tin khách hàng giao dịch với ngân hàng doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam.Các thông tin việc đánh giá biến động môi trường kinh doanh chưa đa dạng.Vì vậy, CIH cần cung cấp thêm thông tin đánh giá biến động mơi trường kinh doanh ngành nghề Ngồi ra, CIH đăng thơng tin văn hóa, xã hội, pháp luật nước có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh quốc tế khách hàng Qua thơng tin này, cán tín dụng tư vấn cho khách hàng để hoạt động kinh doanh họ diễn thuận lợi - Phối hợp với tổ chức tài chính, đối tác nước ngồi tổ chức khóa đào tạo cho cán tồn hệ thống Agribank Cơng nghệ đại người nhân tố định Hoạt động ngân hàng phức tạp, đặc biệt hoạt động cho vay, cơng nghệ kĩ thuật mang tính trợ giúp khơng thể thay kinh nghiệm nhạy cảm cán tín dụng Vì vậy, Argibank trung ương cần phối hợp với tổ chức tài chớnh, đối tác nước để cán ngân hàng tham gia vào khóa đào tạo, tham quan, khảo sát nước nhiều nhằm nâng cao trình độ nắm bắt thực tế hoạt động, nhiệm vụ tổ chức tài ngân hàng tiên tiến giới từ tích lũy thêm kinh nghiệm cho cơng việc 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Nội dung chương xây dựng định hướng, giải pháp nhằm nâng cao công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Mặc dù chi nhánh hạn chế mức thấp rủi ro, nâng cao khả quản trị, điều hành, đảm bảo cho hoạt động tín dụng chi nhánh tăng trưởng ổn định bền vững Các đề xuất Chính phủ, NHNN hội sở chế, sách, luật pháp nhằm nâng cao hiệu công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay 95 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường nhiều biến động, hoạt động tín dụng NHTM nói chung hoạt động chi nhánh nói riêng gặp nhiều rủi ro Một vấn đề cần ưu tiên hàng đầu cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” phần giúp chi nhánh tìm thêm giải pháp để phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu thực tế ghi nhận trình nghiên cứu đề tài đạt kết sau: 1/ Nêu lên vấn đề tín dụng rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng; đưa số giải pháp thường NHTM áp dụng để phòng ngừa hạn chế rủi ro 2/ Trên sở phân tích thực trạng hạn chế RRTD Agribank Đà Nẵng Qua đó, tìm hiểu thành tựa tồn tìm nguyên nhân tồn 3/ Trên sở lý thuyết thực tiễn Luận văn để xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế RRTD chi nhánh TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGS.TS Lâm Chí Dũng (2011), n trị N â h thươ mại [2] ThS Lê Thị Huyền Diệu (2010), "Quản lý rủi ro tín dụng – kinh nghiệm ngân hàng giới học cho Việt Nam", Tạp chí thị trường tài – Tiền tệ, số + 2, trang 72 – 75 [3] TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Tài [4] Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh TP Đà Nẵng (2013-2015), [5] Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, tài liệu tập huấn (2006), hệ thống xếp hạng nội sách phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro [6] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Ngân hàng Nhà nước “Qui định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Ngân hàng thương mại [7] Quyết định số 18/207/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 Ngân hàng Nhà nước “Nội dung sửa đổi trích lập dự phòng rủi ro" [8] Thông tư 13/2010/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 20/5/2010 việc “Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng” Website [9] https: www.agribank.com.vn ... QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG 41 2.1 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI. .. TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 75 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH... rủi ro tín dụng ngân hàng phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng - Nghiên cứu thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh đà nẵng , Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn